Tải bản đầy đủ

Bài 59: Biện pháp dấu tranh sinh học

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ
QUÝ THẦY CÔ
Ki m tra bài cể ũ
Ki m tra bài cể ũ


(1)
(1)


Giải thích vì sao số loài động
Giải thích vì sao số loài động
vật ở môi trường nhiệt đới lại
vật ở môi trường nhiệt đới lại
nhiều hơn môi trường đới lạnh
nhiều hơn môi trường đới lạnh
và hoang mạc đới nóng ?
và hoang mạc đới nóng ?(2)
(2)


Các biện pháp cần thiết để
Các biện pháp cần thiết để
duy trì đa dạng sinh học ?
duy trì đa dạng sinh học ?
(1)
(1)


Môi trường nhiệt đới gió mùa có khí
Môi trường nhiệt đới gió mùa có khí


hậu nóng ẩm tương đối ổn định thích
hậu nóng ẩm tương đối ổn định thích


hợp với sự sống của mỗi loài sinh vật.
hợp với sự sống của mỗi loài sinh vật.
(2)
(2)


- Cấm đốt phá khai thác rừng bừa
- Cấm đốt phá khai thác rừng bừa


bãi.
bãi.
- Cấm săn bắt buôn bán động vật.
- Cấm săn bắt buôn bán động vật.
- Đẩy mạnh các biện pháp chống ô
- Đẩy mạnh các biện pháp chống ô


nhiễm môi trường .


nhiễm môi trường .
áp án:Đ
Tiết : 62
Tiết : 62
BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH
BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH
SINH HỌC
SINH HỌC
I.
I.
THẾ NÀO LÀ BIỆN PHÁP
THẾ NÀO LÀ BIỆN PHÁP
ĐẤU TRANH SINH HỌC
ĐẤU TRANH SINH HỌC
?
?

1)Trong sinh học đây là hiện tượng gì ?
(xem phim)
+ Rắn ăn chuột
+ Bọ ngựa bắt côn trùngXem phim
Xem phim

Thế nào là biện pháp
đấu tranh sinh
học?

Biện pháp đấu tranh
sinh học là sử dụng
thiên địch nhằm ngăn
chặn hoặc làm giảm
bớt những thiệt hại do
các sinh vật gây ra.
II.
II.
CÁC BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH
CÁC BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH
SINH HỌC
SINH HỌC

( Xem hình )
( Xem hình )


THẢO LUẬN
1) Hãy nêu các biện pháp ĐTSH mà em
biết?
2) Cho biết tên các thiên địch và sinh
vật gây hại trong mỗi biện pháp?
3) Giải thích biện pháp gây vô sinh để
diệt sinh vật gây hại ?
`
`
TGV JM P;.
TGV JM P;.
Các biện pháp
ĐTSH
Tên sinh vật
gây hại
Tên thiên địch
1a) Sử dụng thiên đòch
trực tiếp tiêu diệt sinh
vật gây hại
u trùng sâu bọ,
Sâu bọ, chuột, cua,
ốc
Cá đuôi cờ, thằn
lằn, cóc, sáo, cú vọ,
rắn sọc dưa, diều
hâu, mèo rừng
1b) Sử dụng thiên đòch
đẻ trứng kí sinh vào sinh
vật gây hại hay trứng
sâu hại
Cây xương rồng,
trứng sâu xám
Bướm đêm, ong
mắt đỏ
2) Sử dụng vi khuẩn gây
bệnh truyền nhiễm diệt
sinh vật gây hại
Thỏ Vi khuẩn calixi và
vi khuẩn myoma
3) Gây vô sinh diệt
động vật gây hại
Làm tuyệt sản ruồi đực. Ruồi cái không
sinh đẻ được để diệt loài ruồi gây loét
da bò ở miền Nam nước Mỹ
II.
II.
CÁC BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH
CÁC BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH
SINH HỌC
SINH HỌC

1)
1)


Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt
Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt
sinh vật gây hại,thiên địch đẻ trứng ký
sinh vật gây hại,thiên địch đẻ trứng ký
sinh vào sinh vật gây hại.
sinh vào sinh vật gây hại.

2)
2)
Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền
Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền
nhiễm cho sinh vật gây hại.
nhiễm cho sinh vật gây hại.

3)
3)
Gây vô sinh diệt động vật gây hại.
Gây vô sinh diệt động vật gây hại.

Thảo luận:
Thảo luận:
1)
1)
Nêu ưu và nhược điểm sử dụng biện
Nêu ưu và nhược điểm sử dụng biện
pháp hóa học trong nông nghiệp ?
pháp hóa học trong nông nghiệp ?
2)
2)
Cho biết ưu điểm của biện pháp đấu
Cho biết ưu điểm của biện pháp đấu
tranh sinh học ?
tranh sinh học ?
3)
3)
Nêu những hạn chế của biện pháp
Nêu những hạn chế của biện pháp
đấu tranh sinh học ?
đấu tranh sinh học ?
III. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA
NHỮNG BIỆN PHÁP ĐTSH
-
-
u
u
:
:
Hiu qu nhanh ,
Hiu qu nhanh ,


tieọn
tieọn
s dng.
s dng.


-
-
Nhc
Nhc
:
:
*
*
Gõy ụ nhim mụi trng.
Gõy ụ nhim mụi trng.


*
*
nh hng ti sc khe
nh hng ti sc khe


con ngi.
con ngi.


*
*
Gõy hin tng quen thuc.
Gõy hin tng quen thuc.


* Bieọn phaựp hoựa hoùc trong noõng
* Bieọn phaựp hoựa hoùc trong noõng
nghieọp:
nghieọp:
Ưu điểm của biện pháp đấu
Ưu điểm của biện pháp đấu
tranh sinh học :
tranh sinh học :
* Không gây ô nhiễm môi
trường và thực phẩm.
* Không ảnh hưởng xấu tới
sinh vật có ích và sức khoẻ của
con người.
* Ít tốn kém, không gây hiện
tượng quen thuốc.

Những hạn chế của biện pháp
Những hạn chế của biện pháp
đấu tranh sinh học ?
đấu tranh sinh học ?
* Nhiều loài thiên địch được di nhập,
không quen khí hậu địa phương nên phát
triển kém.
* Thiên địch không diệt triệt để sinh vật
gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát triển của
chúng.
* Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này lại tạo
điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển.
* Một loài thiên địch vừa có thể có ích vừa
có thể có hại.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×