Tải bản đầy đủ

Ngan hang cau hoi trac nghiem gom 79 cau GDCD lop 11

Chọn một phương án đúng nhất cho mỗi câu sau và điền vào khung trên :
Câu 1: Điền kiện nào thì người sản xuất có nhiều lãi ?
A. TGLĐCB > TGLĐXHCT
B. TGLĐCB = TGLĐXHCT
C. TGLĐCB <= TGLĐXHCT
D. TGLĐCB < TGLĐXHCT
Câu 2: Tiền giấy ra đời đầu tiên ở quốc gia nào ?
A. Pháp
B. Mỹ
C. Trung Quốc
D. Anh
Câu 3: ......................... hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh
trong hàng hóa .
A. Giá trị
B. Giá trị trao đổi
C. Giá cả
D. Giá trị sử
dụng
Câu 4: Giá cả của hàng hóa là :
A. Do nhà sản xuất quy định
B. Vật mang giá trị trao đổi

C. Hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa
D. Do cung – cầu hàng hóa trên thị trường quy định
Câu 5: Tôi làm 5 công ruộng lấy Lúa bán rồi dùng tiền đó mua lại thực phẩm. Vậy tiền đã
thực hiện chức năng nào ?
A. Thước đo giá trị
B. Tiền tệ thế giới
C. Phương tiện thanh toán
D. Phương tiện lưu thông
Câu 6: Thị trường bao gồm các nhân tố cơ bản nào ?
A. Cung – cầu, giá cả, tiền tệ
B. Hàng hóa, tiền tệ, chợ, siêu thị
C. Hàng hóa, tiền tệ, giá cả, giá trị
D. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người
bán
Câu 7: Yếu tố nào giữ vai trò quan trọng và quyết định trong quá trình sản xuất ?
A. Lao động của con người
B. TLLĐ
C. ĐTLĐ
D. Công cụ lao động
Câu 8: Hai thuộc tính của hàng hóa là :
A. Giá trị và giá cả
B. Giá trị sử dụng và giá cả
C. Giá trị và giá trị sử dụng
D. Giá trị và giá trị trao đổi
Câu 9: Giá trị của một hàng hóa được biểu hiện ở nhiều hàng hóa khác nhau là đặc trưng của
hình thái giá trị nào ?
A. Hình thái tiền tệ
B. Hình thái giá trị chung
C. Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên
D. Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng
Câu 10: Những vật phẩm nào sau đây không phải là hàng hóa ?
A. Đất đai tự nhiên
B. Quần, áo, mùng, mền
C. Nước khoáng ( đóng chai )
D. Thịt, trứng, sữa, rau , cũ
Câu 11: Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm ………… cho tất cả các hàng hóa
trong quá trình trao đổi, mua bán .
A. Giá trị trao đổi
B. Thước đo giá trị
C. Phương tiện thanh toán


