Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THAM KHẢO CADCAMCNC CUỐI KÌ 10

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC
Mã đề: 05

Thời gian làm bài: 60 phút

Lưu ý: Sử dụng tài liệu khi làm bài thi

 Được

Lớp/nhóm: 08CDCK
 Không

Cho chi tiết như hình vẽ

Câu 1 (3 điểm):
Hãy áp dụng lệnh G83 và các lệnh cần thiết lập trình gia công khoan lỗ cho chi tiết như hình
vẽ.
Câu 2 (3 điểm):
Hãy áp dụng các lệnh G70, G71 và các lệnh cần thiết lập trình gia công tiện trụ ngoài của
chi tiết (như hình vẽ) biết kích thước phôi ban đầu là Φ76 dài 110
Câu 3 (4 điểm):

Hãy áp dụng lệnh G75, G76 và các lệnh cần thiết lập trình gia công tiện rảnh và tiện ren
cho chi tiết như hình vẽ.

Ghi chú:
− Giám thị không giải thích gì thêm về đề th

Đề 05

- Trang 1/3 -


ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC
Mã đề: 05
Câu hỏi

Câu 1 :

Câu 2 :

Câu 3 :

Đề 05

Thời gian làm bài: 60 phút
Trả lời
%
O0000
G21
G0 T0101
G97 S100 M03
G0 G54 X0. Z5. M8
Z2.
G99 G1 Z-16. F.25
G0 Z5.
M9
G28 U0. W0. M05
T0100
M30
%
%

O0000
G21
G0 T0202
G97 S1236 M03
G0 G54 X76. Z0. M8
G50 S3600
G96 S295
G71 U2. R0.
G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.2
N100 G0 X0. S295
G3 X32. Z-16. R16.
G1 Z-26.
X42.
X50. Z-30.
Z-54.
Z-66.
Z-76.
G2 X58. Z-80. R4.
G1 X64.
G3 X76. Z-86. R6.
N102 G1 Z-110.
G0 Z0.
M9
X0.
G70 P100 Q102
G28 U0. W0. M05
T0200
M30
%
%
O0000
G21
G0 T0303
- Trang 2/3 -

Lớp/nhóm: 08CDCK
Điểm
3 điểm
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5

4 điểm
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5

0.5

3 điểm

0.5


G97 S678 M03
G0 G54 X54. Z-66. M8
G50 S3600
G96 S115
G75 R0.
G99 G75 X38. Z-56. P0. Q2. F.1
G0 X54.
M9
G28 U0. W0. M05
T0300
M01
(TOOL - 4 OFFSET - 4)
(OD THREAD RIGHT - SMALL INSERT - R166.0G16MM01-100)
G0 T0404
G97 S410 M03
G0 G54 X54. Z-22.474 M8
G76 P010029 Q0. R0.
G76 X46. Z-60. P20000 Q6449 R0. E3.
M9
G28 U0. W0. M05
T0400
M30
%

Đề 05

- Trang 3/3 -

0.5
0.5
0.5

0.5

0.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×