Tải bản đầy đủ

DS10 chuong3 110cau tracnghiem

www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1
Sưu tầm & Biên soạn: Th.s Trần Văn Khoa – Fb: Khoa Tran
__________***^_^***__________

VẤN ĐỀ 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Câu 1. Phương trình
A. x  

x  1 3x  5 2 x 2  3
có nghiệm.


x2 x2
4  x2

15

.
4

B. x 

Câu 2. Phương trình
A. x  1 hoặc x 

15
.
4

C. x  5 .

D. x  5 .

3x  3
4

 3 có nghiệm.
2
x 1 x 1

10
.
3

B. x  1 hoặc x  

10
.
3

C. x 

10
.
3

D. x  1 .


Câu 3. Với điều kiện nào của m thì phương trình  3m2  4  x  1  m  x có nghiệm duy nhất.
A. m  1 .

B. m  1 .

C. m  1 .

D. m  0 .

Câu 4. Với điều kiện nào của m thì phương trình  4m  5 x  3x  6m  3 có nghiệm.
A. m  0 .

1
2

1
2

B. m   .

C. m   .

Câu 5. Với điều kiện nào của m thì phương trình
7
3

A. m  .

4
3

B. m  .

D. Với mọi m .

2 x  3m x  2

 3 vô nghiệm.
x2
x 1

C. m 

7
4
hoặc m  .
3
3

D. m  0 .

Câu 6. Với điều kiện nào của m thì phương trình  4m  5 x  2  x  2m có nghiệm đúng
x 

.

A. m  0 .

B. m  2 .

C. m  .

D. m  1 .

Câu 7. Với điều kiện nào của m thì phương trình  m  2  x  4  4 x  m có nghiệm âm.
2

A. m  0 .

B. m  4 .

C. 0  m  4 .

D. m  0 hoặc m  4 .

Page 1

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690
Câu 8. Phương trình

m  x 2 x  3 9m  9
có nghiệm âm. Khi đó giá trị m thỏa mãn.


m  3 m  3 m2  9

A. m  0 .

B. m  0 với m  3 và m  9 .

C. 0  m  3 .

D. 3  m  9 .

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình m2  x  m  x  m có tùy ý.
A. m  1 .

B. m  0 hoặc m  1 .

C. m  0 hoặc m  1 .

D. 1  m  1 và m  0 .

Câu 10. Với điều kiện nào của m thì phương trình  m  1 x  4m  x  2m2 có nghiệm đúng
2

x 

.

A. m  0 .
Câu 11. Phương trình

B. m  2 .

C. m  0 hoặc m  2 .

D. m  .

3 x  m x  2m

 2 có nghiệm âm. Khi đó giá trị m thỏa mãn.
x
x 1

A. m  1 hoặc m  0 .

B. m  1 hoặc m  0 .

C. m  1 và m  0 .

D. 1  m  0 và m   .

1
2

Câu 12. Với điều kiện nào của m thì phương trình  m2  3 x  2m2  x  4m vô nghiệm.
A. m  0 .

B. m  2 hoặc m  2 .

C. m  2 .

D. m  4 .

Câu 13. Với điều kiện nào của m thì phương trình 2  m2  1 x  5  3 vô nghiệm.
A. m  1 .

B. m  1 hoặc m  2 .

C. m  1 hoặc m  1 .

D. m  1 hoặc m  1 .

Câu 14. Phương trình  m2  3m  2  x  m  3  2 có nghiệm đúng x  . Khi đó giá trị m
thỏa mãn.
A. m  2 .

B. m  1 .

C. m  1 hoặc m  2 .

D. Đáp số khác.

Câu 15. Phương trình  m2  3m  2  x  m  3  2 có hai nghiệm. Khi đó giá trị m thỏa mãn.
A. m  1 .

B. m  2 .

C. m  1 và m  2 .

D. Đáp số khác.

Page 2

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690

VẤN ĐỀ 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
Câu 1. Cho phương trình bậc hai ax2  bx  c  0, a  0 . Đặt   b 2  4ac . Khẳng định nào sau
đây là đúng.
2

b 
 
A. a  x    2   0 .
2a  4a 


2

b 
 
B. a  x    2   0 .
2a  4a 


2

b 
 
C. a  x    2   0 .
2a  4a 


2

b 
 
D. a  x    2   0 .
2a  4a 


Câu 2. Cho phương trình bậc hai ax2  bx  c  0, a  0 . Phương trình có hai nghiệm x1 , x2 .
Khẳng định nào sau đây là đúng.
A. ax2  bx  c  a  x  x1  x  x2   0 .

