Tải bản đầy đủ

Mẫu đề thi giải toán trên máy tính bỏ túi chuẩn GDĐT năm 2015 2016

UBND THỊ XÃ BÌNH LONG

CUỘC THI HỌC SINH GIỎI MÁY TÍNH
PHÒNG GD&ĐT TX BÌNH LONG

BỎ TÚI - NĂM HỌC 2015 - 2016

--o0o--


- Môn Toán – Lớp 9 – Cấp THCS
- Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
- Ngày thi: 29 tháng 10 năm 2015

ĐỀ CHÍNH THỨC

I. THÔNG TIN HỌC SINH (Học sinh điền đầy đủ, chính xác)
- MÃ SỐ BÁO DANH:…..…..…… (Bao gồm 4 ký tự)
- Họ và tên thí sinh:.................................................................Học sinh lớp:.....................................
- Trường trung học cơ sở:.......................................................Thị xã: Bình Long
- Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................Nơi sinh:...........................................

II. XÁC NHẬN CỦA GIÁM THỊ (Học sinh không được điền vào phần này)
XÁC NHẬN CÁC GIÁM THỊ
SỐ PHÁCH
(Ký và ghi đầy đủ họ tên)
(Do Chủ tịch Hội đồng thi ghi)
Giám thị 1
Giám thị 2

III. MÃ CUỘC THI – ĐỀ THI
MÃ CUỘC THI

MÃ ĐỀ THI

TM2015

1010

IV. NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý TRƯỚC KHI LÀM BÀI THI
1. Đề thi gồm 2 phần:
- Trang thông tin: Gồm 1 tờ A4. Thí sinh chỉ được ghi thông tin vào phần I, không được ghi
thêm bất kỳ gì vào các phần còn lại trên trang thông tin này.
- Đề thi: gồm có 6 trang (3 tờ), có 10 bài và mỗi bài đúng sẽ được 5 điểm. Thí sinh làm trực
tiếp bài vào trong khung để sẵn chỗ trống của đề thi.
Tổng cộng: 8 trang (4 tờ)
2. Thí sinh được sử dụng các loại máy tính: Casio fx 95, casio fx 220, casio fx 500A, casio fx
500MS, casio fx 500ES, casio fx 500VN Plus, casio fx 570MS, casio fx 570ES, casio fx
570ES Plus, casio fx 570VN Plus, vinacal 500MS, vinacal 570MS, vinacal 570ES Plus, vinacal
570ES Plus II... Và các máy tính khác có chức năng tương đương, không được sử dụng máy tính
có chức năng cao hơn hoặc có chức năng nhớ.
3. Nếu đề bài không có yêu cầu riêng thì kết quả làm tròn đến 4 chữ số thập phân.
4. Chỉ ghi tóm tắt kết quả các bước làm, công thức, đáp số vào ô có sẵn và không có thêm ký
hiệu gì khác.

Chúc em thi tốt!


Mẫu đề của http://maytinhbotui.vn

Mã đề: 1010 | Trang 2/8Mã đề: 1010 | Trang 3/8


UBND THỊ XÃ BÌNH LONG
PHÒNG GD&ĐT TX BÌNH LONG

CUỘC THI HỌC SINH GIỎI MÁY TÍNH
BỎ TÚI - NĂM HỌC 2015 - 2016

--o0o--



ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐIỂM TOÀN BÀI THI
Bằng số

Bằng chữ

………

……………….
.

- Môn Toán – Lớp 9 – Cấp THCS
- Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
- Ngày thi: 29 tháng 10 năm 2015
- Mã đề thi: TM2015-1010
XÁC NHẬN CỦA GIÁM KHẢO
(Ký và ghi đầy đủ họ tên)
Giám khảo 1

SỐ PHÁCH
(Thí sinh không được
ghi vào phần này)

Giám khảo 2

BÀI 1: (Tổng: …/5 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

Đáp số:

Điểm: …./2,5

Đáp số:

Điểm: …./2,5

BÀI 2: (Tổng: …/5 điểm)
a, Tính giá trị của biểu thức sau:
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Đáp số:

Điểm: …./2,5

Mã đề: 1010 | Trang 4/8


b, Gọi
là làm tròn lấy phần nguyên theo nguyên tắc quá bán số thực x. Tính giá trị của biểu
thức sau:

Bài giải
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Đáp số:

Điểm: …./2,5

BÀI 3: (Tổng: …/5 điểm)
a, Tính giá trị của biểu thức sau:

Đáp số:

Điểm: …... /2

b, Tính giá trị đúng nghịch đảo của biểu thức sau:
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Mã đề: 1010 | Trang 5/8


Đáp số:

Điểm: ……/3

Mã đề: 1010 | Trang 6/8


BÀI 4: (Tổng: …/5 điểm) Chovới

a, Lập quy trình ấn phím liên tục tính
theo

Quy trình ấn phím liên tục
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
b, Tính giá trị của U5; U6; U19 và U20
U5
U6
U19
U20

