Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG CNXHKH Chuong IV CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chương IV

CÁCH MẠNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA


Giới thiệu chuyên đề
Hiện nay CMXHCN đang là một trong những
vấn đề trọng tâm của cuộc đấu tranh tư tưởng
lý luận.
Vấn đề này bắt nguồn từ những lý do khác
nhau.
CMXHCN nhằm thủ tiêu chế độ tư hữu xây
dựng một xã hội không còn chế độ người bóc lột
người.
Thực tế chỉ có cuộc CMXHCN mới thay thế
được hình thái kinh tế - xã hội cũ bằng hình
thái kinh tế xã hội mới- xã hội chủ nghĩa.

www.mosnews.comI. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và tính tất yếu của nó
1. Quan niệm về cách mạng xã hội chủ nghĩa

Theo nghĩa hẹp: Cách mạng
xã hội chủ nghĩa là thời điểm
mà giai cấp công nhân và nhân
dân lao động giành được chính
quyền, thiết lập nhà nước của
giai cấp công nhân

Theo nghĩa rộng: Cách
mạng xã hội chủ nghĩa là cả
giai đoạn sau khi giành chính
quyền, giai cấp công nhân và
nhân dân lao động tiến hành
cải tạo xã hội cũ và xây dựng
xã hội mới trên tất cả các lĩnh
vực của đời sống xã hội, đến
khi chủ nghĩa xã hội đã được
xây dựng xong.


Sự phát triển của lịch sử thông qua các cuộc cách mạng
xã hội

Thời gian


Xã hội nguyên thủy


Xã hội nguyên thủy

www. Google.com “nguoinguyenthuy”


Xã hội chiếm hữu nô lệ

www.ashcombe.surrey.sch.uk-Slavesinchains.jpg
Xã hội chiếm hữu nô lệ

www.ashcombe.surrey.sch.uk-Slavesinchains.jpg


Xã hội phong kiến


Xã hội phong kiến


Các vị vua triều Nguyễn

www.nguyentl.free.fr


Hình ảnh của một vị quan triều Nguyễn

www.nguyentl.free.fr


Xã hội phong kiến

www.nguyentl.free.fr


Xã hội tư bản


Xã hội tư bản


Xã hội tư bản


Xã hội tư bản

http://home.vicnet.net.au/lowerhousereporting.jpg


Xã hội - xã hội chủ nghĩa


Xã hội - xã hội chủ nghĩa


Xã hội - xã hội chủ nghĩa

www.danang.gov.vn/Bau-cu.gif


Xã hội - xã hội chủ nghĩa


Cách mạng XHCN hiểu theo nghĩa hẹp

www.baotangcm.gov.vn


Cách mạng XHCN hiểu theo nghĩa rộng

www.cpv.org.vn


Cách mạng XHCN hiểu theo nghĩa rộng

http://vietnamnews.vnanet.vn/02-xay-dung.jpg


Cách mạng XHCN hiểu theo nghĩa rộng

www. Gooogle.com.doimoi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×