B. ax2  bx  c  a  x  x1  x  x2   0 .

C. ax2  bx  c  a  x  x1  x  x2   0 .

D. ax2  bx  c  a  x  x1  x  x2   0 .

Câu 3. Cho phương trình bậc hai ax2  bx  c  0, a  0 . Hệ thức nào sau đây cho biết
phương trình có nghiệm kép.
A. a  ax  b   0 .

2

Câu 4. Cho hàm số f  x  
A. f  x    x  1 


2  1 x2  22  1 x  2  3 .
2  1 x  2  3 .


C. f  x    x  1 


22

b
D. a  x    0 .
2a 


b
C. a  x    0 .
2a 


B. a  ax  b   0 .

22  1 x  2  3 . Khẳng định nào sau đây là đúng.B. f  x    x  1 D. f  x    x  1 

2  1 x  2  3 .
2  1 x  2  3 .
Câu 5. Cho phương trình x 2  2 x  8  0 . Khi đó tổng các bình phương của hai nghiệm
phương trình bằng.
A. 17 .

B. 20 .

C. 12 .

D. 24 .

Câu 6. Cho phương trình x 2  3x  5  0 . Khi đó tổng các lập phương hai nghiệm phương
trình bằng.
A. 40 .

B. 40 .

Câu 7. Cho phương trình x 4 
A. 1 .C. 52 .

D. 56 .2  3 x 2  0 . Khi đó số các nghiệm phương trình bằng.

B. 2 .

C. 3 .

Page 3

D. 4 .

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690

Câu 8. Cho phương trình 1  2 x4 

2  3 x 2  3  0 . Khi đó số các nghiệm phương

trình bằng.
A. 1 .

B. 2 .

C. 3 .

D. 4 .

Câu 9. Cho phương trình x4   m 1 x2  m  2  0 . Khi đó phương trình có hai nghiệm khi.
A. m  2 .

B. m  2 .

C. m  1 .

D. m  2 hoặc m  3 .

Câu 10. Cho phương trình x4   m 1 x2  m  2  0 . Khi đó phương trình có ba nghiệm khi.
A. m  2 .

B. m  1 .

C. m  2 .

D. m  2 .

Câu 11. Cho phương trình x4   m 1 x2  m  2  0 . Khi đó phương trình có bốn nghiệm khi.
A. m  1 .

B. m  2 .

Câu 12. Cho phương trình

C. m  2 và m  3 .

3
2
5
. Khi đó tập nghiệm của phương trình.


x  2 x  1 x 1

B. S   ;6 .

A. S   ;3 .
1
4 

D. m  2 .

1
 2

C. S   ;3 .

D. S   ; 6 .
1
2

1
 4 

Câu 13. Nghiệm phương trình  m  3 x2  3  m 1 x  2m  6  0 . Với m  3 tập nghiệm của
phương trình.
2m  6 
.
 m3 

B. S  1;

A. S  1;2m  6 
.
m3 

C. S  1;2 .

D. S  1; 2 .

Câu 14. Cho phương trình x2   m  2 x  m  1  0 . Với giá trị nào của m để phương trình có
hai nghiệm phân biệt và nghiệm này gấp hai lần nghiệm kia.
1
2

A. m  1 .

B. m   .
1
2

1
2

C. m  1 hoặc m  .

D. m  1 hoặc m   .

Câu 15. Cho phương trình x2  2  m  1 x  2m  1  0 . Với giá trị nào của m để phương trình
có hai nghiệm phân biệt và tổng của hai nghiệm bằng tổng các bình phương của hai
nghiệm.
1
2

B. m  0 .

1
hoặc m  0 .
2

D. m  0 hoặc m  .

A. m   .
C. m  

1
2

Page 4

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690

VẤN ĐỀ 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
5 x  4 y  3
có nghiệm.
7 x  9 y  8

Câu 1. Hệ phương trình 
A.  x; y   

5 19 
; .
 17 17 

B.  x; y    

C.  x; y    

D.  x; y   

5 19 
;  .
 17 17 

59 61 
; .
 73 73 

59 61 
;  .
 73 73 

 3x  2 y  1
Câu 2. Hệ phương trình 
có nghiệm.
2 2 x  3 y  0


C.  x; y   
A.  x; y  
D.  x; y    B.  x; y    3; 2 2 .

3; 2 2 .3; 2 2 .3;2 2 .

 x  my  0
có nghiệm duy nhất khi.
mx  y  m  1

Câu 3. Hệ phương trình 
A. m  1 .

