Tải bản đầy đủ

trắc nghiệm chương lượng tử ánh sáng Lý 12

Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

T NG H P 500 NH NG BÀI L
NG T ÁNH SÁNG HAY VÀ KHÓ
T
CHÍNH TH C C A BGD& T
THI TH TR
NG CHUYÊN

I.

THI TUY N SINH

IH CC AB

GIÁO D C.................................................................................................... 2

THI CAO
NG β007 ....................................................................................................................................................... 2

THI
I H C β007 ........................................................................................................................................................... 2
THI CAO
NG β008 ....................................................................................................................................................... 3
THI
I H C β008 ........................................................................................................................................................... 4
THI CAO
NG β00λ ....................................................................................................................................................... 5
THI
I H C β00λ ........................................................................................................................................................... 6
THI
I H C β010 ........................................................................................................................................................... 6
i h c β011 ............................................................................................................................................................................. 8
Cao đ ng β01β ........................................................................................................................................................................... 9
i h c β01β ........................................................................................................................................................................... 10
i h c β013 ........................................................................................................................................................................... 10
i h c β014 ........................................................................................................................................................................... 11
thi cao đ ng β014 .............................................................................................................................................................. 11
II.

THI TH

THPT CHUYÊN ........................................................................................................................................... 12

1


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

T NG H P 500 NH NG BÀI L
NG T ÁNH SÁNG HAY VÀ KHÓ
T
CHÍNH TH C C A BGD& T
THI TH TR
NG CHUYÊN
I.

THI TUY N SINH


IH CC AB

GIÁO D C

THI CAO
NG 2007
Câu 1.(C β007)μ Gi i h n quang đi n c a m t kim lo i làm cat t c a t bào quang đi n là 0
= 0,50 m. Bi t v n t c ánh sáng trong chân không và h ng s Pl ng l n l t là γ.10 8 m/s và
6,625.10-34 J.s. Chi u vào cat t c a t bào quang đi n này b c x có b c sóng = 0,γ5 m,
thì đ ng n ng ban đ u c c đ i c a êlectrôn (êlectron) quang đi n là
A. 1,70.10-19 J.
B. 70,00.10-19 J.
C. 0,70.10-19 J.
D. 17,00.10-19 J.
Câu 2. (C β007)μ Trong quang ph v ch c a hiđrô (quang ph c a hiđrô), b c sóng c a
v ch th nh t trong dãy δaiman ng v i s chuy n c a êlectrôn (êlectron) t qu đ o δ v
qu đ o K là 0,1β17 m , v ch th nh t c a dãy Banme ng v i s chuy n ε δ là 0,656γ
m . B c sóng c a v ch quang ph th hai trong dãy δaiman ng v i s chuy n ε K
b ng
A. 0,10β7 m.
B. 0,5γ46 m.
C. 0,7780 m.
D. 0,γ8λ0 m.
Câu 3. (C β007)μ Công thoát êlectrôn (êlectron) ra kh i m t kim lo i là A = 1,88 eV. Bi t
h ng s Pl ng h = 6,6β5.10 -34 J.s, v n t c ánh sáng trong chân không c = γ.10 8 m/s và 1 eV =
1,6.10-19 J . Gi i h n quang đi n c a kim lo i đó là
A. 0,γγ m.
B. 0,ββ m.
C. 0,66. 10-19 m.
D. 0,66 m.
Câu 4. (C β007)μ ng n ng ban đ u c c đ i c a các êlectrôn (êlectron) quang đi n
A. không ph thu c b c sóng ánh sáng kích thích.
B. ph thu c c ng đ ánh sáng kích thích.
C. không ph thu c b n ch t kim lo i làm cat t.
D. ph thu c b n ch t kim lo i làm cat t và b c sóng ánh sáng kích thích
Câu 5.(C β007)μ ε t ng R nghen phát ra b c x có b c sóng ng n nh t là 6,β1.10 – 11 m.
Bi t đ l n đi n tích êlectrôn (êlectron), v n t c ánh sáng trong chân không và h ng s Pl ng
l n l t là 1,6.10-19C; 3.108m/s; 6,625.10-34 J.s. B qua đ ng n ng ban đ u c a êlectrôn. Hi u
đi n th gi a an t và cat t c a ng là
A. 2,00 kV.
B. 2,15 kV.
C. 20,00 kV.
D. 21,15 kV.
Câu 6.(C β007)μ m t nhi t đ nh t đ nh, n u m t đám h i có kh n ng phát ra hai ánh
sáng đ n s c có b c sóng t ng ng 1 và 2 (v i < 2 ) thì nó c ng có kh n ng h p th
A. m i ánh sáng đ n s c có b c sóng nh h n 1 .
B. m i ánh sáng đ n s c có b c sóng trong kho ng t 1 đ n 2 .
C. hai ánh sáng đ n s c đó.
D. m i ánh sáng đ n s c có b c sóng l n h n 2 .
THI
I H C 2007
Câu 7.( H – 2007): Cho 1eV = 1,6.10 -19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn
(êlectron) trong nguyên t hiđrô chuy n t qu đ o d ng có n ng l ng Em = - 0,85eV sang
qu đ o d ng có n ng l ng En = - 1γ,60eV thì nguyên t phát b c x đi n t có b c sóng
A. 0,4γ40 m.
B. 0,4860 m.
C. 0,0λ74 m.
D. 0,656γ m.
Câu 8.( H – β007)μ ε t chùm ánh sáng đ n s c tác d ng lên b m t m t kim lo i và làm b t
các êlectrôn (êlectron) ra kh i kim lo i này. N u t ng c ng đ chùm sáng đó lên ba l n thì
2


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

A. s l ng êlectrôn thoát ra kh i b m t kim lo i đó trong m i giây t ng ba l n.
B. đ ng n ng ban đ u c c đ i c a êlectrôn quang đi n t ng ba l n.
C. đ ng n ng ban đ u c c đ i c a êlectrôn quang đi n t ng chín l n.
D. công thoát c a êlectrôn gi m ba l n.
Câu 9.( H – β007)μ Phát bi u nào là sai?
A. i n tr c a quang tr gi m m nh khi có ánh sáng thích h p chi u vào.
B. Nguyên t c ho t đ ng c a t t c các t bào quang đi n đ u d a trên hi n t ng quang d n.
C. Trong pin quang đi n, quang n ng bi n đ i tr c ti p thành đi n n ng.
D. Có m t s t bào quang đi n ho t đ ng khi đ c kích thích b ng ánh sáng nhìn th y.
Câu 10.( H – β007)μ N i dung ch y u c a thuy t l ng t tr c ti p nói v
A. s hình thành các v ch quang ph c a nguyên t .
B. s t n t i các tr ng thái d ng c a nguyên t hiđrô.
C. c u t o c a các nguyên t , phân t .
D. s phát x và h p th ánh sáng c a nguyên t , phân t .
Câu 11. ( H – β007)μ Hi u đi n th gi a an t và cat t c a m t ng R nghen là 18,75 kV.
Bi t đ l n đi n tích êlectrôn (êlectron), v n t c ánh sáng trong chân không và h ng s Pl ng
l n l t là 1,6.10-19 C, 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. B qua đ ng n ng ban đ u c a êlectrôn.
B c sóng nh nh t c a tia R nghen do ng phát ra là
A. 0,4625.10-9 m.
B. 0,6625.10-10 m.
C. 0,5625.10-10 m.
D. 0,6625.10-9 m.
Câu 12. ( H – β007)μ δ n l t chi u vào cat t c a m t t bào quang đi n các b c x đi n t
g m b c x có b c sóng 1 = 0,β6 m và b c x có b c sóng 2 = 1,β 1 thì v n t c ban đ u
c c đ i c a các êlectrôn quang đi n b t ra t cat t l n l t là v1 và v2 v i 1 β v2 = 3v1/4. Gi i
h n quang đi n 0 c a kim lo i làm cat t này là
A. 1,45 m.
B. 0,λ0 m.
C. 0,4β m.
D. 1,00 m.
THI CAO
NG 2008
Câu 13. (C β008)μ Trong thí nghi m v i t bào quang đi n, khi chi u chùm sáng kích thích
vào cat t thì có hi n t ng quang đi n x y ra.
tri t tiêu dòng quang đi n, ng i ta đ t vào
gi a an t và cat t m t hi u đi n th g i là hi u đi n th hãm. Hi u đi n th hãm này có đ l n
A. làm t ng t c êlectrôn (êlectron) quang đi n đi v an t.
B. ph thu c vào b c sóng c a chùm sáng kích thích.
C. không ph thu c vào kim lo i làm cat t c a t bào quang đi n.
D. t l v i c ng đ c a chùm sáng kích thích.
Câu 14.(C β008)μ G i và l n l t là hai b c sóng ng v i các v ch đ H và v ch lam
H c a dãy Banme (Balmer), 1 là b c sóng dài nh t c a dãy Pasen (Paschen) trong quang
ph v ch c a nguyên t hiđrô. Bi u th c liên h gi a , , 1 là
A. 1 = - .
B. 1/ 1 = 1/ – 1/ .
C. 1 = + .
D. 1/ 1 = 1/ + 1/ .
Câu 15.(C β008)μ Bi t h ng s Pl ng h = 6,625.10-34 J.s và đ l n c a đi n tích nguyên t là
1,6.10-19 C. Khi nguyên t hiđrô chuy n t tr ng thái d ng có n ng l ng -1,514 eV sang tr ng
thái d ng có n ng l ng -3,407 eV thì nguyên t phát ra b c x có t n s
A. 2,571.1013 Hz.
B. 4,572.1014Hz.
C. 3,879.1014 Hz.
D. 6,542.1012 Hz.
Câu 16.(C β008)μ Khi truy n trong chân không, ánh sáng đ có b c sóng 1 = 720 nm,
ánh sáng tím có b c sóng 2 = 400 nm. Cho hai ánh sáng này truy n trong m t môi tr ng
3


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

trong su t thì chi t su t tuy t đ i c a môi tr ng đó đ i v i hai ánh sáng này l n l t là n 1 =
1,33 và n2 = 1,γ4. Khi truy n trong môi tr ng trong su t trên, t s n ng l ng c a phôtôn có
b c sóng 1 so v i n ng l ng c a phôtôn có b c sóng 2 b ng
A. 5/9.
B. 9/5.
C. 133/134.
D. 134/133.
Câu 17.(C β008)μ Chi u lên b m t cat t c a m t t bào quang đi n chùm sáng đ n s c có
b c sóng 0,485 m thì th y có hi n t ng quang đi n x y ra. Bi t h ng s Pl ng h = 6,625.1034
J.s, v n t c ánh sáng trong chân không c = γ.10 8 m/s, kh i l ng ngh c a êlectrôn (êlectron)
là 9,1.10-31 kg và v n t c ban đ u c c đ i c a êlectrôn quang đi n là 4.10 5 m/s. Công thoát
êlectrôn c a kim lo i làm cat t b ng
A. 6,4.10-20 J.
B. 6,4.10-21 J.
C. 3,37.10-18 J.
D. 3,37.10-19 J.
THI
I H C 2008
Câu 18.(Ð
I H C – β008)μ Theo thuy t l ng t ánh sáng thì n ng l ng c a
A. m t phôtôn b ng n ng l ng ngh c a m t êlectrôn (êlectron).
B. m t phôtôn ph thu c vào kho ng cách t phôtôn đó t i ngu n phát ra nó.
C. các phôtôn trong chùm sáng đ n s c b ng nhau
D. m t phôtôn t l thu n v i b c sóng ánh sáng t ng ng v i phôtôn đó.
Câu 19.(Ð
I H C – β008)μ Khi chi u l n l t hai b c x có t n s là f1, f2 (v i f1 < f2)
vào m t qu c u kim lo i đ t cô l p thì đ u x y ra hi n t ng quang đi n v i đi n th c c đ i
c a qu c u l n l t là V1, V2. N u chi u đ ng th i hai b c x trên vào qu c u này thì đi n
th c c đ i c a nó là
A. (V1 + V2).
B. V1 – V2.
C. V2.
D. V1.
Câu 20.(Ð
I H C – β008)μ Trong quang ph c a nguyên t hiđrô , n u bi t b c sóng
dài nh t c a v ch quang ph trong dãy δaiman là 1 và b c sóng c a v ch k v i nó trong
dãy này là 2 thì b c sóng  c a v ch quang ph H trong dãy Banme là
A. (1 + 2).
C. (1  2).
B.

