Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG CNXHKH CHƯƠNG 1 VỊ TRÍ, đối TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỨC NĂNG CỦA CNXHKHV.I.Lênin: “Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng rõ vai trò
lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa”.


KINH TÊ CHÍNH TRI HỌC
TRIÊT HỌC

C.Mác: “Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau,
song vấn đề là cải tạo thế giới.”


- Nhng quy luật và tính quy luật chính trị xã hội của quá trinh phát sinh, hinh
thành và phát triển của hinh thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa.
-Nhng nguyên tắc cơ bản, nhng điều kiện, con đờng, hinh thức và phơng pháp
đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân thực hiện sự chuyển biến từ CNTB lên
CNXH và CNCS.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×