B. m  1 .

C. m  0 .

D. m  1 .

 x  my  0
có vô số nghiệm khi.
mx  y  m  1

Câu 4. Hệ phương trình 
A. m  1 .

B. m  0 .

C. m  0 hoặc m  1 .

D. m  1 .

2ax  3 y  5
. Xét các mệnh đề sau:
 a  1 x  y  0

Câu 5. Cho hệ phương trình 

I. Hệ phương trình có một nghiệm duy nhất khi a  3 .
II. Hệ có vô số nghiệm khi a  3 .
III. Hệ vô nghiệm khi a  3 .
Mệnh đề nào sau đây là đúng.
A. Chỉ I.

B. Chỉ II.

C. I và II.

D. I và III.

x  y  z  3

Câu 6. Hệ phương trình 2 x  y  z  3 có nghiệm.
2 x  2 y  z  2


A.  x; y; z    8; 1;12 .

B.  x; y; z    4; 1;8 .

C.  x; y; z    4; 1; 6 .

D.  x; y; z   8;1; 12 .

Page 5

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690
1 2
x  y 1

Câu 7. Hệ phương trình 
có nghiệm.
1  2  2
 x y

A.  x; y    ; 4  .
3


B.  x; y     ; 4  .
3

C.  x; y    2;4 .

D.  x; y    2; 4 .

2

2 2
x y 3 0

Câu 8. Hệ phương trình 
có nghiệm.
 x 2  0
 x  y
1
A.  x; y    1;   .

3 2
B.  x; y    ;   .

4 2
C.  x; y     ;   .

1
D.  x; y   1;  . 3

2

4

3

3

 2

x  y  3

Câu 9. Hệ phương trình  2 2
có nghiệm.
x  y  3


A.  x; y   1;2 .

B.  x; y   1;2 ,  2;1 .

C.  x; y   1;1 ,  2;2 .

D.  x; y    2;1 .
x  2 y  m 1
. Với giá trị nào của m hệ phương trình có
 2 x  y  2m  3

Câu 10. Cho hệ phương trình 

nghiệm  x; y  sao cho x2  y 2 đạt giá trị nhỏ nhất.
A. m  1 .

1
2

3
2

B. m   .

C. m  .

D. m  1 .

x  2 y  z  2

Câu 11. Cho hệ phương trình  x  y  z  3
. Xác định m để hệ phương trình có
 x  my  m  1 z  2m  1
nghiệm.
A. m  4 .

B. m  4 .

C. m  3 .

Page 6

D. m  4 .

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690
 x
 m  1  2 y  2
Câu 12. Giá trị m thỏa mãn điều kiện nào để hệ phương trình 
có nghiệm
 x  y  3
 m  1

duy nhất.
A. m  1 .

B. m  1 và m 

1
.
2

C. m  1 .

D. m 

2 2
.
2

ax  y  2

6 x  by  6

Câu 13. Có bao nhiêu cặp số nguyên  a; b  sao cho hệ phương trình 
nghiệm.
A. 9 .

B. 8 .

C. 7 .

D. 6 .

Câu 14. Phương trình  m  n  3 x  5m  2n  9  0 thỏa mãn với mọi x 
A. m  0 và n  1 .

B. m  2 và n  1 .

C. m  1 và n  2 .

D. m  1 và n  2 .

khi.

Câu 15. Cho ba đường thẳng  d1  : x  2 y  1;  d2  : 2x  2 y  5;  d3  : 3m x  4 y  2m, m  . Định
m để ba  d1  ,  d2  và  d3  đồng qui.

