Tải bản đầy đủ

TOAN 10 Tự Luận bộ Đề KTHI 1 20162017

Sở GD-ĐT Vĩnh Long
Trường THPT Tân Quới

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
Môn: TOÁN - KHỐI 10
Thời gian làm bài : 20 phút, không kể thời gian giao đề

PHẦN TỰ LUẬN : ( 2,0 điểm )
CÂU 1 : ( 1,0 điểm )

Vẽ đồ thị hàm số sau :

y  x  4x  3
2

CÂU 2 : ( 1,0 điểm )
Trong mặt phẳng 0xy , cho A ( -1;2) và B ( 3;-2) .Tìm E thuộc trục tung sao cho ba điểm A , B , E
thẳng hàng .

--HẾT-


Sở GD-ĐT Vĩnh Long
Trường THPT Tân Quới

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
Môn: TOÁN - KHỐI 10
Thời gian làm bài : 20 phút, không kể thời gian giao đề

PHẦN TỰ LUẬN : ( 2,0 điểm )
CÂU 1 : ( 1,0 điểm )

Vẽ đồ thị hàm số sau :

y  x  4x  3
2

CÂU 2 : ( 1,0 điểm )
Trong mặt phẳng 0xy , cho A ( -1;2) và B ( 3;-2) .Tìm E thuộc trục tung sao cho ba điểm A , B , E
thẳng hàng .

--HẾT-

Sở GD-ĐT Vĩnh Long
Trường THPT Tân Quới

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
Môn: TOÁN - KHỐI 10
Thời gian làm bài : 20 phút, không kể thời gian giao đề

PHẦN TỰ LUẬN : ( 2,0 điểm )
CÂU 1 : ( 1,0 điểm )

Vẽ đồ thị hàm số sau :

y  x  4x  3
2

CÂU 2 : ( 1,0 điểm )
Trong mặt phẳng 0xy , cho A ( -1;2) và B ( 3;-2) .Tìm E thuộc trục tung sao cho ba điểm A , B , E
thẳng hàng .


--HẾT-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×