Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG CNXHKH Chuong III SU MENH LICH SU CUA GCCN

Trờng đại học s phạm hà NộI
Khoa Giáo dục Chính trị

Bộ MÔN cHủ NGHĩA Xã HộI KHOA HọC

Hà Nội, tháng 4 năm 2006


Chng III

S mnh lch s ca giai cp cụng nhõn
Nội dung cơ bản của bài học

1. Khái niệm giai cấp công nhân
2. Nội dung và điều kiện khách quan quy định
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
3. Những nhân tố chủ quan trong quá trình thực
hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
4. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt
NamI. Khái niệm giai cấp công nhân

1. Khái niệm

- Cơ sở phơng pháp luận:
+ Giai cấp công nhân là con đẻ của nền đại
công nghiệp.
+ Hai tiêu chí để nhận biết giai cấp công
nhân:
*Về phơng thức lao động, phơng thức
sản xuất.
*Về vị trí trong quan hệ sản xuất t
bản chủ nghĩa


Về phơng thức lao động, phơng thức sản xuất


Giai cấp công nhân là
những ngời lao động
trực tiếp hay gián tiếp
vận hành các công cụ
sản xuất có tính chất
công nghiệp ngày càng
hiện đại và xã hội hoá
cao.


Về vị trí trong quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa
Giai

cấp công nhân là
những ngời lao động
không có t liệu sản
xuất, phải bán sức
lao động cho nhà t
bản và bị nhà t bản
bóc lột giá trị thặng dGiai cấp công nhân ?
Giai cấp công nhân là giai cấp của những ngời
lao động trong nền sản xuất vật chất với khoa học
và công nghệ ngày càng hiện đại, sản phẩm thặng
d của họ là nguồn gốc cho sự phát triển của xã hội.
- Công nhân ở các nớc t bản chủ nghĩa không
có t liệu sản xuất, bị giai cấp t sản bóc lột giá trị
thặng d.
- Công nhân ở các nớc xã hội chủ nghĩa, họ làm
chủ các t liệu sản xuất và làm chủ xã hội


II. Nội dung và những điều kiện khách quan quy
định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1.2. Nội dung SMLS của GCCN.
- SMLS của g/c cách mạng:
+ Lật đổ xã hội cũ, xây dựng xã hội
mới tiến bộ hơn.
+ SMLS đó do đị a vị lịch sử khách quan
(đặ c biệt là đị a vị kinh tế - xã hội) của g/c
đó quy định.


2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân
Sự chuyển biến các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử
Trình
độ
k/tế
xã hội

HTKTXH Cộng sản chủ nghĩa
HTKTXH T bản chủ nghĩa
HTKTXH Phong kiến
HTKTXH Chiếm hữu nô lệ
HTKTXH Cộng sản nguyên thủy

g/c công
nhân
g/c t
sản
g/c phong
kiến
g/c chủ nô

Thời gian


1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Nội dung sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhân là
xoá bỏ chế độ t bản chủ
nghĩa, xoá bỏ chế độ ngời
bóc lột ngời, giải phóng
giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và toàn thể
nhân loại khỏi mọi sự áp
bức, bóc lột, nghèo nàn lạc
hậu, xây dựng xã hội công
sản chủ nghĩa văn minh.


Sứ

mệnh lịch sử của giai cấp là một
quá trình cách mạng phải trải qua

hai giai đoạn:
- Giành chính quyền
- Sử dụng chính quyền của mình
để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã
hội mới xã hội xã hội chủ nghĩa
và cộng sản chủ nghĩa


T¹i sao giai cÊp c«ng nh©n
cã sø mÖnh lÞch sö ®ã ?

Cã ph¶i lµ tÊt
yÕu kh«ng ?

?


Do ®Þa vÞ kinh tÕ - x· héi kh¸ch quan cña giai
cÊp c«ng nh©n quy ®Þnh

Sø mÖnh
lÞch sö
cña
GCCN

Trong CNTB GCCN gắn với lực lượng sản
xuất tiên tiến nhất, cho nªn là lực lượng
quyết định phá vỡ QHSX TBCN.
Sau khi giành được chính quyền GCCN
®ại biểu cho sự tiến hóa tất yếu của lịch
sử, cho nên, là giai cấp duy nhất có khả
năng lãnh đạo xã hội xây dựng một PTSX
mới cao hơn PTSX TBCN


- Một cách cụ thể
Về kinh tế: GCCN l con đẻ ca nền sản xuất
công nghiệp hiện đại
Sứ
mệnh
lịch sử
Của
gccn

Về xã hội: GCCN trong CNTB bị giai cấp t sản
áp bức bóc lột, điều đó đã tạo khả năng cho GCCN
đon kết các giai cấp khác v đi đầu trong các cuộc
đu tranh.
a vị kinh tế - xã hội đã tạo ra những đặc iểm
chính tr - xã hội của GCCN và do đó, tạo khả năng
để GCCN hon thnh thng lợi SMLS của mình.


