Tải bản đầy đủ

142 câu lý THUYẾT DAO ĐỘNG điện từ

Câu 1: Một mạch dao động LC đang bức xạ ra sóng trung, để mạch đó bức xạ ra sóng ngắn thì phải
A. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở thuần thích hợp
B. Mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.
C. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.
D. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp.
Đáp án : C Nhận xét các đáp án
Bước sóng của điện từ bức xạ:λ = c.T =2II.c. LC .Vậy để mạch giảm bước sóng thì chu kỳ dao động của
mạch phải giảm
A.Sai,vì mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trở thuần thích hợp không làm thay đổi chu kỳ.
B.Sai,vì mắc song song thêm vào mạch một tụ điện thì điện dung của bộ tụ CB=C1+C2 tăng ,nên chu kỳ giảm
1
1
1
+ +
C.Đúng,vì mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện thì điện dung của bộ tụ
giảm ,nên chu kỳ giảm
Cb C1 C2
D.Sai,vì mặc nối tiếp thêm vào mạch một cuộc dây thuần cảm thì cẩm kháng
của bộ Lb =L1+L2 tăng,nên chu kỳ tăng
Câu 2: Sóng được đài phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là
A. sóng trung.

B. Sóng cực ngắn
C. Sóng ngắn.
D. Sóng dài
Đáp án : C Nhận xét các đáp án
A.Sai,vì sóng trung bị tầng điện li hấp thụ nên không thể truyền đi xa
B.Sai,vì sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ nên không thể truyền đi xa trên mặt đất,mà chỉ dùng
trong thông tin liên lạc vũ trụ
C.Đúng ,vì sóng ngắn bị tầng điện li và mặt đất phản xạ nên có khả năng truyền đi xa
D.Sai ,vì sóng dài bị tầng điện li và mặt đất hấp thụ nên không thể truyền đi xa
Câu 3: Sóng nào sau đây không phải sóng điện từ?
A. Ánh sáng phát ra từ ngọn nến đang cháy.
B. Sóng của đài phát thanh ( sóng radio )
C. Sóng của đài truyền hình ( sóng ti vi )
D. Sóng điện thoại
Đáp án : A Nhận xét các đáp án:
A.Sai ,vì ánh sáng nhìn thấy được ckhông phải là sóng điện từ
B. sóng của đài phát thanh (sóng radio)phải là sóng điện từ
C.sóng của đài truyền hình (sóng ti vi )là sóng vô tuyên nên nó là sóng điện từ
D. sóng điện thoại cũng là một loại sóng điện từ
Câu 4: Chọn một câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản:
A. Sóng mang là sóng điện từ có biên độ lớn do máy phát dao động điện từ duy trì tạo ra.
B. Micro là dụng cụ làm tăng cường độ của sóng âm, làm ta nghe rõ hơn.
C. Trước khi truyền đến anten phát cần phải khuếch đại sóng âm tần.
D. Biến điệu biên độ là làm cho biên độ của sóng cao tần biến đổi với tần số bằng tần số của sóng âm tần.
Đáp án : D Nhận xét các đáp án
A.Sai,vì sóng mang là sóng điện từ có biên độ nhỏ do máy phát dao động điện từ duy trì tạo ra.
B.Sai, vì micro là dụng cụ chuyển sóng âm thành sóng âm tần
C.Sai ,vì trước khi truyền đến anten phát cần khuyech đại sóng vô tuyến
D.Đúng ,vì biến điệu biên độ là làm cho biên độ của sóng cáo tần biến đổi với tần số bằng tần số của
sóng âm tần.
Câu 5: Chọn phát biểu sai về thang sóng điện từ:
A. các sóng có bước sóng càng ngắn thì năng lương càng lớn ,nên càng dễ tác dụng lên kính ảnh
B. Các sóng có tần số càng nhỏ thì khả năng đâm xuyên càng mạnh.
C. Các sóng có tần số càng nhỏ thì càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa của chúng.
D. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì cáng dễ làm phát quang các chất và gây ion hóa chất khí
Đáp án : B Nhận xét các đáp án .
A.Phát biểu đúng ,vì các sóng có bước sóng càng ngắn thì năng lương càng lớn ,nên càng dễ tác dụng lên
kính ảnh
B.Phát biểu đúng ,vì các sóng có tần số càng nhỏ thì năng lượng càng nhỏ ,nên khả năng đam xuyên càng
kém

C.Phát biểu đúng vì các sóng có tàn số càng nhỏ thì bước sóng càng lớn ,nên khoảng vâng càng lớn .Vì vậy
càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa của chúng


