Tải bản đầy đủ

de kiem tra 15 phut tich phan co dap an khong phai sua

KIỂM TRA 15 PHÚT TÍCH PHÂN
Câu 1: Tính

A.

I = ∫ e 2 x .dx

1
− e2 + C
2

B.

1 2x
e +C
2

e +C
2x

D.


C.

1 x
e +C
2

[
]
Câu 2: Tính

A.

∫ ( x − 1)

10

1
11
( x − 1) + C
11

dxB.

1
11
( x − 1) + C
11

10 ( x − 1) + C
9

C.

D.

[
]

Câu 3: Tìm hàm số F(x) biết rằng F’(x) = 4x3 – 3x2 + 2 và F(-1) = 3
A. F(x) = x4 – x3 - 2x + 3

B. F(x) = x4 – x3 - 2x -3

C. F(x) = x4 + x3 + 2x + 3

D. F(x) = x4 – x3 + 2x + 3

[
]
2

I = ∫ (2x − 1)e x dx

Câu 4: Tính
A.

2e 2 − e

1

B.

2e 2 + e

C.

e2 − e

D.

e2 + e

[
]

Câu 5:

(2 + 3ln x)2
1
n
∫ x dx = m (2 + 3ln x) + C

A. m.n =
[
]

1
3

B. m.n =3

Khi đó

C. m.n = 9

D. m.n = 27

( x − 1)

11

+C


Câu 6. Tính tích phân sau:
275
12

A.

1
( x + ) 2 dx
2
x4

270
12

B.

C.

265
12

D.

255
12

[
]
Câu 7: Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b].
Khẳng định nào sau đây sai?
a

∫ f ( x)dx = 0
A.

a

a

b

∫ f ( x)dx = −∫ f ( x)dx

a

B.

bb

b

∫ f ( x)dx = F (b) − F (a)

f ( x) dx = F (a ) − F (b)

a

C.
[
]

D.
4

∫( x
Câu 8: Tính
A. 35
[
]

a

)

+ 3 x dx

2

1

B. 35,5

C. 34

5

5

∫ f ( x ) dx = 3
2

Câu 9: Cho biết

5

∫ g ( x ) dx = 9
,

2

D. 34,5
A = ∫ f ( x ) + g ( x )  dx

. Giá trị của

2A. Chưa xác định được
B. 12
C. 3
D. 6
[
]
5

Câu 10: Giả sử
A. 3

dx

∫ 2 x − 1 = ln K
1

B. 8

. Giá trị của
C. 81

K


D. 9


[
]x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×