D. Vật ngang giá chung
Câu 12: Trong các cơ cấu kinh tế thì cơ cấu nào quan trọng nhất ?


A. Cơ cấu vùng
B. Cơ cấu ngành
C. Cơ cấu thành phần D. Cơ cấu khu
vực
Câu 13: Đối với người thợ may, đâu là đối tượng lao động ?
A. Mẫu áo, quần
B. Máy may, kéo, bàn ủi
C. Kim, chỉ, nút
D. Vải
Câu 14: Đặc điểm cơ bản của kinh tế tự nhiên là :
A. Phụ thuộc vào tự nhiên
B. Hình thức sản xuất tự túc, tự cấp
C. Sản phẩm làm ra để thảo mãn nhu cầu
D. Phản ánh trình độ kém phát triển của nền sản xuất
Câu 15: Lưu thông tiền tệ do yếu tố nào quy định ?
A. Giá cả hàng hóa
B. Ngân hàng Nhà nước
C. Lưu thông hàng hóa
D. Chất lượng sản phẩm
Câu 16: Giá cả hàng hóa trên thị trường nước ta liên tục tăng do nguyên nhân nào ?
A. Đầu cơ, tích trữ hàng hóa
B. Lạm phát tiền tệ
C. Thiên tai, bão, lụt
D. Những cơn sốt hàng hóa ảo
Câu 17: Việc trao đổi các hàng hóa với nhau trên thị trường thực chất là trao đổi :
A. Những lượng lao động hao phí bằng nhau ẩn chứa trong hàng hóa
B. Giá trị sử dung của hàng hóa
C. Giá trị của hàng hóa
D. Thời gian lao động xã hội cần thiết
Câu 18: Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền của nước khác gọi là gì ?
A. Tiền tệ thế giới
B. Giao thương quốc tế
C. Thước đo giá trị
D. Tỷ giá hối đoái
2
Câu 19: 1gam vàng mua được 20m vải (cùng TGLĐXHCT) . Nếu NSLĐ làm ra vàng tăng
lên gấp 3 lần . Hỏi 1gam vàng có thể mua bao nhiêu m2 vải ?
A. 120 m2
B. 20 m2
C. 40 m2
D. 60 m2
Câu 20: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng lạm phát ?
A. Khủng hoảng kinh tế thế giới
B. Giá cả hàng hóa tăng liên tục
C. Tiền giấy đưa vào lưu thông vượt quá số lượng cần thiết
D. Người dân giữ lượng tiền mặt nhiều


Câu 21 : Yếu tố nào giữ vai trò quan trọng và quyết định trong quá trình sản xuất ?
A. Công cụ lao động
B. Lao động của con người
C. TLLĐ
D. ĐTLĐ
Câu 22: Tiền giấy ra đời đầu tiên ở quốc gia nào ?
A. Trung Quốc
B. Pháp
C. Mỹ
D. Anh
Câu 23: Giá cả hàng hóa trên thị trường nước ta liên tục tăng do nguyên nhân nào ?
A. Lạm phát tiền tệ
B. Những cơn sốt hàng hóa ảo
C. Thiên tai, bão, lụt
D. Đầu cơ, tích trữ hàng hóa
Câu 24: Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền của nước khác gọi là gì ?
A. Tiền tệ thế giới
B. Giao thương quốc tế
C. Thước đo giá trị
D. Tỷ giá hối đoái
Câu 25: Đối với người thợ may, đâu là đối tượng lao động ?
A. Máy may, kéo, bàn ủi
B. Kim, chỉ, nút
C. Vải
D. Mẫu áo, quần
Câu 26: Điền kiện nào thì người sản xuất có nhiều lãi ?
A. TGLĐCB = TGLĐXHCT
B. TGLĐCB <= TGLĐXHCT
C. TGLĐCB > TGLĐXHCT
D. TGLĐCB < TGLĐXHCT
Câu 27: Những vật phẩm nào sau đây không phải là hàng hóa ?
A. Đất đai tự nhiên
B. Thịt, trứng, sữa, rau , cũ
C. Nước khoáng ( đóng chai )
D. Quần, áo, mùng, mền
Câu 28: Lưu thông tiền tệ do yếu tố nào quy định ?
A. Chất lượng sản phẩm
B. Ngân hàng Nhà nước
C. Giá cả hàng hóa
D. Lưu thông hàng hóa
Câu 29: Hai thuộc tính của hàng hóa là :
A. Giá trị và giá trị trao đổi
B. Giá trị sử dụng và giá cả
C. Giá trị và giá cả
D. Giá trị và giá trị sử dụng
Câu 30: Tôi làm 10 công ruộng lấy Lúa bán rồi dùng tiền đó mua lại thực phẩm. Vậy tiền đã
thực hiện chức năng nào ?
A. Tiền tệ thế giới
B. Phương tiện lưu thông
C. Phương tiện thanh toán
D. Thước đo giá trị
Câu 31: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng lạm phát ?
A. Tiền giấy đưa vào lưu thông vượt quá số lượng cần thiết
B. Giá cả hàng hóa tăng liên tục
C. Khủng hoảng kinh tế chung
D. Người dân giữ lượng tiền mặt nhiều
Câu 32: Thị trường bao gồm các nhân tố cơ bản nào ?
A. Hàng hóa, tiền tệ, chợ, siêu thị
B. Cung – cầu, giá cả, tiền tệ
C. Hàng hóa, tiền tệ, giá cả, giá trị
D. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người
bán
Câu 33: Đặc điểm cơ bản của kinh tế tự nhiên là :
A. Phụ thuộc vào tự nhiên
B. Sản phẩm làm ra để thảo mãn nhu cầu
C. Phản ánh trình độ kém phát triển của nền sản xuất
D. Hình thức sản xuất tự túc, tự cấp


