Tải bản đầy đủ

giáo dục trật tự an toàn giao thông

Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 3

AN TOÀN GIAO THÔNG
BÀI 1:
VẠCH ĐI BỘ QUA ĐƯỜNG,TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG
VÀ HIỆU LỆNH CỦA ĐÈN ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG
I.Mục tiêu :
- Giúp học sinh nhận biết vạch trắng trên đường ( loại mô tả trong sách ) là lối đi
dành cho người đi bộ qua đường.
- Giúp học sinh nhận biết ba màu của đèn tín hiệu điều khiển giao thông’
- Giúp HS biết tác dụng của đèn tín hiệuđiều khiển giao thông và hiệu lệnh của
người điều khiển giao thông.
II.Chuẩn bị :Sách :Giáo dục kỹ năng - An toàn giao thông đường bộ cho học sinh
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu vạch trắng dành cho
người đi bộ
-GV đặt câu hỏi :
+ Em đã nhìn thấy vạch trắng trên đường
-2 HS trả lời

chưa? Hãy mô tả vạch trắng dành cho người
đi bộ qua đường mà em đã nhìn thấy?
= GV cho HS quan sát tranh trong sách trang
3 và 4.
+Em có nhìn thấy vạch trắng trên tranh
không?Nó nằm ở đâu?Hãy mô tả vạch trắng ? -HS trả lời
-GV kết luận :Những chỗ kẻ vạch trắng trên
đường phố là nơi dành cho người đi bộ sang
đường.Ta thấy những vạch trắng này ở những
nơi giao nhau hoặc ở những nơi có nhiều
người qua đường như trường học,bệnh
viện….
Hoạt động 2 :Tín hiệu đèn giao thông.
+Em nhìn thấy đèn tín hiệu điều khiển giao
-Ở các ngã tư,ngã năm.
thông ở đâu ?
+Đèn tín hiệu ĐKGT có mấy màu ?là những -Có ba màu:đỏ - vàng -xanh
màu nào ?
+ Tín hiệu đèn cho người đi bộ bật sáng màu -Các phương tiện dừng lại,người đi
xanh người và xe phải làm gì ?
bộ qua đường trên vạch đi bộ qua
+ Tín hiệu đèn cho người đi bộ bật màu đỏ
đường
người và xe phải làm gì?
-Người đi bộ dừng lại trên vỉa hè các
-GVchốt bài:Đèn đỏ: dừng lại
phương tện được phép đi..
Đèn xanh : được đi
- HS đọc ghi nhớ
Hoạt động 3 :Hiệu lệnh của người điều khiển


giao thông.
HS quan sát tranh trang 4.
-GV kết luận :Chúng ta phải tuân thủ tín hiệu
đèn và hiệu lệnh của người điều khiển giao
thông.
Hoạt động 4 : Luyện tập
Câu 1 : Yêu cầu HS quan sát tranh và tô màu
tín hiệu đèn cho người đi bộ.

Câu 2 :Yêu cầu HS làm bài tập 2:
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
* Vạch đi bộ qua đường là:
A . Vạch
B . Vạch
C . Vạch
*Khi đèn tín hiệu cho người đi bộ màu
đỏ,người đi bộ được phép đi qua đường trên
vạch đi bộ qua đường.
A . Đúng
B . Sai
IV. Củng cố - dặn dò :
Cho HS đọc thuộc phần ghi nhớ

-HS quan sát lần lượt từng tranh
(1a,2b,2c,3d,3e,3g,3h)

- HS làm bài theo nhóm quan sát và
tô màu tín hiệu đèn cho người đi bộ
-HS nêu yêu cầu bài tập.HS làm bài
vào phiếu bài tập
C
C
B

- HS lần lượt đọc phần ghi nhớ

************************************************************************

Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2013

AN TOÀN GIAO THÔNG
BÀI 2:
MỘT SỐ BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ THÔNG DỤNG
DÀNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ VÀ ĐI XE ĐẠP
I.Mục tiêu
- Giúp học sinh nhận biết một số biển báo hiệu đường bộ dành cho người đi bộ và
đi xe dạp.
- Giúp HS nhận biết được các biển báo giao thông,tín hiệu của người điều khiển
giao thông
II.Chuẩn bị
Sách: Giáo dục kĩ năng An toàn giao thông đường bộ cho HS.
II.Hoạt động dạy học :


