Tải bản đầy đủ

Chương II. §2. Góc HÌNH HỌC 6

GÓC


Kiểm tra bài cũ:
Vẽ hai tia Ox và Oy chung gốc O, nhưng
không trùng nhau.

Giải:

Hình gồm hai tia Ox, Oy chung gốc O, được gọi là góc.
Thế nào là góc và cách vẽ góc, kí hiệu góc như thế
nào? Các em vào bài học hôm nay.


Bài học Góc có mấy ý chính? Đó là
các ý nào?


Trong các hình vẽ sau, đều có hai tia
Ox và Oy chung gốc


Hình a

Hình b

Hình c
Hình gồm hai tia Ox, Oy chung gốc O, được gọi là góc.
Vậy góc là hình như thế nào?


1. Định nghĩa góc:
Góc là hình gồm hai tia chung gốc.
Đỉnh của góc xOy là gốc O
...
Hai cạnh của góc xOy là hai tia Ox
. . . và Oy
·
xOy
Góc xOy được kí hiệu:
Còn đọc là góc yOx, góc O, kí hiệu
tương ứng là: ·yOx, · O

·
xOy
còn đọc là góc MON hay NOM kí hiệu
·
·
tương ứng là: MON
hay NOM

Đỉnh O của góc xOy ta viết ở giữa và viết bằng chữ in hoa.


Cho hình vẽ:
Góc bẹt là góc có hai tia đối nhau.
Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau, được
gọi là góc bẹt xOy.
? Hãy nêu một số hình ảnh
của góc, của góc bẹt?
Tia Ox và tia Oy là hai tia gì với nhau?
Vậy góc bẹt là góc có hai tia như thế nào?
Kim giờ và kim phút của đồng hồ
treo tường tạo thành một góc bẹt.

Bộ bàn ghế

Cầu Mỹ Thuận

Mái nhà


Một số hình ảnh góc trong thực tế:

Hai cạnh của thước xếp tạo thành
một góc

Chùm ánh sáng laser tạo thành những góc


BÀI 7 sgk / 75:

H.a

H.b
H.c

Hình

Tên góc
(cách viết thông thường)

Tên
đỉnh

Tên cạnh

Tên góc
(cách viết kí hiệu)

·yCz , zCy
· , C
µ
a Góc yCz, góc zCy, góc C C Cz, Cy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b

c

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.


BÀI 7 sgk / 75:

H.a

Hình

H.c

H.b

Tên góc
(cách viết thông thường)

Tên
đỉnh

a Góc yCz, góc zCy, góc C C
Góc TMP, góc PMT,
M
góc M
b
Góc MTP,
T
góc PTM, góc T
Góc xPy, góc yPx, góc P P
c
Góc ySz, góc zSy, góc S S

Tên cạnh

Tên góc
(cách viết kí hiệu)

Cz, Cy

·yCz , zCy
· , C
µ

·
·

MT, MP TMP
, PMT
, M
·
TM, TP MTP
,
· ,
Px, Py xPy

·
PTM
, Tµ
·yPx, P
µ

¶ , $
Sy, Sz ¶ySz , zSy
S


3. Vẽ góc : Vẽ góc xOy
 Vẽ đỉnh O của góc
 Vẽ hai cạnh Ox, Oy của góc
y

Z

2

O.
Trong trường hợp có nhiều
góc chung 1 đỉnh, để phân
biệt các góc người ta vẽ
thêm một hay nhiều vòng
cung nhỏ để nối hai cạnh
của góc.

1

x

Khi cần phân biệt các
góc có chung một đỉnh,
chẳng hạn đỉnh O có
µ
ˆKí hiệu
xOy
O
1
ˆ
yOz
Kí hiệu
Oˆ 2


4.

Điểm nằm trong góc

Cho hai tia Ox, Oy không đối nhau, không
trùng nhau, điểm M là điểm nằm bên trong
góc xOy
Tia OM nằm giữa hai tia Ox, Oy ta còn nói tia
·
OM nằm trong xOy
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia nào?


a
Ha

i ti

O
·
xOy
·yOx

Cạn
h

Ox,

µ
O

Oy


Hướng dẫn học ở nhà
 Học thuộc lí thuyết.
 Làm các bài tập 6, 8, 9 sgk trang75,
làm lại bài 7sgk
 Chuẩn bị bài sau “ Số đo góc”.
Các em đem thước đo góc.


Phßng GD - §T huyÖn xu©n trêng
Trêng THCS xu©n t©n
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×