Câu 34: Giá cả của hàng hóa là :
A. Do nhà sản xuất quy định
B. Do cung – cầu hàng hóa trên thị trường quy định
C. Hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa
D. Vật mang giá trị trao đổi
Câu 35: Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm ………… cho tất cả các hàng hóa
trong quá trình trao đổi, mua bán .
A. Thước đo giá trị
B. Vật ngang giá chung
C. Phương tiện thanh toán
D. Giá trị trao đổi
Câu 36: Trong các cơ cấu kinh tế thì cơ cấu nào quan trọng nhất ?
A. Cơ cấu vùng
B. Cơ cấu thành phần C. Cơ cấu khu vực
D. Cơ cấu ngành
Câu 37: Giá trị của một hàng hóa được biểu hiện ở nhiều hàng hóa khác nhau là đặc trưng
của hình thái giá trị nào ?
A. Hình thái giá trị chung
B. Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu
nhiên
C. Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng
D. Hình thái tiền tệ
Câu 38: ......................... hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh
trong hàng hóa .
A. Giá trị
B. Giá trị trao đổi
C. Giá trị sử dụng
D. Giá cả
Câu 39: Việc trao đổi các hàng hóa với nhau trên thị trường thực chất là trao đổi :
A. Những lượng lao động hao phí bằng nhau ẩn chứa trong hàng hóa
B. Thời gian lao động xã hội cần thiết
C. Giá trị của hàng hóa
D. Giá trị sử dung của hàng hóa
Câu 40: 1gam vàng mua được 20m 2 vải (cùng TGLĐXHCT) . Nếu NSLĐ làm ra vàng tăng
lên gấp 3 lần . Hỏi 1gam vàng có thể mua bao nhiêu m2 vải ?
A. 40 m2
B. 120 m2
C. 20 m2
D. 60 m2
Câu 41: Tôi làm chăn nuôi 10 con lợn thực phẩm bán rồi dùng tiền đó mua lại Lúa. Vậy tiền
đã thực hiện chức năng nào ?
A. Thước đo giá trị
B. Tiền tệ thế giới
C. Phương tiện thanh toán
D. Phương tiện lưu thông
Câu 42: Giá cả của hàng hóa là :
A. Do nhà sản xuất quy định
B. Do cung – cầu hàng hóa trên thị trường quy định
C. Hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa
D. Vật mang giá trị trao đổi
Câu 43: Tiền giấy ra đời đầu tiên ở quốc gia nào ?
A. Pháp
B. Mỹ
C. Trung Quốc
D. Anh
Câu 44: Đặc điểm cơ bản của kinh tế tự nhiên là :
A. Phụ thuộc vào tự nhiên
B. Hình thức sản xuất tự túc, tự cấp
C. Phản ánh trình độ kém phát triển của nền sản xuất


