Tải bản đầy đủ

bài tập bổ trợ địa lí 7

Trường THCS Gia Thụy

Giáo án Bổ trợ Địa lí 7

Tuần 20
Ngày soạn: 24/12/2016

Chương VI Châu Phi
Tiết 1: Các khu vực Châu Phi

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Nắm vững được các kiến thức cơ bản về khí hậu, địa hình, dân cư, kinh tế của
Châu Phi và các khu vực của Châu Phi.
- Giải thích được tại sao khí hậu ở Bắc Phi lại nóng hơn ở Nam Phi.
2. Kĩ năng
Biết cách tính thu nhập bình quân theo đầu người.
3. Thái độ
Yêu thích môn học
4. Định hướng năng lực được hình thành
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tính

toán.
- Sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê.
II. Phương tiện dạy học
1. Giáo viên
Bản đồ tự nhiên Châu Phi
Bản đồ kinh tế Châu Phi
2. Học sinh
Ôn lại kiến thức đã học về châu Phi.
III.Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp (1p)
2. Kiểm tra bài cũ ( kết hợp bài mới)
3. Bài mới
A . HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( 4p )
HĐ của GV
? Học kì I chúng ta đã học những nội dung gì
về Châu Phi?
Gv: Dẫn : Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi
nhắc lại các kiến thức đã học và làm các bài
tập về thu nhập bình quân theo đầu người của
một quốc gia ở Châu Phi và lập bảng so sánh
các điều kiện tự nhiên, kinh tế của từng khu
vực.

HĐ HS
Trả lời

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
ND
* Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức trọng tâm của Châu Phi
( 15p )
Gv: Trần Thị Mùi

Năm học: 2016 - 2016

ND


Trường THCS Gia ThụyGiáo án Bổ trợ Địa lí 7

GV cho HS nhắc lại các kiến thức
đã học:
HS xác định trên
Câu 1: xác định vị trí, giới hạn
lược đồ
của Châu Phi?
Câu 2: Nêu đặc điểm khí hậu,
dân cư, kinh tế của Châu Phi?
Hs trả lời câu hỏi
Câu 3: Đặc điểm tự nhiên, kinh
tế, xã hội của 3 khu vực?
GV chuẩn kiến thức.
* Hoạt động 2: Bài tập
( nhóm - 15p )

II. Bài tập
1, Bài tập 1:
Bảng phụ lục 1

Nhóm 1, 2 : BT1: Lập bảng so
sánh sự khác biệt giữa phía tây
và phía đông của khu vực Trung
Phi theo bảng sau:
Thành phần tự nhiên
Dạng địa hình chủ yếu
Khí hậu
Thảm thực vật
Nhóm 3, 4: BT2: Tại sao phần
lớn Bắc Phi và Nam Phi đều nằm
trong môi trường nhiệt đới
nhưng khí hậu của Bắc Phi lại
dịu và ẩm hơn Bắc Phi?
GV chuẩn xác
Nhóm 5, 6: BT3: So sánh đặc
điểm kinh tế của ba khu vực
Châu Phi: Bắc Phi, Trung Phi,
Nam Phi?
GV chuẩn xác

I. Lý thuyết

Phần phía tây

Phần phía đông

Hs tạo nhóm
Thảo luận nhóm
Trình bày, nhận xét,
bổ xung.

Bài tập 2:

Bài tập 3
Hs trả lời

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG ( 5P )
BT4: Tính mức thu nhập bình
quân theo đầu người của CH
Nam Phi theo số liệu sau:
Dân số: 43 600000 người
USD: 113247 triệu USD
Gv: Trần Thị Mùi

Hs làm bài

Bài tập 4
Thu nhập bình quâ đầu người
= số tiền ( USD )
Dân số

Năm học: 2016 - 2016


Trường THCS Gia Thụy

Giáo án Bổ trợ Địa lí 7

4.Củng cố và nhận xét ( 3p )
Đánh giá tiết dạy:
- Cho điểm với những học sinh tham gia tiết dạy tốt các bài tập và các câu hỏi.
- Phê bình, rút kinh nghiệm với các bạn chưa làm tốt và chưa nghiêm túc trong
giờ.
5 . Dặn dò ( 2 p)
Chuẩn bị đồ dung học tập đầy đủ: compa, thước đo độ, bút chì, thước kẻ để buổi
sau luyện tập vẽ biểu đồ hình tròn.
VI. Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bảng phụ lục 1
Thành phần tự nhiên
Phần phía tây
Phần phía đông
Dạng địa hình chủ yếu
Bồn địa
Sơn nguyên
Khí hậu
Xích đạo ẩm và nhiệt
Gió mùa xích đạo
đới
Thảm thực vật
Rừng rậm xanh quanh
Xa van công viên trên
năm, rừng thưa và xa
các sơn nguyên, rừng
van
rậm trên sườn đón gió