3
5

A. m  .

6
5

3
5

B. m   .

C. m   .

Page 7

6
5

D. m  .

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690

VẤN ĐỀ 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
x  y  2

Câu 1. Hệ phương trình 

2
2
 x  y  10

có nghiệm.

A.  x; y   1;3 ,  3;1 .

B.  x; y    1;3 ,  3; 1 .

C.  x; y    1; 3 ,  3; 1 .

D.  x; y   1; 3 ,  3;1 .

 x 2  y 2  208
Câu 2. Hệ phương trình 
có nghiệm.
 xy  96

A.  x; y   8;12 , 12;8 ,  12; 8 ,  8; 12 .

B.  x; y   8;12 , 12;8 .

C.  x; y    8;12 , 12; 8 , 12;8 , 8;12 .

D.  x; y    12; 8 ,  8; 12 .

x  y  2
Câu 3. Hệ phương trình  2 2
có nghiệm.
 x  y  164

A.  x; y   10;8 .

B.  x; y    8; 10 .

C.  x; y   10;8 ,  8; 10 .

D.  x; y   10;8 ,  10; 8 .

 x2  y 2  x  y  2

Câu 4. Hệ phương trình 

 xy  x  y  1

có nghiệm.

A.  x; y    0;1 , 1;0 .

B.  x; y    0; 1 ,  1;0 .

C.  x; y   1;0 ,  1;0 .

D.  x; y    0;1 ,  1;0 .

 x2  x  3 y
Câu 5. Hệ phương trình  2
có nghiệm.
 y  y  3x

A.  x; y    0;0 ,  2;2 .

B.  x; y    0;0 ,  2; 2 .

C.  x; y    6;2 ,  2; 6 .

D.  x; y    3; 2 ,  2;3 .

 x2  y 2  3
có nghiệm.
 xy  2

Câu 6. Hệ phương trình 

A.  x; y    2;1 ,  2; 1 ,  2;1 ,  2; 1 .

B.  x; y    2;1 ,  2; 1 .

C.  x; y    2;1 ,  2; 1 .

D.  x; y    2; 4 ,  4; 2 .

Page 8

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690
x  y  S
có nghiệm.
 xy  P

Câu 7. Tìm quan hệ giữa S và P để hệ phương trình 
A. S 2  6 P  0 .

B. S 2  4 P  0 .

C. S 2  2 P  0 .

D. S 2  P  0 .

 x 2 y  xy 2  2m
có nghiệm duy nhất khi m bằng.
x  y  4

Câu 8. Hệ phương trình 
A. m  8 .

B. m  8 .

C. m  2 .

ax  y  a 2

Câu 9. Định a để hệ phương trình 

 x  ay  1

A. a  1 .

D. m  8 .

có nghiệm.

B. a  0 và a  1 .

C. a  1 .

D. a  1 .

x  y  4
có nghiệm.
 xy  m

Câu 10. Định m để hệ phương trình 
A. m  4 .

B. m  4 .

C. m  4 .

D. m  4 .

2
2
 x  y  xy  7
có nghiệm.
2
2
 x  y  xy  3

Câu 11. Hệ phương trình 
A.  x; y   1;2 ,  1; 2 .

B.  x; y   1;2 ,  2; 1 .

C.  x; y   1;2 ,  2;1 .

D.  x; y   1;2 ,  2;1 ,  1; 2 ,  2; 1 .

5x   a  2  y  a
Câu 12. Hệ phương trình 
có nghiệm với mọi cặp số  x; y  .
 a  3 x   a  3 y  2a

A. a  7 .

B. a  3 và a  7 .

C. a  0 và a  7 .

D. a  3 .

 x  y  4 xy  2m
Câu 13. Định m để hệ phương trình  2 2
có nghiệm.
 x  y  2 xy  m  1
5
4

