Tải bản đầy đủ

Chương V - Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm


Chñ ®Ò 1: §¹o hµm (4
Chñ ®Ò 1: §¹o hµm (4
tiÕt)
tiÕt)
.
.A- Mục tiêu
Học sinh phải tính được đạo hàm của 4 hàm số cần khảo sát.
B - Kiến thức cơ bản và kỹ năng cần đạt được

I. Cộng trừ và nhân hai đa thức

1. Cộng , trừ đa thức

Để làm tốt phần này học sinh phải nắm chắc nguyên tắc bỏ dấu ngoặc , tính chất giao
hoán và kết hợp , cộng, trừ các đơn thức đồng dạng thông qua các ví dụ mà giáo viên đưa
ra4. Các bài tập tương tự cho học sinh tự làm

II. Công thức tính đạo hàm của một
số hàm thường gặp

III. C¸c quy t¾c tÝnh ®¹o hµm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×