Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG CNXHKH CHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TƯ TƯỞNG XHCNCuôêc khởi nghĩa của những người nô lêê
Nô lêê mua vui cho chủ

Lao đôêng khổ sai
Của nô lêê
Nô lêê không được
thừa nhâên là người* CNXH vô sản
* CNXH t sản
* CNXH phong kiến
* CNXH tiểu t sản
* CNXH bInh quân
* CNXH tiêu dùng
* CNXH sản xuất
* CNXH khoa học
* CNXH không tởng

* CNXH sơ
khai
* Hiện đại
* Cận đại
* Trung đại
* Cổ đại


+ Lý luận về xung đột giai cấp và khẳng định giai cấp vô sản có đủ
sức mạnh giành lại toàn bộ chính quyền, quản lý đất nớc.
+ Khẳng định giai cấp vô sản không có các giai cấp khác thi nó vẫn
sống, còn nếu nh không có nó không có giai cấp nào sống đợc.
+ Phê phán cuộc cách mạng dân chủ Pháp
+ Mục đích của xã hội tơng lai là giải phóng giai cấp cần lao
+ T tởng sản xuất phải có tập trung và có kế hoạch
+ T tởng xoá bỏ nhà nớc
Côlôđơ Hăngri đơ Xanhximông
Henri de Saint-Simon
(1760 1825)

Hạn chế
+ Vẫn duy tri chế độ t h u
+ Giải quyết xã hội bằng con đ ờng thuần tuý
hoà binh


+ Phê phán và lên án xã hội t bản một cách sâu sắc
+ Khẳng định phải thay thế xã hội t bản
+ Kết luận: Sự nghèo khổ sinh ra từ chính bản thân sự thừa thãi
+ Xã hội mới phải có sự thống nhất lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể
và xã hội
+ Khẳng định quyền lao động của con ngời đợc đa lên hàng đầu.

Sáclơ Phuriê
(Charles Franoois-Marie Fourier)
1772 1837

Hạn chế của ông:
+ Không có chủ tr ơng đấu tranh xoá bỏ chế
độ t hu


+ Phản đối bạo lực


+ Ông kiên quyết bác bỏ chế độ t bản vì nó là nguyên nhân của
mọi tội phạm và thảm kịch của con ngời
+ Ông nêu bật tính chất hai mặt của nền công nghiệp hoá trong
chế độ t bản chủ nghĩa từ đó ông kết luận phải xoá bỏ chế độ t h
u
+ Ông đã dự đoán một cuộc cách mạng xã hội vĩ đại mà chính
nền đại công nghiệp là tiền đề cho cuộc cách mạng xã hội ấy
Rôbớt Ôoen
(Robert Owen)
1771 1858

Hạn chế: ông muốn cải tạo xã hội bằng con
đ ờng hoà binh và đặt nhiều hy vọng vào
nhà cầm quyền của giai cấp t sản


Xanhxim«ng
(1760 – 1825)

S¸cl¬ Phuriª
1772 – 1837

T«m¸t Mor¬

T«ma®« Campanenla

(1478 – 1535)

1568 – 1639

R«bít ¤oen
1771 – 1858

Mably
1709 – 1785


Xanhxim«ng
(1760 – 1825)

S¸cl¬ Phuriª
1772 – 1837

T«m¸t Mor¬

T«ma®« Campanenla

(1478 – 1535)

1568 – 1639

R«bít ¤oen
1771 – 1858

Mably
1709 – 1785

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×