Tải bản đầy đủ

Lai suat ngan hang SHB

* Đối với số tiền > 500 tỷ đồng áp dụng mức lãi suất như sau:
Kỳ


hạn 06 tháng áp dụng lãi suất 6.70%
Kỳ
hạn 12 tháng áp dụng lãi suất 7.80%
Kỳ
hạn 13 tháng áp dụng lãi suất 7.80%
(Áp dụng từ ngày 12/12/2016)x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×