1 2
.
1   2

D.

1 2
.
1   2

Câu 21.(Ð
I H C – β008)μ Hi u đi n th gi a an t và cat t c a m t ng R nghen là U
= β5 kV. Coi v n t c ban đ u c a chùm êlectrôn (êlectron) phát ra t cat t b ng không. Bi t
h ng s Pl ng h = 6,6β5.10 -34J.s, đi n tích nguyên t b ng 1,6.10-19C. T n s l n nh t c a tia
R nghen do ng này có th phát ra là
A. 60,380.1018Hz.
B. 6,038.1015Hz.
C. 60,380.1015Hz
D. 6,038.1018Hz.
Câu 22.(Ð
I H C – β008)μ Trong nguyên t hiđrô , bán kính Bo là r 0 = 5,3.10-11m. Bán
kính qu đ o d ng N là
A. 47,7.10-11m.
B. 21,2.10-11m.
C. 84,8.10-11m.
D. 132,5.10-11m.
Câu 23.(Ð
I H C – β008)μ Khi có hi n t ng quang đi n x y ra trong t bào quang đi n,
phát bi u nào sau đâu là sai?
A. Gi nguyên chùm sáng kích thích, thay đ i kim lo i làm cat t thì đ ng n ng ban đ u c c
đ i c a êlectrôn (êlectron) quang đi n thay đ i
B. Gi nguyên c ng đ chùm sáng kích thích và kim lo i dùng làm cat t, gi m t n s c a
ánh sáng kích thích thì đ ng n ng ban đ u c c đ i c a êlectrôn (êlectron) quang đi n gi m.
4


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

C. Gi nguyên t n s c a ánh sáng kích thích và kim lo i làm cat t, t ng c ng đ chùm sáng
kích thích thì đ ng n ng ban đ u c c đ i c a êlectrôn (êlectron) quang đi n t ng.
D. Gi nguyên c ng đ chùm sáng kích thích và kim lo i dùng làm cat t, gi m b c sóng
c a ánh sáng kích thích thì đ ng n ng ban đ u c c đ i c a êlectrôn (êlectron) quang đi n t ng.
THI CAO
NG 2009
Câu 24. (
thi cao đ ng n m β00λ)μ Công su t b c x c a ε t Tr i là γ,λ.10 26 W. N ng
l ng ε t Tr i t a ra trong m t ngày là
A. 3,3696.1030 J.
C. 3,3696.1032 J.
B. 3,3696.1029 J.
D. 3,3696.1031 J.
Câu 25.( thi cao đ ng n m β00λ)μ Trong chân không, b c x đ n s c vàng có b c sóng là
0,589 m. δ y h = 6,6β5.10-34J.s; c=3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. N ng l ng c a phôtôn ng
v i b c x này có giá tr là
A. 2,11 eV.
C. 4,22 eV.
C. 0,42 eV.
D. 0,21 eV.
Câu 26.( thi cao đ ng n m β00λ)μ Dùng thuy t l ng t ánh sáng không gi i thích đ c
A. hi n t ng quang – phát quang.
B. hi n t ng giao thoa ánh sáng.
C. nguyên t c ho t đ ng c a pin quang đi n. D. hi n t ng quang đi n ngoài.
Câu 27.( thi cao đ ng n m β00λ)μ G i n ng l ng c a phôtôn ánh sáng đ , ánh sáng l c và
ánh sáng tím l n l t là  , L và T thì
A. T > L > e .
B. T >  > eL.
C.  > L > eT.
D. L > T > e .
Câu 28.( thi cao đ ng n m β00λ)μ i v i nguyên t hiđrô, các m c n ng l ng ng v i
các qu đ o d ng K, ε có giá tr l n l t làμ -13,6 eV; -1,51 eV. Cho h = 6,625.10 -34 J.s; c =
3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Khi êlectron chuy n t qu đ o d ng ε v qu đ o d ng K, thì
nguyên t hiđrô có th phát ra b c x có b c sóng
B. 102,7 mm.
C. 102,7 nm.
D. 102,7 pm.
A. 102,7 m.
Câu 29.( thi cao đ ng n m β00λ)μ Khi chi u vào m t ch t l ng ánh sáng chàm thì ánh sáng
hu nh quang phát ra không th là
A. ánh sáng tím.
B. ánh sáng vàng.
C. ánh sáng đ .
D. ánh sáng l c.
Câu 30.( thi cao đ ng n m β00λ)μ ε t ngu n phát ra ánh sáng có b c sóng 66β,5 nm v i
công su t phát sáng là 1,5.10-4 W. δ y h = 6,6β5.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. S phôtôn đ c ngu n
phát ra trong 1 s là
A. 5.1014.
B. 6.1014.
C. 4.1014.
D. 3.1014.
Câu 31.( thi cao đ ng n m β00λ)μ Trong quang ph v ch c a nguyên t hiđrô, b c sóng
dài nh t c a v ch quang ph trong dãy δai-man và trong dãy Ban-me l n l t là 1 và 2. B c
sóng dài th hai thu c dãy δai-man có giá tr là
1 2
.
2(1   2 )

C. 1 2 .
1   2

A.

1 2
.
1   2

D. 1 2 .
 2  1

B.

Câu 32.( thi cao đ ng n m β00λ)μ Trong m t thí nghi m, hi n t ng quang đi n x y ra khi
chi u chùm sáng đ n s c t i b m t t m kim lo i. N u gi nguyên b c sóng ánh sáng kích
thích mà t ng c ng đ c a chùm sáng thì
A. s êlectron b t ra kh i t m kim lo i trong m t giây t ng lên.
5


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

B. đ ng n ng ban đ u c c đ i c a êlectron quang đi n t ng lên.
C. gi i h n quang đi n c a kim lo i b gi m xu ng.
D. v n t c ban đ u c c đ i c a các êlectron quang đi n t ng lên.
Câu 33.( thi cao đ ng n m β00λ) (Ð
I H C – β00λ)μ Khi nói v thuy t l ng t ánh
sáng, phát bi u nào sau đây là đúng?
A. N ng l ng phôtôn càng nh khi c ng đ chùm ánh sáng càng nh .
B. Phôtôn có th chuy n đ ng hay đ ng yên tùy thu c vào ngu n sáng chuy n đ ng hay đ ng
yên.
C N ng l ng c a phôtôn càng l n khi t n s c a ánh sáng ng v i phôtôn đó càng nh .
D. Ánh sáng đ c t o b i các h t g i là phôtôn.
THI
I H C 2009
Câu 34.(Ð
I H C – β00λ)μ Nguyên t hiđtô tr ng thái c b n có m c n ng l ng b ng
-1γ,6 eV.
chuy n lên tr ng thái d ng có m c n ng l ng -γ,4 eV thì nguyên t hiđrô ph i
h p th m t phôtôn có n ng l ng
A. 10,2 eV.
B. -10,2 eV.
C. 17 eV.
D. 4 eV.
Câu 35.(Ð
I H C – β00λ)μ ε t đám nguyên t hiđrô đang tr ng thái kích thích mà
êlectron chuy n đ ng trên qu đ o d ng N. Khi êlectron chuy n v các qu đ o d ng bên
trong thì quang ph v ch phát x c a đám nguyên t đó có bao nhiêu v ch?
A. 3.
B. 1.
C. 6.
D. 4.
Câu 36.(Ð
I H C – β00λ)μ Công thoát êlectron c a m t kim lo i là 7,64.10 -19J. Chi u
l n l t vào b m t t m kim lo i này các b c x có b c sóng là 1 = 0,18 m, 2 = 0,21 m
và 3 = 0,35 m. δ y h=6,6β5.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. B c x nào gây đ c hi n t ng quang
đi n đ i v i kim lo i đó?
B. Không có b c x nào trong ba b c x trên.
A. Hai b c x (1 và 2).
C. C ba b c x (1, 2 và 3).
D. Ch có b c x 1.
Câu 37.(Ð
I H C – β00λ)μ Pin quang đi n là ngu n đi n, trong đó
A. hóa n ng đ c bi n đ i tr c ti p thành đi n n ng.
B. quang n ng đ c bi n đ i tr c ti p thành đi n n ng.
C. c n ng đ c bi n đ i tr c ti p thành đi n n ng.
D. nhi t n ng đ c bi n đ i tr c ti p thành đi n n ng.
Câu 38.(Ð
I H C – β00λ)μ i v i nguyên t hiđrô, khi êlectron chuy n t qu đ o ε
v qu đ o K thì nguyên t phát ra phôtôn có b c sóng 0,10β6 µm. δ y h = 6,6β5.10 -34J.s, e
= 1,6.10-19 C và c = 3.108m/s. N ng l ng c a phôtôn này b ng
A. 1,21 eV
B. 11,2 eV.
C. 12,1 eV.
D. 121 eV.
Câu 39.(Ð
I H C – β00λ)μ Chi u đ ng th i hai b c x có b c sóng 0,45β µm và 0,β4γ
µm vào catôt c a m t t bào quang đi n. Kim lo i làm catôt có gi i h n quang đi n là 0,5 µm.
δ y h = 6,6β5. 10-34 J.s, c = 3.108 m/s và me = 9,1.10-31 kg. V n t c ban đ u c c đ i c a các
êlectron quang đi n b ng
A. 2,29.104 m/s.
B. 9,24.103 m/s.
C. 9,61.105 m/s.
D. 1,34.106 m/s.
THI
Câu 40.(

I H C 2010
thi H – C n m β010)Khi êlectron

nguyên t hiđrô đ

c tính theo công th c -

qu đ o d ng th n thì n ng l

ng c a

13,6
(eV) (n = 1, β, γ,…). Khi êlectron trong nguyên
n2
6


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

t hiđrô chuy n t qu đ o d ng n = γ sang qu đ o d ng n = β thì nguyên t hiđrô phát ra phôtôn
ng v i b c x có b c sóng b ng
A. 0,4350 m.
B. 0,4861 m.
C. 0,6576 m.
D. 0,4102 m.
Câu 41.( thi H – C n m β010) ε t ch t có kh n ng phát ra ánh sáng phát quang v i t n
s f = 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có b c sóng nào d i đây đ kích thích thì ch t này không
th phát quang?
A. 0,55 m.
B. 0,45 m.
C. 0,38 m.
D. 0,40 m.
Câu 42.( thi H – C n m β010)Theo tiên đ c a Bo, khi êlectron trong nguyên t hiđrô
chuy n t qu đ o δ sang qu đ o K thì nguyên t phát ra phôtôn có b c sóng 21, khi êlectron
chuy n t qu đ o ε sang qu đ o δ thì nguyên t phát ra phôtôn có b c sóng 32 và khi
êlectron chuy n t qu đ o ε sang qu đ o K thì nguyên t phát ra phôtôn có b c sóng 31.
Bi u th c xác đ nh 31 là
A.

3221
.
21  31

B.

