Tải bản đầy đủ

Slide Bài mở đầu môn ĐƯờng lối CMVN

NHẬP MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Đối tượng, nhiệm
vụ nghiên cứu

Phương pháp nghiên
cứu và ý nghĩa của
việc học tập


1. Đối tượng nghiên cứu
a. Khái niệm “đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam”

Đường lối

Là chuẩn tắc cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ,
phương châm, lực lượng, phương thức tổ chức
thực tiễn về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá - xã hội,

tư tưởng, tổ chức... do một nhà nước, một chính đảng,
một tổ chức chính trị xã hội vạch ra, nhằm thực hiện
một mục tiêu nhất định trong một thời kỳ nhất định.


Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
là hệ thống quan điểm, chủ trương,

Đường lối CM
của ĐCSVN

chính sách của ĐCSVN về mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của CMVN.

Đường lối độc lập dân tộc
gắn liền với CNXH
Đường lối chung

Đường lối đúng đắn của Đảng
là nhân tố hàng đầu quyết
định
Đường lối CMDTDCND
thắng lợi của CMVN

Đường lối cho từng thời kỳ

Đường lối CMXHCN


b.Đối
Đốitượng
tượngnghiên
nghiêncứu
cứu
b.

Sự vận dụng CNMLN của Đảng
Sự ra
ra đời
đời của


của Đảng
Đảng và
và hệ
hệ thống
thống
Sự
quan điểm,
điểm, chủ
chủ trương,
trương, chính
chính
quan
sáchcủa
củaĐảng
Đảngvề
vềphương
phươnghướng,
hướng,
sách
mụctiêu,
tiêu,nhiệm
nhiệmvụ
vụcủa
củacách
cáchmạng
mạng
mục
Việt Nam
Nam (từ
(từ CMDTDCND
CMDTDCND đến
đến
Việt
CMXHCN).
CMXHCN).

Quá trình bổ sung, phát triển CNMLN
và Tư tưởng Hồ Chí Minh
Góp phần làm sáng tỏ vai trò
nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam
cho hành động của CNMLN
và TT HCM


2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Làm rõ:
Làmrõ
rõsự
sựra
rađời
đờitất
tấtyếu
yếucủa
củaĐảng
ĐảngCộng
Cộngsản
sảnViệt
ViệtNam
Nam-Làm
chủthể
thểhoạch
hoạchđịnh
địnhđường
đườnglối
lốicách
cáchmạng
mạngViệt
ViệtNam
Nam
chủ
Làmrõ
rõquá
quátrình
trìnhhình
hìnhthành,
thành,phát
pháttriển
triểnvà
vàkết
kếtquả
quảthực
thực
Làm
hiệnđường
đườnglối
lốicách
cáchmạng
mạngcủa
củaĐảng,
Đảng,trong
trongđó
đóchú
chú
hiện
trọngđến
đếnmột
mộtsố
sốđường
đườnglối,
lối,chủ
chủtrương
trươngquan
quantrọng,
trọng,nổi
nổi
trọng
bậtthời
thờikỳ
kỳđổi
đổimới
mới
bật
Làmrõ
rõkết
kếtquả
quảthực
thựchiện
hiệnđường
đườnglối
lốicách
cáchmạng
mạngcủa
của
Làm
Đảngtrong
trongtiến
tiếntrình
trìnhcách
cáchmạng
mạngViệt
ViệtNam
Nam
Đảng


II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ
Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC

1. Phương pháp nghiên cứu
a. Cơ sở phương pháp luận
Là chủ nghĩa Mác-Lênin, các quan điểm có ý nghĩa
phương pháp luận của Hồ Chí Minh và các quan điểm
của Đảng
b. Các phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch
sử và phương pháp lôgic, ngoài ra có sự kết hợp các
phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, so sánh,
quy nạp và diễn dịch, cụ thể hoá và trừu tượng hóa...


2. Ý nghĩa của việc
học tập môn học

Trang bị cho sinh viên
những hiểu biết cơ
bản về sự ra đời của
Đảng, về đường lối
của Đảng trong
CMDTDCND và
CMXHCN, chú trọng
một số đường lối, chủ
trương quan trọng của
Đảng trong thời kỳ đổi
mới

Bồi dưỡng cho sinh
viên niềm tin vào sự
lãnh đạo của Đảng, định
hướng phấn đấu theo
mục tiêu, lý tưởng và
đường lối của Đảng;
nâng cao ý thức trách
nhiệm công dân trước
những nhiệm vụ trọng
đại của đất nước

Sinh viên có cơ sở vận
dụng kiến thức chuyên
ngành để chủ động,
tích cực giải quyết
những vấn đề kinh tế,
chính trị, xã hội… theo
đường lối, chính sách
của ĐảngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×