Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG CNXHKH Chuong II LUOC KHAO TU TUONG XHCN


NỘI DUNG
Khái niệm và phân loại tư tưởng xã
hội
chủ nghĩa
Lược khảo tư tưởng xã hội chủ
nghĩa
trước Mác
Sự hình thành và phát triển của chủ
nghĩa xã hội khoa học


KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
TƯ TƯỞNG XHCN LÀ GÌ ?


Những biểu hiện của tư tưởng XHCN

TƯ TƯỞNG XÃ
HỘI CHỦ NGHĨAMâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và bị
thống trị

Khởi nghĩa Spactacut

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

www. archives.gov


Chế độ tư hữu

www.libertarial.nl

Fresi.univ-lill1.fr

En. Wikipedia. org


Lực lượng sản xuất phát triển


Ý thức phản kháng

www.nguoivienxu.vietnamnet.vn


Ước mơ

www.mormonstories. org

Vietscienes.free.fr


Nhu cầu, lợi ích của nhân dân

www.bigpicweblog.com

www.petrolimex.com.vnwww.nhh.com


Các giai cấp
lao động
(bị thống trị)

Quan
Quanniệm
niệm

Quan
Quanniệm
niệm

Quan điểm
của những
học giả tiến
bộ

Lý luận
Tư tưởng xã hội
chủ nghĩa

Chế độ
xã hội
 Điều kiện kinh tế - xã hội:
• Kinh tế Hylạp và La
mã cổ đại
- Sự xuất hiện các
thành bang có nền
kinh tế nông nghiệp
phát triển mạnh, thủ
công
nghiệp

thương nghiệp hưng
thịnh trong mối quan
hệ chặt chẽ với nông
nghiệp.
- Quan hệ hàng hoá tiền tệ xuất hiện.

Thành Aten

Tác phẩm về sự
phát triển TCN

Tiền cổ Hy Lạp
Nguồn: www. Ancent Greece


• Xã hội
- Quan hệ chủ nô và nô lệ là quan
hệ xã hội chủ đạo trong các thành
bang
- Cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc
lột do giai cấp và tầng lớp bị trị tiến
hành là tất yếu để phản ánh mâu
thuẫn cơ bản trong phương thức
sản xuất chiếm hữu nô lệ

Bóc lột không “giới hạn” của
chủ nô đối với nô lệ

Phong trào Spartacus

Nguồn: www. Ancent Greece


 Tư tưởng xã hội chủ nghĩa
• Hy lạp cổ đại

Từ
khối
hỗn
mang
gọi là
Chao
s

““Vật
Vậtliệu
liệucủa
của
nghệ
nghệthuật
thuậtHy
HyLạp
Lạp
làlàThần
Thầnthoại
thoạiHy
HyLạp”
Lạp”
- -Karl
KarlMax
Max- -

Prometer nặn ra
người từ đất sét
và lấy trộm lửa
mang đến cho
loài người
Thần Đất Gaia

Thần ái tình Eros

Thần Zớt
Nguồn: www. Ancent Greece


• La mã cổ đại
- Các cuộc đấu tranh của nô
lệ và dân nghèo đều bị thất
bại. Từ sự thất vọng cuộc
sống hiện thực, những
người bị bóc lột tìm đến
hạnh phúc trong cuộc sống
ảo tưởng. Đạo Cơ đốc, một
tôn giáo mới ra đời. Đạo Cơ
đốc do chúa Jesus Christ
sáng lập tại Jerusalam trên
đất Do Thái Palestine.

Chúa Jesus


Giang sơn ngàn năm của Chúa
Đạo cơ đốc quan
niệm rằng cuộc đời
trần thế đầy tội ác
nhưng con người có
hy vọng được cứu
vớt. Chúa sẽ là người
phán quyết và những
tín đồ Đạo Cơ đốc sẽ
sống sung sướng
trong vương quốc của
Chúa. Tất cả mọi con
người bình đẳng với
nhau trước Chúa lòng


• Điều kiện kinh tế
- Xuất hiện công trường thủ
công có tính chuyên môn
hoá hình thành

Công trường
thủ công

- Sự phát triển của nền công
nghiệp lớn, sự mở mang
thuộc địa, thị trường tư bản
chủ nghĩa.
Bản đồ
Châu Mỹ

- Sự tích tụ và tập trung tư
bản
Tích luỹ
tư bản

Nguồn: www. Economy of Capitaliza


• Điều kiện xã hội
- Sự phân hoá giai cấp diễn ra
mạnh mẽ và xung đột giai cấp diễn
ra quyết liệt.

Bóc lột sức lao động của cả trẻ em và phụ nữ

- Chủ nghĩa tư bản đã dần thay thế
chế độ phong kiến ở phần lớn
châu Âu, Bắc Mỹ.

Nguồn: www. Economy of Capitalia


Trình
độ phát
triển
Kinh tế
- xã hội

Diễn biến thời gian


Chủ nghĩa xã hội không tưởng thế kỷ XVI

Thomas More (1760 – 1825)

Tác phẩm Utopia


Chủ nghĩa xã hội không tưởng thế kỷ XVII-XVIII

Tômađô Campanela

G. Babeuf

(1568 - 1639)

(1760 - 1797)
Kinh tế: Sự ra đời của nền
sản xuất công nghiệp đã
diễn ra nhanh chóng ở nước
Anh, một phần châu Âu lục
địa và Bắc Mỹ.
C.Mác
C.Mácvà
vàPh.Ănghhen:
Ph.Ănghhen:
“Chỉ
“Chỉsau
sauhơn
hơnhai
haithế
thếkỷ
kỷtồn
tồntại,
tại,
chủ
chủnghĩa
nghĩatư
tưbản
bảnđã
đãtạo
tạora
ramột
một
khối
khối lượng
lượng của
của cải
cải vật
vật chất
chất
nhiều
nhiều hơn
hơn tất
tất cả
cả các
các thời
thời đại
đại
trước
trướcgộp
gộplại…”
lại…”
( (Trích
TríchTuyên
Tuyênngôn
ngônĐảng
Đảngcộng
cộngsản)
sản)


-

Xã hội: Lực lượng sản
xuất phát triển nhanh
chóng kéo theo sự biến
đổi và ngày càng hoàn
thiện quan hệ sản xuất
chiếm hữu tư nhân tư
bản chủ nghĩa. Cùng
với quá trình đó, sự
hình thành ngày càng rõ
nét hai lực lượng xã hội
đối lập nhau: giai câp tư
sản và giai cấp công
nhân
Cách mạng tư sản Pháp 1789


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×