3221
.
21  31

C. 31 = 32 + 21.
D. 32 - 21.
Câu 43.( thi H – C n m β010)Theo m u nguyên t Bo, bán kính qu đ o K c a êlectron
trong nguyên t hiđrô là r0. Khi êlectron chuy n t qu đ o N v qu đ o δ thì bán kính qu đ o
gi m b t
A. 12r0.
B. 4r0.
C. 9r0.
D. 16r0.
Câu 44.( thi H – C n m β010)ε t kim lo i có công thoát êlectron là 7,β.10 -19 J. Chi u
l n l t vào kim lo i này các b c x có b c sóng 1 = 0,18 m, 2 = 0,21 m, 3 = 0,32 m
và = 0,35 m. Nh ng b c x có th gây ra hi n t ng quang đi n kim lo i này có b c
sóng là
A. 1, 2 và 3.
B. 1 và 2.
C. 2, 3 và 4.
D. 3 và 4.
Câu 45.( thi H – C n m β010)Khi chi u chùm tia t ngo i vào m t ng nghi m đ ng
dung d ch fluorexêin thì th y dung d ch này phát ra ánh sáng màu l c. ó là hi n t ng
A. ph n x ánh sáng.
B. quang - phát quang.
C. hóa - phát quang.
D. tán s c ánh sáng.
Câu 46.( thi H – C n m β010)Theo thuy t l ng t ánh sáng, phát bi u nào d i đây là
sai?
A. Ánh sáng đ c t o thành b i các h t g i là phôtôn.
B. N ng l ng c a các phôtôn ánh sáng là nh nhau, không ph thu c t n s c a ánh sáng.
C. Trong chân không, các phôtôn bay d c theo tia sáng v i t c đ c = γ.10 8 m/s.
D. Phân t , nguyên t phát x hay h p th ánh sáng, c ng có ngh a là chúng phát x hay h p
th phôtôn.
Câu 47.( thi H – C n m β010) ε t ngu n sáng ch phát ra ánh sáng đ n s c có t n s
5.1014 Hz. Công su t b c x đi n t c a ngu n là 10 W. S phôtôn mà ngu n phát ra trong m t
giây x p x b ng
A. 3,02.1019.
B. 0,33.1019.
C. 3,02.1020.
D. 3,24.1019.
Câu 48.( thi H – C n m β010) Nguyên t hiđrô chuy n t tr ng thái d ng có n ng l ng
En = -1,5 eV sang tr ng thái d ng có n ng l ng E m = -γ,4 eV. B c sóng c a b c x mà
nguyên t hiđrô phát ra x p x b ng
A. 0,654.10-7m.
B. 0,654.10-6m.
C. 0,654.10-5m.
D. 0,654.10-4m.
7


Xóa nhòa kho ng cách

i h c 2011
Câu 49.( H – β011) Khi êlectron
đ

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

qu đ o d ng th n thì n ng l

ng c a nguyên t hiđrô

13,6
c xác đ nh b i công th c En  2 (eV) (v i n = 1, β, γ,…). Khi êlectron trong nguyên
n

t hiđrô chuy n t qu đ o d ng n = γ v qu đ o d ng n = 1 thì nguyên t phát ra phôtôn có
b c sóng 1. Khi êlectron chuy n t qu đ o d ng n = 5 v qu đ o d ng n = β thì nguyên
t phát ra phôtôn có b c sóng 2. ε i liên h gi a hai b c sóng 1 và 2 là
A. 272 = 1281.

B. 2 = 51.

C. 1892 = 8001.
D. 2 = 41.
Câu 50.( H – β011) Nguyên t c ho t đ ng c a quang đi n tr d a vào
A. hi n t ng tán s c ánh sáng.
B. hi n t ng quang đi n ngoài.
C. hi n t ng quang đi n trong.
D. hi n t ng phát quang c a ch t r n.
Câu 51.( H – β011) Trong nguyên t hiđrô, bán kính Bo là r 0 = 5,3.10-11m. m t tr ng thái
kích thích c a nguyên t hiđrô, êlectron chuy n đ ng trên qu đ o d ng có bán kính là r =
2,12.10-10m. Qu đ o đó có tên g i là qu đ o d ng
A. L.
B. O.
C. N.
D. M.
Câu 52.( H – β011) ε t ch t phát quang đ c kích thích b ng ánh sáng có b c sóng 0,β6
m thì phát ra ánh sáng có b c sóng 0,5β m. Gi s công su t c a chùm sáng phát quang
b ng β0% công su t c a chùm sáng kích thích. T s gi a s phôtôn ánh sáng phát quang và
s phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng m t kho ng th i gian là
A. 4/5.
B.1/10.
C. 1/5.
D. 2/5.
Câu 53.( H – 2011) Hi n t ng quang đi n ngoài là hi n t ng êlectron b b t ra kh i t m
kim lo i khi
A. chi u vào t m kim lo i này m t chùm h t nhân heli.
B. chi u vào t m kim lo i này m t b c x đi n t có b c sóng thích h p.
C. cho dòng đi n ch y qua t m kim lo i này.
D. t m kim lo i này b nung nóng b i m t ngu n nhi t.
Câu 54.( H – β011) ε t ngu n đi m O phát sóng âm có công su t không đ i trong m t môi
tr ng truy n âm đ ng h ng và không h p th âm. Hai đi m A, B cách ngu n âm l n l t là
r1 và r2. Bi t c

ng đ âm t i A g p 4 l n c

ng đ âm t i B. T s

r2
b ng
r1

A. 4.
B. 1/2.
C. 1/4.
D. 2.
Câu 55.( H – β011) Công thoát êlectron c a m t kim lo i là A = 1,88 eV. Gi i h n quang
đi n c a kim lo i này có giá tr là
A. 550 nm
B. 220 nm.
C. 1057 nm.
D. 661 nm.
Câu 56.( H – β011) Tia R n-ghen (tia X) có
A. cùng b n ch t v i tia t ngo i.
8


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

B. t n s nh h n t n s c a tia h ng ngo i.
C. đi n tích âm nên nó b l ch trong đi n tr ng và t tr ng.
D. cùng b n ch t v i sóng âm.
Câu 57.( H – β011) Khi chi u m t b c x đi n t có b c sóng 1 = 0,30m vào catôt c a
m t t bào quang đi n thì x y ra hi n t ng quang đi n và hi u đi n th hãm lúc đó là β V.
N u đ t vào gi a anôt và catôt c a t bào quang đi n trên m t hi u đi n th U AK = - 2V và
chi u vào catôt m t b c x đi n t khác có b c sóng 2 = 0,15m thì đ ng n ng c c đ i c a
êlectron quang đi n ngay tr c khi t i anôt b ng
A. 1,325.10-18J.
B. 6,625.10-19J.
C. 9,825.10-19J.
D. 3,425.10-19J.
Cao đ ng 2012
Câu 58.(C – β01β) G i  , L, T l n l t là n ng l ng c a phôtôn ánh sáng đ , phôtôn ánh
sáng lam và phôtôn ánh sáng tím. Ta có
A.  > L > T.
B. T > L >  .
C. T >  > L.
D. L > T >  .
Câu 59.(C – 2012) Gi i h n quang đi n c a m t kim lo i là 0,γ0 m. Công thoát c a êlectron
kh i kim lo i này là
A. 6,625.10-20J.
B. 6,625.10-17J.
C. 6,625.10-19J.
D. 6,625.10-18J.
Câu 60.(C – β01β) Ánh sáng nhìn th y có th gây ra hi n t ng quang đi n ngoài v i
A. kim lo i b c.
B. kim lo i k m.
C. kim lo i xesi.
D. kim lo i đ ng.
Câu 61.(C – 2012) Khi nói v tia t ngo i, phát bi u nào sau đây sai?
A. Tia t ngo i tác d ng lên phim nh.
B. Tia t ngo i d dàng đi xuyên qua t m chì dày vài xentimét.
C. Tia t ngo i làm ion hóa không khí.
D. Tia t ngo i có tác d ng sinh h cμ di t vi khu n, h y di t t bào da.
Câu 62.(C – β01β) Pin quang đi n là ngu n đi n
A. bi n đ i tr c ti p quang n ng thành đi n n ng.
B. bi n đ i tr c ti p nhi t n ng thành đi n n ng.
C. ho t đ ng d a trên hi n t ng quang đi n ngoài.
D. ho t đ ng d a trên hi n t ng c m ng đi n t .
Câu 63.(C – β01β) B c x có t n s nh nh t trong s các b c x h ng ngo i, t ngo i, R nghen, gamma là
A. gamma.
B. h ng ngo i.
C. R n-ghen.
D. t ngo i.
Câu 64.(C – β01β) Khi nói v tia R n-ghen và tia t ngo i, phát bi u nào sau đây sai?
A. Tia R n-ghen và tia t ngo i đ u có cùng b n ch t là sóng đi n t .
B. T n s c a tia R n-ghen nh h n t n s c a tia t ngo i.
C. T n s c a tia R n-ghen l n h n t n s c a tia t ngo i.
D. Tia R n-ghen và tia t ngo i đ u có kh n ng gây phát quang m t s ch t.
Câu 65.(C – β01β) Chi u b c x đi n t có b c sóng 0,β5 µm vào catôt c a m t t bào
quang đi n có gi i h n quang đi n là 0,5 µm. ng n ng ban đ u c c đ i c a êlectron quang
đi n là
9


Xóa nhòa kho ng cách

A. 3,975.10-20J.
C. 3,975.10-19J.

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

B. 3,975.10-17J.
D. 3,975.10-18J.

i h c 2012
Câu 66.( H – 2012) Laze A phát ra chùm b c x có b c sóng 0,45 m v i công su t 0,8W.
δaze B phát ra chùm b c x có b c sóng 0,60 m v i công su t 0,6 W. T s gi a s phôtôn
c a laze B và s phôtôn c a laze A phát ra trong m i giây là
A. 1.
B. 20/9.
C. 2.
D. 3/4.
Câu 67.( H – 201β) Theo thuy t l ng t ánh sáng, phát bi u nào sau đây là sai?
A. Trong chân không, phôtôn bay v i t c đ c = γ.10 8 m/s d c theo các tia sáng.
B. Phôtôn c a các ánh sáng đ n s c khác nhau thì mang n ng l ng khác nhau.
C. N ng l ng c a m t phôtôn không đ i khi truy n trong chân không.
D. Phôtôn t n t i trong c tr ng thái đ ng yên và tr ng thái chuy n đ ng.
Câu 68.( H – β01β) Theo m u nguyên t Bo, trong nguyên t hiđrô, chuy n đ ng c a
êlectron quanh h t nhân là chuy n đ ng tròn đ u. T s gi a t c đ c a êlectron trên qu đ o
K và t c đ c a êlectron trên qu đ o ε b ng
A. 9.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 69.( H – 2012) Bi t công thoát êlectron c a các kim lo iμ canxi, kali, b c và đ ng l n
l t làμ β,8λ eV; β,β6eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chi u ánh sáng có b c sóng 0,γγ µm vào b
m t các kim lo i trên. Hi n t ng quang đi n không x y ra v i các kim lo i nào sau đây?
A. Kali và đ ng
B. Canxi và b c
C. B c và đ ng
D. Kali và canxi
Câu 70.( H – β01β) Theo m u nguyên t Bo, trong nguyên t hidrô, khi êlectron chuy n t
qu đ o P v qu đ o K thì nguyên t phát ra phôton ng v i b c x có t n s f 1 . Khi êlectron
chuy n t qu đ o P v qu đ o δ thì nguyên t phát ra phôtôn ng v i b c x có t n s f 2.
N u êlectron chuy n t qu đ o δ v qu đ o K thì nguyên t phát ra phôtôn ng v i b c x
có t n s
ff
A. f3 = f1 – f2
B. f3 = f1 + f2
C. f3  f12 + f22
D. f3  1 2 .
f1  f 2

Câu 71.( H – 2012) Chi u đ ng th i hai b c x có b c sóng 0,54β µm và 0,β4γ µm vào
catôt c a m t t bào quang đi n. Kim lo i làm catôt có gi i h n quang đi n là 0,500 µm. Bi t
kh i l ng c a êlectron là me= 9,1.10-31 kg. V n t c ban đ u c c đ i c a các êlectron quang
đi n b ng
A. 9,61.105 m/s
B. 9,24.105 m/s
C. 2,29.106 m/s
D. 1,34.106 m/s
i h c 2013
Câu 72.( H-β01γ) Khi nói v phôtôn, phát bi u nào d i đây đúng?
A. N ng l ng c a phôtôn càng l n khi b c sóng ánh sáng ng v i phôtôn đó càng l n.
B. Phôtôn có th t n t i trong tr ng thái đ ng yên.
C. V i m i ánh sáng đ n s c có t n s f xác đ nh, các phôtôn đ u mang n ng l ng nh nhau.
D. N ng l ng c a phôtôn ánh sáng tím nh h n n ng l ng c a phôtôn ánh sáng đ .
Câu 73.( H-β01γ) G i  là n ng l ng c a phôtôn ánh sáng đ ; L là n ng l ng c a phôtôn
ánh sáng l c; V là n ng l ng c a phôtôn ánh sáng vàng. S p x p nào sau đây đúng?
A.  > V > L
B. L >  > V
C. V > L > 
D. L > V > 
-11
Câu 74.( H-2013) Bi t bán kính Bo là r0 = 5,3.10 m. Bán kính qu đ o d ng ε trong
nguyên t hiđrô b ng
10


