Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CMVN CHƯƠNG 1: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐCSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN

Chương I
SỰ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH
CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG


1. Hoàn cảnh quốc tế cuối
TK XIX đầu TK XX
a. Sự chuyển biến
của CNTB và hậu
quả của nó

01/20/17

b. Ảnh hưởng
của Chủ nghĩa
Mác-Lênin

2. Hoàn cảnh trong nước

c. Tác động của

Cách mạng tháng
Mười và QTCS

2


a. Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó
CNTB chuyển từ giai đoạn
tự do cạnh tranh sang giai
đoạn độc quyền (CNĐQ)

Bản chất của CNĐQ là chiến
tranh, là xâm lược thuộc địa

Chống CNĐQ, giành độc lập
cho
cácchiếm,
dân tộc
thuộc
địanô
Sự
xâm
khai
thác,
trở thành một nội dung lớn
dịchphong
và thốtrào
ng trị
thuộc
địa
của
cách
mạng
tà
n bạ
o củ
a CNĐQ
lànước
m cho:
thế

giới,
nhất
là các
châu Á, trong đó có VN.

Đờiđế
sống
nhân
các
nước
Các nước
quốc
lớn:dân
Mỹ,
Anh,
Pháp…
thuộc
địahầu
trởhết
nêncác
cùng
cựcnhỏ,
đã xâm
chiếm
nước
yếu trên thế giới và biến các nước này
thành thuộc địa của họ (70% dân số
thế giới
hoặ
chịhội
u ảcủa
nh hưở
g hoặc
Quan
hệcxã
cácnnước
nằm dướ
i ác
h thố
ng trịđổi
củacăn
chủ
nghĩa
thuộc
địa
bị thay
bản,
thực
dân)địa bị cuốn
các nước
thuộc
vào con đường TB thực dân
Mâu thuẫn giữa các nước xuất
hiện và ngày càng phát triển
mạnh mẽ
Cuối TK XIX- đầu TK XX, Châu Phi
và Châu Á là đối tượng xâm lược chủ yếu
của CNTB Phương Tây. Năm 1858,
TĐ Việt Nam,
ĐQ dân Pháp xâm lược
thực
biến Việt Nam thành thuộc địa

ĐQ

ĐQ


b. Ảnh hưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin
CNMLN
CNMLN là
là hệ
hệ tư
tư tưởng
tưởng của
của ĐCS,
ĐCS, có
có sức
sức
ảnh
ảnh hưởng
hưởng to
to lớn,
lớn, lay
lay chuyể
chuyểnn,, lôi
lôi cuố
cuốnn
quầ
quầnn chú
chúnngg nhân
nhân dân,
dân, nhữ
nhữnngg thành
thành
phầ
phầnn ưu
ưu tú
tú,, tích
tích cực
cực ở
ở nhữ
nhữnngg nướ
nướcc
thuộc
thuộc địa
địa và
vàoo phong
phong trào
trào cộng
cộng sản
sản

CNMLN
CNMLN là
là một
một tiền
tiền đề
đề lý
lý luận
luận dẫn
dẫn tới
tới sự
sự
ra
ra đời
đời của
của ĐCS
ĐCS


Tư tưởng
tưởng về
về ĐCS
ĐCS củ
củaa CNMLN
CNMLN đã
đã ảảnnhh
hưở
hưởnngg to
to lớ
lớnn,, trự
trựcc tiế
tiếpp đế
đếnn phong
phong trào
trào
cộng
cộng sản,
sản, công
công nhân
nhân quốc
quốc tế
tế và
và sự
sự hì
hìnnhh
thà
thànnhh cá
cácc tổ
tổ chứ
chứcc cộng
cộng sản
sản quốc
quốc tế
tế

Ở Việt Nam, CNMLN
kết hợp với phong trào
CN và phong trào
yêu nước đã tạo ra
những tiền đề cần thiết
cho sự ra đời
của ĐCSVN


Tácđộng
độngcủa
củaCách
Cáchmạng
mạngTháng
Tháng
c.c.Tác
MườiNga
Ngavà
vàQuốc
Quốctế
tếCộng
Cộngsản
sản
Mười

Cách mạng Tháng
Mười Nga (1917)

Sự ra đời của Quốc tế
Cộng sản (3-1919)

Đã làm biến đổi căn bản
tình hình thế giới…cổ vũ
các dân tộc bị áp bức đứng
lên tự giải phóng mình

Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát
triển của phong trào cộng
sản và công nhân quốc tế

Nêu tấm gương sáng cho
cách mạng ở các nước thuộc
địa đấu tranh tự giải phóng,
trong đó có Việt Nam

Dẫn đến sự ra đời của hàng
loạt các ĐCS

Luận cương đã chỉ ra phương
hướng đấu tranh giải phóng
cho các dân tộc bị áp bức


2. Hoàn cảnh trong nước
ViÖt Nam tr­íc khi bÞ thùc d©n Ph¸p x©m l­îc

Vua Gia Long

01/20/17

Vua Minh M¹ng
Cè ®« HuÕ – kinh ®« cña triÒu NguyÔn

Vua Tù ® øc
(1847 – 1883)

6


01/20/17

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ QUÂN ĐỘI CỦA TRIỀU ĐÌNH HUẾ

