Tải bản đầy đủ

Slide bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương mở đầu

Chủ tịch Hồ Chí Minh
(1890-1969)

01/20/17

1


Chương mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ
Ý NGHĨA HỌC TẬP

MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

01/20/17

2


Đối tượng nghiên cứu


Ba nội dung

Phương pháp
nghiên cứu

Ý nghĩa của việc học
tập môn học
01/20/17

3


CHỦ TỊCH
HỒ CHÍ MINH

“Tất cả mọi sự vật đều sợ thời gian bởi
thời gian sẽ làm lu mờ đi tất cả.
Song bản thân thời gian lại sợ những
vĩ nhân vĩ đại. Bởi, sự tồn tại của họ
là trường cửu, và lớp bụi thời gian
càng cao lên bao nhiêu càng tôn lên
vẻ đẹp ngời sáng của họ bấy nhiêu”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta
là một con người như thế

01/20/17

Tiểu sử

Những di sản tinh thần
Hồ chí Minh để lại là
“những tài sản vô cùng
quí báu của Đảng ta và
nhân dân ta”

“Thế giới đã và sẽ còn đổi thay,
nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh
vẫn còn sống mãi trong kho
tàng văn hoá của nhân loại”
(Diễnvăn bế mạc Hội thảo quốc tế
“Hồ Chí Minh-Việt Nam-Hoà bình
thế giới”-Ấn Độ-1991)

Và Tác phẩm

4


I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Khái niệm tư tưởng và nhà tư tưởng
Tư tưởng ?

Tư tưởng là sự phản
ánh hiện thực trong ý
thức, là biểu hiện quan
hệ của con người với
thế giới xung quanh
01/20/17

5


I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Khái niệm tư tưởng và nhà tư tưởng

Khái niệm tư tưởng
trong tư tưởng HCM:
Là hệ thống
quan điểm, quan niệm,
luận điểm

Được xây dựng trên một
nền tảng triết học nhất quán

Đại biểu cho ý chí, nguyện vọng
của một giai cấp, một dân tộc

Được hình thành trên cơ sở thực tiễn
nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động
thực tiễn, cải tạo hiện thực
01/20/17

6


- Nhà tư tưởng ?
Là người có tư tưởng
triết học sâu sắc

Là người:
Biết giải quyết trước
người khác tất cả
những vấn đề chính trị
- sách lược, các vấn đề
về tổ chức, về những
yếu tố vật chất của
phong trào một cách
tự giác

01/20/17

7


b) Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
- Quá trình nhận thức của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh:
+ Đại hội VI (12/1986): “Muốn đổi mới tư duy, Đảng ta
phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ
nghĩa Mác – Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý
luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
+ Đại hội VII (6-1991): Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là
kết quả sự vận dụng sáng tạo CNMLN trong điều kiện cụ thể
của nước ta, và trong thực tế TT HCM đã trở thành một tài
sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc.

01/20/17

8


+ Đại hội IX: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống
quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của
cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước
ta, kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của
dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của
khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây
dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng
toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển
kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng
cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ,
đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung
thành của nhân dân…
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của
nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng
và dân tộc ta.
01/20/17

9


Tư tưởng Hồ Chí Minh là:
Hệ thống quan điểm toàn
diện và sâu sắc về những vấn
đề cơ bản của cách mạng Việt
Nam, từ cách mạng dân tộc
dân chủ nhân dân đến cách
mạng XHCN
Kết quả của sự vận dụng
sáng tạo và phát triển chủ
nghĩa Mác - Lênin vào điều
kiện cụ thể của nước ta; là sự
kết tinh tinh hoa dân tộc và trí
tuệ thời đại
Nhằm giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp và giải phóng
con người.
01/20/17

Bản chất cách mạng và khoa
học của tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguồn gốc tư tưởng - lý luận
của tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung cơ bản nhất của tư
tưởng Hồ Chí Minh

Mục tiêu của tư tưởng
Hồ Chí Minh
10


* Phân tích khái niệm TTHCMBản chất cách mạng, khoa học của TTHCM là
hệ thống các quan điểm lý luận phản ánh
những vấn đề có tính quy luật của CMVN.
Nội dung cơ bản: bao gồm những vấn đề có
liên quan đến quá trình phát triển từ
CMDTDCND tiến lên CMXHCN.
Nguồn gốc hình thành TTHCM: đó là
CNMLN, truyền thống dân tộc, trí tuệ thời đại.
Mục tiêu của TTHCM: giải phóng dân tộc,
giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

01/20/17

11


* Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh:

TTHCM: là một hệ thống lý luận có cấu
trúc logic chặt chẽ và có hạt nhân cốt lõi.
Đó là tư tưởng về độc lập dân tộc, dân chủ
và CNXH; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp, giải phóng con người.