D. Sản phẩm làm ra để thảo mãn nhu cầu
Câu 45: Thị trường bao gồm các nhân tố cơ bản nào ?
A. Hàng hóa, tiền tệ, giá cả, giá trị
B. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người
bán
C. Cung – cầu, giá cả, tiền tệ
D. Hàng hóa, tiền tệ, chợ, siêu thị
Câu 46: Lưu thông tiền tệ do yếu tố nào quy định ?
A. Lưu thông hàng hóa
B. Chất lượng sản phẩm
C. Ngân hàng Nhà nước
D. Giá cả hàng hóa
2
Câu 47: 1gam vàng mua được 20m vải (cùng TGLĐXHCT) . Nếu NSLĐ làm ra vàng tăng
lên gấp 3 lần . Hỏi 1gam vàng có thể mua bao nhiêu m2 vải ?
A. 120 m2
B. 40 m2
C. 20 m2
D. 60 m2
Câu 48: Đối với người thợ may, đâu là đối tượng lao động ?
A. Mẫu áo, quần
B. Kim, chỉ, nút
C. Máy may, kéo, bàn ủi
D. Vải
Câu 49: Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm ………… cho tất cả các hàng hóa
trong quá trình trao đổi, mua bán .
A. Vật ngang giá chung
B. Thước đo giá trị
C. Giá trị trao đổi
D. Phương tiện thanh toán
Câu 50: Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền của nước khác gọi là gì ?
A. Thước đo giá trị
B. Tỷ giá hối đoái
C. Tiền tệ thế giới
D. Giao thương quốc tế
Câu 51: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng lạm phát ?
A. Khủng hoảng kinh tế thế giới
B. Tiền giấy đưa vào lưu thông vượt quá số lượng cần thiết
C. Giá cả hàng hóa tăng liên tục
D. Người dân giữ lượng tiền mặt nhiều
Câu 52: ......................... hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh
trong hàng hóa .
A. Giá cả
B. Giá trị trao đổi
C. Giá trị
D. Giá trị sử
dụng
Câu 53: Những vật phẩm nào sau đây không phải là hàng hóa ?
A. Nước khoáng ( đóng chai )
B. Đất đai tự nhiên
C. Thịt, trứng, sữa, rau , cũ
D. Quần, áo, mùng, mền
Câu 54: Giá cả hàng hóa trên thị trường nước ta liên tục tăng do nguyên nhân nào ?
A. Lạm phát tiền tệ
B. Đầu cơ, tích trữ hàng hóa
C. Thiên tai, bão, lụt
D. Những cơn sốt hàng hóa ảo
Câu 55: Hai thuộc tính của hàng hóa là :
A. Giá trị và giá trị sử dụng
B. Giá trị và giá cả
C. Giá trị sử dụng và giá cả
D. Giá trị và giá trị trao đổi
Câu 56: Điền kiện nào thì người sản xuất, kinh doang và người mua hàng hóa có lợi?
A. TGLĐCB <= TGLĐXHCT
B. TGLĐCB > TGLĐXHCT
C. TGLĐCB < TGLĐXHCT
D. TGLĐCB = TGLĐXHCT


Câu 57 Việc trao đổi các hàng hóa với nhau trên thị trường thực chất là trao đổi :
A. Những lượng lao động hao phí bằng nhau ẩn chứa trong hàng hóa
B. Thời gian lao động xã hội cần thiết
C. Giá trị sử dung của hàng hóa
D. Giá trị của hàng hóa
Câu 58: Giá trị của một hàng hóa được biểu hiện ở nhiều hàng hóa khác nhau là đặc trưng
của hình thái giá trị nào ?
A. Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên
B. Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng
C. Hình thái giá trị chung
D. Hình thái tiền tệ
Câu 59: Trong các cơ cấu kinh tế thì cơ cấu nào quan trọng nhất ?
A. Cơ cấu ngành
B. Cơ cấu thành phần C. Cơ cấu vùng
D. Cơ cấu khu
vực
-Câu 60: Đối với người thợ may, đâu không phải là đối tượng lao động ?
A. Máy may, kéo, bàn ủi
B. Kim, chỉ, nút
C. Vải
D. Mẫu áo, quần
Câu 61: Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm ………… cho tất cả các hàng hóa
trong quá trình trao đổi, mua bán .
A. Giá trị trao đổi
B. Thước đo giá trị
C. Phương tiện thanh toán
D. Vật ngang giá chung
Câu 62: Tiền giấy ra đời đầu tiên ở quốc gia nào ?
A. Pháp
B. Trung Quốc
C. Anh
D. Mỹ
Câu 63: Điền kiện nào thì người sản xuất bị thua lỗ ?
A. TGLĐCB < TGLĐXHCT
B. TGLĐCB = TGLĐXHCT
C. TGLĐCB > TGLĐXHCT
D. TGLĐCB <= TGLĐXHCT
E. A và C và D.
Câu 64: Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền của nước khác gọi là gì ?
A. Thước đo giá trị
B. Tỷ giá hối đoái
C. Giao thương quốc tế
D. Tiền tệ thế giới
Câu 65: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng lạm phát ?
A. Khủng hoảng kinh tế thế giới
B. Giá cả hàng hóa tăng liên tục
C. Người dân giữ lượng tiền mặt nhiều
D. Tiền giấy đưa vào lưu thông vượt quá số lượng cần thiết
Câu 66: Những vật phẩm nào sau đây không phải là hàng hóa ?
A. Đất đai tự nhiên
B. Quần, áo, mùng, mền
C. Nước khoáng ( đóng chai )
D. Thịt, trứng, sữa, rau , cũ
Câu 67: Hai thuộc tính của hàng hóa là :
A. Giá trị và giá trị sử dụng
B. Giá trị và giá trị trao đổi
C. Giá trị và giá cả
D. Giá trị sử dụng và giá cả
Câu 68: Việc trao đổi các hàng hóa với nhau trên thị trường thực chất là trao đổi :
A. Giá trị của hàng hóa
B. Những lượng lao động hao phí bằng nhau ẩn chứa trong hàng hóa
C. Giá trị sử dung của hàng hóa


