Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG CNXHKH Chuong XI GIA DINH TRONG CNXH

Bé M¤N cHñ NGHÜA X· HéI KHOA HäC


Ch­ong XI

gia ®×nh vµ x©y dùng gia ®×nh trong thêi
kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa x· héi


nội dung bài học
I. Vị trí, chức năng của gia đình trong xã hội
II. Điều kiện xây dựng gia đình trong quá trình
xây dựng chủ nghĩa xã hội
III. Những định hướng cơ bản và nội dung xây
dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay


1. Vị trí, chức năng của gia đình trong xã hội
1.1. Quan niệm về gia đình
1.1.1. Khái niệm
Gia đình là một hình thức tổ chức đời sống cộng

đồng của con người, một thiết chế văn hoá - xã hội đặc
thù, được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở của
quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi
dưỡng và giáo dục giữa các thành viên.

Theo Ăngghen: hàng ngày tái tạo ra đời sống của bản
thân mình con người con tạo ra những người khác sinh sôi,
nay nở, đó là quan hệ giữa chònh và vợ, cha mẹ và con cáI, đó là gia đình.1.1.2. Đặc trưng và các mối quan hệ cơ bản
của gia đình
Quan hệ hôn nhân - quan hệ giữa vợ và chồng, là một
quan hệ cơ bản của sự hình thành, tồn tại và phát triển
của gia đình.

Các
mối
Quan hệ

bản

Quan hệ huyết thống là quan hệ cơ bản, đặc trưng của
gia đình.
Quan hệ quần tụ trong một không gian sinh tồn
(sống chung).
Quan hệ nuôi dưỡng giữa các thành viên và thế
hệ thành viên trong gia đình.


§Æc tr­ng
cña gia ®×nh

`

H«n nh©n

HuyÕt thèng


QuÇn tô

Nu«i d­ìng,
gi¸o dôcQuan hệ hôn nhân - quan hệ giữa vợ và chồng, là
một mối quan hệ cơ bản cuả sự hình thành, tồn tại
và phát triển của gia đình
Là quan hệ tính giao giữa nam và nữ nhằm thoả mãn các
nhu cầu tâm sinh lý, tình cảm và đảm bảo tái sản xuất ra
con người.
Luôn chịu sự chi phối của các quan hệ kinh tế và bản
chất của chế độ xã hội mà trên đó nó được hình thành và
phát triển, do đó, trong bất cứ chế độ xã hội nào nó có
thể và cần được xã hội thừa nhận ở những mức độ, trình
độ xã hội khác nhau (thông qua luật pháp và đạo đức xã
hội).Quan hệ huyết thống, là quan hệ cơ bản, đặc
trưng của gia đình
Là quan hệ máu mủ, ruột thịt, gồm: quan hệ cha,
mẹ con; anh, chị- em; ông, bà- cháu
Thay đổi theo tiến trình lịch sử: được quy định
chịu sự chi phối của các điều kiện kinh tế, văn
hoá chính trị của xã hội: gia đình mẫu hệ (công
xã nguyên thuỷ), gia đình phụ hệ (gia đình chủ
nô, gia đình phong kiến, gia đình tư sản).Quan hệ quần tụ trong một không gian sinh tồn
Do nhu cầu của mối
quan hệ giữa con ngư
ời với tự nhiên và giữa
con người với con ngư
ời.
Biến đổi theo sự phát
triển của kinh tế, xã
hội, văn hoá.Quan hệ nuôi dưỡng giữa các thành viên và thế hệ
thành viên trong gia đình
Thể hiện trách nhiệm,
nghĩa vụ đồng thời là
quyền lợi thiêng liêng
của gia đình, của các
thành viên trong gia đình
Tồn tại lâu dài, ngay cả
trong xã hội hiện đại


Xét một cách đầy
đủ gia đình là một
đơn vị tình cảm tâm lý, một tổ
chức kinh tế - tiêu
dùng - một môi trư
ờng giáo dục - văn
hoá, một cơ cấu
thiết chế xã hội


1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội

Gia đình là một thiết chế cơ
sở đặc thù của xã hội, là cầu
nối giữa các thành viên gia
đình với xã hội.

Gia đình là tế bào của xã hội
có vai trò quyết định đối vớisự
tồn tại và phát triển của xã hội.

Gia đình
Gia đình là tổ ấm mang lại giá
trị hạnh phúc, sự hài hoà trong
đời sống cá nhân của mỗi
thành viên, mỗi công dân của
xã hội.

Gia đình là sản phẩm của xã hội,
của lịch sử. Trình độ pht triển kinh
tế - xã hội quyết địnhđến quy mô,
kết cấu, hình thứctổ chức và tính
chất của gia đình.1.3 Các chức năng cơ bản của gia đình
Chức năng sinh sản - tái sản xuất ra
con người
Chức
Năng

bản
Của
Gia
đình

Chức năng kinh tế và tổ chức đời sống
gia đình
Chức năng giáo dục của gia đình
Chức năng thoả mãn các nhu cầu
tâm - sinh lý, tình cảm2. Điều kiện xây dựng gia đình trong quá trình
xây dựng chủ nghĩa xã hội

2.1. Điều kiện kinh tế xã hội
Những
điều
kiện

2.2. Điều kiện chính trị,
văn hóa, xã hội


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×