A. m  .

5
4

B. 1  m  .

C. m  2 .

D. 0  m  2 .

x  y  m  3
Câu 14. Định m để hệ phương trình  2 2
có nghiệm.
 x  y  xy  2m  2

A. m  1 .

B. m  7 .

C. m  4 .

D. m  3 .

 x  y  m 1
Câu 15. Định m để hệ phương trình  2 2
có nghiệm.
2
 x  y  m  4m  5

A. Với mọi m .

B. 1  m  5 .

C. m  1 hoặc m  3 .

Page 9

D. 1  m  3 .

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690

VẤN ĐỀ 5: ÔN TẬP CHƯƠNG III
Câu 1. Phương trình

x2
2
1

 có nghiệm.
x  2 x  x  2 x

A. x  0 hoặc x  1 .
Câu 2. Giải phương trình
A. x  2 .

16
.
7

C. x  0 hoặc x  1 .

D. x  1 .

C. x  3 hoặc x  4 .

D. Vô nghiệm.

C. x  2 .

D. Vô nghiệm.

x
2 x 1 x2 12


 0.
x  2 x  2 x2  4

B. x  3 .

Câu 3. Giải phương trình
A. x 

B. x  1 .

x  2 3x  2

 4.
x 1 x  5

B. x  

16
.
7

Câu 4. Phương trình 2mx  3x  4  x  2m có nghiệm với mọi x 
A. m  1 .
Câu 5. Phương trình

B. m  2 .

khi.

C. m  2 .

D. m  1 .

x  2m x  2

 2 vô nghiệm khi.
x2
x 1
3
2

A. m  3 .

B. m   .

C. m  2 .

D. m  hoặc m  1 .

3
2

Câu 6. Phương trình  m  1 x  2  x  m có nghiệm khi.
2

A. m  2 .

B. m  0 .

C. m  1 .

D. m  2 và m  0 .

Câu 7. Phương trình

m  x x  2 3m  4
có nghiệm không âm khi.


m  2 m  2 m2  4

A. m  1 .

B. m  1 và m  0, m  2 .

C. m  0 và m  2 .

D. m  2 .

Câu 8. Với điều kiện nào của m thì phương trình  m2  2 x  2  6 x  m Chỉ có nghiệm âm.
A. m  2 .

B. m  2 .

C. m  2 .

Câu 9. Với điều kiện nào của m thì phương trình

D. 2  m  2 .

x2  2mx  3  x  1 có nghiệm.

B.  3  m  3 .

A. 1  m  1 .

Page 10

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690
D. m   3 hoặc m  3 .

C. 1  m  1 .

Câu 10. Tính b và c , biết rằng chúng là hai nghiệm phân biệt của phương trình
x 2  bx  c  0 .

A. b  1; c  2 .

B. b  1; c  2 .

C. b  2; c  1 .

D. b  2; c  1 .

Câu 11. Nghiệm của phương trình mx2  4  m  5 x  5m  20  0 khi m  0 .
20  5m 
.
m 


B. S  1;

20  5m 
.
m 

5m  20 
.
m 


D. S  1;

5m  20 
.
m 

A. S  1;C. S  1;

Câu 12. Hai số1
1

là nghiệm của phương trình bậc hai.
3 2 2
3 2 2

A. 14 x2  6 2 x  1  0 .

B. 14 x2  3 2 x  1  0 .

C. 14 x2  3 2 x  1  0 .

D. 14 x2  6 2 x  1  0 .

Câu 13. Định m để hai phương trình x2   m  2 x  3  0; x2  3x  m  2  0 có nghiệm chung.
A. m  0 .

B. m  5 .

C. m  5 hoặc m  0 .

D. m  0 hoặc m  5 .

Câu 14. Định m để phương trình

x  m  2  m x  m 1

 0 có một nghiệm duy nhất.
x 1
x 1

A. m  1 .

B. m  1 .

C. m  1 hoặc m  3 .

D. m  1 hoặc m  3 .

Câu 15. Khi phương trình x2   m 1 x  m  2  0 có hai nghiệm phân biệt với bình phương
của hiệu hai nghiệm bằng tích của chúng thì giá trị của m bằng.
7 5
7 5
hoặc m 
.
2
2

A. m  3 .

B. m 

C. m  1 .

D. m  7  5 hoặc m  7  5 .

Câu 16. Cho phương trình x2  2  m  2 x  4  0 có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 . Tính giá trị
của biểu thức
A.

1
1
 2 theo m .
2
x1 x2

m2  4m  8
.
4

B.

m2  4m  6
.
8

C.

Page 11

m2  4m  6
.
4

D.

m2  4m  4
.
4

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690
Câu 17. Cho phương trình x2  2  m  2 x  4  0 có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 . Tính giá trị
của biểu thức
A.
C.