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

A. 84,8.10-11m.
B. 21,2.10-11m.
C. 132,5.10-11m.
D. 47,7.10-11m.
Câu 75.( H-β01γ) Gi i h n quang đi n c a m t kim lo i là 0,75 m. Công thoát êlectron ra
kh i kim lo i này b ng
A. 2,65.10-19J.
B. 26,5.10-19J.
C. 2,65.10-32J.
D. 26,5.10-32J.
Câu 76.( H-β01γ) Các m c n ng l ng c a các tr ng thái d ng c a nguyên t hiđrô đ c
xác đ nh b ng bi u th c En  

13,6
(eV) (n = 1, β, γ,…). N u nguyên t hiđrô h p th m t
n2

phôtôn có n ng l ng β,55 eV thì b c sóng nh nh t c a b c x mà nguyên t hiđrô đó có
th phát ra là
A. 1,46.10-8 m.
B. 1,22.10-8 m.
C. 4,87.10-8m.
D. 9,74.10-8m.
Câu 77.( H-β01γ) Gi s m t ngu n sáng ch phát ra ánh sáng đ n s c có t n s 7.5.10 14Hz.
Công su t phát x c a ngu n là 10W. S phôtôn mà ngu n sáng phát ra trong m t giây x p x
b ngμ
A. 0,33.1020
B. 2,01.1019
C. 0,33.1019
D. 2,01.1020
i h c 2014
Câu 78.Theo m u Bo v nguyên t hiđrô, n u l c t ng tác t nh đi n gi a êlectron và h t nhân
khi êlectron chuy n đ ng trên qu đ o d ng δ là F thì khi êlectron chuy n đ ng trên qu đ o
d ng N, l c này s là
A.

F
.
16

B.

F
.
9

F
4

C. .

D.

F
.
25

Câu 79.Trong chân không, m t ánh sáng có b c sóng là 0,60 m. N ng l ng c a phôtôn
ánh sáng này b ng
A. 4,07 eV.
B. 5,14 eV.
C. 3,34 eV.
D. 2,07 eV.
Câu 80.Công thoát êlectron c a m t kim lo i là 4,14 eV. Gi i h n quang đi n c a kim lo i
này là
A. 0,6 m
B. 0,3 m
C. 0,4 m
D. 0,2 m
thi cao đ ng 2014
Câu 81.Khi êlectron qu đ o d ng K thì n ng l ng c a nguyên t hiđrô là -13,6eV còn khi
qu đ o d ng ε thì n ng l ng đó là -1,5eV. Khi êlectron chuy n t qu đ o d ng M v
qu đ o d ng K thì nguyên t hiđrô phát ra phôtôn ng v i b c x có b c sóng
A. 102,7 pm.
B. 102,7 mm.
C. 102,7 m.
D. 102,7 nm.
Câu 82.Thuy t l ng t ánh sáng không đ c dùng đ gi i thích
A. Hi n t ng quang đi n
B. Hi n t ng quang – phát quang
C. Hi n t ng giao thoa ánh sáng
D. Nguyên t c ho t đ ng c a pin quang đi n
Câu 83.Theo m u nguyên t Bo, trong nguyên t hiđrô, bán kính qu đ o d ng K là r 0. Khi
êlectron chuy n t qu đ o d ng N v qu đ o d ng L thì bán kính qu đ o gi m
A. 4r0
B. 2r0
C. 12r0
D. 3r0
Câu 84.Trong chân không, b c x đ n s c màu vàng có b c sóng 0,58λµm. N ng l ng c a
phôtôn ng v i b c x này là
A. 0,21 eV
B. 2,11 eV
C. 4,22 eV
D. 0,42 eV

11


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

II.
THI TH THPT CHUYÊN
Câu 85.Catôt c a m t t bào quang đi n có công thoát electron A = 1,188 eV. Chi u m t chùm
ánh sáng có b c sóng  vào catôt này thì hi n t ng quang đi n x y ra.
tri t tiêu hoàn
toàn dòng quang đi n thì hi u đi n th hãm có đ l n 1,15 V. N u cho UAK = 4 V thì đ ng
n ng l n nh t c a electron khi t i anôt b ng bao nhiêu?
A. 0,515 eV.
B. 5,15 eV.
C. 5,45 eV.
D. 51,5 eV.
Câu 86.Ng i ta l n l t chi u hai b c x vào b m t m t kim lo i có công thoát A = β eV.
N ng l ng phôton c a hai b c x này là β,5 eV và γ,5 eV. T s đ ng n ng c c đ i c a các
electron quang đi n t ng ng trong hai l n chi u là μ
A. 1:3.
B. 1:5.
C. 1:2.
D. 1:4.
Câu 87.Khi t ng hi u đi n th c a m t ng R nghen n = 1,8 l n, thì b c sóng gi i h n v
phía sóng ng n c a ph R nghen bi n đ i là
= 30 pm. Tìm hi u đi n th lúc sau c a ng.
A. 24,7 kV.
B. 18,4 kV.
C. 33,1 kV.
D. 16,2 kV.
Câu 88.Gi i h n quang đi n c a đ ng là 0,γ m. Bi t h ng s Pl ng h = 6,6β5. 10 - 34 Js và t c
đ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Công thoát c a eletron ra kh i b m t c a đ ng
là:
A. 8,526.10- 19 J.
B. 6,625.10-25 J.
C. 6,625.10-19 J.
D. 5,625.10-20 J.
Câu 89.Ch n đáp án đúngμ
A. Ánh sáng phát ra con đom đóm không ph i là hi n t ng quang – phát quang.
B. Dùng tính ch t sóng ánh sáng có th gi i thích đ c hi n t ng quang đi n trong.
C. Trong hi n t ng quang đi n trong, n ng l ng kích ho t là n ng l ng c n thi t đ gi i
phóng m t electron d n thành electron t do.
D. Pin quang đi n không bi n đ i tr c ti p quang n ng thành đi n n ng
Câu 90.Chi u ánh sáng đ n s c có b c sóng 0,3 m vào m t ch t thì th y có hi n t ng phát
quang. Cho bi t công su t c a chùm sáng phát quang ch b ng 0,5% công su t c a chùm sáng
kích thích và c 300 phôtôn ánh sáng kích thích cho β phôtôn ánh sáng phát quang. B c sóng
ánh sáng phát quang là
A. 0,5 m.
B. 0,4 m.
C. 0,48 m.
D. 0,6 m.
Câu 91.Gi i h n quang đi n c a kim lo i ph thu c vào
A. n ng l ng c a photon chi u t i kim lo i.
B. đ ng n ng ban đ u c a electron khi b t ra kh i kim lo i.
C. b n ch t c a kim lo i.
D. b c sóng c a ánh sáng chi u vào kim
Câu 92.Ch n đáp án đúng v laze:
A. Các phôtôn bay theo cùng m t h ng nên sóng đi n t trong chùm sáng cùng pha.
B. Anh-xtanh là ng i tìm ra hi n t ng phát x c m ng.
C. εàu đ c a laze h ng ng c do ion nhôm phát ra.
D. Các phôtôn trong chùm sáng laze dao đ ng trong các m t ph ng vuông góc nhau.
Câu 93.Anot và catot c a m t t bào quang đi n l p thành m t t đi n ph ng, cách nhau 1 cm.
Gi i h n quang đi n c a kim lo i làm catot là 360 nm. L y h = 6,625.10-24 Js; c = 3.108 m/s; e
= 1,6.10-19 C. Ánh sáng kích thích có b c sóng 330 nm. N u đ t m t hi u đi n th UAK = 1β,5 V thì electron quang đi n có th t i cách anot m t kho ng bé nh t b ng
A. 0,75 cm.
B. 0,25 cm.
C. 0,5 cm.
D. 0,4 cm.

12


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

Câu 94.Hi u đi n th gi a anôt và catôt c a m t ng tia R nghen b ng U. B qua đ ng n ng
c a đi n t khi b t ra kh i catôt. Bi t b c sóng nh nh t c a tia R nghen phát ra t ng này
là 40pm. L y h = 6,63.10- 34 Js; c = 3.108 m/s; e = 1,6.10- 19 C. Hi u đi n th U g n b ng
A. 24kV.
B. 31kV.
C. 21kV.
D. 19kV.
Câu 95.Chi u m t b c x có b c sóng 248,25nm vào catôt c a m t t bào quang đi n, có
công thoát đi n t kh i catôt là 2eV; l y h = 6,62.10 – 34 Js; c = 3.108 m/s; e =1,6.10- 19C. N u
duy trì m t hi u đi n th UAK = - 1,β5V thì đ ng n ng l n nh t c a êlectron quang đi n khi
đ p vào anôt là
A. 1eV.
B. 1,75eV.
C. 1,25eV.
D. 3, 25eV.
Câu 96.S phát sáng c a ngu n sáng nào sau đây là s phát quang?
A. Hòn than h ng.
B. Bóng đèn xe máy. C. èn δED.
D. Ngôi sao b ng.
Câu 97.Chi u l n l t hai b c x có b c sóng 1 = 600nm và 2 = 0,3µm vào m t t m kim
lo i thì nh n đ c các êlectron quang đi n có v n t c ban đ u c c đ i l n l t là v1 = 2.105
m/s và v2 = 4.105 m/s. Chi u b ng b c x có b c sóng 3 = 0,2 µm thì v n t c ban đ u c c
đ i c a quang đi n t là
A. 5.105 m/s.
B. βạ7.105 m/s.
C. ạ6.105 m/s.
D. 6.105 m/s.
Câu 98.Linh ki n nào sau đây ho t đ ng d a vào hi n t ng quang d n?
A. Quang đi n tr .
B. T bào quang C. Nhi t đi n tr .
D. èn δED.
đi n.
Câu 99.Phát bi u nào sau đây sai khi nói v c u t o và ho t đ ng c a pin quang đi n:
A. Ho t đ ng d a trên hi n t ng quang đi n trong.
B.
c c u t o t hai kh i bán d n tinh khi t có ph hai l p đi n c c.
C. Su t đi n đ ng c a pin có giá tr nh , kho ng t 0,5 V đ n 0,8 V.
D. Pin có th ho t đ ng khi chi u ánh sáng nhìn th y.
Câu 100.M t đ c đi m c a s phát quang là
A. quang ph c a v t phát quang là quang ph liên t c.
B. quang ph c a v t phát quang ph thu c vào ánh sáng kích thích.
C. b c x phát quang là b c x riêng c a v t.
D. ánh sáng phát quang có b c sóng ng n h n b c sóng ánh sáng kích thích.
Câu 101.Gi i h n quang đi n c a kim lo i ph thu c vào
A. đ ng n ng ban đ u c a elêctron b t ra kh i kim lo i.
B. b n ch t c a kim lo i đó.
C. n ng l ng c a phôtôn chi u t i kim lo i.
D. màu s c c a ánh sáng chi u vào kim lo i.
Câu 102.Nh ng v t không h p th ánh sáng trong mi n nhìn th y c a quang ph đ c g i là
A. trong su t có màu.
B. trong su t không màu.
C. v t có màu đen.
D. v t phát quang.
Câu 103.M t ch t quang d n có gi i h n quang d n là 0,78 m. Chi u vào ch t bán d n đó l n
l t các chum b c x đ n s c có t n s f1 = 4,5.1014 Hz; f2 = 5,0.1013 Hz; f3 = 6,5.1013 Hz và
f4 = 6,0.1014 Hz. Cho c = 3.108 m/s. Hi n t ng quang d n s x y ra v i các chùm b c x có
t ns
A. f1 và f2.
B. f2 và f3.
C. f3 và f4.
D. f1 và f4.
Câu 104.Theo n i dung thuy t l ng t , k t lu n nào sau đây sai?
A. Photon t n t i trong c tr ng thái chuy n đ ng và đ ng yên.
B. Photon c a các b c x đ n s c khác nhau thì có n ng l ng khác nhau
C. Photon chuy n đ ng trong chân không v i v n t c l n nh t.
13


