Tải bản đầy đủ

Lịch sử vật lý cover


Thời kỳ cổ đại
*Phương Đông

*Phương Tây

Ai Cập – Lưỡng Hà

Rôma, Hy lạp (với 3 trường phái)

Ấn Độ - Trung Quốc
Nguyên tử luận của Démocrite
Thuyết âm dương,
Thuyết ngũ hành.

Trường phái mới xuất hiện:
+ “ Vật lí học” của Aristote.
+ Các công trình
cơ học của Archimede.
+ Hình học Euclid
+ Thuyết địa tâm của Ptolémée


 Thiên văn học, số học và hình học là những môn khoa học
đầu tiên để thõa mãn nhu cầu sản xuất và xây dựng.


Thời kỳ trung đại

Vật lí học


Thời kỳ từ 1400 – 1600
(TK XV – XVI)

Vật lý học phát triển và cuộc
cách mạng khoa học lần I.

Cuốn “Đối thoại”, đã
kích quan điểm Aristote
và thuyết địa tâm.
Ginbe
Hổ phách và nam
châm khổng lồ.

Vật lí học thực nghiệm.
Bacon với pp quy nạp
Descarts với pp diễn dịch
Stevin
P F

h s

Galilée
Con lắc,
đồng hồ.

Chế tạo thấu
kính, kính
viễn vọng.
Paxcan
Sự truyển áp suất

trong chất lỏng.

Torricelli
Ống Torricelli
& áp suất khí quyển,
chân không.


Thời kỳ từ 1600 – 1700
(TK XVII)

Lý thuyết

Hoàn thành cuộc cách mạng khoa
học lần I và cơ học Niwton.

“I
think
,
I
am”
Cuốn “Nguyên lí triết học”

Hạt vật chất,
mô hình vũ trụ

Lý thuyết
Cuốn “Nguyên lí toán học của triết học tự nhiên”

Quang học



Sáng tạo ra phép tích phân X
Hoàn chỉnh pp thực nghiệm vật lí học.
Trình bày hoản chỉnh các khái niệm:
khối lượng, trọng lượng, động lượng,
lực, không gian, thời gian…
Trình bày 3 định luật cơ bản của cơ học.
Tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn.
Trình bày quang học hạt cơ bản


Thời kỳ từ 1700 – 1800
(TK XVII)

Bƣớc đầu hình thành vật lí cổ điển

* Tiếp tục mở rộng, phát triển và ứng dụng CƠ HỌC Niwton
- Sự phân tích quỹ đạo và dự đoán chính xác sự xuất hiện của sao chổi Halley
- Niwton trình bày cơ học bằng phép hình học  Euler trình bày lại bằng phép giải tích
Lagrange là ngƣời tổng kết.

Các thang đo nhiệt : oC, oF, oK

• Phép đo NHIỆT ĐỘ

Các quan niệm về nhiệt
lƣợng, nhiệt độ, chất nhiệt…

• ĐIỆN VÀ TỪ HỌC
“Tĩnh điện”

Chai Lây đen và máy phát
tĩnh điện

Định luật Coulomb


Cơ học
- Không có
nhiều thành
tựu nổi bật

Quang học
- Cuộc đấu tranh giữa
thuyết sóng và thuyết
hạt ánh sáng.

Điện từ học
- Gavani và Volta phát minh
ra dòng điện.

-Faraday với mô hình đƣờng

Nhiệt học
- Sự ra đời của Nhiệt
động lực học với
Nguyên lí nhiệt động
1,2 (Carnot, Claudiut,
Thomson)

sức và dòng điện cảm ứng.

Niwton

Young

Huygens

Malus

- Maxwell phát triển mô hình
điện từ của Faraday bằng
“Thuyết điện từ”.

“Thuyết động học phân
tử”  Vật lý thống kê

Fresnel

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng


Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Maye

Joule

Hemhonxon

Xuất phát từ những

quan sát y học và đã
vạch ra quan niệm tổng
quát nhất về sự bảo toàn
và chuyển hóa các dạng
năng lƣợng khác nhau
trong thiên nhiên

Cơ & nhiệt

Điện & nhiệt


Thời kỳ từ 1900 – nay
(TK XIX)

Cuộc cách mạng mới trong khoa học

+ ánh sáng
THUYẾT TƢƠNG ĐỐI (Einstein)
1. Tƣơng đối hẹp: ás và hệ quy chiếu quán tính.

THUYẾT LƢỢNG TỬ
Bức xạ, hấp thụ
vật đen
Flanck, Einstein

2. Tƣơng đối rộng: hệ quy chiếu và mô hình vũ trụ.

Borh với mô hình
nguyên tử mới
DeBroglie, Schrodinger
thống nhất mô hình sóng
hạt vật chất + ás

- Loại bỏ quan niệm ete, không gian và thời gian Niwton
- Công thức E=mc2 trong chế tạo bom và nghiên cứu hạt
nhân.

Mô hính nguyên tử chính
thống

lƣợng tử
năng
lƣợng
(photon)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×