Tải bản đầy đủ

Slide bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 4

CHƯƠNG IV

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1/20/17

1


NỘI DUNG CHƯƠNG IV

I. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

KẾT LUẬN

1/20/17

2I. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

t­­ t­ë ng­hå­chÝ­minh­vÒ­®¶ng­céng­s¶n

Qui luật chung về sự ra đời của Đảng cộng sản:

CN
CN

Phong trào
Phong trào

Mác-Lênin
Mác-Lênin

công nhân
công nhân

Đảng Cộng sản

1/20/17

3


Xuất phát từ điều kiện cụ thể của Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định:

t­­ t­ë ng­hå­chÝ­minh­vÒ­®¶ng­céng­s¶n

Qui luật đặc thù về sự ra đời của ĐCS Việt Nam

"Chủ nghĩa Mác - Lênin kết
hợp với phong trào công nhân
và phong trào yêu nước đã dẫn đến thành
lập ĐCS Đông Dương vào đầu năm 1930"

Chủ nghĩa


Phong trào

Phong trào

Mác-Lênin

công nhân

yêu nước

Đảng Cộng sản
Việt Nam
1/20/17

4


1/20/17

5


t­­ t­ë ng­hå­chÝ­minh­vÒ­®¶ng­céng­s¶n

6
1/20/17


Phong trào yêu nước và phong trào công nhân có thể kết hợp với nhau
vì cả hai phong trào này cùng có chung mục tiêu.

PTCN và PTYN có chung mục tiêu: độc lập dân tộc, dân chủ và
dân

sinh

Bản thân PTCN xét về nghĩa nào đó lại mang tính chất của PTYN
vì không chỉ chống áp bức giai cấp mà còn chống áp bức dân
tộc.

1/20/17

7


1/20/17

8


2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc.
“Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình,
đường lối và định phương châm cho đúng”.
- Xác định chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn
- Xác định phương pháp cách mạng
- Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng trong và ngoài nước

1/20/17

9


3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

* ĐCSVN là Đảng của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân

Bản chất giai cấp của ĐCSVN được thể hiện trong Cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
"Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp"


- Đảng ta mang bản chất của giai cấp công nhân vì:
+ Sứ mệnh lịch sử của GCCN: chỉ có GCCN là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử
là người lãnh đạo CM đến thắng lợi cuối cùng; còn các giai cấp khác chỉ là người bạn
đồng minh của GCCN.
+ Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa ML-N.
+ Mục tiêu của Đảng là vì ĐLDT và CNXH.
+ Tuân thủ các nguyên tắc đảng kiểu mới của giai cấp công nhân

1/20/17

11


* Đồng thời ĐCSVN cũng là đảng của nhân dân lao động và của toàn
dân tộc vì:
- Đảng đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc nên nhân dân VN coi ĐCSVN là đảng của chính
mình
- Đảng ta coi sự gắn bó với giai cấp, nhân dân và dân tộc trong mọi giai đoạn, mọi thời kỳ của
cách mạng chính là sức mạnh của Đảng.
- Thành phần tham gia vào Đảng: bao gồm những người ưu tú của giai cấp công nhân, giai cấp
nông dân, tầng lớp trí thức và các thành phần khác.


“Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân
và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”
“Báo cáo chính trị Đại Hội II”(2/1951)


+ Đến năm 1953, trong tác phẩm “Thường thức chính trị” HCM viết:
“Đảng lao động là tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao và đại biểu cho lợi
ích của cả dân tộc”
+ Năm 1957, HCM khẳng định lại: Đảng là đội tiên phong của giai cấp
công nhân đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc.
+ Năm 1961, Bác viết: “Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân, đồng
thời là Đảng của dân tộc không thiên tư, thiên vị.”
+ Năm 1965, HCM cho rằng: Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là
bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân
tộc.

1/20/17

14


Kết luận:
*

Khi nói Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là

của dân tộc hoàn toàn không có nghĩa là bỏ qua bản
chất giai cấp của Đảng
* Đảng ta là sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính
dân tộc, lợi ích của giai cấp gắn với lợi ích của dân tộc
nên có thể coi đảng là đảng của cả dân tộc.

