Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CMVN CHƯƠNG 1: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐCSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN


NộI DUNG CHƯƠNG I
==============

I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời đảng Cộng sản Việt Nam

1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX
2. Hoàn cảnh trong nước

. Hội nghị thành lập đảng và Cương lĩnh chính trị
u tiên của đảng

Hội nghị thành lập đảng
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng
ý nghĩa lịch sử sự ra đời đảng CSVN và Cương lĩnh


I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời đảng Cộng sản Việt Nam
1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
Chủ nghĩa đế quốc
ra đời

Chiến tranh
thế giới lần 1

nh hng ca
Ch ngha M-LN

Việt nam
Cách mạng
Tháng 10 Nga

Quốc tế Cộng sản
ra đời
S ra i ca
Cỏc CS


2. Hoàn cảnh trong nước
a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp

Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp từ 1884

Triều Nguyễn ký với Pháp
Hiệp ước Patơnốt 6-6-1884


* Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam

Chính sách cai trị,
khai thác của TD Pháp

Kinh tế

Bóc lột
nặng nề

Chính trị

Chuyên chế
triệt để


Vn hoá Xã hội

Nô dịch,
ngu dân


* Hệ quả xã hội
- Làm cho XH thay đổi về tính chất, hinh thành các giai cấp mới

Chế độ
phong kiến

G/c
ịa chủ

G/c
nông dân

Chế độ thuộc địa nửa phong kiến

G/c
Tư sản

Chế độ
thuộc địa

G/c
Tiểu tư sản

G/c
Công nhân


- Làm cho mâu thuẫn mới nảy sinh
Mâu thuẫn mới

LB
D

thuộc
Pháp

Mâu thuẫn cũ

Dân tộc
Việt Nam

q Pháp
xâm lược

Nông dân
VN

ịa chủ
pkiến VN

Các mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu
trong xã hội Việt Nam thời thuộc Pháp


b. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến
và tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Yên Thế

Khuynh hướng
Phong kiến

Cuối
thế kỷ XIX

Cần Vương

đông Du

đầu
thế kỷ XX

Duy Tân

Quốc gia cải lương

Khuynh hướng
Dân chủ TS

Sau
chiến tranh
thế giới I

Dân chủ công khai
Cách mạng
quốc gia tư sản


c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
* Nguyễn ái Quốc tỡm đường giải phóng dân tộc; chuẩn bị các điều
kiện về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho thành lập đảng
Hoạt động
Lao động,
khảo nghiệm
CM ở Mỹ,
châu Mỹ Latin,
Anh, thuộc địa
của Anh

đọc
Luận cương
của Lênin

Gửi
Yêu sách

Tích cực chuẩn bị
về tư tưởng, chính trị,
tổ chức cho t/lập đảng

Ra đi
tim đường
cứu nước

Sáng lập
Hội VNTNCM

Viết
đường
Cách mệnh

1925
1927
1911

1911-1917

1919

1920

1921-1927

Thời gian


* Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hư
ớng vô sản
Các đồng chí lãnh đạo
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên giai đoạn đầu

Nguyễn
Nguyễn á
áii Quốc
Quốc


Lê Hồng
Hồng Sơn
Sơn

Hồ
Hồ Tùng
Tùng Mậu
Mậu


Nhng người khởi xướng phong trào Vô sản hoá 1928-1929

Nguyễn
Nguyễn Văn
Văn Cừ
Cừ
làm
làm ởở mỏ
mỏ than
than Mạo
Mạo Khê
Khê

Ngô
Ngô Gia
Gia Tự
Tự
làm
làm công
công nhân
nhân khuân
khuân
vác
vác ởở Sài
Sài Gòn
Gòn

Nguyễn
Nguyễn ĐĐức
ức Cảnh
Cảnh
xuống
xuống Hải
Hải Phòng
Phòng
vận
vận động
động công
công nhân
nhân


* Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam

Ngôi nhà số 5D Hàm Long, Hà Nội nơi thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của Việt Nam

Nhng ngi giỏc ng cng sn
chõn chớnh trong Tõn Vit Cỏch
mnh ng trnh trng tuyờn ngụn
cựng ton th ng viờn Tõn Vit
cỏch mnh ng, ton th th
thuyn, dõn cy v lao kh bit
rng chỳng tụi chớnh thc thnh

Phong cảnh khách lầu
Noi t/lập An Nam cộng sản đảng
ở Nam kỳ

lp ra ụng Dng Cng sn liờn
on


Mức độ ảnh hưởng của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam
nm 1929
- đông Dương cộng sản đảng:
ra đời 17-6-1929 tại Bắc kỳ,
có tiền thân là Hội Việt Nam CMTN

- An Nam cộng sản đảng:
ra đời 8-1929 tại Nam kỳ,
có tiền thân là Hội Việt Nam CMTN

- đông Dương cộng sản liên đoàn:
ra đời 9-1929 tại Trung kỳ,
có tiền thân là TânViệt

Đảng Cộng
sản Việt Nam


II. Hội nghị thành lập đảng
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng
1. Hội nghị thành lập đảng


Nội dung Hội nghị thành lập đảng
1. Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác
để thống nhất các nhóm cộng sản ở đông Dương
2. định tên đảng là đảng Cộng sản Việt Nam
3. Thảo Chính cương và điều lệ sơ lược của đảng
4. định kế hoạch thực hiện việc thống nhất trong nước
5. Cử một Ban Trung ương lâm thời.


2. Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của đảng
* Cỏc vn kin hp thnh Cng lnh (2-1930)

Chỏnh cng vn tt ca ng
Sỏch lc vn tt ca ng
Chng trỡnh túm tt ca ng

õy l cỏc vn kin do Lónh t Nguyn i Quc son tho,
c thụng qua ti Hi ngh thnh lp ng.


2. Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của đảng
7. Vấn đề
đoàn kết QT
1. Phương hướng
chiến lược

6. Lãnh đạo
cách mạng

5. Phương pháp
cách mạng

Nội dung
Cương lĩnh Chính trị
(2-1930)

4. Lực lượng
cách mạng

2. Mâu thuẫn
chủ yếu

3. Nhiệm vụ
cơ bản


3. ý nghĩa lịch sử sự ra đời của đảng CSVN
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng


Kh¸i qu¸t vÒ sù ra ®êi cña ®¶ng ta

Chñ nghÜa Phong trµo
M¸c-Lªnin c«ng nh©n

Phong trµo
yªu n­íc

®¶ng céng s¶n viÖt namx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×