Tải bản đầy đủ

bài tập anh văn mầm non

NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC ĐÀO TẠO APPA
APPA EDUCATION AND TRAINING LIMITED COMPANY

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ APPA
APPA FOREIGN LANGUAGE CENTER

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
SEMESTER TEST

ĐIỂM
GRADE

Kỹ năng nói
Speaking skills

Bé đọc bảng chữ cái

Alphabet


Từ vựng
Vocabulary

Bài tập bé làm

Exercise

Giáo viên phụ trách / Teacher’s name

……………………………………

Thường xuyên chiêu sinh các lớp học tại trung tâm :
-ANH VĂN TIỂU HỌC ( STARTERS – MOVERS – FLYERS)
-ANH VĂN TRUNG HỌC ( PET , KET ) -ANH VĂN CHỨNG CHỈ A B C
-ANH VĂN GIAO TIẾP
-ANH VĂN TOEFL – IELTS – TOEIC

English for kindergarden

-ANH VĂN CHUYÊN NGỮ PHÁP-- ANH VĂN CHO TÀI XẾ ..

1

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

Aa

ant

apple

alligator

1.

Trace an apple


English for kindergarden

2

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

2.

color the “ Aa “ objects.

3.listen and circle the “ Aa “ objects.

Aa

English for kindergarden

3

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

1.LISTEN AND REPEAT

Bb

balloon

baby

bear

2.Trace a bear

English for kindergarden

4

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

3.Match objects with their suitable letters

A

B
4.listen and circle the “ Bb “ objects.

Bb

English for kindergarden

5

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

1.LISTEN AND REPEAT

Cc

cat

car

computer

2.Trace a cat

English for kindergarden

6

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

3.color the “ Cc “ objects.

4.listen and circle the “ Cc “ objects

Cc

English for kindergarden

7

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

1.LISTEN AND REPEAT

Dd

dog

duck

dinosaur

2.Trace a dog

English for kindergarden

8

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

3.Circle the “ Dd “ objects.

4.listen and circle the “ Dd “ objects

Dd

English for kindergarden

9

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

1.LISTEN AND REPEAT

Ee
elephant

egg

envelope

2.Trace an egg

English for kindergarden

10

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

3.Circle suitable letters

Dd

Aa

Ee

Bb

Bb

Ee

Dd

Cc

4.listen and circle the “ Ee “ objects

Ee

English for kindergarden

11

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

1.LISTEN AND REPEAT

Ff

fish

fox

fence

2.Trace a fish

English for kindergarden

12

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

3.Match objects with their suitable letters

F
E
4.listen and circle the “ Ff “ objects

Ff

English for kindergarden

13

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

1.LISTEN AND REPEAT

Gg

goat

garden

gorilla

3. Trace a gorilla

English for kindergarden

14

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

3.color the “ Gg “ objects.

4.listen and circle the “ Gg “ objects

Gg

English for kindergarden

15

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

1.LISTEN AND REPEAT

Hh

hat

helicopter

house

2.Trace a helicopter

English for kindergarden

16

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

3.Circle the “ Hh “ objects.

4.listen and circle the “ Hh “ objects

Hh

English for kindergarden

17

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

1.LISTEN AND REPEAT

Ii

igloo

ice cream

ink pot

2.Trace an ice - cream

English for kindergarden

18

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

3.Circle suitable letters

Ff

Ee

Jj

Ii

Hh

Gg

Dd

Hh

4.listen and circle the “ Ii “ objects

Ii

English for kindergarden

19

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

1.LISTEN AND REPEAT

Jj

jeep

jacket

juice

2.Trace a jeep

English for kindergarden

20

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

3.Match objects with their suitable letters

I
J
4.listen and circle the “ Jj “ objects

Jj

English for kindergarden

21

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

1.LISTEN AND REPEAT

Kk

kite

key

kangaroo

2.Trace a kangaroo

English for kindergarden

22

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

3.color the “ Kk “ objects.

4.listen and circle the “ Kk “ objects

Kk

English for kindergarden

23

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

1.LISTEN AND REPEAT

Ll

leaf

ladder

lion

2.Trace a lion

English for kindergarden

24

1001dethi.com


NGOẠI NGỮ APPA- TRẦN HỒNG PHÚC – ANH VĂN TRẺ EM

2.Circle the “Ll “ objects

3.listen and circle the “Ll “ objects

Ll

English for kindergarden

25

1001dethi.com


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×