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

D. N ng l ng c a Phôtôn không đ i khi truy n đi trong chân không.
Câu 105.Hi n t ng th c nghi m nào sau đây ch ng t n ng l ng bên trong nguyên t nh n
các giá tr gián đo n?
A. Quang ph do đèn dây tóc phát ra.
B. Quang ph do h i loãng c a Natri b đ t nóng sáng.
C. Hi n t ng quang đi n.
D. Hi n t ng phóng x .
Câu 106.Công thoát c a các ch t canxi, kali, b c và đ ng l n l t là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78
eV và 4,14 eV.
đ ng th i gây ra hi u ng quang đi n v i hai kim lo i mà ch s d ng m t
chùm b c x đ n s c thì b c sóng c a chùm b c x đó ph i tho màn đi u ki n:
A. ≤ 0,β6 µm.
B. ≤ 0,4γ µm.
C. 0,4γ µm.≤ ≤ 0,55 µm.
D. 0,γ µm < ≤ 0,4γ µm.
Câu 107.Trong hi n t ng quang - phát quang khi nguyên t hay phân t h p th hoàn toàn
m t phôtôn c a ánh sáng kích thích s d n đ n:
A. gi i phóng m t electron d n
B. gi i phóng m t electron t do
C. gi i phóng m t electron và l tr ng
D. Phát ra m t phôtôn khác
Câu 108.Khi kích thích các nguyên t hidrô tr ng thái c b n b ng vi c h p th m t phôtôn
có n ng l ng thích h p, bán kính qu đ o d ng c a electrôn t ng lên 25 l n. S các b c x
t i đa mà nguyên t có th phát ra là:
A. 6
B. 12
C. 8
D. 10
Câu 109.M t v c u b ng kim lo i đang tr ng thái cô l p và trung hoà v đi n. Chi u chùm
tia X vào v c u này trong m t th i gian r i ng ng chi u, sau đó v c u sinh ra
A. đi n tr ng bên trong nó.
B. t tr ng bên trong nó.
C. đi n t tr ng bên ngoài nó.
D. đi n tr ng bên ngoài nó.
Câu 110.Khi t ng đi n áp c c đ i c a ng Cu-lít-gi t U lên βU thì b c sóng ng n nh t c a
tia X do ng phát ra thay đ i 1,9 l n. T c đ ban đ u c c đ i c a êlectron thoát ra t catôt
b ng
2.e.U
4.e.U
2.e.U
e.U
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
9.m e
3.m e
9.m e
9.m e
Câu 111.M t phô tôn có n ng l ng Ẳ bay qua hai nguyên t
tr ng thái kích thích. Sau đó
ngoài phô tôn Ẳ còn có thêm hai phôtôn 1 và 2 đi ra. Phôtôn 2 bay ng c h ng v i phôtôn Ẳ.
Sóng đi n t ng v i phôtôn 1 ng c pha v i sóng đi n t ng v i phôtôn Ẳ. Có nh ng phôtôn
nào đ c phát x c m ng hay không?
A. Không phôtôn nào.
B. C hai phôtôn 1 và 2.
C. Phôtôn 1.
D. Phôtôn 2.
Câu 112.Cho m t t bào quang đi n làm b ng kim lo i có gi i h n quang đi n là  0 = 0,35 
m. Chi u vào catod ánh sáng t ngo i có b c sóng  = 0,30  m, bi t hi u đi n th UAK =
100V. Bi t kh i l ng electron m=9,1.10-31 kg. V n t c c a electron quang đi n khi đ n anod
g n b ng:
A. 6000km/s.
B. 5000km/s.
C. 600km/s.
D. 6000m/s.
Câu 113.Chi u b c x t ngo i có = 0,26 m, công su t 0,γmW vào b m t m t t m k m đ
electron b t ra. Bi t c 1000 photon t ngo i đ p vào k m thì có 1 electron thoát ra. S electron
thoát ra t t m k m trong 1sμ
14


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

A. 3,925.1014.
B. 3,925.1011.
C. 1,76.1013.
D. 1,76.1011.
Câu 114.Ch n phát bi u sai khi nói v lazeμ
A. Laze là chùm sáng song song nên có đ đ nh h ng cao.
B. δaze có công su t l n.
C. δaze có c ng đ r t l n.
D. δaze có đ đ n s c cao.
Câu 115.Bi t gi i h n quang đi n ngoài c a B c, K m và Natri t ng ng là 0,β6 µm; 0,γ5
µm và 0,5 µm.
không x y ra hi n t ng quang đi n ngoài đ i v i v t li u làm t h n h p
ba ch t trên thì ánh sáng kích thích ph i có b c sóng
A. ≤ 0,γ5 µm.
B. ≤ 0,5 µm.
C. > 0,5 µm.
D. ≤ 0,β6 µm.
Câu 116.N u t ng hi u đi n th gi a hai c c c a ng phát tia X thêm γ kV thì v n t c c a các
electron đ n a n t t ng thêm 1,β.107 m/s. Cho kh i l ng c a electron là λ,1.10 -31 kg. Khi ch a
t ng hi u đi n th , v n t c c a các electron đ n a n t là
A. 3,8.107 m/s.
B. 8,2.107 m/s.
C. 7,6.107 m/s.
D. 9,4.107 m/s.
Câu 117.Khi chi u ánh sáng đ n s c có b c sóng 800 nm vào m t pin quang đi n thì t o ra
su t đi n đ ng là 0,6 V và c ng đ dòng đi n trong m ch là 10 µA. Hi u su t c a pin là 10%.
Tìm s photon chi u vào pin trong m i giây
A. 2,4.1018.
B. 2,4.1017.
C. 4,8.1018.
D. 4,8.1017.
Câu 118.Trong thí nghi m Héc v hi n t ng quang đi n n u thanh Zn nhi m đi n d ng thì
k t lu n nào sau đây là đúng
A. Không x y ra hi n t ng quang đi n.
B. εu n x ra hi n t ng quang đi n v i thanh Zn nhi m di n d ng thì ph i t ng thêm công
su t chi u sáng.
C. V n x y ra hi n t ng quang đi n v i s e thoát ra kh i thanh k m còn nhi u h n so v i
khi thanh Zn nhi m đi n âm.
D. V n có th x y ra hi n tuuowngj quang đi n n u đi n tích d ng c a thanh Zn ch a đ l n.
Câu 119.Chi u l n l t hai b c x 1 = 0,β µm, 2 = 0,γ µm vào catot c a m t t bào quang
đi n thì th y hi u đi n th hãm c a chúng có giá tr l n g p đôi nha. Gi i h n quang đi n c a
catot là
A. 0,4 µm.
B. 0,5 µm.
C. 0,6 µm.
D. 0,45 µm.
5
Câu 120.Các electron quang đi n có v n t c c c đ i b ng 6,4.10 m/s đ c cho bay vào t
tr ng đ u theo h ng vuông góc v i các đ ng c m ng t có đ l n B = 10 -4 T. Cho kh i
l ng và đi n tích electron t ng ng b ng me = 9,1.10-31 kg, qe = - 1,6.10-19 C. Bán kính c c
đ i c a qu đ o c a các electron trong t tr ng b ng
A. 36,40 mm.
B. 23,30 mm.
C. 15,60 mm.
D. 48,60 mm.
Câu 121.M t kh i khí hiđrô b kích thích, các nguyên t có th t n t i tr ng thái d ng mà
êlectron
lên qu đ o M là l n nh t. o đ c b c sóng các b c x mà kh i khí phát ra là 0,1216 mm
và 0,1026
mm. Kh i khí có th phát ra b c x nào n a d i đây ?
A. 0,05565 mm.
B. 0,11210 mm.
C. 0,65664 mm và 0,05565 mm.
D. 0,65664 mm.
Câu 122.Tia laze là chùm ánh sáng
15


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

A. song song, đ n s c, k t h p và có c ng đ l n.
B. song song, đ n s c, đ nh h ng và có c ng đ l n.
C. đ n s c, cùng pha, đ nh h ng và có công su t l n.
D. song song, đ n s c, k t h p và có công su t l n.
Câu 123.Ch n câu sai: Ch t bán d n đã đ c dùng ch t o
A. pin m t tr i.
B. quang đi n tr và laze.
C. đèn ng và điôt phát quang.
D. pin nhi t đi n.
Câu 124.M t ng R n-ghen phát ra b c x có b c sóng ng n nh t là 6,21.10- 11 m. B qua
đ ng n ng
ban đ u c a êlectrôn. Hi u đi n th gi a an t và cat t c a ng là
A. 2,00 kV.
B. 21,5 kV.
C. 20,0 kV.
D. 2,15 kV.
Câu 125.ε t nguyên t hidro tr ng thái kích thích phát ra b c x có b c sóng là 0,4861
µm.
A. Nguyên t hidro đã phát ra photon màu tím có n ng l ng 4,1.10 - 19J.
B. Quá trình trên n ng l ng nguyên t hidro đã gi m β,5555 eV.
C. Nguyên t hidro tr ng thái kích thích có n ng l ng là 4,1.10 -19 J.
D. Nguyên t hidro đó gi i phóng n ng l ng t i đa là 2,555 eV.
Câu 126.Chi u tia t ngo i vào dung d ch fluorexein thì phát ra ánh sáng màu l c, đó là
A. s hóa – phát quang.
B. s ph n quang.
C. s lân quang.
D. s hu nh quang.
Câu 127.ε t chùm ánh sáng đ n s c b c sóng 0,6 µm, chi u đ n catot v i công su t 1γ,β5
mW. S photon truy n t i catot trong m i giây là
A. 4.1016.
B. 4.1022.
C. 4.1019.
D. 4.1025.
Câu 128.C u t o c a pin quang đi n g mμ hai b n kim lo i gi a có
A. m t l p chuy n ti p p – n.
B. m t l p ch t bán d n tinh khi t.
C.m t l p ch t bán d n n.
D. m t l p ch t bán d n p.
Câu 129.ε t chùm sáng đ n s c có b c sóng và c ng đ I đ gây ra hi n t ng quang
đi n cho Na (natri) nh ng không gây ra hi n t ng cho Pt (platin). εu n có hi n t ng quang
đi n cho Pt thì ph i
A. thay chùm sáng có b c sóng b ng chùm sáng có b c sóng Ẳ << .
B. thay chùm sáng có b c sóng b ng chùm sáng có b c sóng Ẳ >> .
C. thay chùm sáng có c ng đ I b ng chùm sáng có b c sóng IẲ >> I.
D. thay chùm sáng có c ng đ I b ng chùm sáng có b c sóng IẲ << I.
Câu 130.Khi t ng hi u đi n th c a m t ng tia X lên n l n (n > 1), thì b
X mà ng phát ra gi m m t l ng ∆ . Hi u đi n th ban đ u c a ng là
A.
C.

hc  n  1
e

hc
.
en

.