D.Phát biểu đúng vì các sóng có bước sóng càng ngắn thì càng dễ làm phát quang các chất và gây ion hóa
chất khí
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra môt từ trường ở các điểm lân cận.
B. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.
C. Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cùng có các đường sức là những đường cong khép kín.
D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến
thiên.
Đáp án : C Điện trường và từ trường biến đổi theo thời gian.
C sai
Câu 7: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và
cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
A. luôn cùng pha nhau.
B. với cùng biên độ.
C. luôn ngược pha nhau.
D. với cùng tần số.
Đáp án : D Biến thiên cùng tần số là đúng, vì biểu thức của chúng là đạo hàm của nhau!
Câu 8: Chọn câu sai: dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC và dao động điều hoà của con lắc lò
xo có
A. vận tốc dao động v tương đương với cường độ dòng điện i.
B. hệ số tự cảm L tương đương với khối lượng m của vật nặng
C. điện tích q của tụ điện tương đương với li độ x của con lắc.
D. điện dung C của tụ điện tương đương với độ cứng k của lò xo.
Đáp án : D điện dung C tương ứng với 1/k
Câu 9: Sóng điện từ có bước sóng nào sau đây phản xạ tốt ở tầng điện li được sử dụng trong kĩ thuật truyền
thanh ?
A. 500 m.
B. 50 m.
C. 5000 m
D. 5 m
Đáp án : B
Câu 10: Sóng âm và sóng điện từ
A. loại siêu âm và vi sóng đều truyền được đi xa trong vũ trụ
B. có thể truyền được trong không khí và trong chân không.
C. có bước sóng giảm xuống khi truyền từ không khí vào nước
D. có thể phản xạ, nhiễu xạ và giao thoa.
Đáp án : D A sóng âm không thể truyền đi xa trong vũ trụ B sóng âm không thể truyền được trong chân
không C sóng điện từ thì bước sóng không giảm D đặc trưng của sóng có thể phản xạ nhiễu xạ và giao thoa
Câu 11: Một mạch dao động LC đang thu được sóng ngắn. Để mạch có thể thu được sóng trung thì phải
A. mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp
B. mắc song song thêm vào mạch một cuộn dây có độ tự cảm thích hợp.
C. mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp
D. dùng điện môi giữa hai bản tụ có hằng số điện môi nhỏ hơn
Đáp án : A
Câu 12: Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều quanh trục đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện của
khung, trong một từ trường đều có
r
quay. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung đạt cực đại khi mặt khung
B vuông góc với trục
r
r
A. vuông góc với B
B. tạo với B một góc 450
r
r
C. song song với B
D. tạo với B một góc 600
Đáp án : C
Câu 13: Trong mạch dao động điện từ LC, với cuộn dây có điện trở R. Sự tắt dần nhanh hay chậm phụ
thuộc vào
A. Độ tự cảm
B. Điện dung C
C. Điện trở R của cuộn dâyD. Tần số dao động riêng của mạch
Đáp án : C
Câu 14: Trong kỹ thuật truyền thông bằng sóng điện từ, để trộn dao động âm thanh và dao động cao tần
thành dao động cao tần biến điệu người ta phải
A. biến tần số của dao động cao tần thành tần số của dao động âm tần
B. biến tần số của dao động âm tần thành tần số của dao động cao tần
C. làm cho biên độ của dao động cao tần biến đổi theo chu kì của dao động âm tần.


D. làm cho biên độ của dao động âm tần biến đổi theo chu kì của dao động cao tần
Đáp án : C
Câu 15: Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC thì dao động điện từ trong mạch là
A. dao động tự do
B. dao động tắt dần C. dao động duy trì. D. dao động cưỡng bức
Đáp án : D
Câu 16: Chọn câu trả lởi không đúng. Tính chất của sóng điện từ:
A. Truyền được trong mọi môi trường vật chất, kể cả trong chân không.
B. Sóng điện từ mang năng lượng. Năng lượng sóng tỉ lệ với bước sóng.
r r r
C. Là sóng ngang. Tại mọi điểm của phương truyền sóng, các vectơ E ⊥ B ⊥ v và theo thứ tự tạo thành một
diện thuận.
D. Tốc độ truyền trong chân không bằng tốc độ ánh sáng c = 3.108m/s.
Đáp án : B
Câu 17: Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, sau khi trộn tín hiệu âm tần có tần số favới tín hiệu dao
động cao tần có tần số f (biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến ăngten phát biến thiên tuần hoàn với tần số
A. fa và biên độ như biên độ của dao động cao tần
B. f và biên độ như biên độ của dao động âm tần.
C. f và biên độ biến thiên theo thời gian với tần số bằng fa
D. fa và biên độ biến thiên theo thời gian với tần số bằng f.
Đáp án : C
Câu 18: Một mạch dao động LC đang bức xạ được sóng ngắn. Để mạch đó bức xạ được sóng trung thì phải
A. mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp.
B. mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.
C. mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trởthuần thích hợp.
D. mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.
Đáp án : B
Câu 19: Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li và có thể truyền tới mọi điểm trên
mặt đất ?
A. Sóng cực ngắn
B. Sóng ngắn
C. Sóng dài
D. Sóng trung
Đáp án : B
Câu 20: Gọi k là độcứng của lò xo, m là khối lượng của vật; L là hệ số tự cảm của cuộn dây, C là điện dung
của tụ. Hai đại lượng nào sau đây có chung đơn vị?
A. m/k và L.C
B. m.k và L/C
C. m/k và L/C
D. m.k và L.C
Đáp án : A
Câu 21: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?
A. Phản xạ.
B. Truyền được trong chân không.
C. Khúc xạ.
D. Mang năng lượng.
Đáp án : B
Câu 22: Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M
trên phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía tây. Vào thời điểm t thì
vectơ cường độ điện trường đang:
A. Cực đại và hướng về phía bắc
B. Cực đại và hướng về phía nam.
C. Bằng 0.
D. Cực đại và hướng về phía tây
Đáp án : A
Câu 23: Mạch chọn sóng dùng để thu các sóng dài có cấu tạo gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có
điện dung C. Để mạch có thể thu được các sóng trung ta cần phải:
A. tăng điện dung của tụ điện C.
B. Mắc nối tiếp thêm một tụ điện khác với tụ điện có sẵn trong mạch.
C. Mắc nối tiếp thêm một cuộn cảm khác với cuộn cảm có sẵn trong mạch.
D. Mắc song song thêm một tụ điện khác với tụ điện có sẵn trong mạch.
Đáp án : B để từ thu được sóng dài ta thu sóng trung =>
1. tổng điện dung sau phải nhỏ hơn tổng điện dung trước => mắc nối tiếp C
2. tổng cảm kháng sau phải nhỏ hơn cảm kháng trước => mắc song song L
3. đống thời 1 và 2
Câu 24: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng) trong
mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần?


A. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng.
B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng
lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.
C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động.
D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần số của
cường độ dòng điện trong mạch.
Đáp án : D năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên với tần số gấp 2 lần của mạch dao
động
Câu 25: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì:
A. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của
mạch
B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của
mạch
C. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của
mạch.
D. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của
mạch.
Đáp án : A mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không là mạch dao động lý tưởng, khi đó năng lượng
điện trường tập trung ở tụ điện, năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm cùng biến thiên với chu kì bằng
nửa chu kì dao động riêng của mạch.
Câu 26:
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Điện từ trường biển thiên theo thời gian lan truyền trong không gian dưới dạng sóng. Đó là sóng điện từ.
B. Sóng điện từ lan truyền với vận tốc rất lớn. Trong chân không, vận tốc đó bằng 3.108m/s.
C. Sóng điện từ mang năng lượng. Bước sóng càng nhỏ thì năng lượng của sóng điện từ càng lớn.
D. Sóng điện từ là sóng ngang.Trong quá trình lan truyền sóng điện từ thì điện trường biến thiên và từ
trường biến thiên dao động cùng phương và cùng vuông góc với phương truyền sóng.
Đáp án : D Sóng Điện Từ là một loại Sóng tạo từ hai sóng Sóng Điện E và Sóng Từ B vuông góc với
nhau và cùng vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 27:
Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, sau khi trộn tín hiệu âm tần có tần số fa với tín hiệu dao động cao
tần có tần số f (biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến ăngten phát bỉến thiên tuần hoàn với tần số
A. fa và biên độ như biên độ của dao động cao tần.
B. f và biên độ như biên độ của dao động âm tần.
C. f và biên độ biến thiên theo thời gian với tần số bằng fa.
D. favà biên độ biến thiên theo thời gian với tần số bằng f.
Đáp án : C Sóng chỉ được biến điệu về biên độ và được đưa đi dưới dạng sóng điện từ cao tần
Câu 28:
Chọn câu trả lời không đúng? Tính chất của sóng điện từ:
ur ur r
A. Là sóng ngang. Tại mọi điểm của phương truyền sóng, các vectơ E ⊥ B ⊥ v và theo thứ tự tạo thành một
tam diện thuận.
B. Sóng điện từ mang năng lượng. Năng lượng sóng tỉ lệ với bước sóng,
C. Tốc độ truyền trong chân không bằng tốc độ ánh sáng c = 3.108m/s.
D. Truyền được trong mọi môi trường vật chất, kể cả trong chân không.
Đáp án : B Sóng điện từ mang năng lượng. Năng lượng sóng tỉ lệ với bình phương biên độ sóng
Câu 29:
Một mạch dao động LC đang bức xạ được sóng ngắn. Để mạch đó bức xạ được sóng trung thì phải
A. mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp
B. mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở thuần thích hợp.
C. mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.
D. giảm độ tự cảm của cuộn dây
Đáp án : A Ta có: λ = 2π c. LC
Do sóng ngắn chuyển thành sóng trung nên λ1 < λ2 => C1 < C2 hoặc L1 < L2 hay tổng điện dung sau phải lớn
hơn điện dung của tụ lúc trước hoặc tổng độ tự cảm sau phải lớn hơn độ tự cảm của cuộn dây lúc trước hoặc
đồng thời


Nếu mắc song song: C = C1 + C2 +…+ Cn=> điện dung tăng, L = 1/L1 + 1/L2 + …. + 1/Ln => độ tự cảm giảm
Nếu mắc nối tiếp: C = 1/C1 + 1/C2 + … + 1/Cn => điện dung giảm, L = L1 + L2 + … + Ln => độ tự cảm tăng
từ đó dựa vào các đáp án ta chọn A
Câu 30: Biến điệu sóng điện từ là quá trình:
A. Trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ tần số cao.
B. Khuếch đại độ sóng điện từ.
C. Biến sóng điện từ tần số thấp thành sóng điện từ tần số cao.
D. Biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ
Đáp án : A
Câu 31: Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện thì hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ
điện U0 liên hệ với cường độ dòng điện cực đại I0 bởi biểu thức
L
L
C. U0 = I 0
..
. . D. U0 = I0 LC .
πC
πC
Q
I /ω
Io
Uo = o = o
=
L
1
Đáp án : A Ta có:
C
C
.C => U0 = I0 C . .
LC
Câu 32: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về
quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường thì kết luận nào sau đây là đúng?
A. Tại một điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.
B. Tại một điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2.
C. Vecto cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.
D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.
Đáp án : D
A. Sai vì Tại một điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động cùng pha.
B. Sai vì tương tự A
C. Vecto cường độ điện trường và cảm ứng từ vuông góc với nhau
D. ĐÚng
Câu 33: Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động mà không có tiêu hao
năng lượng thì
A. ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại thì năng lượng từ trường của mạch bằng không.
B. cường độ điện trường trong tụ điện tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ điện.
C. ở mọi thời điểm trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.
D. cảm ứng từ trong cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây.
Đáp án : A Trong mạch dao động LC lí tưởng ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch đạt cực đại,
năng lượng từ trường của mạch bằng không.
Câu 34: Sóng điện từ
A. là sóng dọc.
B. không truyền được trong chân không.
C. không mang năng lượng.
D. là sóng ngang.
Đáp án : D Trong các nhận xét chỉ có D là đúng : Sóng điện từ là sóng ngang, còn lại đều sai.
Câu 35: Một mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q là điện tích cực đại
của một bản tụ điện. Bỏ qua sự tiêu hao năng lượng trong mạch, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
A. U0 = I0

L
.
C

B. U0 = I0

q0
q
. .
C. I0 = q0ω.
D. I0 = 0 .
2
ω
ω
Đáp án : C Điện tích trong mạch có dạng q = q0cos(ωt + φ) vậy cường độ dòng điện có dạng i = q’(t) =
-q0ωq0sin(ωt + φ). Khi sin(ωt + φ) = 1, giá trị cực đại của dòng điện trong mạch là I0 = q0ω.
Câu 36: Trong một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện
dung C đang có dao động điện từ với tần số f. Hệ thức đúng là
1
4π 2 L
4π 2 f 2
f2
.
..
A. C =
.
B.
C
=
.
C.
C
=
D.
C
=
.
.
4π 2 f 2 L
f2
L
4π 2 L
1
1
.
Đáp án : A Ta có tần số dao động : f =
. Suy ra C =
2 2
4π f L
2π LC
A. I0 = q0ω2.