Chính vì vậy, Mác đã khẳng định:
Trong tất các giai cấp hiện đang đối lập
với giai cấp T sản thì chỉ có giai cấp vô sản
Là Thực sự cách mạng. Các giai cấp khác đều
suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển
của đại công nghiệp;Giai cấp vô sản, trái lại,
là sản phẩm của bản thân
nền đại công nghiệp.
(Mác- Ăngghen:Tuyển tập, tập 1, Nxh Sự thât, Hà Nội, 1980,tr554)


Nh vậy

Chỉ duy nhất giai cấp công nhân
là có sứ mệnh lịch sử xoá bỏ chủ
nghĩa t bản, từng bớc xây dựng
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng
sản trên phạm vi toàn thế giới.


III. Nh÷ng nh©n tè chñ quan trong qu¸ tr×nh
thùc hiÖn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng
nh©n

1. B¶n th©n giai cÊp c«ng nh©n

T¨ng
vÒ sè
lîng

Ph¸t
triÓn vÒ
chÊt
lîng


2. Tính tất yếu, quy luật hình thành và
phát triển đảng của giai cấp công nhân
Đảng cộng sản
- Đảng cộng sản là tổ
chức cao nhất của giai
cấp công nhân, đảm
bảo vai trò lãnh đạo
của giai cấp công nhân
- Đảng cộng sản mang

bản chất của giai cấp
công nhân


Quy luật hình thành và phát triển của Đảng cộng sản

đcs

=

cn m

Đa vào
PTCN

Bộ phận
tiên tiến

+

ptcn

Đ.tranh
tự phát

Đ.tranh
tự giác

ĐCS

Lãnh đạo

Chủ nghĩa
Công liên


3. Mối quan hệ giữa đảng cộng sản
với giai cấp công nhân


Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội giai cấp của đảng

GiữaĐảng Cộng sản là đội tiên
phong là lãnh tụ chính trị,
bộ tham mu chiến đấu của
giai cấp công nhân và
nhân dân lao động

đảng với giai cấp công nhân có
mối liên hệ hữu cơ, không thể tách rời.


Vai trò của đảng cộng sản trong quá trình thực
hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Đảng Cộng sản là yếu tố quyết định nhất đảm bảo cho giai cấp
công nhân có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
ra ng li

Đảng
Cộng sản

đa ng li vo thc tin cuc sng

T chc thc hin ng li

Gng mu thc hờn ng li


Mác đã chỉ rõ:
chỉ khi nào giai
cấp vô sản tự
mình tổ chức đợc
thành một chính
đảng của mình
thì mới có thể
hành động với t
cách là một giai
cấp đợc.


®¶ng céng s¶n ViÖt Nam

®¶ng
céng
s¶n
ViÖt
Nam

=

Chñ
nghÜa
M¸c –
Lªnin

+

Phong
trµo
c«ng
nh©n

+

Phong
trµo
yªu
níc


Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình thực
hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam ?


Ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 tạo ra bớc ngoặt trong phong trào cách mạng Việt Nam.Lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.Lãnh đạo công cuộc cải tạo xã hội cũ và xây dựng chủ nghĩa xã hộiĐảng Cộng sản Việt Nam đề xớng và lãnh đạo công cuộc đổi mới.


Iv. Sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhân Việt Nam
1. sự ra đời, đặc điểm và điều kiện để giai cấp
công nhân Việt nam vơn lên trở thành giai
cấp lãnh đạo cách mạng việt nam.

Giai cấp công nhân Việt Nam
ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào?


Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam
Có địa vị kinh tế - xã hội và những đặc điểm của
giai cấp công nhân quốc tế.
Đặc điểm riêng:
Ra đời muộn hơn giai cấp công nhân quốc tế nhng
lại tiếp thu đợc truyền thống đấu tranh bất khuất
của dân tộc.
Trởng thành trong điều kiện quốc tế và trong nớc
thuận lợi
Mới tách khỏi nông dân nên có mối liên hệ tự
nhiên, gắn bó với đông đảo nhân dân lao động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×