Gv: Trần Thị Mùi

Năm học: 2016 - 2016


Trường THCS Gia Thụy

Giáo án Bổ trợ Địa lí 7

Tuần 23
Ngày soạn: 17/01/2017

Tiết 2: Chương VII: Châu Mỹ
Khái quát Châu Mỹ, Thiên nhiên, dân cư, kinh tế Bắc Mỹ

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
Nhắc lại về vị trí, hình dạng, thành phần dân cư của Châu Mỹ.
Nhắc lại kiến thức bài thiên nhiên, kinh tế, dân cư Bắc Mỹ.
2. Kĩ năng
Rèn luyện kĩ năng chỉ bản đồ
Kĩ năng vẽ biểu đồ hình tròn.
3. Thái độ
Yêu thích môn học
4. Định hướng năng lực được hình thành
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tính
toán.
- Sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê.
- Năng lực vẽ biểu đồ.
II. Phương tiện dạy học
1. Giáo viên
Bản đồ tự nhiên Châu Mỹ, lược đồ nông nghiệp Bắc Mỹ
Bản đồ kinh tế Châu Mỹ, lược đồ phân bố dân cư Bắc Mỹ.
2. Học sinh
Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ: bút, thước, com pa…………..
III.Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp ( 3p)
2. Kiểm tra bài cũ ( kết hợp bài mới)
3. Bài mới
A . HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( 5p)
HĐ của GV
? Chúng ta đã học những nội dung gì về Châu Mĩ ?
Gv: Dẫn : Hôm nay, chúng ta sẽ tổng kết lại kiến
thức về vị trí, phân bố dân cư của Châu Mỹ và
Gv: Trần Thị Mùi

HĐ HS
Trả lời

Năm học: 2016 - 2016

ND


Trường THCS Gia Thụy

Giáo án Bổ trợ Địa lí 7

thiên nhiên, dân cư , kinh tế của Bắc Mỹ. Cô sẽ
hướng dẫn các con vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện
cơ cấu kinh tế của ba nước trong khu vực Bắc Mỹ.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
ND
* Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức trọng tâm của Châu Mĩ, Bắc Mĩ.
( cả lớp – 10p )
I. Lý thuyết
GV cho học sinh nhắc lại các kiến
thức đã học:
? xác định trên lược vị trí, giới
Hs xác định trên
hạn của Châu Mỹ?
lược đồ
? Xác định các dòng biển nóng,
lạnh, các sơn nguyên, cao
nguyên, các hồ và hệ thống sống
lớn?
? Xác định các đô thị trên 10
triệu dân và sự phân bố dân cư
của Châu Mỹ?
? Trình bày các khu vực địa hình Hs trả lời
của Bắc Mỹ?
? trình bày đặc điểm nông
nghiệp và phân bố các sản phẩm
nông nghiệp của Bắc mỹ?
Hs trả lời
? Trình bày đặc điểm sản xuất
công nghiệp của Bắc Mỹ và đặc
biệt là ngành công nghiệp của
Hoa Kì?
Giáo viên chuẩn xác kiến thức ,
kĩ năng bản đồ cho hs.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG ( 20p )
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 2: Bài tập
( cá nhân – 20p )
Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của
Hoa Kì, Canada, Mehico và
nhận xét.
Qua bảng số liệu SGK trang
Lắng nghe
118
GV : Hướng dẫn học sinh cách
vẽ biểu đồ
Gv: Trần Thị Mùi

ND
II. Bài tập
Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế

Năm học: 2016 - 2016


Trường THCS Gia Thụy

Đặt tên biểu đồ
Chú thích và nhận xét
Gv : chấm chữa chuẩn kĩ
năng biểu đồ cho hs

Giáo án Bổ trợ Địa lí 7

Hs vẽ biểu đồ

4 .Củng cố và đánh giá ( 4 p)
Nhận xét giờ học và cho điểm học sinh
Phê bình học sinh chưa nghiêm túc trong giờ học
5 .Dặn dò ( 3 p)
Hoàn thiện bài vẽ biểu đồ và chuẩn bị bài mới
Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………


Gv: Trần Thị Mùi

Năm học: 2016 - 2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×