Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG CNXHKH CHƯƠNG 3 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GCCNGiai cấp công nhân là tập đoàn xã hội ổn định, hinh thành và phát triển cùng với quá
trinh phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với trnh độ phát triển của lực lượng sản
xuất có tính chất xã hội hoá ngày càng cao; là lực lượng lao động cơ bản, trực tiếp
hoặc tham gia vào quá trinh sản xuất và tái sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội; đại
diện cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến của thời đại; lực lượng
cơ bản trong cải tạo các quan hệ xã hội, động lực chính của tiến trinh lịch sử từ CNTB
lên CNXH và CNCS


+ là nhng người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất
công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao.
+ là nhng người lao động không có tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê, bán sức lao động cho
nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư.


Là người đã cùng nhân dân lao động làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội, làm chủ quá
trinh sản xuất và phân phối, không còn sự bóc lột.
( Trong thời kỳ quá độ lên CNXH, khi nền kinh tế còn tồn tại nhiều thành phần
thi còn một bộ phận công nhân làm thuê bị bóc lột. )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×