Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THAM KHẢO CADCAMCNC CUỐI KÌ 6

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC
Mã đề: 01

Thời gian làm bài: 60 phút

Lưu ý: Sử dụng tài liệu khi làm bài thi

 Được

Lớp/nhóm: 08CDCK
 Không

Chieàu saâu ren ~2)

Cho chi tiết như hình vẽ

Ði?m chu?n

Câu 1 (4 điểm):
Hãy áp dụng các lệnh G70, G71 và các lệnh cần thiết lập trình gia công tiện trụ ngoài của
chi tiết (như hình vẽ) biết kích thước phôi ban đầu là Φ38 dài 45.

Câu 2 (3 điêm):
Hãy áp dụng lệnh G75, G76 và các lệnh cần thiết lập trình gia công tiện rảnh và tiện ren
cho chi tiết như hình vẽ.
Câu 3 (3 điểm):
Hãy áp dụng lệnh G83 và các lệnh cần thiết lập trình gia công khoan lỗ cho chi tiết như hình
vẽ.

Ghi chú:
− Giám thị không giải thích gì thêm về đề thi
Đề 01

- Trang 1/3 -


ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC
Mã đề: 01
Câu hỏi

Câu 1 :

Câu 2 :

Đề 01

Thời gian làm bài: 60 phút

Lớp/nhóm: 08CDCK

Trả lời
%
O0000
G21
G0 T0101
G97 S2471 M03
G0 G54 X38. Z0. M8
G50 S3600
G96 S295
G71 U2. R0.
G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.2
N100 G0 X10. S295


G3 X20. Z-5. R5.
G1 Z-8.
X25.
Z-25.
Z-29.
Z-33.
G2 X29. Z-35. R2.
G1 X32.
G3 X38. Z-38. R3.
N102 G1 Z-45.
G0 Z0.
M9
X10.
G70 P100 Q102
G28 U0. W0. M05
T0100
M30
%

Điểm
4 điểm

%
O0000
G21
G0 T0202
G97 S1262 M03
G0 G54 X29. Z-29. M8
G50 S3600
G96 S115
G75 R0.
G99 G75 X20. Z-27. P0. Q2. F.1
G0 X29.
M9
G28 U0. W0. M05
T0200
M01
G0 T0303
G97 S410 M03
G0 G54 X29. Z-5.411 M8

3 điểm

- Trang 2/3 -

0.5
0.5
0.5
0.5

0.5

0.5
0.5

0.5

0.5

0,5
0.5
0.5
0.5


Câu 3 :

Đề 01

G76 P010029 Q0. R0.
G76 X21. Z-27. P20000 Q6771 R0. E2.
M9
G28 U0. W0. M05
T0300
M30
%
%
O0000
G21
(PROGRAM NAME - CAU 3
DATE=DD-MM-YY - 16-04-10
TIME=HH:MM - 12:41 )
(TOOL - 4 OFFSET - 4)
(CENTER DRILL - 6. DIA.)
G0 T0404
G97 S100 M03
G0 G54 X0. Z5. M8
Z2.
G83 Z-8.Q2R2 F.25
G0 Z5.
M9
G28 U0. W0. M05
T0400
M30
%

- Trang 3/3 -

0.5

3 điểm

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×