B. I0 =


Câu 37: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện
A. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
B. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.
C. không thay đổi theo thời gian.
D. biến thiên điều hòa theo thời gian.
Đáp án : D
Câu 38: Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì :
A. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.
B. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.
C. tốc độ truyền sáng tăng, bước sóng giảm.
D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.
Đáp án : A Ta có khi sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì tốc độ truyền sóng giảm từ đó bước
sóng λ = v.T cũng giảm.
Câu 39: Khi nói về dao động điện từ trong một mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. Năng lượng điện từ trong mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. Điện tích của một bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. Điện áp giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian.
Đáp án : B Năng lượng điện từ trong mạch LC lí tưởng không đổi theo thời gian. Vậy phát biểu B là sai.
Câu 40: Khi nói về quá trình lan truyền của sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.
B. Sóng điện từ là sóng ngang và mang năng lượng.
ur
ur
C. Véctơ cường độ điện trường E cùng phương với véctơ cảm ứng từ B. .
D. Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha nhau. ur
Đáp án : C Khi sóng điện từ lan truyền thì phương của vectơ cường độ điện trường E luôn vuông góc với
ur
vectơ cảm ứng từ B. . Vì thế kết luận C sai.
Câu 41: Khi nói về sóng ngắn, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li.
B. Sóng ngắn không truyền được trong chân không.
C. Sóng ngắn phản xạ tốt trên mặt đất.
D. Sóng ngắn có mang năng lượng.
Đáp án : B Sóng ngắn là sóng điện từ có bước sóng nhỏ nên sóng ngắn vẫn truyền được trong chân không
Câu 42: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung
C. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ
điện là U0. Hệ thức đúng là:
C
C
A. U0 = I0
B. I0 = U0 LC .
C. I0 = U0
.
D. U0 = I0 LC . .
..
L
L
Đáp án : C Ta có:
C
Io = Qo.ω = CUo.(1/√LC) = Uo.
.
L
Câu 43: Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một
bản của tụ điện có biểu thức là Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là q = 3.10-6cos2000t(C).
Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
π
A. i = 6cos(2000t - ) (mA).
B. i = 6cos(2000t + ) (mA).
2
π
π
C. i = 6cos(2000t ) (A).
D. i = 6cos(2000t + ) (A).
2
2
π
π
Đáp án : B i = q' = -2000.3.10-6sin2000t = 0,006cos(2000t +
) (A) = 6cos(2000t +
) (mA).
2
2
Câu 44: Điều nào sau đây là SAI khi nói về nguyên tắc phát và thu sóng điện từ ?
A. Để phát sóng điện từ, người ta mắc phối hợp một máy phát dao động điều hòa với một ăngten.
B. Dao động điện từ thu được từ mạch chọn sóng là dao động tự do với tần số bằng tần số riêng của mạch.
C. Để thu sóng điện từ người ta phối hợp ăngten với một mạch dao động.


D. Dao động điện từ thu được từ mạch chọn sóng là dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của sóng.
Đáp án : B Điều SAI khi nói về nguyên tắc phát và thu sóng điện từ : Dao động điện từ thu được từ mạch
chọn sóng là dao động tự do với tần số bằng tần số riêng của mạch.
Câu 45: Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện thì hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ
điện U0C liên hệ với cường độ dòng điện cực đại I0 bởi biểu thức :
L
1 L
L
I0
A. U0C =
B. U0C = C
C. U0C = π C
D. U0C = π C I0
Đáp án : B Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0C liên hệ với cường độ dòng điện cực đại I0bởi biểu
L
thức : U0C =
I0
C
Câu 46: Sự tương tự giữa dao động điện từ với dao động của con lắc lò xo. 1. Điện tích của tụ điện tương tự
với li độ của quả cầu . 2. Cường độ dòng điện tương tự với vận tốc của quả cầu. 3. Năng lượng điện trường
tương tự với động năng của quả cầu. 4. Năng lượng từ trường tương tự với thế năng của lò xo. 5. Độ tự cảm
của cuộn cảm tương tự với khối lượng của quả cầu. 6. Điện dung của tụ điện tương tự với độ cứng của lò xo.
A. (1), (3) và (4) đều đúng.
B. (1) , (2) và (5) đều đúng.
C. (4) , (5) và (6) đều đúng.
D. (2) , (5) đều đúng.
Đáp án : B
Câu 47: Để hiệu ứng Dopler xuất hiện thì điều kiện cần và đủ là:
A. nguồn âm và máy thu chuyển động ngược chiều nhau.
B. máy thu chuyển động và nguồn âm đứng yên.
C. máy thu đứng yên và nguồn âm chuyển động.
D. nguồn âm và máy thu chuyển động tương đối với nhau.
Đáp án : D Để hiệu ứng Dopler xuất hiện thì điều kiện cần và đủ là : nguồn âm và máy thu chuyển động
tương đối với nhau.
Câu 48: Mạch cộng hưởng dùng để thu các sóng trung. Để mạch có thể thu được các sóng dài thì cần phải
A. tăng điện dung cho tụ điện.
B. nối một tụ điện nối tiếp vào tụ đã có sẵn trong mạch.
C. mát hóa hay nối đất ăng –ten.
D. giảm số vòng dây của cuộn cảm L.
Đáp án : A λ = 2Π LC để bắt được sóng dài, nghĩa là λ tăng thì ta phải tìm cách tăng L hoặc C
Mạch cộng hưởng dùng để thu các sóng trung. Để mạch có thể thu được các sóng dài thì cần phải tăng điện
dung cho tụ điện.
Câu 49: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng vô tuyến?
A. Sóng trung có thể truyền xa trên mặt đất vào ban đêm.
B. Sóng dài thường dùng trong thông tin dưới nước.
C. Sóng ngắn có thể dùng trong thông tin vũ trụ vì truyền đi rất xa.
D. Sóng cực ngắn phải cần các trạm trung chuyển trên mặt đất hay vệ tinh để có thể truyền đi xa trên mặt
đất.
Đáp án : C Phát biểu sai : Sóng ngắn có thể dùng trong thông tin vũ trụ vì truyền đi rất xa.
Câu 50: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.
Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và
cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì
I0
L
. C. U0 = I0 C . .
A. U0 = I0
B. U0 =
D. U0 = I0√LC.
.
LC
C
L
Đáp án : A
Câu 51: Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong
mạch có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Năng lượng điện từ
của mạch bằng
1
1
1
U2
A.
LC2.
B CUo2.
C.
CL2.
D.
√LC.
2
2
2
2
Đáp án : B
Câu 52: Tìm nhận xét Sai về thu phát sóng điện từ


