Tải bản đầy đủ

Bai 6 giai bai toan tren may tinh moi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-learning

Bài giảng:
GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
Chương trình Tin học - Lớp 10
Giáo viên: Nguyễn Thị Hòa
NguyenThiHoa_HL4@moet.edu.vn
Trường THPT Hậu Lộc 4
Hậu Lộc – Thanh Hóa
Tháng 6/2010


Bài 6. Giải bài toán trên máy tính
Các bớc thực hiện:
Bướcư1:ưXácưđịnhưbàiưtoán.
Bướcư2:ưLựaưchọnưhoặcưthiếtưkếưthuậtưtoán.
Bướcư3:ưViếtưchươngưtrình.
Bướcư4:ưHiệuưchỉnh.
Bướcư5:ưViếtưtàiưliệu.1.ưXácưđịnhưbàiưtoán:ư

ư

BI TON

INPUT

MiOUTPUT.
quan h

Vớưd:ưTỡmư cưchungưlnưnhtưcaưhaiưsư
ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưnguyờnưd ngưMưvưN
INPUT:ưMư,ưNưlàưhaiưsốưnguyênưdương.
OUTPUT:ưưCLN(M,ưN).


2.Lựaưchọnưhoặcưthiếtưkếưthuậtưtoán
a. Lựa chọn thuật toán
BI TON

Thut toỏn 1 Thut toỏn 2 .... Thut toỏn n
La chn mt
thut toỏn ti u


b. Diễn tả thuật toán
Theo hai cách:

Cách 1: Liệt kê các bớc.
Cách 2: Vẽ sơ đồ khối.


Ví dụ: Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN)
của hai số nguyên dương M và N
C¸ch 1: LiÖt kª c¸c bíc
 B1: NhËp M, N;
 B2: NÕu M = N lÊy ƯCLN = M (hoÆc N),


chuyÓn ®Õn B5;
 B3: NÕu M >N th× M ← M - N råi quay l¹i B2;
 B4: N ← N – M råi quay B2;
 B5: §a ra kÕt qu¶ ƯCLN; KÕt thóc.


C¸ch 2: DiÔn t¶ thuËt to¸n b»ng s¬ ®å khèi
NhËp M ,N
§
§a ra M ; KÕt thóc

M =N ?
S
§
M>N?
S
N ←N - M

M ←M - N


M« pháng thuËt to¸n t×m ¦CLNLît
NhËp
M= 25M,N,N= 10

M
§

N

25
10

§¦CLN
a ra M (25,10)
; KÕt thóc
=5

25
15
M=5==N
??
5
10
=10
5?
S
§
15
5
M
25
>>>10
>10
10
N?
S
N ←N
= 10 -- M
5

1
2
15 5
10 10

M
M←25
←15
←M --10
N10

3
5
5


Bướcư3:ưViếtưchươngưtrình
Là tổng hợp giữa việc:
Lựa chọn cách tổ chức
dữ liệu.
Sử dụng ngôn ngữ
lập trình.


B­íc­4:­HiÖu­chØnh
Thö ch¬ng tr×nh b»ng c¸ch thùc hiÖn nã víi mét
sè bé INPUT tiªu biÓu (TEST) ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶,
nÕu cã sai sãt th× hiÖu chØnh l¹i.
TEST:
M = 8;
M = 25;
M = 88;
M = 17;

N = 8  CLN = 8
N = 10  CLN = 5
N = 121  CLN = 11
N = 13  CLN = 1


Bướcư5:ưViếtưtàiưliệu
ưưưưưưưMôưtảưchiưtiếtưvềưbàiưtoán,ưthuậtưtoán,ư
chươngưtrìnhưvàưkếtưquảưthửưnghiệm,ưhướngư
dẫnư cáchư sửư dụng.ư Từư tàiư liệuư này,ư ngườiư
sửưdụngưđềưxuấtưcácưkhảưnăngưhoànưthiệnư
thêm.


Các bớc giải bài toán trên máy tính
Bướcư1:ưXácưđịnhưbàiưtoán.
Bướcư2:ưLựaưchọnưhoặcưthiếtưkếưthuậtưtoán.
Bướcư3:ưViếtưchươngưtrình.
Bướcư4:ưHiệuưchỉnh.
Bướcư5:ưViếtưtàiưliệu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×