1
1
 3 theo m .
3
x1 x2

 m  2   m 2  4m  7 
8

 m  2  m2  4m  1
8

.

B. 

.

D. 

 m  2   m 2  4m  7 
8

 m  2   m2  4m  1
8

.

.

Câu 18. Định m để phương trình x2  2  m  2 x  2m  5  0 có hai nghiệm phân biệt không
thuộc khoảng  3;5 .
A. m  3 hoặc m  5 .

B. 3  m  5 .

C. m  4 hoặc m  5 .

D. 4  m  5 .


ax  by  c 1
Câu 19. Cho hệ phương trình  /
. Biết rằng phương trình  2 vô nghiệm.
/
/
a x  b y  c  2 

Xét các mệnh đề sau:
I. Hệ đã cho nghiệm đúng với mọi giá trị của các ẩn.
II. Hệ đã cho vô nghiệm.
III. Tập hợp nghiệm của hệ trùng với tập nghiệm của 1 .
Mệnh đề nào sau đây sai.
A. Chỉ I.

B. Chỉ II.

C. I và III.

D. I và II.


ax  by  c 1
Câu 20. Cho hệ phương trình  /
. Biết rằng phương trình  2 nghiệm đúng
/
/
a x  b y  c  2 

với mọi giá trị của các ẩn. Khẳng định nào sau đây là đúng.
A. Tập hợp nghiệm của hệ trùng với tập nghiệm của 1 .
B. Hệ đã cho vô nghiệm.
C. Hệ đã cho nghiệm đúng với mọi giá trị của các ẩn.
D. A, B, C đều sai.

ax  by  c 1
Câu 21. Cho hệ phương trình  /
. Để giải hệ phương trình trên, ta lập các
/
/
a x  b y  c  2 

định thức.
A. D  ab/  a/ b/ ; Dx  bc/  b/ c; Dy  ac/  a/ c .

Page 12

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690
B. D  ab/  a / b; Dx  bc /  b/ c; Dy  ca /  c / a .
C. D  ab  a / b/ ; Dx  cb/  c / b; Dy  ca /  c / a .
D. D  ab/  a / b; Dx  cb/  c / b; Dy  ac /  a / c .

mx  2 y  m  1
. Với điều kiện nào của m thì hệ có
 x   m  1 y  2m  4


Câu 22. Cho hệ phương trình 
nghiệm duy nhất.
A. m  1 và m  2 .

B. m  1 và m  2 .

C. m  1 và m  2 .

D. m  1 và m  2 .

mx  2 y  m  1
. Với điều kiện nào của m thì hệ có
 x   m  1 y  2m  4


Câu 23. Cho hệ phương trình 
nghiệm nguyên.
A. m  1;3;7 .

B. m  1;7 .

C. m  1;7 .

D. m  1; 3;7 .
3x  2 y  2  0
có nghiệm.
x  4 y  4  0

Câu 24. Hệ phương trình 
A.  x; y    ;  .
5 5

B.  x; y     ;  .
5 5

C.  x; y    ; 

D.  x; y     ;

8 7

8 74
5

14 
.
54 14 
.
 5 5

x2 y 3
 3  2  1
Câu 25. Giải hệ phương trình 
.
x

3
y

2


2
 2
3
7
7
; .
 13 13 

B.  x; y   

 35 14 
; .
 13 13 

D.  x; y   

7 7
; .
 13 13 

A.  x; y   

 35 7 
;  .
 13 13 

C.  x; y    

x  y  x  2

Câu 26. Giải hệ phương trình 2 x  y  z  3 .
 x  2 y  z  1


Page 13

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690
A.  x; y; z   

11 4 
;3;  .
3
3

B.  x; y; z   

11
4
; 3;   .
3
3

C.  x; y; z    3;

D.  x; y; z    ; 3;

11 4 
;  .
 3 3

4
3

11 
.
3

Câu 27. Cho hai đường thẳng  d1  : x  my  3;  d2  : mx  4 y  6 .  d1  và  d2  cắt nhau khi.
A. m  2 .

B. m  2 .

C. m  2 .

D. m  1 .

Câu 28. Cho hai đường thẳng  d1  : x  my  3;  d2  : mx  4 y  6 .  d1  và  d2  song song khi.
A. m  2 .

