Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC CHƯƠNG 7: CÁC CẶP PHẠM TRÙ TRIẾT HỌC
Thế giới động vật bao gồm nhiều loài khác nhau (Mỗi loài
là một cái riêng) nhưng tất cả đều tuân theo các quy luật
chung của sự sống (Cái chung)


Tính chất phổ biến của Sự Sống (Cái chung) không tồn tại ngoài nhưng hinh thái tồn tại
cụ thể (Cái Riiêng) của nó ; mỗi loài cụ thể (mỗi Cái Riêng) ngoài Cái Chung (Tính chất
chung của sự sống) còn có nhưng đặc tính riêng có của chúng (Cái đơn nhất).


Từ một loại giống mới được tạo ra trong phòng thí nghiệm (Cái đơn
nhất), sau quá trinh triển khai ứng dụng trong thực tiễn nó đã trở thành
cái phổ biến (Cái chung); ngược lại, giống loại cũ, từ chỗ là cái phổ biến
đã dần dần không được sử dụng đã từ cái chung trở thành cái đơn nhất
trong thực tiễn phát triển của kỹ thuật nông nghiệp.


Từ một loại giống mới được tạo ra trong phòng thí nghiệm (Cái đơn

nhất), sau quá trinh triển khai ứng dụng trong thực tiễn nó đã trở thành
cái phổ biến (Cái chung); ngược lại, giống loại cũ, từ chỗ là cái phổ biến
đã dần dần không được sử dụng đã từ cái chung trở thành cái đơn nhất
trong thực tiễn phát triển của kỹ thuật nông nghiệp.


Từ việc phân tích nhiều cái riêng có thể khái quát nên một số tính chất
phổ biến của chúng và khái quát tính chất đó vào một khái niệm
chung trong nhận thức; đó chính là một phương thức nhận thức phổ
biến của các khoa học.


Từ các nguyên lý chung của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh
đã vận dụng sáng tạo các nguyên lý đó vào hoàn cảnh lịch sử cụ
thể của Việt Nam.Sù “t­¬ng t¸c” cña dßng ®iÖn lªn d©y sîi kim lo¹i trong
bãng ®Ìn (lµ nguyªn nh©n) lµm cho sîi kim lo¹i ®ã nãng
lªn vµ ph¸t s¸ng (kÕt qu¶).


Tác động của cuộc cách mạng công nghệ thông tin (nguyên nhân) đã
làm biến đổi to lớn và cơ bản nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống
kinh tế-xã hội.


Thành tựu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là kết quả hoạt
động tích cực của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều lực lư
ợng chính trị-xã hội


®Ó ®¶m b¶o th¾ng lîi cña c«ng cuéc x©y dùng mét x· héi “d©n
giÇu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, van minh” cÇn ph¶i
ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp trªn nÒn t¶ng ý thøc hÖ c¸ch m¹ngTổng giá cả ngang bằng tổng giá trị của hàng hóa (Tất

nhiên), nhưng do tác động của cung và cầu cụ thể khác nhau
đã làm cho giá cả xoay quanh giá trị (ngẫu nhiên)


®Ó sinh tån vµ ph¸t triÓn tÊt nhiªn con ng­êi ph¶i
tiÕn hµnh s¶n xuÊt, nh­ng s¶n xuÊt c¸i gi? Cho ai?
B»ng c¸ch nµo? l¹i ph¶i phô thuéc kh¸ch quan vµo
c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ


Quan điểm chiến lược của chúng ta là kiên định con đường xây dựng chủ
nghĩa xã hội - đó là xuất phát từ quy luật phát triển khách quan của các
hinh thái kinh tế -xã hội, nhưng mỗi giai đoạn phải có sách lược cụ thể, phù
hợp với hoàn cảnh kinh tế chính trị xã hội không ngừng biến đổi trong nước
và quốc tế.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×