B.
D.

hc  n  1
en

c sóng c c ti u c a tia

.

hc
.
e  n  1 
16


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

Câu 131.Chi u b c x có b c sóng vào cat t c a t bào quang đi n, dòng quang đi n s tri t
tiêu khi đ t hi u đi n th hãm Uh = 4 V. N u đ t vào hai c c c a t bào quang đi n đi n áp xoay
chi u u = 8cos(100 t) V thì th i gian mà dòng đi n ch y qua t bào trong m t phút làμ
A. 30 s.
B. 20 s.
C. 40 s.
D. 45 s.
Câu 132.N ng l ng ion hoá c a nguyên t hiđrô tr ng thái c b n b ng n ng l ng
A. c c đ i c a phôtôn phát ra thu c dãy δaiman.
B. c a nguyên t tr ng thái c b n.
C. c a phôtôn có b c sóng ng n nh t trong dãy Pasen.
D. En, khi n l n vô cùng.
Câu 133. i u nào sau đây là ch a đúng khi nói v quang đi n tr ?
A. Khi không đ c chi u sáng thì đi n tr c a quang đi n tr vào kho ng 10 6Ω.
B. Quang đi n tr là m t đi n tr mà giá tr đi n tr c a nó có th thay đ i theo nhi t đ .
C. B ph n chính c a quang đi n tr là l p bán d n có g n hai đi n c c.
D. Quang đi n tr có th dùng thay th cho t bào quang đi n.
Câu 134.Kat t c a t bào quang đi n có công thoát 1,5 eV, đ c chi u b i b c x đ n s c . δ n
l t đ t vào t bào, đi n áp UAK = 3 V và U'AK = 15 V, thì th y v n t c c c đ i c a elêctrôn khi
đ p vào an t t ng g p đôi. Giá tr c a là:
A. 0,7λ8 m.
B. 0,4λ7 m.
C. 0,β5λ m.
D. 0,β11 m.
Câu 135.ε t phôtôn có n ng l ng , truy n trong m t môi tr ng v i b c sóng . V i h là
h ng s Pl ng, c là v n t c ánh sáng truy n trong chân không. Chi t su t tuy t đ i c a môi tr ng
đó làμ

c
hc
c
.
A. n 
B. n  .
C. n  .
D. n  .
hc


h
Câu 136.Khi chi u chùm b c x có b c sóng vào t m kim lo i ph ng cô l p và trung hòa
v đi n có gi i h n quang đi n 0 v i < 0 thì:
A. các electron b t ra kh i b m t theo m i ph ng và v i nhi u giá tr v n t c khác nhau
nh ng nh h n ho c b ng m t giá tr c c đ i nào đó.
B. các electron b t ra kh i b m t theo ph ng vuông góc b m t và có đ l n v n t c c c
đ i.
C. các electron b t ra kh i b m t theo ph ng vuông góc b m t và có nhi u giá tr v n t c
khác nhau nh ng nh h n ho c b ng m t giá tr c c đ i nào đó.
D. các electron b t ra kh i b m t theo ph ng ph thu c h ng chùm t i còn v n t c thì đ t
c c đ i.
Câu 137.Trong hi n t ng quang phát quang, s h p th hoàn toàn m t phôtôn s đ a đ nμ
A. s gi i phóng m t c p electron và l tr ng.
B. s phát ra m t phôtôn khác.
C. s gi i phóng m t electron t do.
D. s gi i phóng m t electron liên k t.
Câu 138.Trong thí nghi m v hi n t ng quang đi n, ng i ta cho các electron quang đi n
b t ra kh i kim lo i bay vào m t t tr ng đ u theo ph ng vuông góc v i đ ng s c t . Khi
đó bán kính l n nh t c a các qu đ o electron s t ng khiμ
A. T ng c ng đ chùm sáng kích thích
B. T ng b c sóng ánh sáng kích thích
C. gi m b c sóng ánh sáng kích thích
D. gi m c ng đ chùm sáng kích thích

17


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

Câu 139.Chi u l n l t β b c x có b c sóng 1 = 0,2 m và 2 = 0,4 m vào cat t c a m t t
bào quang đi n thì v n t c ban đ u c c đ i c a electron quang đi n là v1 và v2 = v1/β. B c
sóng gi i h n quang đi n làμ
A. 0,γ75 m.
B. 0,7β m.
C. 0,75 m.
D. 0,6 m.
Câu 140.Ch n ph ng án sai khi nói v hi n t ng quang d n.
A. ε i phôtôn ánh sáng b h p th s gi i phóng m t electron liên k t đ nó tr thành m t
electron d n.
B. N ng l ng c n đ b t electrôn ra kh i liên k t trong bán d n th ng l n nên ch các phôtôn
trong vùng t ngo i m i có th gây ra hi n t ng quang d n.
C. Các l tr ng tham gia vào quá trình d n đi n.
D. δà hi n t ng gi m m nh đi n tr c a bán d n khi b chi u sáng.
Câu 141.Công thoát c a m t kim lo i dùng làm cat t c a m t t bào quang đi n là A, gi i h n
quang đi n c a kim lo i này là 0. N u chi u b c x đ n s c có b c sóng = 0,6 0 vào cat t
c a t bào quang đi n trên thì đ ng n ng ban đ u c c đ i c a các electron quang đi n tính theo
A là:
A. 2A/3.
B. 5A/3.
C. 1,5A.
D. 0,6A.
Câu 142.Quang ph v ch thu đ c khi ch t phát sáng th μ
A. Khí hay h i nóng sáng d i áp su t th p.
B. Khí hay h i nóng sáng d i áp su t cao.
C. R n.
D. δ ng.
Câu 143. t o m t chùm tia X, ta cho m t chùm electron có đ ng n ng l n b n vàoμ
A. m t ch t r n, ch t l ng ho c ch t khí b t kì.
B. m t kim lo i có nguyên t l ng b t kì.
C. m t ch t r n ho c m t ch t l ng có nguyên t l ng l n.
D. m t kim lo i khó nóng ch y, có nguyên t l ng l n.
Câu 144.ε u nguyên t Bo khác m u nguyên t R -d -pho đi m nào d i đây?
A. Hình d ng qu đ o c a các electron.
B. Tr ng thái có n ng l ng n đ nh.
C. εô hình nguyên t có h t nhân.
D. δ c t ng tác gi a electron và h t nhân nguyên t .
Câu 145.Chi u b c x có b c sóng vào b m t m t kim lo i có công thoát A = βeV. H ng
chùm êlectron quang đi n b t ra cho bay vào m t t tr ng đ u có c m ng t B = 10-4T, theo
ph ng vuông góc v i đ ng c m ng t . Bi t bán kính c c đ i c a qu đ o các êlectron
quang đi n b ng βγ,γβmm. B c sóng c a b c x đ c chi u là
A. 0,75 µm.
B. 0,6 µm.
C. 0,5 µm.
D. 0,46 µm.
Câu 146.Theo lí thuy t c a Bo v nguyên t thì
A. khi các tr ng thái d ng, đ ng n ng c a electron trong nguyên t b ng 0.
B. khi tr ng thái c b n, nguyên t có n ng l ng cao nh t.
C. nguyên t b c x ch khi chuy n t tr ng thái c b n lên tr ng thái kích thích.
D. tr ng thái kích thích có n ng l ng càng cao ng v i bán kính qu đ o c a electron càng
l n.
Câu 147.Chùm tia X phát ra t m t ng tia X có t n s l n nh t là 7,β.10 18 Hz. B qua đ ng
n ng c a các electron khi b t kh i cat t. Hi u đi n th gi a an t và cat t c a ng tia X là
A. 29,8125 kV.
B. 26,50 kV.
C. 30,3012 kV.
D. 13,25 kV.
Câu 148.Su t đi n đ ng c a m t pin quang đi n
18


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

A. có giá tr r t l n.
B. ch xu t hi n khi đ c chi u sáng.
C. có giá tr r t nh .
D. có giá tr không đ i, không ph thu c vào đi u ki n bên ngoài.
Câu 149.Ngu n sáng th nh t có công su t P1 phát ra ánh sáng đ n s c có b c sóng 1 = 450
nm. Ngu n sáng th hai có công su t P 2 phát ra ánh sáng đ n s c có b c sóng 2 = 0,60 µm.
Trong cùng m t kho ng th i gian, t s gi a s photon mà ngu n th nh t phát ra so v i s
photon mà ngu n th hai phát ra là γμ1. T s P 1 và P2 là:
A. 4.
B. 9/4.
C. 4/3.
D. 3.
Câu 150.Chi u m t chùm b c x đ n s c thích h p vào m t đám nguyên t hiđro đang trang
thái d ng kích thích th nh t thì th y êlectron trong nguyên t hiđrô chuy n lên tr ng thái
d ng có bán kính t ng λ l n. S b c x ánh sáng nhìn th y mà đám nguyên t phát ra sau đó
là:
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 151.Công thoát electron c a m t kim lo i là β,40 eV. Xét các chùm sáng đ n s cμ chùm
I có t n s f1 = 7.1014 Hz, chùm II có t n s f2 = 5,5.1014 Hz, chùm III có b c sóng 3 = 0,51
µm. Chùm có th gây ra hi n t ng quang đi n nói trên làμ
A. chùm I và chùm II.
B. chùm I và chùm III.
C. chùm II và chùm III.
D. ch chùm I.
Câu 152.Phát hi n nh n đ nh sai: Quang ph v ch h p th c a hai nguyên t khác nhau có
nh ng v ch t i trùng nhau đi u đó ch ng t trong nguyên t c a hai nguyên t đó t n t iμ
A. nh ng tr ng thái d ng nh t thi t cùng m c n ng l ng.
B. quang ph v ch phát x c a hai nguyên t đó c ng có th có nh ng v ch cùng b c sóng.
C. nh ng tr ng thái d ng có th cùng m c n ng l ng.
D. nh ng c p tr ng thái d ng có cùng hi u n ng l ng.
Câu 153.Tìm phát bi u sai v hi n t ng quang d n và hi n t ng quang đi n.
A. T bào quang đi n có cat t làm b ng kim lo i ki m ho t đ ng đ c v i ánh sáng nhìn th y.
B. Công thoát c a kim lo i l n h n công c n thi t đ b t electron liên k t trong bán d n.
C. Ph n l n t bào quang đi n ho t đ ng đ c v i b c x h ng ngo i.
D. Các quang tr ho t đ ng đ c v i ánh sáng nhìn th y và có th thay th t bào quang đi n
trong các m ch t đ ng.
Câu 154.Khi t ng đi n áp c a ng R nghen t U lên βU thì b c sóng gi i h n c a tia X thay
đ i 1,λ l n. V n t c ban đ u c c đ i c a electron thoát ra t catot b ngμ
A.

eU
.
9m e

B.

2eU
.
9m e

C.

2eU
.
3m e

D.