A. Sự duy trì dao động trong máy phát dao động cùng tranzito tương tự như sự duy trì dao động của quả lắc
trong đồng hồ quả lắc.
B. Muốn sóng điện từ được bức xạ, phải dung mạch dao động LC hở tức là cuộn L và tụ C mắc với nhau còn
hai đầu để hở.
C. Để phát sóng điện từ, người ta mắc phối hợp một máy phát dao động điều hòa với một ăng ten.
D. Để thu sóng điện từ, người ta mắc phối hợp một ăng ten với một mạch dao động có tụ điện có điện dung
C điều chinh được để tạo cộng hưởng về tần số của sóng cần thu.
Đáp án : B Nhận xét Sai về thu phát sóng điện từ :
Muốn sóng điện từ được bức xạ, phải dung mạch dao động LC hở tức là cuộn L và tụ C mắc với nhau còn
hai đầu để hở.
Câu 53: Sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong miền
A. từ hàng trăm đến hàng nghìn mét.
B. từ vài vạn nm đến vài chục vạn nm.
C. từ vài ngàn nm đến vài chục ngàn nm. D. từ vài chục nm đến vài trăm nm.
Đáp án : A Sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong miền từ hàng trăm đến hàng nghìn mét.
Câu 54: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì
A. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
B. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
C. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
Đáp án : B
Câu 55: Dao động tự do là dao động
A. Không chịu tác dụng của ngoại lực nào cả.
B. Có vị chu kì phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
C. Có chu kì xác định và luôn không đổi.
D. Có chu kì chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ mà không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
Đáp án : D Dao động tự do là dao động có chu kì chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ mà không phụ thuộc
vào các yếu tố bên ngoài.
Câu 56: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực
hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và
cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là
C
A. i2 = LC (U02 - u2).
B. i2 = (U02 - u2).
L
L
C. i2 = LC(U02 - u2).
D. i2 = (U02 - u2).
C
Đáp án : B
Câu 57: Sóng điện từ
A. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.
B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.
C. là sóng dọc hoặc sóng ngang.
D. không truyền được trong chân không.
Đáp án : B
Câu 58: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng sóng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?
A. Mạch biến điệu. B. Mạch tách sóng. C. Mạch khuếch đại. D. Anten.
Đáp án : B
Câu 59: Dao động điện từ trong mạch LC được tạo thành do hiện tượng
A. tỏa nhiệt Jun-Lenxơ.
B. cộng hưởng điện.
C. tự cảm.
D. truyền sóng điện từ.
Đáp án : C Dao động điện từ trong mạch LC được tạo thành do hiện tượng tự cảm .
Câu 60: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung
thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được
A. từ 4π LC1 đến 4π LC2 . .
B. từ 2 LC1 đến 2 LC2 . .
C. từ 4 đến 4.

D. từ 2π LC1 đến 2π LC2 .


Đáp án : D Chu kỳ dao động riêng của mạch dao động điện từ LC là T = 2π LC Vậy khi điện dung thay đổi
từ C1 đến C2 thì chu kỳ dao động riêng thay đổi dược từ 2π LCI đến 2π LC2
Câu 61: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
A. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.
B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.
C. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.
D. Sóng điện từ là sóng ngang.
Đáp án : A khi sóng điện từ lan truyền ,vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng ứng
từ và chúng vuông góc với phương truyền sóng .vif thế kết luận A là sai.
Câu 62: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và
cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
A. với cùng biên độ.
B. với cùng tần số.
C. luôn cùng pha nhau.
D. luôn ngược pha nhau.
Đáp án : B ta biết khi điện tích biến thiên điều hòa Description : Description : γ q = Qcosωt thì dòng điện
dq
π
= −ωQsinωt rõ ràng i và q biên thiên cùng tần số nhưng lệch pha .vậy chỉ
cũng biến thiên điều hòa i =
dt
2
có đáp án B đúng
Câu 63: Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.
B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.
C. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hoà theo thời
gian với cùng tần số.
D. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch
π
pha nhau .
2
Đáp án : A năng lượng từ trường và năng lượng điện từ trường của mạch luôn bieens đổi ngược pha
nhau,nghĩa là tăng giảm ngược nhau.vậy phát biểu sai là:năng lượng từ trường và năng lượng điện trường
của mạch luôn cùng tăng hoặc cùng giảm.
Câu 64: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện
dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch
là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là √5 f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị
C1
C
A. 1 .
B. 5C1 .
C. √5C1.
D.
.
5
5
Đáp án : A
1
Ta có khi tần số: f1 =
(1)
2π LC1
Khi tần số : f = 5 f1 =

