Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC CHƯƠNG 11: GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
Cộng đồng
Quốc gia
(Quyền lực NN)

Dân tộc
(liên kết các bộ tộc
Thành quốc tộc)

Cộng đồng: ngôn ngữ- lãnh thổ- kinh tế- văn hóa.


Các tập đoàn người to lớn, được phân biệt với nhau bởi địa vị
của họ trong một hệ thống kinh tế-xã hội nhất định trong lịch sử;
khác nhau về quyền của họ đối với TLSX chủ yếu, về địa vị trong tổ

chức lao động xã hội, về quy mô và cách thức hưởng thụ phần của
cải xã hội.
Thực chất: Tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn
khác do có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế-xã hội nhất
định.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×