Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC


Tương truyền Đức Phât Thichca sau 49 ngày
thiền định dưới gốc cây Bồ Đề mà đã thấu tỏ
Chân lý cuộc sống (Tứ diệu đế)

(Con đường suy ngẫm để con người
đạt tới “Chân lý thiêng liêng”)


Trường Athens (Bức họa của Raphael-TKXV)


“TriÕt häc lµ hÖ thèng tri
thøc lý luËn chung nhÊt
cña con ng­êi vÒ thÕ
giíi; vÒ vÞ trÝ, vai trß cña
con ng­êi trong thÕ giíi

Êy.”
Bản chất và quy
luật các vật thể ?

Niuton
Đác Uyn
Bản chất
các hiện
tượng
vật lý?
Anhxtanh

Triết gia Heraclit
Bản chấtLogos
Của thế giới?

Bản chất và
quy luật phát
triển các
giống loài?Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ gi a tư duy với tồn tại".


Đêmôcrit
Kinh Thánh

Thần thoại Nữ Oa


Lão tử

Heraclit

G.V.Ph.Hegen

C.Mác và V.I.Lênin

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×