D. Thời gian lao động xã hội cần thiết
Câu 69: Giá trị của một hàng hóa được biểu hiện ở nhiều hàng hóa khác nhau là đặc trưng
của hình thái giá trị nào ?
A. Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng
B. Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu
nhiên
C. Hình thái tiền tệ
D. Hình thái giá trị chung
Câu 70: Tôi làm 5 công ruộng lấy Lúa bán rồi dùng tiền đó mua lại thực phẩm. Vậy tiền đã
thực hiện chức năng nào ?
A. Tiền tệ thế giới
B. Phương tiện lưu thông
C. Phương tiện thanh toán
D. Thước đo giá trị
Câu 71: Lưu thông tiền tệ không do yếu tố nào quy định ?
A. Lưu thông hàng hóa
B. Giá cả hàng hóa
C. Ngân hàng Nhà nước
D. Chất lượng sản phẩm
Câu 72: Trong các cơ cấu kinh tế thì cơ cấu nào quan trọng nhất ?
A. Cơ cấu khu vực
B. Cơ cấu vùng
C. Cơ cấu thành phần D. Cơ cấu ngành
Câu 73: Giá cả hàng hóa trên thị trường nước ta liên tục tăng do nguyên nhân nào ?
A. Thiên tai, bão, lụt
B. Những cơn sốt hàng hóa ảo
C. Lạm phát tiền tệ
D. Đầu cơ, tích trữ hàng hóa
Câu 74: Đặc điểm cơ bản của kinh tế tự nhiên là :
A. Phản ánh trình độ kém phát triển của nền sản xuất
B. Hình thức sản xuất tự túc, tự cấp
C. Sản phẩm làm ra để thảo mãn nhu cầu
D. Phụ thuộc vào tự nhiên
Câu 75: ......................... hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh
trong hàng hóa .
A. Giá trị sử dụng
B. Giá trị
C. Giá cả
D. Giá trị trao
đổi
Câu 76: 1gam vàng mua được 20m 2 vải (cùng TGLĐXHCT) . Nếu NSLĐ làm ra vàng tăng
lên gấp 3 lần . Hỏi 1gam vàng có thể mua bao nhiêu m2 vải ?
A. 120 m2
B. 20 m2
C. 40 m2
D. 60 m2
Câu 77: Giá cả của hàng hóa là :
A. Vật mang giá trị trao đổi
B. Hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa
C. Do nhà sản xuất quy định
D. Do cung – cầu hàng hóa trên thị trường quy định
Câu 78: Thị trường bao gồm các nhân tố cơ bản nào ?
A. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán
B. Hàng hóa, tiền tệ, giá cả, giá trị
C. Cung – cầu, giá cả, tiền tệ
D. Hàng hóa, tiền tệ, chợ, siêu thị
Câu 79: Yếu tố nào giữ vai trò quan trọng và quyết định trong quá trình sản xuất ?
A. Lao động của con người
B. Công cụ lao động
C. ĐTLĐ
D. TLLĐ
-----------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×