Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CMVN CHƯƠNG 1: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐCSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN

Chươngư1
Sự ra đời của đảng cộng sản việt nam
và cơng lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

đảng kỳ
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) Ngời sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta
1


NộI DUNG CHƯƠNG I

I. HoànưcảnhưlịchưsửưraưđờiưđảngưCộngưsảnưViệtưNam
1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX
2. Hoàn cảnh trong nớc
II. HộiưnghịưthànhưlậpưđảngưvàưCươngưlĩnhưchínhưtrịư
đầuưtiênưcủaưđảng
1. Hội nghị thành lập đảng
2. Cơng lĩnh chính trị đầu tiên của đảng
3. ý nghĩa lịch sử sự ra đời đảng CSVN và Cơng lĩnh
2I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời đảng Cộng sản Việt Nam

1.ưHoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX

Chủưnghĩaưđếưquốc
ưraưđời

Chiếnưtranh
ưthếưgiớiưlầnư1

Việt nam
QuốcưtếưCộngưsảnư
raưđời

Cáchưmạngư
Thángư10ưNga

3


Chủ nghĩa đế quốc và chiến tranhTG I

Tù binh trong chiến tranh

Cảnh chết chóc trong chiến tranh4


2. Hoàn cảnh trong nớc
a.ưXãưhộiưViệtưNamưdướiưsựưthốngưtrịưcủaưthựcưdânưPháp

Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp từ 1884

Triều Nguyễn ký với Pháp
Hiệp ớc Patơnốt 6-6-1884

5


* Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam

Chínhưsáchưcaiưtrị,ư
khaiưthácưcủaưTDưPháp

Kinhưtế

Bóc lột
nặng nề

Chínhưtrị

Chuyên chế
triệt để

VnưhoáưXãưhội

Nô dịch,
ngu dân

6


2. Hoàn cảnh trong nớc

Phaựp taỏn coõng vaứo ẹaứ naỹng 31/8/1958

7


C¸c chÝnh s¸ch cai trÞ cña thùc d©n Ph¸p vÒ chÝnh trÞ

Nhà tù Hỏa Lò – nơi giam giữ nhiều
người Việt Nam yêu nước

8


Các chính sách cai trò của thực dân Pháp về
kinh tế
CHIẾM
RUỘNG
ĐẤT
LẬP
ĐỒN
ĐIỀN
TRỒNG
LÚA

CAO
SU
9


Các chính sách cai trò của thực dân Pháp về
kinh tế
PHÁT
TRIỂN
CÁC
NGÀNH
CƠNG
NGHIỆP
PHỤC
VỤ
CHO
KHAI
THÁC

Nhà máy xe lửa Trường Thi

10


Nhaõn daõn ta moọt coồ hai troứng

11


Hai bức ảnh minh họa về XH VN

12


* Hệ quả về xã hội, giai cấp đối với Việt Nam
- ưLàmưchoưXHưthayưđổiưvềưtínhưchất,ưhinhưthànhưcácưgiaiưcấpưmới

Chếưđộ
phongưkiến

G/c Địa chủ

G/c
nông dân

Chế độ thuộc địa nửa phong kiến

G/c
Tiểu t sản

Chếưđộ
thuộcưđịa

G/c
Công nhân

G/c
Tiểu t sản

13


-ưLàmưchoưmâuưthuẫnưmớiưnảyưsinh
Mâu thuẫn mới

LB
D

thuộc
Pháp

Mâu thuẫn cũ

Dânưtộc
ưViệtưNam

qưPhápư
xâmưlược

Nôngưdân
VN

ịaưchủ
ưpkiếnưVN

Cácưmâuưthuẫnưcơưbản
ưtrongưxãưhộiưViệtưNamưthờiưthuộcưPháp
14


b.ưPhongưtràoưyêuưnướcưtheoưkhuynhưhướngưphongưkiếnưvàưtưưsảnư
cuiưthưkưXIX- uưthưkưXX

K/hớng
Phong kiến

Cuốiư
thếưkỷưXIX

P/tràoưCầnưVương

P/tràoưđôngưDu

đầuư
thếưkỷưXX
K/hớng
Dân chủ TS

Sau
chiếnưtranhư
thếưgiớiưI

P/tràoưDuyưTân
P/trào
ưQuốcưgiaưcảiưlương
P.tràoư
dânưchủưcôngưkhai
P/tràoưcáchưmạng
ưquốcưgiaưtưưsản
15


Các phong trào đấu tranh

Hàm Nghi – lãnh tụ
phong trào Cần Vương

16

www.nguyenti.fr


Các phong trào đấu tranh

17

www.Baotangcm.gov.vn


Các phong trào đấu tranh

18


Các phong trào đấu tranh

19


Thất bại do thiếu đường lối

Mộ Nguyễn Thái Học
và 16 chiến sĩ của
khởi nghĩa Yên Bái
Các chiến sĩ tham gia vụ Hà
Thành đầu độc bị giam cầm

20


Một­số­đạ i­biểu­cho­khuynh­hướ ng­cứu­nướ c­theo­hệ­tư­tưở ng­
phong­kiến,­tư­sản­ở­Việt­Nam­cuối­thế­kỷ­19­đầ u­TK­20
-­Hồ­Chí­Minh­đánh­giá­về­con­đườ ng­cứu­nướ c­của:­

+Phan Bội Châu: “Đư a hổ cửa trướ c, rướ c beo cửa sau”.
+Phan Chu Trinh: “Chẳng khác gì xin giặc rủ lòng
thươ ng”
+Hoàng Hoa Thám: “ Vẫn nặng về cốt cách phong ki21
ến”


c.ưPhongưtràoưyêuưnướcưtheoưkhuynhưhướngưvôưsản
* Nguyễn ái Quốc tỡm đờng giải phóng dân tộc; chuẩn bị các điều kiện về
t tởng, chính trị và tổ chức cho thành lập đảng
Hoạt động
Laoưđộng,ư
khảoưnghiệm
Gửi
CMưởưMỹ,
ưchâuưMỹưLatin,ư Yêu sách
Anh,ưthuộcưđịa
ưcủaưAnh

đọcư
Luậnưcương
củaưLênin

Tích cực chuẩn bị
về t tởng, chính trị,
tổ chức cho t/lập đảng

Raưđi
ưtimưđườngư
cứuưnước

Sáng lập
Hội VNTNCM

Viết
đường
ưCáchưmệnh

1925
1927
1911

1911-1917

1919

1920

1921-1927

Thời gian
22


Một số hình ảnh về quê hương
chủ tòch Hồ Chí Minh

LÀNG SEN (Q
NỘI)

23


LÀNG CHÙA (QUÊ NGOẠI)

24


Một số hình ảnh về quê hương
chủ tòch Hồ Chí Minh

Nguyễn Sinh Sắc
(1863 – 1929)

Hồng Thị Loan
(1868 – 1901)

Nguyễn
Thị Thanh
(1884 – 1954)

Nguyễn Sinh
Khiêm
(1888 – 1950)

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×