4eU
.
9m e

Câu 155.ε t ngu n sáng có công su t P = βW, phát ra ánh sáng có b c sóng = 0,5λ7µm
t a ra đ u theo m i h ng. N u coi đ ng kính con ng i c a m t là 4mm và m t còn có th
c m nh n đ c ánh sáng khi t i thi u có 80 phôtôn l t vào m t trong 1s. B qua s h p th
phôtôn c a môi tr ng. Kho ng cách xa ngu n sáng nh t mà m t còn trông th y ngu n là
A. 470 km
B. 27 km
C. 274 km
D. 6 km
Câu 156.Chi u b c x t ngo i có = 0,β6 µm, công su t 0,γ mW vào b m t m t t m k m
đ êlectron b t ra. Bi t r ng c 1000 phôton t ngo i đ p vào k m thì có m t êlectron thoát ra.
S êlectron thoát ra t t m k m trong 1s là
A. 1,76.1011.
B. 3,925.1011.
C. 3,925.1013.
D. 1,76.1013
Câu 157.Chi u lên b m t t m kim lo i có công thoát A = β,1 eV chùm sáng đ n s c có b c
sóng =0,485 m. Ng i ta tách ra m t chùm h p các electron quang đi n có v n t c ban đ u
19


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

c c đ i h ng vào m t không gian có c đi n tr ng đ u và t tr ng đ u. Ba vect v,E,B
vuông góc v i nhau t ng đôi m t. Cho B = 5.10 – 4 T.
các electron v n ti p t c chuy n đ ng
th ng và đ u thì c ng đ đi n tr ng có giá tr nào sau đây?
A. 201,4 V/m.
B. 80544,2 V/m.
C. 40.28 V/m.
D. 402,8 V/m.
Câu 158.Tr ng h p nào sau đây không ph i s phát quang?
A. S phát sáng c a m t s h i ch t r n khi đ c chi u b i tia t ngo i.
B. S phát quang c a đom đóm.
C. S phát sáng c a dây tóc bóng đèn trong bóng đèn s i đ t.
D. S phát sáng c a photpho b ôxi hóa trong không khí.
Câu 159.Quang ph phát x c a Natri ch a v ch màu vàng ng v i b c sóng = 0,56 m.
Trong quang ph h p th c a Natri s μ
A. thi u m i v ch có b c sóng > 0,56 m
B. thi u v ch có b c sóng = 0,56 m.
C. thi u t t c các v ch mà b c sóng ≠ 0,56 m.
D. thi u m i v ch có b c sóng <0,56 m.
Câu 160.Hi n t ng quang đi n trong và hi n t ng quang đi n ngoài không có chung đ c
đi m nào sau đây μ
A. đ u t n t i b c sóng gi i h n đ x y ra hi n t ng quang đi n.
B. đ u có s gi i phóng electron n u b c x chi u vào thích h p có t n s đ l n.
C. đ u có hi n t ng các electron thoát kh i kh i ch t, chuy n đ ng ng c chi u đ ng s c
đi n tr ng.
D. đ u có th x y ra khi chi u vào m u ch t ánh sáng nhìn th y phù h p.
Câu 161.ε t ng tia X ho t đ ng hi u đi n th U AK = 1βkV. ε i giây có γ,4.10 17electron
đ n đ p vào đ i cat t. 1% đ ng n ng c a dòng electron chuy n thành n ng l ng b c x tia
X. B qua đ ng n ng c a electron khi b t ra kh i ca t t. Sau m i phút nhi t đ đ i cat t t ng
thêm 20120C. Nhi t dung riêng c a ch t làm đ i cat t là 0,1γJ/g.K. B c sóng nh nh t min
c a tia X phát ra, v n t c c a electron khi đ n đ i cat t và kh i l ng m c a đ i cat t làμ
A. 1,04.10-9m ; v = 107m/s ; m = 0,150kg.
B. 1,04.10-10m ; v = 6,5.107m/s ; m = 149,8g.
C. 1,04.10-10m ; v = 107m/s ; m = 0,150kg.
D. 1,04.10-10m ; v = 6,5.107m/s ; m = 148,3g.
Câu 162.Gi i h n quang đi n c a k m là 0,γ50 m, m t t m k m đang tích đi n d ng có
đi n th βV n i v i m t đi n nghi m. N u chi u b c x có b c sóng bi n thiên trong kho ng
t 0,β50 m đ n 0,650 m vào m t t m k m nói trên trong th i gian đ dài thì đi u nào sau
đây mô t đúng hi n t ng x y ra? Cho h=6,625.10-34Js, c=3.108m/s, e=1,6.10-19C.
A. Hai lá đi n nghi m xòe thêm ra.
B. Hai lá đi n nghi m c p vào.
C. Hai lá đi n nghi m c p vào r i l i xòe ra.
D. Hai lá đi n nghi m có kho ng cách không thay đ i.
Câu 163.Tìm phát bi u sai v hi n t ng quang d n và hi n t ng quang đi n.
A. Công thoát c a kim lo i l n h n công c n thi t đ b t electron liên k t trong bán d n.
B. Ch có t bào quang đi n có cat t làm b ng kim lo i ki m m i ho t đ ng đ c v i ánh sáng
nhìn th y.
C. Ph n l n t bào quang đi n ho t đ ng đ c v i b c x h ng ngo i.
20


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

D. Các quang tr ho t đ ng đ c v i ánh sáng nhìn th y và có th thay th t bào quang đi n
trong các m ch t đ ng.
Câu 164.Phép phân tích quang ph có kh n ng phân tích t xa không cho ta bi t đ c thông
tin gì v ngu n sáng trong các thông tin sau μ
A. thành ph n hóa h c c a ngu n sáng.
B. t c đ chuy n đ ng c a ngu n sáng.
C. nhi t đ c a ngu n sáng.
D. kh i l ng c a ngu n sáng.
Câu 165.Chi u b c xa có b c sóng = 0,55β m v i công su t P = 1,βW vào catot c a m t
t bào quang đi n , dòng quang đi n bão hòa có c ng đ Ibh = βmA. Tính hi u su t l ng t
c a hi n t ng quang đi n. Cho h = 6,6β5.10 -34 J/s, e = 1,6.10 -19C, c = 3.108 m/s.
A. 0,375%
B. 0,550%
C. 0,650%
D. 0,425%
Câu 166.Trong thí nghi m v i t bào quang đi n, v i m t kim lo i làm cat t, thay đ i b c
sóng b c x chi u t i cat t.
th hi u đi n th hãm Uh trong hi n t ng quang đi n x y ra
v i t bào quang đi n theo b c sóng ánh sáng kích thích có d ng
A. đ ng th ng.
B. đ ng tròn.
C. đ ng elíp.
D. đ ng hypebol.
Câu 167.ε t đi n c c ph ng b ng kim lo i có gi i h n quang đi n 0 = 0,γγβ m, đ c r i
b i b c x = 0,08γ m. V n t c ban đ u c c đ i c a các electron quang đi n là v0max. Gi s
khi r i kh i t m kim lo i, các electron g p ngay m t đi n tr ng c n E. Electron có th r i xa
t m kim lo i m t kho ng =1,5cm. Hãy mô t đi n tr ng c n nói trên?
A. Chi u đ ng s c đi n tr ng h ng vào g n b n kim lo i, có đ
n E=15V/cm.
B. Chi u đ ng s c đi n tr ng h ng ra xa b n kim lo i, có đ
n E =750V/cm.
C. Chi u đ ng s c đi n tr ng h ng vào g n b n kim lo i, có đ
n E =750V/m.
D. Chi u đ ng s c đi n tr ng h ng ra xa b n kim lo i, có đ
n E =7,5V/cm.
Câu 168.Bi t công thoát êlectron c a litium là β,γλeV. B c x đi n t nào có thành ph n đi n
tr ng bi n thiên theo quy lu t d i đây s gây ra hi n t ng quang đi n v i δitium?
A. e = E0cos(λ .1014.t).cos(β .1014) V.
B. e = E0cos(10 .1014.t) V.
C. e = E0cos(5 .1014.t).cos(8 .1014) V.
D. e = E0cos(λ .1014.t) V.
Câu 169.Hai ngu n sáng 2 và f2 có cùng công su t phát sáng. Ngu n đ n s c b c
sóng 1 = 600 nm phát ra 3,62.1020 phôtôn trong 1 phút. Ngu n đ n s c t n s f 2 = 6.1014Hz
phát ra bao nhiêu phôtôn trong 1 gi ?
A. 3,01.1020.
B. 1,09.1024.
C. 1,81.1022.
D. 5,02.1018.
Câu 170. c đi m chung gi a hi n t ng quang đi n ngoài và quang đi n trong là
A. T o ra l tr ng trong kim lo i và bán d n.
B. Gi i phóng êlectron ra kh i kim lo i và bán d n.
C. Có gi i h n quang đi n.
D. δàm cho v t thi u đi n tích âm.
Câu 171.Ch n k t lu n sai. Anôt (ho c đ i catôt) c a ng cu-lít-gi th ng đ c
A. làm b ng kim lo i có nhi t đ nóng ch y cao.
B. làm ngu i b ng n c.
C. làm b ng kim lo i có nguyên t kh i l n.
D. làm b ng kim lo i phóng x tia X.
Câu 172.Gi i h n quang d n c a CdS n m trong vùng h ng ngo i, b c sóng 0,λ m. N ng
l ng c n thi t đ gi i phóng m t êlectron liên k t trong CdS là
A. 2,21.10 ứ7pJ.
B. 1,38MeV.
C. 13,8eV.
D. 22,1.10 ứ1λJ.
Câu 173.Quang ph m t tr i thu đ c trên trái đ t là
21


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

A. quang ph liên t c.
B. quang ph v ch h p th c a khí quy n m t tr i.
C. quang ph v ch phát x .
D. quang ph v ch h p th c a khí quy n trái đ t.
Câu 174.ε t photon có n ng l ng Ẳ bay qua hai nguyên t đang m c kích thích. Sau đó
ngoài photon Ẳ còn có thêm β phôtôn 1 ng c pha v i sóng đi n t ng v i photon Ẳ. Phôtôn
nào đ c phát x do c m ng?
A. không phôtôn nào.
B. c hai phôtôn 1 và 2.
C. phôtôn 1.
D. phôtôn 2.
Câu 175.ε t kim lo i có công thoát êlêctrôn ra kh i kim lo i đó là β,β eV. Chi u vào b m t
t m kim lo i đó các b c x có b c sóng 1 = 0,66β µm, 2 = 0,557 µm, 3 = 0,546 µm và 4
= 0,4λ1 µm. Các b c x có th gây đ c hi n t ng quang đi n đ i v i kim lo i này là
A. ch b c x 4.
B. c b n b c x trên.
C. 2, 3 và 4.
D. 3 và 4.
Câu 176.Ch n phát bi u sai khi nói v laze?
A. Nguyên t c ho t đ ng c a laze d a trên vi c ng d ng hi n t ng phát x c m ng.
B. Trong laze rubi có s bi n đ i đi n n ng thành quang n ng.
C.
có chùm tia laze, ng i ta cho các photon truy n qua l i môi tr ng ho t tính nhi u l n.
D. Tia laze có th gây ra hi n t ng quang đi n v i m t s kim lo i.
Câu 177.Theo thuy t l ng t ánh sáng thì đi u nào sau đây là không đúng?
A. Phôtôn ch t n t i tr ng thái chuy n đ ng. Không có phôtôn đ ng yên.
B. Trong chân không các phôtôn chuy n đ ng d c theo tia sáng v i t c đ b ng t c đ ánh
sáng.
C. N ng l ng c a các phôtôn nh nhau v i m i chùm ánh sáng
D. C ng đ c a chùm sáng t l v i s phôtôn phát ra trong 1 giây.
Câu 178.Chi u m t b c x đi n t có b c sóng = 546 nm lên b m t catot c a m t t bào
quang đi n thì thu đ c dòng quang đi n bão hòa có c ng đ β mA. Công su t b c x đi n
t 1,515 W. Hi u su t l ng t c a hi u ng quang đi n là
A. 0,3%.
B. 3%.
C. 0,03%.
D. 30%.
Câu 179.Tìm phát bi u saiμ Hai nguyên t khác nhau có cùng đ c đi m quang ph v ch x
khác nhau v
A. đ sáng t đ i gi a các v ch quang ph .
B. b r ng các v ch quang ph .
C. s l ng các v ch quang ph .
D. màu s c các v ch và v trí các v ch màu.
Câu 180.Khi t ng đi n áp c c đ i c a ng Cu-lít-gi t U lên βU thì b c sóng gi i h n c a
tia X do ng phát ra thay đ i 1,9 l n. V n t c ban đ u c c đ i c a êlectron thoát ra t catôt
b ng
4.e.U
e.U
2.e.U
2.e.U
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
9.m e
9.m e
9.m e
3.m e
Câu 181.Phát bi u nào sau đây là đúng ?
A. Gi i h n quang đi n trong (gi i h n quang d n) c a các ch t bán d n ch y u n m trong
vùng t ngo i.
B. Hi n t ng ánh sáng làm b t các êlectron ra kh i m t kim lo i đ c g i là hi n t ng quang
đi n trong.
C. Khi đ c chi u ánh sáng thích h p (b c sóng đ nh ), đi n tr su t c a ch t quang d n
t ng lên so v i khi không đ c chi u sáng.
22