Hoạt động của giáo viên
1.Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài
2.Tiến hành hoạt động
Hoạt động 1 :GV giới thiệu tranh cho HS
biết một số biển báo hiệu đường bộ thông
dụng dành cho người đi bộ và đi xe đạp
-Yêu cầu một số HS nhắc lại các biển báo
Hoạt động 2: GV giới thiệu biển báo cấm
Hoạt động 3: GV giới thiệu một số biển
báo nguy hiểm
Hoạt động 4: Luyện tập
Câu 1:Tô màu và điền ý nghĩa của các biển
báo hiệu trang 7.
Câu 2: Em hãy khoanh tròn vào biển báo
hiệu đường bộ giao nhau với đường sắt
không có rào chắn.
Câu 3:Em hãy khoanh tròn vào biển báo
hiệu đường dành cho người đi bộ.
- GV phát phiếu cho HS làm bài
3.Củng cố - Dặn dò :
Học sinh đọc thuộc phần ghi nhớ

Hoạt động của học sinh
- HS nhắc lại bài
HS quan sát

- Một số HS nhắc lại
- HS biển báo cấm
- HS nêu biển báo nguy hiểm mà em
biết
- HS làm bài theo nhóm quan sát và tô
màu vào các biển báo hiệu
- HS làm bài vào phiếu bài tập
A. Biển số 211
- HS làm bài vào phiếu bài tập
C. Biển số 305
- HS lần lượt đọc phần ghi nhớ

******************************************************************
Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2013

AN TOÀN GIAO THÔNG:
BÀI 3
AN TOÀN KHI ĐI BỘ
I.Mục tiêu:
- Giúp HS nhận biết được phần đường dành cho người đi bộ khi tham gia giao
thông.
- Giúp HS chấp hành tốt tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh của người điều khiển
giao thông.
II.Chuẩn bị
Sách: Giáo dục kĩ năng An toàn giao thông đường bộ cho HS
II.Hoạt động dạy học :


Hoạt động của giáo viên
1.Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài
2.Tiến hành hoạt động:
Hoạt động 1:HS quan sát tranh trang 8
+ Em thấy trong tranh người đi bộ đi trên
phần đường nào?
GV kết luận:Người đi bộ đi trên hè
phố.Đường không có hề phố,lề đường phải
đi sát mép đường bên phải.
+ Qua ngã ba ngã tư có tín hiệu đèn các em
phải đi như thế nào?

Hoạt động của học sinh

- Đi trên hè phố,lề đường

- Cháp hành nghiêm chỉnh tín hiệu
đèn giao thông hoặc hiệu lệnh của
người điều khiển giao thông

Hoạt động 2: Luyện tập
Cho HS quan sát tranh trong sách trang 9.
+ Em hãy quan sát bức tranh và nhận xét có - HS làm miệng
bao nhiêu người đi bộ không an toàn và
nêu rõ lý do.
+ Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: - HS làm theo nhóm
Câu 1: Hành vi nào là an toàn khi đi bộ.
A. Đi trên hè phố,lề đường
- C. Cả A và B
B. Chấp hành tín hiệu dèn giao thông
C. Cả A và B
Câu 2: Hành vi nào là không an toàn khi đi - HS làm vào phiếu bài tập
bộ
A. Đi giữa lòng đường
B. Đùa nghịch,chơi đá bóng,nhảy dây
dưới lòng đường.
- C. Cả A và B
C. Cả A và B
GV kết luận:
3. Củng cố dặn dò:
HS đọc thuộc phần ghi nhớ
Cho HS đọc thuộc phần ghi nhớ
******************************************************************
Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2013

AN TOÀN GIAO THÔNG:
BÀI 4
QUA ĐƯỜNG AN TOÀN
I.Mục tiêu:
- Giúp HS nhận biết được khi qua đường trẻ em dưới 7 tuổi phải có người lớn dắt
- Giúp HS thực hiện tốt tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh của người điều khiển
giao thông.Quan sát cẩn thận trước và cả ngay khi đang sang đường.