01/20/17

12


- Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh

01/20/17

13


2. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học Tư tưởng Hồ
Chí Minh
a. Đối tượng nghiên cứu

ĐỐI TƯỢNG
NGHIÊN CỨU
- Là hệ thống các

- Mối quan hệ biện chứng

quan

điểm,

giữa lý luận và thực tiễn của

niệm,cách

mạng

Nam
01/20/17

quan

luận

về
Việt

hệ thống quan điểm HCM và
quá trình vận động, hiện
thực hoá các quan điểm, lý
luận trong thực tiễn cách
mạng Việt Nam.

14


b. Nhiệm vụ nghiên cứu (gồm 6 nội dung, Giáo trình
T14,15)
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Các giai đoạn hình thành, phát triển tư
tưởng Hồ Chí Minh
Nội dung, bản chất cách mạng, khoa học,
đặc điểm của các quan điểm trong hệ
thống tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ

Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với
cách mạng Việt Nam
Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn
cách mạng Việt Nam

01/20/17

Các giá trị tư tưởng lý luận của Hồ Chí
Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận
15
cách mạng thế giới của thời đại.


3. Mối quan hệ của môn học này với môn học Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và môn
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

01/20/17

16


3. Mối quan hệ giữa môn học này với môn Những
nguyên lý cơ bản của CN MLN và môn Đường lối cách
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tư tưởng Hồ chí Minh
Là bộ phận nền tảng
tư tưởng,kim chỉ nam

Góp phần bổ sung,
hoàn thiện, phát triển
Biện chứng

b. Đường lối cách
mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam

a. Những nguyên lý
cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin

01/20/17

- Cơ sở thế giới quan và
phương pháp luận KH
- Nguồn gốc lý luận
trực tiếp quyêt định
bản chất TTHCM

17


II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.Cơ
Cơ sở
sở phương
phương pháp
pháp luận
luận
1.
Bảođảm
đảmnguyên
nguyêntắc:
tắc:thống
thốngnhất
nhấttính
tínhđảng
đảngvà
vàtính
tính
Bảo
khoahọc
học
khoa
Quanđiểm
điểmthực
thựctiễn
tiễnvà
vàNguyên
Nguyêntắc:
tắc:lý
lýluận
luậngắn
gắnliền
liền
Quan
vớithực
thựctiễn
tiễn
với
Quanđiểm
điểmlịch
lịchsử
sử--cụ
cụthể
thể
Quan
Quanđiểm
điểmtoàn
toàndiện
diệnvà
vàhệ
hệthống
thống
Quan
Quanđiểm
điểmkế
kếthừa
thừavà
vàphát
pháttriển
triển
Quan
Nghiêncứu
cứucác
cáctác
tácphẩm+thực
phẩm+thựctiễn
tiễnchỉ
chỉđạo
đạocách
cách
Nghiên
mạngcủa
củaHồ
HồChí
ChíMinh
Minh
mạng

01/20/17

18


2.Các
Cácphương
phương pháp
pháp cụ
cụ thể
thể
2.
Cácphương
phươngpháp
phápchung
chung(duy
(duyvật
vậtbiện
biệnchứng,duy
chứng,duy
Các
vậtlịch
lịchsử)
sử)
vật
Cácphương
phươngpháp
phápcụ
cụthể
thể(phương
(phươngpháp
pháplịch
lịchsử
sửvà

Các
logic)
logic)
Phươngpháp
phápliên
liênngành
ngành
Phương

Hiểu được
đầy đủ và
đúng đắn
TT HCM

Phươngpháp
phápphân
phântích,
tích,tổng
tổnghợp,
hợp,so
sosánh,…
sánh,…
Phương

01/20/17

19


III. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC ĐỐI
VỚI SINH VIÊN, HỌC VIÊN
Ý NGHĨA

1. Nâng cao năng lực tư duy lý
luận và phương pháp công
tác

Nâng cao
nhận thức
về vai trò,
vị trí của
Tư tưởng
Hồ
Chí
Minh đối
với cách
mạng Việt
Nam
01/20/17

Củng cố lập
trường quan
điểm cách
mạng trên
nền
tảng
chủ nghĩa
Mác

Lênin,

tưởng
Hồ
Chí Minh

Vận
dụng

tưởng
Hồ Chí Minh
vào việc giải
quyết
các
vấn
đề
trong cuộc
sống

2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo
đức cách mạng và rèn luyện
bản lĩnh chính trị

Tư tưởng
Hồ
Chí
Minh giáo
dục
mọi
người biết
sống hợp
đạo lý

Vận dụng kiến
thức đã học vào
cuộc
sống,
tu
dưỡng, rèn luyện
bản thân, hoàn
thiện mình, hoàn
thành tốt nhiệm vụ
được giao.
20


01/20/17

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×