BÀI 5: (Tổng: … /5 điểm) Để xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long, năm nay PGD thị xã
tiếp tục áp dụng phương án khuyên góp như năm trước là: đầu mỗi tháng sẽ khuyên góp một số
tiền và gửi tiết kiệm số tiền đó vào ngân hàng. Chương trình hoạt động cụ thể như sau:
- Đầu tháng 6/2015 khuyên góp được: 3 120 000 đồng.
- Đầu tháng 7/2015 khuyên góp được: 4 320 000 đồng.
- Đầu tháng 8/2015 khuyên góp được: 4 200 000 đồng.
- Đầu tháng 9/2015 rút ra trong quỹ 2 000 000 đồng để tặng sách cho một số em gặp khó khăn,
chịu vượt khó trong học tập.
- Đầu tháng 10/2015 khuyên góp được: 5 620 000 đồng.
Hỏi đến cuối tháng 12/2015 thì quỹ khuyến học của PGD thị xã Bình Long sẽ có tất cả bao nhiêu
tiền cả gốc lẫn lãi. Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,55%/tháng (Làm tròn kết quả đến hàng
đơn vị).
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Mã đề: 1010 | Trang 7/8


…………………………………………………………………………………………………….
Đáp số:
Điểm: ……/5
BÀI 6: (Tổng: …/5 điểm)
- Quy ước: Bội và ước chỉ xét trên tập số tự nhiên
a, Số 1188 có bao nhiêu ước?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Điểm: ……/2
Đáp số:
b, Tính tổng các ước lẻ của số 15415400 mà các ước này không chia hết cho 7 và chia hết cho 11.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Đáp số:

Điểm: ……/3

BÀI 7: (Tổng: …/5 điểm) Tìm chữ số thập phân thứ
của
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Mã đề: 1010 | Trang 8/8


…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Đáp số:
Điểm: ……/5
BÀI 8: (Tổng: …/5 điểm)
a, Ai đã từng sống trên miền đất Bình Long thân yêu thì không ai không biết đến di tích “Mộ tập
thể 3000 người”. Lịch sử ghi nhận rằng:
Ngày 7/4/1972, khi Lộc Ninh được hoàn toàn giải phóng, quân ta tấn công như vũ bão nhằm giải
phóng Bình Long. Địch ra sức giữ Bình Long vì "Bình Long mất, Sài Gòn không còn".
Suốt 32 ngày đêm (từ 13/4 - 15/5/1972), chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt. Địch tập trung vào đây
mọi hoả lực hiện có kể cả máy bay B52 thả bom rải thảm cày nát mặt đất, chúng thả bom vào cả
bệnh viện thị trấn An Lộc nơi mà phần lớn nhân dân tập trung tránh đạn pháo và kể cả lính địch
bị thương đang điều trị khiến hàng ngàn người bị chết, nhà cửa hư hại.
Để giải quyết số người chết trong 32 ngày đêm đó, địch dùng xe ủi, ủi bốn rãnh lớn chôn các xác
chết sau khi gom lại, hình thành ngôi mộ tập thể trên 3000 người.
Sau khi Bình Long được hoàn toàn giải phóng, ngày 01/04/1985, ngôi mộ tập thể này được
Bộ văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa khắc sâu tội ác dã man của Mỹ Ngụy đối với nhân dân Bình Long.
Theo “Trương Văn Phương” – binhlong.binhphuoc.gov.vn

Hỏi Bình Long được giải phóng vào ngày, tháng, năm nào? Biết rằng “ngày” là số nguyên tố nhỏ
nhất, “tháng” gấp đôi “ngày” và số “năm” chia hết cho 5, không chia hết cho 3.
Đáp số:

Điểm: ……/2

b, Có 60 bóng đèn được đánh số lần lượt từ 0, 1, 2, 3, 4, ... 58, 59. Trong một phút chỉ có một
bóng đèn được sáng. Ở phút đầu tiên (phút thứ 1) thì bòng đèn số 0 sáng. Các phút sau bóng đèn
sáng tiếp theo là ở vị trí: (Vị trí bóng đèn sáng hiện tại
211 + 19) mod 60.
Hỏi phút thứ 2016 thì bóng đèn nào đang sáng?
- Chú thích: a mod b là phần dư của a chia cho b.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Đáp số:

Điểm: ……/3
Mã đề: 1010 | Trang 9/8


Mã đề: 1010 | Trang 10/8


BÀI 9: (Tổng: …/5 điểm) Hình thang ABCD (AB // CD) có đường chéo BD hợp với tia BC một
góc bằng góc DAB. Biết rằng AB = 12,5 (cm), DC = 28,5 (cm).
a, Tính độ dài đường chéo BD (Làm tròn 3 chữ số ở phần thập phân)
b, Tính chính xác tỉ số giữa diện tích tam giác ABD so với tam giác BDC.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Đáp số: a,
Điểm: ……/5
b,
BÀI 10: (Tổng: …/5 điểm) Cho đa giác sao đều 7 cánh ABCDEFG nội tiếp trong đường tròn bán
kính R = 15 (cm) (Xem hình vẽ phía dưới)
a, Tính độ dài đoạn thẳng AB (1,5 điểm)
b, Tính diện tích các hình giới hạn bởi đa giác sao đều và đường tròn (3,5 điểm)
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Mã đề: 1010 | Trang 11/8


Đáp số: a,

Điểm: ……/5

b,
-- Kết thúc --

Mã đề: 1010 | Trang 12/8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×