Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Truyền số liệu (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: TRUYỀN SỐ LIỆU

Số ĐVHT

: 3 (45 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách

: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp một phần trong lượng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên ngành công nghệ
kỹ thuật điện tử, truyền thông.
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Môn học tập trung vào trình bày về bản chất môi trường truyền, tác dụng của nhiễu, các
loại tín hiệu truyền, các nghi thức truyền,..
3. Môn học trước:
- Điện tử cơ bản.
- Vi mạch số.
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: Giới thiệu
1. Mục đích môn truyền số liệu
2. Thông tin dữ liệu
3. Các nghi thức và chuẩn
4. Các phương tiện truyền dẫn
5. Dung lượng đường truyền
6. Các loại tín hiệu
7. Các chuẩn giao tiếp lớp vật lý

(5 tiết)


8. Các mạch tải công cộng
9. Ứng dụng ghép kênh
10. Đường truyển thuê bao số (DSL)
11. Mô hình tham khảo OSI
Chương 2: Kỹ thuật thông tin dữ liệu


(10 tiết)

1. Các mã truyền
2. Cấu hình kết nối cơ bản
3. Các kiểu thông tin và các kiểu truyền
4. Truyền bất đồng bộ
5. Truyền đồng bộ
6. Nhiễu Guass và tỷ lệ lỗi bit
7. Các phương pháp phát hiện sai
8. Nén dữ liệu
9. Các mạch kiểm soát truyền
10. Các thiết bị điều khiển thông tin
Chương 3: Truyền dẫn số

(5 tiết)

1. Truyền dẫn dải nền
2. Các kỹ thuật điều chế số
Chương 4: Nghi thức cơ sở và nghi thức liên kết dữ liệu

(5 tiết)

1. Kiểm soát lỗi
2. Idle RQ
3. RQ liên tục
4. Nghi thức lớp
7. Tài liệu học tập:
[1]. Trần Văn Sư, Truyền số liệu và mạng thông tin số, NXB ĐH QG Tp.HCM, 2005
Họ tên người biên soạn: Ths. Nguyễn Đức ThànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×