B. m  2 .

C. m  2 .

D. m  1 .

Câu 29. Cho hai đường thẳng  d1  : x  my  3;  d2  : mx  4 y  6 .  d1  và  d2  trùng nhau khi.
A. m  2 .

B. m  2 .

C. m  2 .

D. m  1 .

Câu 30. Khi đa thức P  x    3a  b 11 x  5a 10 là đa thức không với mọi x  khi.
A. a  2; b  5 .

B. a  5; b  2 .

C. a  2; b  5 .

D. a  5; b  2 .

Câu 31. Xác định hàm số bậc nhất y  ax  b , biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm A 1; 2
và B  2; 1 .
A. y  x  3 .

B. y   x  3 .

C. y  x  3 .

D. y   x  3 .

2 x  y  1
có.
6 x  3 y  3

Câu 32. Hệ phương trình 

A. Một nghiệm duy nhất.

B. Vô số nghiệm.

C. Vô nghiệm.

D. Luôn có nghiệm âm.
mx  3 y  2
. Xét các mệnh đề sau:
3x  my  2

Câu 33. Cho hệ phương trình 

I. Nếu m  3 thì hệ phương trình vô nghiệm.
II. Nếu m  3 thì hệ phương trình có vô số nghiệm.
III. Nếu m  3 thì hệ phương trình có một nghiệm duy nhất.
Mệnh đề nào sau đây là đúng.
A. Chỉ I.

B. Chỉ III.

C. I và II.

D. I, II và III.

x  y  5

Câu 34. Giải hệ phương trình  y  z  1 .
z  x  2


A.  x; y; z    4;1;2 .

B.  x; y; z    4;1; 2 .

Page 14

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690
C.  x; y; z    4; 1;2 .

D.  x; y; z    4; 1; 2 .

Câu 35. Viết phương trình đường thẳng  d  cắt trục Ox tại điểm A có hoành độ 3 và cắt
trục Oy tại điểm B có tung độ 2 .
A. y  2 x  6 .

2
3

B. y  2 x  6 .

C. y   x  2 .

2
3

D. y  x  2 .


 m  3 x  y  1
. Với điều kiện nào của m thì hệ có nghiệm
2 x  my  2


Câu 36. Cho hệ phương trình 
dương.
A. m  2 .

B. m  1 .

C. m  1 hoặc m  2 .

D. 1  m  2 .

x  y  m  2
. Xét các mệnh đề sau:
2

 xy  x  y   m  3m  2

Câu 37. Cho hệ phương trình 

I. Hệ phương trình có nghiệm khi m  2 .
II. Hệ phương trình vô nghiệm khi m  0 .
III. Hệ phương trình có vô số nghiệm khi m  2 .
Mệnh đề nào sau đây là đúng.
A. Chỉ I.

B. Chỉ II.

C. II và III.

D. I và III.

 x 2  2 x  3 y  0
Câu 38. Giải hệ phương trình 
.
2
3x  2 y  y  0

A.  x; y    0;5 , 5;0 .

B.  x; y    0;0 ,  5;5 . 5  13 3  13   5  13 3  13 
;
;
 , 
 .
2   2
2 
 2C.  x; y   

D.  x; y    0;0 , 1;1 .

1 1
1
 2x  3 y  3
Câu 39. Giải hệ phương trình 
.
9 y 2  4 x 2  9 x2 y 2

 12 8 
; .
 13 5 

B.  x; y   

 12 8 
;  .
 13 5 

 12 8 
; .
 13 5 

D.  x; y    

A.  x; y    

 12 8 
;  .
 13 5 

C.  x; y   

Page 15

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690
x  y  1

Câu 40. Giải hệ phương trình 

4
4
 x  y  2 xy  1

.