II.Chuẩn bị
Sách: Giáo dục kĩ năng An toàn giao thông đường bộ cho HS
II.Hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên
1.Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài
2.Tiến hành hoạt động:
Hoạt động 1:HS quan sát tranh trang 10
- GV giới thiệu tranh cho HS biết khi đi bộ
qua đường :
- Dừng lại trên vỉa hè trước vạch quy định nơi
người đi bộ qua đường.Quan sát kỹ các
phương tiện trên lòng đường khiqua đường.
Tuân thủ theo tín hiệu đèn cho người đi bộ
sáng màu xanh,thấy an toàn thì sang đường
trên vạch đi bộ qua đường.
* Ghi nhớ:Trẻ em dưới 7 tuổi khi qua đường
phải có người lớn dắt.
Luôn quan sát cẩn thận trước và cả ngay khi
đang sang đường.
Hoạt động 2: Luyện tập.
HS quan sát tranh trang 11
3. Củng cố dặn dò:
Cho HS đọc thuộc phần ghi nhớ

Hoạt động của học sinh

- HS quan sát tranh

- HS đọc ghi nhớ

- HS làm bài theo nhóm
- HS đọc thuộc phần ghi nhớ

******************************************************************
Thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2013

AN TOÀN GIAO THÔNG:
BÀI 5
ĐI BỘ AN TOÀN NƠI CÓ ĐƯỜNG SẮT CHẠY QUA
I.Mục tiêu:
- Giúp HS nhận biết được khi đi bộ qua nơi đường bộ giao cắt với đường sắt có
rào chắn và không có rào chắn cần quan sát và chú ý lắng nghe tín hiệu báo tàu
hỏa.
- Giúp HS thực hiện tốt tín hiệu báo tàu hỏa khi tham gia giao thông.Quan sát và
chú ý lắng nghe nếu không nghe tiếng còi tàu thấy an toàn nhanh chóng bước qua
đường ray.
II.Chuẩn bị
Sách: Giáo dục kĩ năng An toàn giao thông đường bộ cho HS
II.Hoạt động dạy học :


Hoạt động của giáo viên
1.Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài
2.Tiến hành hoạt động:
Hoạt động 1: HS quan sát tranh trang 12
- GV giới thiệu tranh cho HS biết khi đi bộ
qua đường có đường sắt chạy qua.
1.Quan sát và nghe xem có tín hiệu báo tàu
hỏa như :tiếng còi,đèn...
2.Dừng lại cách rào chắn 10 bước chân.
3.Khi rào chắn được kéo ra,cần quan sát cẩn
thận cả hai phía
4.Thấy an toàn thì nhanh chóng bước qua
đường ray.
* Ghi nhớ : Tàu hỏa chạy nhanh hơn em
tưởng và để dừng lại nó phải trượt một quãng
đường dài.Vì thế tuyệt đối em không được
bước qua đường ray khi nhìn thấy tàu hỏa
dang tiến lại phía em,dù nó còn ở xa.
Hoạt động 2: Luyện tập.
- HS quan sát tranh trang 13
3. Củng cố dặn dò:
Cho HS đọc thuộc phần ghi nhớ

Hoạt động của học sinh
- HS quan sát tranh

- HS đọc ghi nhớ

- HS làm bài theo nhóm
- HS đọc thuộc phần ghi nhớ

******************************************************************
Thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2013

AN TOÀN GIAO THÔNG:
BÀI 6
ĐỘI MŨ BẢO HIỂM VÀ THẮT DAY AN TOÀN ĐÚNG QUY
ĐỊNH
I.Mục tiêu:
- Giúp HS biết cách đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi ngồi trên xe
máy và thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô.
- Giúp HS thực hiện tốt khi tham gia giao thông ngồi trên xe máy, ngồi trên ô tô.
II.Chuẩn bị
Sách: Giáo dục kĩ năng An toàn giao thông đường bộ cho HS
II.Hoạt động dạy học :


Hoạt động của giáo viên
1.Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài
2.Tiến hành hoạt động:
Hoạt động 1: HS quan sát tranh trang 14
- GV giới thiệu tranh cho HS biết :
1. Đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy
cách: Theo 3 bước(Tranh trang 14)
2.Thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô : Theo 3
bước( Tranh trang 14 )
* Ghi nhớ :Để đảm bảo an toàn,em cần đội
mũ bảo hiểm và thắt dây an toàn đúng quy
cách.
Hoạt động 2: Luyện tập.
- HS quan sát tranh trang 15
1.Đánh dấu x vào hình có đội mũ bảo hiểm và
thắt dây an toàn đúng quy cách,
2. Khoanh vào câu trả lời đúng
3. Củng cố dặn dò:
Cho HS đọc thuộc phần ghi nhớ

Hoạt động của học sinh
- HS quan sát tranh

- HS đọc ghi nhớ

- HS làm bài theo nhóm

- HS đọc thuộc phần ghi nhớ

******************************************************************
Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013

