Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THAM KHẢO CADCAMCNC CUỐI KÌ 7

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC
Mã đề: 02

Thời gian làm bài: 60 phút

Lưu ý: Sử dụng tài liệu khi làm bài thi

 Được

Lớp/nhóm: 08CDCK
 Không

Cho chi tiết như hình vẽ

Ði?m chu?n

Câu 1 (3 điểm):
Hãy áp dụng lệnh G83 và các lệnh cần thiết lập trình gia công khoan lỗ cho chi tiết như
hình vẽ, biết kích thước phôi ban đầu là Φ102 dài 105.
.Câu 2 (4 điểm):
Hãy áp dụng các lệnh G70, G71 và các lệnh cần thiết lập trình gia công tiện trụ trong, trụ

ngoài của chi tiết (như hình vẽ)
Câu 3 (3 điểm):
Hãy áp dụng lệnh G75 và các lệnh cần thiết lập trình gia công tiện rảnh cho chi tiết như hình
vẽ.
Ghi chú:
− Giám thị không giải thích gì thêm về đề thi
Đề 02

- Trang 1/3 -


ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC
Mã đề: 02

Thời gian làm bài: 60 phút

Câu hỏi

Câu 1 :

Câu 2 :

Đề 02

Trả lời
%
O0000
G21
G0 T0404
G97 S100 M03
G0 G54 X0. Z5. M8
Z2.
G99 G1 Z-8. F.25
G0 Z5.
M9
G28 U0. W0. M05
T0400
M01
(TOOL - 3 OFFSET - 3)
(DRILL 3. DIA.)


G0 T0303
M05
G0 G54 X0. Z5. M8
Z2.
G98 G1 Z-105. F2.
G0 Z5.
M9
G28 U0. W0.
T0300
M01
(TOOL - 5 OFFSET - 5)
(LATHE TOOL 78)
G0 T0505
M05
G0 G54 X0. Z5. M8
Z2.
G1 Z-38. F2.
G0 Z5.
M9
G28 U0. W0.
T0500
M30
%
%
O0000
G21
G0 T0606
G97 S3600 M03
G0 G54 X12.7 Z0. M8
G50 S3600
G96 S330
G71 U2. R0.

Lớp/nhóm: 08CDCK
Điểm
(3 điểm)
0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

4 điểm
0.5

- Trang 2/3 -


G71 P100 Q102 U-.4 W.2 F.2
N100 G0 X50.8 S330
G1 Z-6.35
Z-12.7
Z-33.1
G3 X40.8 Z-38.1 R5.
N102 G1 X12.7
M9
G28 U0. W0. M05
T0600
M01
G0 T0101
G97 S924 M03
G0 G54 X101.6 Z0. M8
G50 S3600
G96 S295
G71 U2. R0.
G71 P104 Q106 U.4 W.2 F.2
N104 G0 X71.6 S295
G1 Z-50.
X91.6
G3 X101.6 Z-55. R5.
N106 G1 Z-105.1
M9
G28 U0. W0. M05
T0100
M30
%

Câu 3 :

Đề 02

%
O0000
G21
G0 T0202
G97 S782 M03
G0 G54 X46.8 Z-12.7 M8
G50 S3600
G96 S115
G75 R0.
G99 G75 X63.5 Z-8.35 P0. Q2. F.1
G0 X46.8
M9
G28 U0. W0. M05
T0200
M30
%

- Trang 3/3 -

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5

0.5

3 điểm

0.5
05
0.5
0.5
0.5

0.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×