Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC CHƯƠNG 8: NHỮNG QUY LUẬT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG
H2O

“CHÂT”: Sư thống nhất của
các thuô ôc tính khách
quan vốn co của
“nước”: Không màu,
không mùi, không vi, co
thê hòa tan muối, axit
.v.v...
“LƯƠNG”: Mỗi phân tử
“nước” được cấu tạo từ
02 nguyên tử Hyđro và
01 nguyên tử Oxy.


Níc biÕn ®æi tr¹ng th¸i (ChÊt) díi sù biÕn ®æi cña lîng nhiÖt ®éTIÊU CHU

TỔNG
CÔNG TY

CA THÊ
HỢP TAC XA

Khi cã sù lín lªn vÒ quy m« vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÊt yÕu ®ßi
hái còng ph¶i cã sù biÕn ®æi vÒ tÝnh chÊt qu¶n lý. Ngîc l¹i, víi tÝnh chÊt
míi cña tæ chøc kinh tÕ cã thÓ t¹o c¬ héi lín nhanh vÒ vènMối quan hệ Cung Cầu hàng hóa và dịch vụ trên thị trờng là một loại
mâu thuẫn biện chứng của quá trinh vận động và phát triển kinh tế


CANH TRANH VễN
TRấN THI TRNG
CHNG KHOAN

U T PHAT TRIấN
NGUễN NHN LC

ễI MI KY THUT
ấ CANH TRANH

Cạnh tranh kinh tế là một động lực cơ bản đã buộc các chủ doanh nghiệp và
ngời lao động phải đầu t cho chiến lợc phát triển dài hạn, đổi mới kỹ
thuật và nâng cao trinh độ lao động của họSự phát triển kỹ thuật canh nông (từ thủ công đến cơ giới hóa) đã tạo ra
sự biến đổi về chất của nền nông nghiệp truyền thống: Kỹ thuật canh nông
thủ công đã bị phủ định bởi kỹ thuật canh nông mới cơ giới hóa.


Từ chiếc máy tính thuộc thế hệ đầu tiên do kỹ s Konrad Zuse hoàn

thành (1936)đến các thế hệ máy tính hiện nay phải trải qua rất
nhiều lần không ngừng hoàn thiện.


T bản (K) không ngừng lớn lên nhờ quá trinh không ngừng trút bỏ các
hinh thái hiện tồn ; đây chính là hinh thức phát triển có tính chu kỳ: Lặp
lại hinh thức ban đầu nhng trên cơ sở cao hơn về lợng và chất.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×