Tải bản đầy đủ

chương trình hành động chi bộ thực hiện NQ TW 4 khoá XII về XDĐ

ĐẢNG BỘ…………………………
CHI
BỘ ........................................ ...................................
.....
*
Số -CTr/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lai Châu, ngày

tháng 01 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA CHI BỘ ........................................
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/20/2016 của Ban Chấp hành Trung
ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK, ngày 30/12/2016; Chương trình
hành động số 10-CTr/TW, ngày 26/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ

…………………………… thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày
30/20/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chi
bộ ........................................ ........................................ ban hành chương trình
hành động thực hiện như sau:
I - QUAN ĐIỂM
Tập trung quán triệt, triển khai học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết số
04 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong chi bộ đảm
bảo nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, thường
xuyên với quyết tâm chính trị cao gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết phải phù
hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhất là việc quán
triệt, học tập Nghị quyết phải gắn với thực hiện đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị
quyết của Đảng bộ…………………….. Đảm bảo phù hợp với tình hình thực
hiện
nhiệm
vụ
chính
trị
của
chi
bộ,

1


quan ........................................ ........................................, trong tình hình hiện
nay tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất cao từ nhận thức đến hành động
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC - LĐ góp phần thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra.
II - MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
Cấp uỷ chi bộ, cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ trong chi bộ cơ
quan ........................................ ........................................ nhận thức sâu sắc về
tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong
nội bộ; từ đó xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và đề ra các giải pháp phù hợp
để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi. Kiên quyết khắc phục những hạn chế trong

công tác cán bộ và quản lý đảng viên, quy trình bổ nhiệm, quy hoạch, luân
chuyên cán bộ, nhận xét đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng đảng viên, góp
phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện
nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò trách nhiệm của đồng chí bí thư
cấp uỷ, người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ lãnh đạo,
quản lý ở các bộ phận của ........................................ ........................................, có
bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực
sự tiên phong, gương mẫu, đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân, thực sự là
cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị
vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
2. Yêu cầu
Nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn chi bộ về nguy cơ đe
doạ trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không ngăn chặn, đẩy lùi
được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và thực
hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong Nghị quyết để đấu tranh ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.
Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết phải nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện,
khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm chính trị cao, nỗ
2


lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, người
đứng đầu các cơ quan, chi bộ là nòng cốt. Cùng với thực hiện nghị quyết này,
phải triển khai đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết khác của Trung ương, của
tỉnh, của Đảng bộ Khối và của chi bộ để góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại, đảm bảo an sinh xã hội,
chăm lo đời sống của nhân dân, tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.
Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả nhất là
những kinh nghiệm rút ra trong việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng đảng
trước đây. Chi ủy chi bộ phải có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện Nghị quyết, cấp uỷ các đảng viên trong chi bộ và người đứng đầu cơ quan,
bộ phận phải thực sự đoàn kết gương mẫu, đồng thời có những giải pháp đủ
mạnh để làm chuyển biến tình hình. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của
Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước. Những vấn đề chưa có trong quy định thì
phải xây dựng, bổ sung hoàn thiện bảo đảm theo đúng chủ trương, đường lối,
nghị quyết của Đảng. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần kết hợp với
giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Trong thực hiện Nghị quyết cần
chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý những giải pháp tạo động lực cho cán bộ, CCVC LĐ.
III - NHIỆM VỤ
1. Những nhiệm vụ cần thực hiện ngay và thường xuyên
1.1. Chi bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
nghiêm túc, có tính khả thi đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng
viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ về việc giữ gìn phẩm chất, đạo
đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, để
rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp
ủy chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát
việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên trong chi bộ; kịp thời xử lý nghiêm
minh những trường hợp vi phạm.
1.2. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo nghị
quyết gắn với kiểm điểm hằng năm, đột xuất và được tiến hành đồng thời ở cơ
quan. Người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập
3


và làm theo. Ban Chi ủy chi bộ ........................................ kiểm điểm tập thể và
cá nhân vào tháng 12 hằng năm, báo cáo và xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng
bộ Khối. Những cán bộ, đảng viên có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu
hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” thì Ban chi ủy chi bộ báo cáo
Ban Thường vụ Đảng uỷ ………………kiểm điểm. Nội dung kiểm điểm tập
trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian
khắc phục. Sau kiểm điểm, tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa khắc
phục khuyết điểm và báo cáo cấp uỷ chi bộ và đảng ủy khối. Cấp uỷ chi bộ kiểm
điểm tập thể và cá nhân, báo cáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, cấp uỷ, tổ
chức thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của
cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ. Đồng thời coi trọng việc biểu dương, khen
thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những cán bộ, đảng
viên có cách làm sáng tạo, tự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có
hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Tuỳ tình hình và điều kiện cụ thể,
trước khi tiến hành kiểm điểm, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của ban chấp hành
Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.
1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ
chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của Đảng bộ
Khối, chi bộ. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng,
không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết
luận của Trung ương, của tỉnh, của Đảng bộ ..... và của chi bộ.
Tập trung kiểm tra, giám sát đối với những cá nhân có nhiều đơn thư
khiếu nại, tố cáo hoặc có dư luận không tốt.
1.4. Cấp uỷ, phối hợp với thủ trưởng cơ quan rà soát, kiến nghị xử lý,
miễn nhiệm, thay thế, từ chức những trường họp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt,
bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện,
nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp. Cấp ủy, cơ
quan khi đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có trách nhiệm chủ trì và phối hợp các
cơ quan liên quan tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của
việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ và công khai theo quy định. Thực hiện
4