A.  x; y   1;0 ,  0;1 .

B.  x; y    1;0 ,  0; 1 .

C.  x; y   1;0 .

D.  x; y    0;1 .

16
 2
 x  xy  x
Câu 41. Giải hệ phương trình 
.
 xy  y 2  16
y


A.  x; y   8;8 .

B.  x; y    2;2 .

C.  x; y    2; 2 ,  2;2 .

D.  x; y    8;8 , 8; 8 .

2
 xy  2 y  3x  2 y  1  0
Câu 42. Giải hệ phương trình 
.
2
2 xy  4 y  2 x  6 y  3  0

 1 B.  x; y     ;  .
3 6

 1 7


D.  x; y     ;1 ,   ;   .
4
3 6

A.  x; y     ;1 .
4

 1   1 7  
 



1


C.  x; y   1;   .
4
 x3  2 x  3 y
Câu 43. Giải hệ phương trình  3
.
 y  2 y  3x



A.  x; y    0;0  ,  5;  5 .

B.  x; y    0;0 ,  1; 1 .

C.  x; y    0;0 , 1;1 .

D.  x; y    0;0  ,  3;  3 .



3 3
 x y  1
Câu 44. Giải hệ phương trình  3 3
.
 x  y  2

 1 2 1 2 
,
.
2 
 2

A.  x; y   

B.  x; y   1; 2 .

C.  x; y    1;2 .

D.  x; y    1; 1 .

 x2  y  3

Câu 45. Giải hệ phương trình  1
1
1.


 x  1 x 1 y


Page 16

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690
 1 2 1 2 
,
 .
2
2A.  x; y   

B.  x; y   1; 2 .

C.  x; y    1;2 .

D.  x; y    1; 1 .

3
3
 x  x  y  y
Câu 46. Giải hệ phương trình  6 6
.
 x  y  2

A.  x; y   1; 1 .

B.  x; y    1;1 .

C.  x; y    1; 1 .

D.  x; y   1;1 .

2 x2  2 xy  3
Câu 47. Giải hệ phương trình  2
.
2
 x  2 xy  y  1
3


1


A.  x; y    ;   .
2 2

B.  x; y    3;1 .

C.  x; y    1; 3 .

D.  x; y     ;   .
2 2

 3


1


2

 x  xy  1
. Với điều kiện nào của m thì hệ có nghiệm.
2
 y  xy  2m  4

Câu 48. Cho hệ phương trình 

3
2

3
2

B. 1  m  .

A. m  .
3
2

3
2

C. m  1 hoặc m  .

D. 1  m  .

 xy  4my  4m  3
. Với điều kiện nào của m thì hệ có nghiệm.
x

m

1
y

0

Câu 49. Cho hệ phương trình 
A. 3  m  0 .

B. m  3 .

C. m  3 .

D. 0  m  3 .


4 x  3 y 
Câu 50. Giải hệ phương trình 
4 y  3x 


4
x
.
4
y

 2 7 2 7
;
.
7 
 7

A.  x; y    2; 2 .B.  x; y    

C.  x; y    2;  2 .

 2 7 2 7 

;
 .
7 

 7

D.  x; y    2; 2  ,  Page 17

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


www.MATHVN.com
Đại số 10 – Chương III - 2017___________________________________Th.s
Trần Văn Khoa - Mobile: 0120.524.0690

ĐÁP ÁN
CHỦ ĐỀ 1
1.C
6.D
11.A

2.C
7.A
12.C

3.A
8.C
13.C

4.D
9.A
14.B

5.C
10.C
15.C

4.A
9.D
14.D

5.B
10.A
15.A

4.C
9.B
14.D

5.D
10.D
15.C

4.D
9.C
14.C

5.A
10.A
15.A

4.C
9.C
14.C
19.D
24.B
29.B
34.B
39.C
44.D
49.C

5.D
10.B
15.B
20.A
25.D
30.A
35.D
40.A
45.B
50.D

CHỦ ĐỀ 2
1.C
6.D
11.C

2.B
7.C
12.C

3.D
8.B
13.A

CHỦ ĐỀ 3
1.B
6.A
11.A

2.A
7.A
12.D

3.D
8.C
13.C

CHỦ ĐỀ 4
1.B
6.B
11.D

2.A
7.B
12.A

3.C
8.D
13.B

CHỦ ĐỀ 5
1.B
6.D
11.D
16.C
21.D
26.B
31.C
36.B
41.B
46.C

2.D
7.B
12.D
17.B
22.C
27.C
32.B
37.D
42.D
47.D

3.A
8.A
13.C
18.C
23.D
28.A
33.D
38.B
43.A
48.A

___________HẾT___________

Page 18

Facebook.com/mathvncom

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình
Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×