Tải bản đầy đủ

Phach dinh kem de thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚ THỌ

Môn thi: TOÁN (Phần TNKQ)
Thời gian làm bài: 75 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi có 04 trang

ĐỀ CHÍNH THỨC

Điểm bài thi
Bằng số

Bằng chữ

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017

Các giám khảo
(Họ, tên và chữ ký)
Giám khảo
1: .............................................................

....
Giám khảo
2: .............................................................
...

Số phách
(CTHĐ phúc khảo ghi)

..................................... Hội đồng phúc khảo rọc theo đường nét đứt này ......................................
Các giám khảo
(Họ, tên và chữ ký)

Điểm bài thi
Bằng số

Bằng chữ

Số phách
(CTHĐ phúc khảo ghi)

Giám khảo
1: ...............................................................
...
Giám khảo
2: .............................................................
....

..................................... Hội đồng chấm thi rọc theo đường nét đứt này .......................................
Họ và tên, chữ ký của giám thị

Số phách
(CTHĐ chấm thi ghi)

Giám thị số 1:..............................................................................................
Giám thị số 2:..............................................................................................
1. Họ và tên thí sinh: ......................................................................................................................................
2. Số báo danh:
3. Ngày sinh: ....... tháng ...... năm ...........
4. Học sinh lớp: ................................. Trường: ...........................................................................................
Lời dặn thí sinh:

* Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục 1, 2, 3, 4 ở phần trên theo hướng dẫn của giám thị.
* Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi có phách đính kèm này, không làm bài ra các loại giấy khác; chỉ
được dùng loại bút do Hội đồng coi thi cung cấp. Thí sinh không được ký tên hay dùng bất cứ kí hiệu gì để
đánh dấu bài thi, ngoài việc làm bài thi theo yêu cầu của đề thi.
* Câu trắc nghiệm khách quan có thể có 01 hoặc nhiều lựa chọn đúng. Thí sinh dùng bút khoanh tròn vào
phương án mà mình lựa chọn (A, B, C, D). Nếu chọn nhầm phương án thì dùng bút gạch chéo, không
được tẩy xóa. Với câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn đúng, thí sinh phải chọn chính xác và đủ tất cả các
phương án mới được điểm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×