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

D. Ngày nay trong các ng d ng th c t , hi n t ng quang đi n trong h u nh đã thay th hi n
t ng quang đi n ngoài.
Câu 182.M t bóng đèn s i đ t dùng đ th p sáng có công su t tiêu th đi n là 25W. Trong m t
phút, bóng đèn phát ra β,08.10 20 phôtôn trong vùng ánh sáng nhìn th y, n ng l ng trung bình
c a các phôtôn này b ng n ng l ng c a phôtôn ánh sáng màu vàng b c sóng 0,55 m. Hi u
su t s d ng đi n c a bóng đèn b ng
A. 35%.
B. 5,0%.
C. 65%.
D. 95%.
Câu 183.Ch n phát bi u sai khi nói v thuy t l ng t ánh sáng ?
A. Ánh sáng đ c t o thành b i các h t g i là phôtôn.
B. ε i l n m t nguyên t hay phân t phát x hay h p th ánh sáng thì chúng phát ra hay h p th
m t phôtôn.
C. V i m i ánh sáng đ n s c có t n s f, dù đ ng yên hay chuy n đ ng m i phôtôn có n ng
l ng hf.
D. Trong chân không, phôtôn bay v i t c đ c = γ.10 8m/s d c theo tia sáng.
Câu 184.Ánh sáng lân quang
A. đ c phát ra b i c ch t r n, l ng và khí.
B. có th t n t i trong th i gian dài h n 10-8s sau khi t t ánh sáng kích thích.
C. có t n s l n h n t n s c a ánh sáng kích thích.
D. h u nh t t ngay sau khi t t ánh sáng kích thích.
Câu 185.Khi t ng hi u đi n th c a m t ng tia X thêm 40% thì b c sóng ng n nh t c a tia
X mà ng phát ra gi m đi
A. 12,5 %.
B. 28,6 %.
C. 32,2 %.
D. 15,7 %.
Câu 186.Hai ngu n sáng đ n s c A và B có cùng công su t phát sáng. Ngu n sáng A phát ra
ánh sáng có b c sóng 1 = 0,400 m. Ngu n sáng B phát ra ánh sáng có b c sóng 2 = 0,600
m. Trong cùng m t kho ng th i gian, t l gi a s phôtôn mà ngu n sáng A phát ra so v i s
phôtôn mà ngu n sáng B phát ra là
A. 2/3.
B. 4/9.
C. 3/2.
D. 9/4.
Câu 187.Theo quan đi m c a thuy t l ng t ánh sáng, phát bi u nào sau đây không đúng?
A. C ng đ chùm sáng t l thu n v i s phôtôn trong chùm.
B. Chùm ánh sáng là m t dòng h t, m i h t là m t phôtôn mang n ng l ng.
C. Các phôtôn có n ng l ng b ng nhau vì chúng lan truy n v i v n t c b ng nhau.
D. Khi ánh sáng truy n đi các phôtôn ánh sáng có n ng l ng không đ i, không ph thu c vào
kho ng cách đ n ngu n sáng.
Câu 188.Quang đi n tr đ c ch t o t
A. ch t bán d n và có đ c đi m là d n đi n t t khi không b chi u sáng và tr nên d n đi n
kém khi đ c chi u sáng thích h p.
B. kim lo i và có đ c đi m là đi n tr su t c a nó gi m khi có ánh sáng thích h p chi u vào.
C. kim lo i và có đ c đi m là đi n tr su t c a nó t ng khi có ánh sáng thích h p chi u vào.
D. ch t bán d n và có đ c đi m là d n đi n kém khi không b chi u sáng và tr nên d n đi n
t t khi đ c chi u áng thích h p
Câu 189.Trong các hi n t ng sau, hi n t ng nào là hi n t ng quang - phát quang?
A. Phát sáng c a đèn ng ( đèn hu nh quang). B. Phát quang màn hình vô tuy n.
C. Phát quang đèn δED.
D. Phát quan con đom đóm.
Câu 190.Chi u m t chùm ánh sáng đ n s c có b c sóng 0,γ m vào catot c a m t t bào
quang đi n. Khi UAK ≤ - 0,75 V thì dòng quang đi n hoàn toàn b tri t tiêu. Gi i h n quang
đi n c a kim lo i dùng làm catot là
23


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

A. 0 = 0,5λ0 m.
B. 0 = 0,410 m.
C. 0 = 0,γ50 m.
D. 0 = 0,γ66 m.
Câu 191.Công thoát electron c a m t kim lo i dùng làm catot là A = γ,6 eV. Gi i h n quan
đi n c a kim lo i đó là
A. 1,γ5 m.
B. 0,γ45 m.
C. 0,γβ1 m.
D. 0,4β6 m.
Câu 192.Ngu n sáng A có công su t p1 phát ra ánh sáng đ n s c có b c sóng 1 = 0,400 m.
Ngu n sáng B có công su t p2 phát ra ánh sáng đ n s c có b c sóng 2 = 0,600 m. Trong
cùng m t kho ng th i gian, t s gi a s photon mà ngu n sáng A phát ra so v i s photon mà
ngu n sáng B phát ra là 5μ4. T s gi a p1 và p2 là
A.

p1 8
 .
p2 15

B.

p1 6
 .
p2 5

C.

p1 5
 .
p2 6

D.

p1 15
 .
p2 8

Câu 193.B c sóng gi i h n quang đi n đ i v i m t kim lo i là 5β00 A0. Hi n t ng quang
đi n s x y ra n u kim lo i đó đ c chi u b ng ánh sáng đ n s c phát ra t
A. đèn h ng ngo i 50 W.
B. đèn h ng ngo i 1 W.
C. đèn h ng ngo i 10 W.
D. đèn t ngo i 1W.
Câu 194.Thuy t l ng t không gi i thích đ c hi n t ng
A. c u v ng sau c n m a.
B. quang phát quang.
C. quang đi n.
D. phát x quang ph v ch c a hidro.
Câu 195.S phát x c m ng là
A. s phát ra photon b i m t nguyên t .
B. s phát x c a m t nguyên t
tr ng thái kích thích d i tác d ng c a m t đi n t tr ng
có cùng t n s .
C. s phát x đ ng th i c a hai nguyên t có t ng tác l n nhau.
D. s phát x c a m t nguyên t
tr ng thái kích thích, n u h p th thêm m t photon có cùng
t ns .
Câu 196.εàu s c các v t là do v t
A. h p th m t s b c sóng ánh sáng và ph n x ánh sáng có nh ng b c sóng khác.
B. h p th ánh sáng chi u vào v t.
C. cho ánh sáng truy n qua v t.
D. ph n x , tán x ánh sáng chi u vào v t.
Câu 197.δaze rubi ho t đ ng theo nguyên t c nào?
A. D a vào hi n t ng quang đi n.
B. D a vào s ph n x c m ng.
C. D a vào s tái h p gi a electron và l tr ng.
D. D a vào hi n t ng c m ng đi n t
Câu 198.Công thoát electron c a m t kim lo i là A = γ,6eV. Gi i h n quang đi n c a kim lo i
đó là
A. 426nm
B. 1350nm
C. 345nm
D. 321nm
Câu 199.Hi n t ng quang đi n trong
A. là hi n t ng electron chuy n đ ng m nh h n khi h p th photon.
B. là hi n t ng electron h p th photon có n ng l ng đ l n đ b t ra kh i kh i ch t.
C. có th x y ra v i ánh sáng có b c sóng b t k .
D. x y ra v i kh i ch t bán d n khi t n s ánh sáng kích thích l n h n m t t n s gi i h n.
Câu 200.δaze A phát ra chùm b c x b c sóng 400 nm v i công su t 0,6W. δaze B phát ra
chùm b c x b c sóng v i công su t 0,βW. Trong cùng m t kho ng th i gian, s photon
24


Xóa nhòa kho ng cách

Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com

do laze B phát ra b ng m t n a s photon do laze A phát ra. ε t ch t phát quang có th phát
quang ánh sáng màu đ và màu l c. N u dùng laze B kích thích ch t phát quang trên thì nó
phát ra ánh sáng màu
A.
B. δ c
C. Vàng
D. Tím
Câu 201.Hi u đi n th gi a anot và catot c a ng R nghen là 15kV. B qua đ ng n ng c a
electron khi b t ra kh i catot. B c sóng ng n nh t c a tia R nghen mà ng có th phát ra là
A. 8,27.10-9m.
B. 8,27.10-10m.
C. 8,27.10-12m.
D. 8,27.10-11m
Câu 202.M t Gi i h n quang đi n c a canxi là 450nm. Công thoát êlectron kh i canxi và công
thoát êlectron kh i đ ng khác nhau 1,38eV. Gi i h n quang đi n c a đ ng b ng
A. 300nm.
B. 902nm.
C. 360nm.
D. 660nm.
Câu 203.Êlectron s b t ra kh i m t kim lo i n u
A. c ng đ c a ánh sáng kích thích nh h n m t c ng đ gi i h n nào đ i v i kim lo i.
B. phôtôn c a ánh sáng kích thích có t n s nh h n m t t n s gi i h n nào đó đ i v i kim
lo i.
C. phôtôn c a ánh sáng kích thích có n ng l ng l n h n công thoát c a êlectron kh i kim
lo i.
A. c ng đ c a ánh sáng kích thích l n h n m t c ng đ gi i h n nào đó đ i v i kim lo i.
Câu 204.Thi t b hay linh ki n nào sau đây ho t đ ng d a vào hi n t ng quang đi n trong ?
A. Quang đi n tr .
B. Bóng đèn ng.
C. iôt phát quang. D. èn laze.
Câu 205.Ch t l ng fluorexein h p th ánh sáng kích thích có b c sóng = 0,48 m và phát
ra ánh có b c sóng Ẳ = 0,64 m. Bi t hi u su t c a s phát quang này là λ0% (hi u su t c a
s phát quang là t s gi a n ng l ng c a ánh sáng phát quang và n ng l ng c a ánh sáng
kích thích trong m t đ n v th i gian), s phôtôn c a ánh sáng kích thích chi u đ n trong 1s là
2012.1010 h t. S phôtôn c a chùm sáng phát quang phát ra trong 1s là
A. 2,6827.1012.
B. 2,4144.1013.
C. 1,3581.1013.
D. 2,9807.1011.
Câu 206.Hi n t ng quang đi n ngoài khác hi n t ng quang đi n trong ch
A. ch x y ra khi b c sóng c a ánh sáng kích thích nh h n gi i h n 0 nào đó.
B. có electron b n ra kh i m t kh i ch t khi chi u ánh sáng thích h p vào kh i ch t đó.
C. có gi i h n 0 ph thu c vào b n ch t c a t ng kh i ch t.
D. ch ra khi đ c chi u ánh sáng thích h p.
Câu 207.Trong thí nghi m quang đi n ngoài ng i ta có m c m t bi n tr song song v i t
bào quang đi n. Ngu n đi n m t chi u có su t đi n đ ng 6V, đi n tr trong r = 0,875 Ω, c c
d ng c a ngu n n i v i catôt và c c âm n i v i anôt t bào quang đi n; Ánh sáng kích thích
có b c sóng 1λ8,6nm; công thoát đi n t kh i catot là βeV. δ y h = 6,6β.10-34J.s; c = 3.108m/s
và 1eV = 1,6.10-19J.
tri t tiêu dòng quang đi n thì bi n tr R ph i có giá tr bé nh t b ng
A. 4,β5Ω
B. β,1β5Ω
C. 4,ββ5Ω
D. β,ββ5Ω
56
132
Câu 208.N ng l ng liên k t c a h t nhân 26Fe; 56Ba l n l t là 4λβ,γεeV; 1110εeV.
Khi nói v đ b n v ng thì
A. ch a đ đi u ki n đ k t lu n h t nhân nào b n v ng h n.
B. h t 13256Ba b n v ng h n 5626Fe vì có n ng l ng liên k t riêng l n h n.
C. h t 13256Ba b n v ng h n 5626Fe vì có n ng l ng liên k t l n h n.
D. h t 5626Fe b n v ng h n 13256Ba vì có n ng l ng liên k t riêng l n h n.
Câu 209.Bán kính qu đ o K c a đi n t trong nguyên t hiđrô là r 0. Khi đi n t chuy n t
qu đ o O v qu đ o δ thì bán kính qu đ o d ng đã gi m m t l ng
A. 3r0
B. 25r0
C. 12r0
D. 21r0
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×