nhất quán, nghiêm túc chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức nhà nước,
người lao động và bảo đảm chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã
hội theo quy định hiện hành. Thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả việc tinh
giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội
ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày
17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 9/12/2015 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
1.5. Chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên,
CCVC LĐ để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Giáo dục, rèn
luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể với phương châm sâu sát cơ sở cho
đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc quyền, khắc phục tình trạng quan liêu, xa
dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân.
Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua đơn, thư kiến
nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ để xử lý
hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý và thông tin kết quả cho nhân dân.
Không tổ chức ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp,
được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết...
xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản
cảm trong dư luận.
1.6. Đẩy mạnh công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện các
nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh và của Đảng uỷ Khối các cơ quan
tỉnh; tuyên truyền, nhân rộng những cách làm mới, kinh nghiệm hay trên các
lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh, đổi ngoại...
2. Những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình
2.1. Công tác Tổ chức đảng, đảng viên
Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Đảng, chi ủy chi bộ chủ động cụ thể
hoá việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và
người đứng đầu chi bộ, cơ quan; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc
kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; việc nâng cao
5


chất lượng kết nạp đảng viên. Thường xuyên theo dõi, rà soát, sàng lọc và đưa
ra khỏi Đảng người không còn đủ tư cách đảng viên.
2.2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc
của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị
chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc. Nắm tình hình diễn
biển tư tưởng của cán bộ, đảng viên CCVC LĐ, dư luận xã hội trong chi bộ,
cơ quan để tham mưu chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; thường
xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp thực hiện tốt việc đưa nội dung kiến thức mới vào
chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản cho quần chúng ưu tú và đảng
viên mới.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát
Chủ động tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị
quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và
của chi bộ; xử lý hoặc đề xuất xử lý tập thể, cá nhân ban hành văn bản không
đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm nghị quyết, kết luận của
Trung ương, của tỉnh, của Đảng bộ Khối, của chi bộ và công khai kết quả xử lý;
đề xuất khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả. Chủ động
kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý kịp thời, nghiêm minh các
vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
IV - GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao
trong tổ chức đảng; nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Đề cao trách
nhiệm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; chấp hành nghiêm
túc quy định những điều đảng viên không được làm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật,
tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
6


2. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán
bộ Lai Châu. Tăng cường nắm tình hình, diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội,
để kịp thời định hướng đúng trên các lĩnh vực tư tưởng. Thực hiện nghiêm túc
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.
3. Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi
bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, kịp thời điều chỉnh, sửa
đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết
số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII gắn
với thực hiện Nghị quyết Đại hội của chi bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình của
chi bộ, cơ quan đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhất là những khâu, lĩnh vực còn
hạn chế, chưa đạt mục tiêu đề ra và những vấn đề phức tạp mới phát sinh. Tiếp
tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật
Đảng, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiếm tra, giám sát.
4. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, các quy
định, quyết định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ; đẩy mạnh công
tác quy hoạch cán bộ, nhất là công tác đánh giá cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, bố
trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Coi trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính
trị, cập nhật kiến thức hằng năm cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn
vị; thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế.
5. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xác định rõ thẩm quyền, vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công
rõ nhiệm vụ cán bộ, đảng viên. Bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân
phụ trách, phát huy trí tuệ, trách nhiệm chính trị của tập thể lãnh đạo, vài trò
người đứng đầu, tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện
nhiệm vụ.
V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
7


trong nội bộ của Chi bộ, Ban Chi ủy chi bộ chủ động phối hợp chặt chẽ với thủ
trưởng

quan,
chỉ
đạo
các
đoàn
thể
trong ........................................ ........................................ căn cứ chức năng,
nhiệm vụ tổ chức triển khai, thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá
XII đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị để
đạt hiệu quả cao.
2. Các đoàn thể căn cứ nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết, chủ động tuyên truyền thường xuyên trong các buổi sinh hoạt đến đoàn
viên, các nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp
hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
3. Giao Ban Chi ủy tham mưu chủ trì, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra cán bộ,
đảng viên thực hiện nghị quyết, định kỳ sơ kết, tổng kết và tổng hợp báo cáo chi
bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối./.
T/M CHI BỘ

Nơi nhận:
- ĐU Khối các cơ quan tỉnh,
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối,
- Các đồng chí đảng viên chi bộ,
- Lưu.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×