AN TOÀN GIAO THÔNG:
BÀI 7
AN TOÀN KHI NGỒI SAU XE ĐẠP,XE MÁY
I.Mục tiêu:
- Giúp HS biết trước khi ngồi lên phía sau xe đạp hoặc xe máy cần đội mũ bảo
hiểm có cài quai đúng quy cách.
- Giúp HS thực hiện tốt khi tham gia giao thông ngồi lên phía sau xe đạp, xe máy.
II.Chuẩn bị
Sách: Giáo dục kĩ năng An toàn giao thông đường bộ cho HS
II.Hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài
2.Tiến hành hoạt động:
Hoạt động 1: HS quan sát tranh trang 16
- HS quan sát tranh
- GV giới thiệu tranh cho HS biết :
1. Trước khi ngồi lên phía sau xe đạp hoặc xe


máy,em cần đội mũ bảo hiểm có cài quay
đúng quy cách.
2.Ngồi ngay ngắn trên phần yên dành cho
người ngồi sau,hai tay ôm chặt thắt lưng
người điều khiển xe đạp hoặc xe máy hai chân
đặt lên phần để chân ở bánh xe sau.
3.Chỉ xuống xe khi xe đã dừng hẳn và được
sự cho phép hoặc ra lệnh của người điều khiển
xe.
* GV rút ra ghi nhớ :
- HS đọc ghi nhớ
Hoạt động 2: Luyện tập.
- HS quan sát tranh trang 17
1.Em hãy tìm các từ có ý nghĩa trong hình
- HS làm bài theo nhóm
sau:
2.Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
A.Khi ngồi sau xe đạp và xe máy,em cần đội
mũ bảo hiểm.
B. Khi ngồi sau xe đạp và xe máy,em cần đội
mũ bảo hiểm đúng quy cách.
3. Củng cố dặn dò:
Cho HS đọc thuộc phần ghi nhớ
- HS đọc thuộc phần ghi nhớ
******************************************************************
Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2013

AN TOÀN GIAO THÔNG:
BÀI 8
AN TOÀN KHI ĐI XE ĐẠP
I.Mục tiêu:
- Giúp HS biết khi đi xe đạp cần đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy
cách.Chọn xe phù hợp với lứa tuổi.
- Giúp HS thực hiện tốt khi tham gia giao thông đường bộ luôn điều khiển xe đạp
bằng hai tay,đặt chân vào bàn đạp,tay vào phanh.
II.Chuẩn bị
Sách: Giáo dục kĩ năng An toàn giao thông đường bộ cho HS
II.Hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài
2.Tiến hành hoạt động:
Hoạt động 1: HS quan sát tranh trang 18
- GV giới thiệu tranh cho HS biết :
- HS quan sát tranh


GV nêu câu hỏi
* GV rút ra ghi nhớ :
Hoạt động 2: Luyện tập.
- HS quan sát tranh trang 19
* Em hãy điền số chỉ các bộ phận của xe đạp
vào bức tranh bên cạnh.
- GV phát phiếu bài tập.
3. Củng cố dặn dò:
Cho HS đọc thuộc phần ghi nhớ

- HS trả lời
- HS đọc ghi nhớ

- HS làm bài theo nhóm
- HS đọc thuộc phần ghi nhớ

******************************************************************
Thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2013

AN TOÀN GIAO THÔNG:
BÀI 9
QUA ĐƯỜNG AN TOÀN KHI ĐI XE ĐẠP
I.Mục tiêu:
- Giúp HS biết khi điều khiển xe đạp cần đi đúng làn đường phía bên phải theo
chiều đi của mình.
- Giúp HS thực hiện tốt khi tham gia giao thông điều khiển xe đạp trên đường bộ
II.Chuẩn bị
Sách: Giáo dục kĩ năng An toàn giao thông đường bộ cho HS
II.Hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài
2.Tiến hành hoạt động:
Hoạt động 1: HS quan sát tranh trang 20
- GV giới thiệu tranh cho HS biết :
- HS quan sát tranh
GV nêu câu hỏi
- HS trả lời
* GV rút ra ghi nhớ :
- HS đọc ghi nhớ
Hoạt động 2: Luyện tập.
- HS quan sát tranh trang 21
* Em hãy khoanh tròn vào câu đúng
- GV phát phiếu bài tập.
- HS làm bài theo nhóm
3. Củng cố dặn dò:
Cho HS đọc thuộc phần ghi nhớ
- HS đọc thuộc phần ghi nhớ
******************************************************************Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×