Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh học 8 vitamin và muối khoáng thao giảng (7)


Bài 34/. Vitamin và muối khoáng

I/. Vitamin:

 - Vitamin là hợp chất
hóa học đơn giản, là
thành phần cấu trúc của
nhiều enzim, đảm bảo
hoạt động sinh lí bình
thường của cơ thể.

Em hãy cho biết
Vitamin là gì và
nhiệm vụ của nó.


- Vitamin là hợp chất hóa học đơn giản, là thành phần cấu
trúc của nhiều enzim, đảm bảo hoạt động sinh lí bình
thường của cơ thể.


- Con người không tự

Con người chúng
tổng hợp được vitamin ta có thể tự tổng
mà phải lấy từ thức ăn. hợp được vitamin
không?
- Cần phối hợp cân
Làm thế nào để
đối các loại thức ăn để cung cấp đầy đủ
cung cấp đủ vitamin cho vitamin cho cơ thể?
cơ thể.


II/. Muối khoáng:

 - Muối khoáng là

Em hãy cho biết
thành phần quan trọng muối khoáng là gì
của tế bào, tham gia vào
?
nhiều hệ enzim, đảm
Nhiệm vụ của nó?
bảo quá trình trao đổi
chất và năng lượng.


- Muối khoáng là thành phần quan trọng của tế bào, tham
gia vào nhiều hệ enzim, đảm bảo quá trình trao đổi chất và
năng lượng.- Khẩu phần ăn cần: Khẩu phần ăn cần
như thế nào để
+ Phối hợp nhiều loại
đảm bảo đáp ứng
thức ăn ( thức ăn từ
đủ lượng vitamin
động vật và thực vật).


và khoáng chất
+ Sử dụng muối i-ốt
cho cơ thể?
hằng ngày.


- Khẩu phần ăn cần:
+ Phối hợp nhiều loại thức ăn ( thức ăn từ động vật và
thực vật).
+ Sử dụng muối i-ốt hằng ngày.

 + Chế biến thức ăn

hợp lí để chống mất
vitamin.
+ Trẻ em nên tăng cường
muối canxi.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×