1
2π LC2

(2)

1
C2
C
1
C
=
⇒ 2 = ⇔ C2 = 1
C1
C1 5
5
5
Câu 65: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích
trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa
giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là
A. 12Δt.
B. 6Δt.
C. 3Δt.
D. 4Δt.
Đáp án : B

t
Ta có điện tích t = 0 thì q = Q0 nên phương trình dao động của điện tích là q = Q0 cos ωt = Q0 cos
T
Q
Q

∆t
tại ∆t thì q = 0 ⇒ 0 = Q0cos
2
2
T

1

π
cos
∆t = ⇔
∆ t = ⇔ T = 6∆ t
T
2
T
3
Từ (1) và (2) suy ra


Câu 66: Mạch biến điệu dùng để làm gì. Chọn câu đúng:
A. Khuếch đại dao động điện từ cao tần.
B. Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao tần.
C. Tạo ra sóng điện từ cao tần.
D. Tạo ra dao động điện từ tần số âm.
Đáp án : B Mạch biến điệu dùng để trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao tần.
Câu 67: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện trong mạch
và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lệch pha nhau một góc bằng
π
π
A. .
B. π.
C. .
D. 0.
4
2
Đáp án : C
Câu 68: Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L,
đang có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Khi hiệu điện thế giữa hai
U
bản tụ là 0 thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng
2
U
U
U
U
3L
5C
5L
3C
A. 0
.
B. 0
C. 0
.
D. 0
.
2
2
2
2
C
L
C
L
Đáp án : D
Câu 69: Sóng điện từ và sóng ánh sáng khác nhau ở
A. bước sóng.
B. giao thoa sóng.
C. vận tốc truyền sóng trong chân không.
D. tự truyền đi mà không cần sự biến dạng của môi trường đàn hồi.
Đáp án : D Sóng điện từ và sóng ánh sáng khác nhau ở tự truyền đi mà không cần sự biến dạng của môi
trường đàn hồi.
Câu 70: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?
A. Nếu tại một nơi có từtrường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.
B. Điện trường và từtrường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.
C. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm
luôn vuông góc với nhau.
D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi.
Đáp án : D
Câu 71: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
A. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.
B. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.
C. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.
D. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
Đáp án : B Sóng điện từ truyền được trong các môi trường vật chất khí ,rắn ,lỏng và cả trong chân không .vì
thế B là câu sai.
Câu 72: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn
π
π
A. ngược pha nhau. B. lệch pha nhau . C. lệch pha nhau . D. đồng pha nhau.
4
2
Đáp án : D
Câu 73: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.
Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ
dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là
C
C
C
C
A. I0 = U0
.
B. U0 = I0
.
C. U0 = I0
.
D. I0 = U0
.
2L
2L
L
L
Đáp án : D
Câu 74: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung
C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Q0 và cường độ
dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tần số dao động được tính theo công thức


I0
Q0
1
.
B. f = 2πLC.
C. f
.
D. f =
.
2π Q0
2π I 0
2π LC
Đáp án : A
Câu 75: Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t
= 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này bằng 0 ở thời điểm đầu tiên
(kể từ t = 0) là
T
T
T
T
A. .
B. .
C. .
D. .
6
2
4
8
Đáp án : C
Câu 76: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng
lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về
phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có
A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.
B. độ lớn cực đại và hướng vềphía Đông.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
D. độ lớn bằng không.
Đáp án : A
Câu 77: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng điện từ mang năng lượng.
B. Sóng điện từ là sóng ngang.
C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.
D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
Đáp án : D
Câu 78: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do thì
A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
B. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
C. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
Đáp án : C
Câu 79: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Biết giá trị cực đại của
cường độ dòng điện trong mạch là I0 và giá trị cực đại của điện tích trên một bản tụ điện là q0 . Giá trị của f
được xác định bằng biểu thức
q0
I0
q0
I0
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
2π I 0
2q0
π I0
2π q0
Đáp án : D ta có I 0 / q0 = ω = 2Π f
nên f = I 0 / (2Π q0 )
Câu 80: Trong sơ đồ khối của máy phát và máy thu vô tuyến, bộ phận khuếch đại
A. trong máy phát và trong máy thu đều là khuếch đại cao tần.
B. trong máy phát và khuếch đại âm tần, còn trong máy thu là khuếch đại cao tần.
C. trong máy phát là khuếch đại cao tần, còn trong máy thu là khuếch đại âm tần.
D. trong máy phát và trong máy thu đều là khuếch đại âm tần.
Đáp án : C Trong sơ đồ khối của máy phát và máy thu vô tuyến, bộ phận khuếch đại trong máy phát là
khuếch đại cao tần, còn trong máy thu là khuếch đại âm tần.
Câu 81: Phát biểu sai khi nói về thuyết điện từ Mắc-xoen
A. Dòng điện dịch gây ra biến thiên điện trường trong tụ điện.
B. Không có sự tồn tại riêng biệt của điện trường và từ trường.
C. Từ trường biến thiên càng nhanh thì cường độ dòng điện xoáy càng lớn.
D. Điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện từ trường.
Đáp án : A Dòng điện dịch gây ra biến thiên điện trường trong tụ điện là phát biểu sai khi nói về thuyết điện
tử của Mắc-xoen
Câu 82: Khi phân tích về hiện tượng cảm ứng điện từ, người ta phát hiện ra:
A. điện trường xoáy. B. từ trường xoáy
C. điện từ trường
D. điện trường.
Đáp án : A Khi phân tích về hiện tượng cảm ứng điện từ, người ta phát hiện ra: điện trường xoáy.
Câu 83: Phát biểu nào sau đây là sai về điện trường?
A. Một điện trường biến thiên điều hòa theo thời gian sinh ra một từ trường ở các điểm lân cận
A. f =


B. Điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng điện từ, không lan truyền được trong chân
không.
C. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.
D. Trong điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau
Đáp án : B Cấu này sai vì điện từ trường lan truyền được cả trong chân không.
Câu 84: Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về điện từ trường:
A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
B. Từ trường xoáy là từ trường mà các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.
C. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức là những đường cong không khép kín.
D. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
Đáp án : C Câu này sai vì điện trường xoáy có các đường sức là những đường cong khép kín
Câu 85: Chọn phát biểu sai về sự tương ứng giữa đại lượng của dao động điện từ va dao động cơ của con
lắc lò xo.
A. Hệ số tự cảm L tương ứng với khối lượng m.
B. Điện dung tụ C tương ưng với độ cứng lò xo k.
C. Cường độ dòng điện I tương ứng với tốc độ v.
D. Điện tích trên tụ q tương ứng với li độ x.
Đáp án : B Điện dung tụ C tương ứng với độ cứng lò xo k.
Câu 86: Phát biểu nào sau đây không đúng? Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một
điện trường
A. Xoáy.
B. Mà chỉ có thể tồn tại trong dây dẫn.
C. Mà các đường sức là những đường cong khép kín bao quanh các đường cảm ứng từ.
D. Cảm ứng từ mà nó tự tồn tại trong không gian.
Đáp án : B Phát biểu này sai vì khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường
xoáy biến thiên trong vùng không gian đó.
Câu 87: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự thu phát sóng điện từ
A. Để thu sóng điện từ phải mắc phối hợp với một ăngten với một mạch dao động LC.
B. Để phát sóng điện từ phải mắc phối hợp với một máy phát dao động điều hòa với một ăngten .
C. Ăngten của máy thu chỉ thu được một sóng có tần số xác định.
D. Nếu tần số riêng của mạch chọn sóng trong máy thu được điều chỉnh đến giá trị bằng f, thì máy thu sẽ bắt
được sóng có tần số đúng bằng f.
Đáp án : C Câu này sai vì ăngten của máy thu có thể thu được một sóng có tần số khác nhau nếu trong đó ta
có lắp tụ điện xoay.
Câu 88: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về điện từ trường?
A. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức từ là những đường cong kín.
B. Khi một từ trường biến thiên thiên theo thời gian , nó sinh ra một điện trường xoáy.
C. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong không kín.
D. Khi một điện trường biến thiên nó sẽ sinh ra một từ trường xoáy.
Đáp án : C Câu này sai vì điện trường xoáy có đường sức là những đường cong khép kín.
Câu 89: Cho một loại dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn dây dẫn thẳng bằng kim loại, xung quanh
dây dẫn sẽ tồn tại:
A. Điện trường tĩnh.
B. Điện từ trường.
C. Từ trường.
D. Cả điện trường và từ trường nhưng không biến thiên theo thời gian.
Đáp án : B Cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng bằng kim loại xung quanh dây dẫn sẽ
tồn tại điện từ trường.
Câu 90: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
A. Sóng điện từ là sóng ngang.
B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.
C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.
D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.
Đáp án : C Câu này sai vì khi sóng điện từ lan truyền , vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn
vuông góc với phương truyền sóng.


Câu 91: Chọn câu sai : Sóng điện từ:
A. phản xạ được trên các mặt kim loại.
B. giống tính chất của sóng cơ học.
C. có vận tốc 300.000 km/h.
D. giao thoa được với nhau.
Đáp án : C Sóng điện từ có tính chất giống sóng cơ học : chúng phản xạ được trên các mặt kim loại , có thể
khúc xạ và chúng giao thoa được với nhau
Vận tốc truyền sóng điện từ trong chân không bằng vận tốc ánh sáng v = c = 3.108 m/s.
Câu 92: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 100pF và một cuộn cảm thuần có hệ số tự
cảm L = 100mH. Tụ được tích điện đến hiệu điện thế U = 12V, sau đó tụ phóng điện trong mạch. Cho π2 =
10, gốc thời gian lúc dòng điện đạt cực đại. Biểu thức mô tả năng lượng từ trong mạch là:
π
A. WL = 1,44sin2(105πt) (nJ).
B. WL = 7,2sin2 (105πt - ) (nJ).
2
π
π
C. WL = 1,44cos2 (105πt - ) (nJ).
D. WL = 7,2cos2 (105πt - ) (nJ).
2
2
Đáp án : B Chọn gốc thời gian khi mà dòng điện cực đại, biểu thức của i: i = Qo.ωcos(ωt ) (A).
1
Ta có: ω =
= 105π rad/s; Qo = C. Uo = 100.10-12.12 = 1,2.10-9 (C).
LC
Do đó: i = 1,2π.10-4cos(105πt) (A)
Mà WL = ½ L.i2 = ½ .100.10-3.( 1,2π.10-4cos(105πt) )2 = 7,2.10-9cos2(105πt) (J)
π
=>WL = 7,2. cos2(105πt) (nJ) = 7,2sin2 (105πt - ) (nJ).
2
Câu 93: Cho mạch LC dao động với chu kì T = 40 ms. Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn dây thuần
cảm L biến thiên điều hoà với chu kì T’ có giá trị bằng:
A. 80 ms.
B. 20 ms.
C. 40 ms.
D. 10 ms.
Đáp án : B Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn dây thuần cảm L biến thiên điều hoà với chu kì T’ có
giá trị bằng 1/2 chu kì của mạch LC => T' = T/2 = 40/2 = 20 ms
Câu 94: Trong thông tin vũ trụ người ta thường dùng sóng:
A. Vô tuyến cực dài vì năng lượng sóng lớn.
B. Sóng trung vì bị tầng điện li phản xạ.
C. Vô tuyến cực ngắn vì có năng lượng lớn.
D. Sóng ngắn vì bị tầng điện li phản xạ.
Đáp án : C Chỉ có sóng cực ngắn là không bị tầng điện li phản xạ, còn các sóng dài, sóng trung, sóng ngắn
bị tầng điện li phản xạ mạnh
Câu 95: Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sóng điện từ và sóng cơ học?
A. Chúng đều có khả năng phản xạ và có thể giao thoa với nhau.
B. Cả hai loại sóng này đều là sóng ngang.
C. Bước sóng của sóng điện từ lớn hơn sóng cơ vì vận tốc truyền sóng điện từ lớn hơn.
D. Vận tốc truyền của cả hai loại đều phụ thuộc vào tính đàn hồi của môi trường.
Đáp án : A Nhận xét các đáp án:
A. Đúng vì cả sóng điện từ và sóng cơ học đều có thể phản xạ và giao thoa với nhau
B. Sai vì sóng cơ học còn có thể là sóng dọc
C. Sai
D. Sai
Câu 96: Trong mạch dao động LC thì cường độ dòng điện trong mạch và điện tích của tụ điện dao động
điều hòa:
A. Cùng pha
B. Ngược pha
C. Lệch pha π/2
D. Lệch pha π/4
Đáp án : C Trong mạch dao động LC thì cường độ dòng điện trong mạch và điện tích của tụ điện dao động
điều hòa lệch pha π/2
Câu 97: Chọn phát biểu sai. Sóng vô tuyến cực ngắn
A. Ít bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ.
B. Có khả năng truyền đi rất xa theo đường thẳng.
C. Được dùng trong thông tin vũ trụ.
D. Không được dùng trong vô tuyến truyền thanh.
Đáp án : D Sóng vô tuyến cực ngắn cũng được dùng trong vô tuyến truyền thanh (sóng FM).
r
r
Câu 98: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vecto cảm ứng từ B và vecto điện trường E luôn


