Tải bản đầy đủ

MOT SO BT 8 violympic lớp 8sai

- Nếu không thể xem được nội dung của một trang Web vì nhiều lý do như: không có quy ền xem, trang Web đã b ị ch ặn ho ặc

bị xóa, hoặc thời gian Load quá chậm thì chúng ta hãy nh ờ đến công c ụ Recover Link c ủa Firefox giúp.Tr ước tiên hãy


vào http://www.4shared.com/file/24375986/ca9... để tải Recover Link rồi cài đặt vào Firefox. Tiếp theo mở menu View >
Toolbars > chọn Customize…Trong cửa sổ hiện ra, chúng ta tìm đến icon có hình chi ếc khóa, r ồi kéo nó lên thanh công c ụ,
nhấn phím Done để kết thúc. Từ bây giờ, Firefox của chúng ta đã sẵn sàng m ở bất k ỳ trang Web nào. N ếu ta vào m ột trang
Web mà nó báo lỗi Server not Found, ngay lập tức Recover Link s ẽ hoạt động. D ưới thông báo c ủa Firefox s ẽ có m ột khung
nhỏ để ta chọn phiên bản của trang này được lưu trữ trong Cache của những bộ máy tìm kiếm tốt nh ất nh ư: CoralCDN,
Goole, Yahoo, MSN. Nếu gặp một trang Web cực kỳ chậm, do đường truyền yếu ho ặc do trang Web đó có r ất nhi ều hình
ảnh, chúng ta có thể tăng tốc Load trang Web đó bằng cách nhấn chuột tr ỏ phải lên trang Web, r ồi ch ọn Resurrect this
page…trang Web sẽ được mở với tốc độ nhanh hơn so với khi để nó Load theo thông
thường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×