Tải bản đầy đủ

BÀI TẠP VÀ THỰC HÀNH 10 TIN 12

KIỂM TRA BÀI CŨ:

Câu hỏi:
- CSDL quan hệ là gì?
- Hệ quản trị CSDL quan hệ là gì?
Trả lời:
- CSDL quan hệ là CSDL được xây dựng dựa
trên mô hình dữ liệu quan hệ.
- Hệ quản trị dùng để tạo lập, cập nhật và khai
thác CSDL quan hệ gọi là hệ quản trị CSDL
quan hệ.


CSDL quan hệ
Hệ CSDL quan hệ
Hệ QTCSDL quan hệ


Bài tập và thực hành 10:

(tiÕt 1)


Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 12


1) Tìm hiểu CSDL quản lý kì thi:
Bảng THÍ SINH

Bảng ĐÁNH PHÁCH

Bảng ĐIỂM THI


Bảng KẾT QUẢ THI


1) Tìm hiểu CSDL quản lý kì thi:
Bảng THÍ SINH

Bảng ĐÁNH PHÁCH

Bảng ĐIỂM THI


2) Xác định khóa cho mỗi bảng:
Tên bảng
Bảng THÍ SINH

Tên trường Khóa chính
STT
SBD
HO_TEN
NGAY_SINH
TRUONG

Bảng ĐÁNH PHÁCH

STT
SBD
PHACH


Bảng ĐIỂM THI

STT
PHACH
DIEM


3) Xác định mối liên kết giữa các bảng:


4) Sử dụng hệ quản trị CSDL Access để tạo
lập và khai thác CSDL quản lý kỳ thi:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×