1/20/17

15


4. Quan niệm về Đảng Cộng sản cầm quyền

- Khái niệm Đảng cầm quyền
- Mục đích, lý tưởng của Đảng cầm quyền
- Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ
trung thành của nhân dân
- Đảng cầm quyền nhưng dân là chủ

1/20/17

16


* Khái niệm Đảng cầm quyền
1/20/17

Trong khoa học chính trị: “Đảng cầm quyền chỉ một đảng chính
trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính
quyền để điều hành, quản lý đất nước nhằm thực hiện lợi ích của
giai cấp mình
Theo HCM: Đảng cầm quyền là đảng tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp
cách mạng trong điều kiện Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân
dân giành được quyền lực nhà nước và Đảng trực tiếp lãnh đạo
bộ máy nhà nước đó tiếp tục hoàn thành sự nghiệp độc lập dân
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội

17


*

Mục đích, lý tưởng của Đảng cầm quyềnMục đích, lý tưởng của Đảng là giải phóng giai cấp, triệt để giải
phóng con người, xây dựng cuộc sống ấm no cho nhân dân và tiến
lên chủ nghĩa xã hội.1/20/17

Mục đích, lý tưởng trên không bao giờ thay đổi, đặc biệt khi trở thành
Đảng cầm quyền còn có thêm điều kiện và sức mạnh nhằm hiện
thực hóa mục đích và lý tưởng ấy.

18


* Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày
tớ trung thành của nhân dân
- Đảng là người lãnh đạo: tức là xác lập quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng
+ Đảng lãnh đạo bằng giáo dục, thuyết phục
+ Đảng lãnh đạo bằng việc tổ chức, đoàn kết dân chúng và bày cách và
hướng dẫn dân chúng hành động.
+ Đảng lãnh đạo thông qua công tác kiểm tra
+ Đảng lãnh đạo thông qua tấm gương tiên phong của cán bộ đảng viên

1/20/17

19


+ Đảng là người lãnh đạo thì phải gắn bó, sâu sát, mật thiết với
dân, lắng nghe ý kiến của dân, khiêm tốn học hỏi dân và chịu sự kiểm
soát của dân

“Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng,
ắt phải từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”

1/20/17

20


- Đảng là người “đày tớ” của nhân dân

+ Đảng là người lãnh đạo cũng bao hàm cả trách nhiệm là “người
đày tớ”
+ Đảng là “đày tớ” không phải là tôi tớ mà phải tận tâm, tận lực
phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho dân.

“Việc gì có lợi cho dân phải làm cho kỳ được.
Việc gì có hại cho dân, thì phải hết sức tránh”

1/20/17

21


+ Đảng là đày tớ nhằm chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng
viên:
* Tận tụy với công việc, gương mẫu trước nhân dân
* Phải có tri thức khoa học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, thực sự thấm
nhầm đạo đức cách mạng
Đảng “là người lãnh đạo”và “là người đày tớ” có sự thống nhất, biện
chứng với nhau vì cùng chung một mục đích là “vì dân”. Làm tốt chức năng
lãnh đạo, làm tròn nhiệm vụ đày tớ là cơ sở đảm bảo uy tín và năng lực lãnh
đạo của Đảng với nhân dân.

1/20/17

22


* Đảng cầm quyền nhưng dân là chủ

1/20/17

Đảng cầm quyền, giữ vai trò lãnh đạo để củng cố quyền làm chủ
của dân
Dân làm chủ thì mọi quyền lực thuộc về nhân dân.Dân muốn làm
chủ thực sự thì phải theo Đảng.
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và quyền lực thuộc về nhân
dân mới đảm bảo được thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

23


II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

1. Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển Đảng (Tự NC)
- Đảng phải thường xuyên tự xây dựng, tự chỉnh đốn vì:
+ Chỉnh đốn và đổi mới Đảng nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững vàng
về chính trị, tư tưởng và tổ chức
+ Nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên trước những yêu cầu, đòi
hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng
+ Làm cho Đảng trở thành một khối thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thử thách
lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi

1/20/17

24


2. Nội dung công tác xây dựng Đảng
a) Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận
- Vai trò của lý luận:
+ Lý luận có vai trò quan trọng đối với cách mạng. Lý luận đúng sẽ hướng
dẫn, tập hợp lực lượng, dự báo đưa cách mạng đến thắng lợi:
“Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động… Chỉ có
theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm
cách mệnh tiền phong”.

1/20/17

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×