Tải bản đầy đủ

Gioi thieu mon hoc Đường lối cách mạng Việt Nam

GIảNG VIÊN: LÊ QUANG HùNG
đơn vị công tác:
NHóM CHíNH TRị - Tổ Bộ MÔN CHUNG
ĐIệN THOạI: 01699285585
email: quanghung.cdsphg@gmail.com.vn


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Ban hành theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Tên môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam
2. Thời lượng: 2 tín chỉ
- Nghe giảng: 70%
- Thảo luận: 30%
3. Trình độ: Dùng cho sinh viên không chuyên ngành MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng.
4. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và
môn Tư tưởng Hồ Chí Minh5. Mục tiêu của môn học
- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của
đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong
đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi
mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục
vụ cho cuộc sống và công tác.
- Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo
của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành
để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh
tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước.


6. Mô tả
vắn tắt
nội
dung

Chươngmở
mởđầu
đầu
Chương
Chương1.1.Sự
Sựra
rađời
đờicủa
củaĐảng
ĐảngCộng
Cộngsản
sảnViệt
ViệtNam
Nam và

Chương
Cươnglĩnh
lĩnhchính
chínhtrị

trịđầu
đầutiên
tiêncủa
củaĐảng
Đảng
Cương
Chương2.2.Đường
Đườnglối
lốiđấu
đấutranh
tranhgiành
giànhchính
chínhquyền
quyền(1930(1930Chương
1945)
1945)
Chương3.3.Đường
Đườnglối
lốikháng
khángchiến
chiếnchống
chốngthực
thựcdân
dânPháp
Phápvà

Chương
đếquốc
quốcMỹ
Mỹxâm
xâmlược
lược(1945-1975)
(1945-1975)
đế

Nội
dung

Chương4.4.Đường
Đườnglối
lốicông
côngnghiệp
nghiệphoá
hoá
Chương
Chương5.
5. Đường
Đườnglối
lốixây
xâydựng
dựngnền
nềnkinh
kinhtế
tếthị
thịtrường
trườngđịnh
định
Chương
hướngxã
xãhội
hộichủ
chủnghĩa
nghĩa
hướng
Chương6.6.Đường
Đườnglối
lốixây
xâydựng
dựnghệ
hệthống
thốngchính
chínhtrị
trị
Chương
Chương7.7. Đường
Đườnglối
lốixây
xâydựng
dựngvăn
vănhoá
hoávà
vàgiải
giảiquyết
quyếtcác
các
Chương
vấnđề
đềxã
xãhội
hội
vấn
Chương8.
8.Đường
Đườnglối
lốiđối
đốingoại
ngoại
Chương


7. Nhiệm vụ của sinh viên

- Phải nghiên cứu giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi,
đề xuất khi nghe giảng. Chuẩn bị thảo luận và đọc, sưu
tầm các tư liệu có liên quan đến nội dung của chương.
- Dành thời gian cho việc nghiên cứu trước bài
giảng dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
- Tham dự các buổi thảo luận, các buổi lên lớp theo
quy định.


8. Tài liệu học tập

- Chương trình môn học Đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành.
- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên
soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, xuất bản.
- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình
quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Các Văn kiện, nghị quyết của ĐCS Việt Nam


9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hiện hành.
* Kiểm tra và thi hết học phần:
- 1 điểm Kiểm tra: ( 15%)
- 1 điểm Thảo luận: (15%)
- 1 điểm Chuyên cần:(10%)
- 1 điểm thi học phần: (60%)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×