7


a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp

1-9-1858, Thùc d©n Ph¸p næ sóng
x©m l­îc ViÖt Nam

KhÈu sóng thÇn c«ng cña Nhµ
NguyÔn

01/20/17

8


®µ N½ng

01/20/17

9


01/20/17

10


chÝnh s¸ch cai trÞ cña thùc d©n Ph¸p vÒ chÝnh trÞ
Cai trÞ trùc tiÕp

Duy tr× triÒu ®×nh vµ hÖ thèng
chÝnh quyÒn PK lµm tay sai

b¶o ®¹i

kh¶i ®Þnh

Toµn quyÒn Ph¸p Anbe
Xar«

01/20/17

®ång
Kh¸nh

11


TDP thiết lập chế độ cai trị chuyên chế với 3 chế
độ cai trị khác nhau, mục đích chia cắt đất nước ta, phá
vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc VN, phục vụ cho việc
cai trị và vơ vét tài nguyên thiên nhiên của ta.
+ Miền Nam là xứ thuộc địa, đứng đầu là viên
Thống đốc người Pháp.
+ Miền Trung là xứ Bảo hộ, đứng đầu là viên khâm
sứ người Pháp.
+ Miền Bắc là chế độ nửa thuộc địa, nửa bảo hộ,
đứng đầu là viên thống sứ.
Cơ quan quyền lực tối cao là Hội đồng tối cao
Đông Dương do Toàn quyền Đông Dương làm Chủ tịch.
01/20/17

12


Nhà tù Hỏa Lò – nơi giam giữ nhiều
người Việt Nam yêu nước

01/20/17

13


Về kinh tế

Nông nghiệp: thực dân Pháp tạo điều kiện cho bọn địa
chủ cướp ruộng đất của nông dân, cướp đồn điền trồng lúa để
trồng cây công nghiệp.
Công nghiệp: chú trọng khai thác mỏ, đặc biệt là mỏ than
để xuất khẩu. Về công nghiệp nhẹ, Pháp mở một số ngành sản
xuất không cạnh tranh với công nghiệp chính quốc
Thương nghiệp: đẩy mạnh chế độ bảo hộ mậu dịch để
độc chiếm hơn nữa thị trường ĐD

01/20/17

14


CHIẾM
RUỘNG
ĐẤT
LẬP
ĐỒN
ĐIỀN
TRỒNG
LÚA

CAO
SU

01/20/17

15


PHÁT
TRIỂN
CÁC
NGÀNH
CÔNG
NGHIỆP
PHỤC
VỤ
CHO
KHAI
THÁC

01/20/17

Nhà máy xe lửa Trường Thi

16


VỀ VĂN HOÁ

TDP thi hành chính sách văn hoá ngu dân.
Chúng dùng rượu và thuốc phiện làm
suy yếu nòi giống, bạc nhược về trí tuệ,
qua đó thủ tiêu ý chí đấu tranh, tự ti,
vong bản…

01/20/17

17


VỀ TÍNH CHẤT XÃ HỘI VÀ QUAN HỆ GIAI CẤP

01/20/17

Tính chất xã hội Việt Nam: Thuộc địa nửa phong kiến
18


VÒ m©u thuÉn x· héi

DTVN

ĐQXL

NDVN

ĐCPK

THUỘC ĐỊA

01/20/17

19


b. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản
cuối thế kỷ XIX dầu thế kỷ XX

- Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng
phong kiến
+ Phong trào Cần Vương 1885-1896 do Vua Hàm Nghi
và Thượng thư Tôn Thất Thuyết lãnh đạo. Đỉnh cao là khởi
nghĩa Hương Khê của Phan Đình Phùng.

01/20/17

Tôn Thất Thuyết

Vua Hµm20Nghi


+ Khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo
(1884-1913)

Hoµng Hoa Th¸m ( ĐÒ Th¸m)

01/20/17

21


- Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư
sản
+ Phong trào dân chủ tư sản do Phan Bội châu lãnh đạo chủ
trương bạo động, dựa vào Nhật để đánh Pháp.

Phan Béi Ch©u
(1867 - 1940)
01/20/17

22


+ Phong trào do Phan Chu Trinh lãnh đạo chủ trương
dùng cải cách văn hoá, chấn hưng đất nước, buộc thực
dân Pháp phải công nhận nền độc lập của Việt Nam.

01/20/17

Phan Chu Trinh
(1872 - 1926)

23


+ Phong trào yêu nước của Việt Nam Quốc Dân Đảng do
Nguyễn Thái Học lãnh đạo kết thúc bằng cuộc khởi nghĩa
Yên Bái đêm mùng 9/2/1930

Mé NguyÔn Th¸i Häc
vµ 16 chiÕn sÜ ë Yªn B¸i

01/20/17

Nhµ yªu n­íc NguyÔn Th¸i
Häc

24


Tóm lại, cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trước sự
xâm lược và đàn áp của thực dân Pháp, lần lượt từng giai
cấp và tầng lớp nhân dân Việt Nam đã đứng lên vũ đài lịch
sử đấu tranh chống Pháp.
Tuy nhiên, các phong trào yêu nước này đều lần
lượt thất bại.

01/20/17

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×