A. Dao động vuông pha
B. Dao động cùng pha
C. Dao động cùng phương với phương truyền sóng
D. Cùng phương và vuông góc với phương truyền sóng
r
r
Đáp án : B Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vecto cảm ứng từ B và vecto điện trường E luôn dao
động cùng pha
Câu 99: Chọn phát biểu sai:
A. Mạch dao động LC hoạt động dựa trên hiện tượng tự cảm.
B. Trong mạch LC năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn đồng pha với nhau.
D. Dao động trong mạch LC trong nhà máy phát dao động điều hòa dùng tranzito là dao động duy trì.
Đáp án : B Trong mạch LC năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện.
Câu 100: Ánh sáng có bản chất điện từ
A. Khi ánh sáng có bước sóng λ ngắn
B. Khi ánh sáng có bước sóng λ dài
C. Khi ánh sáng có bước sóng λ trung bình D. Với mọi bước sóng λ
Đáp án : D Ánh sáng có bản chất điện từ với mọi bước sóng λ
Câu 101: Chọn phát biểu sai:
A. Sóng vô tuyến có bước sóng vài km được dùng trong thông tin liên lạc dưới nước.
B. Sóng mang là sóng vô tuyến có tần số rất lớn.
C. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện từ.
D. Sự phát sóng điện từ không dựa vào hiện tượng công hưởng điện từ.
Đáp án : D Sự phát sóng điện từ không dựa vào hiện tượng công hưởng điện từ.
Câu 102: Trong mạch dao động điện từ, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây?
A. Cường độ rất lớn. B. Tần số rất lớn.
C. Chu kì rất lớn.
D. Năng lượng rất lớn.
Đáp án : B Trong mạch dao động điện từ, dòng điện trong mạch có đặc điểm là tần số rất lớn.
Câu 103: Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 25pF và cuộn dây có độ tự cảm 27 µH. sóng điện từ do
mạch này phát ra thuộc vùng nào trong thang sóng vô tuyến
A. Sóng cực ngắn
B. Sóng ngắn
C. Sóng trung
D. Sóng dài
Đáp án : B Bước sóng của sóng điện từ λ = 2π c LC = 48,97(m)
=> Thuộc loại sóng ngắn
Câu 104: Sóng nào sau đây không là sóng điện từ
A. Sóng phát ra từ lò vi sóng
B. Sóng phát ra từ anten của đài phát thanh
C. Sóng phát ra từ loa phóng thanh
D. Sóng phát ra từ anten của đài truyền hình
Đáp án : C
A. Sóng phát ra từ lò vi sóng, phần lớn là bức xạ hang ngoại nên chắc chắn là sóng điện từ
B. Sóng phát ra từ anten của đài phát thanh là sóng điện từ cao tần
C. Sóng phát ra từ loa phóng thanh là sóng âm, không phải sóng điện từ
D. Sóng phát ra từ anten đài truyền hình, cũng tương tự như B là sóng điện từ
Câu 105: Chọn phát biểu sai về thang sóng điện từ
A. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì càng dễ làm phát quang các chất và gây ion hóa chất khí
B. Các sóng có tần số càng nhỏ thì càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa của chúng
C. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì càng dễ tác dụng lên kính ảnh
D. Các sóng có tần số càng nhỏ thì tính đâm xuyên càng mạnh
Đáp án : D Phát biểu sai về thang sóng điện từ là các sóng có tần số càng nhỏ thì tính đâm xuyên càng mạnh
Câu 106: Nếu đưa lõi sắt non vào trong lòng cuộn cảm thì chu kì dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?
A. Không đổi
B. Giảm
C. Tăng lên
D. Có thể tăng hoặc giảm
Đáp án : C Nếu đưa lõi sắt non vào trong lòng cuộn cảm thì chu kì dao động điện từ sẽ tăng lên
Câu 107: Sóng điện từ là
A. Dao động của điện trường cùng pha với dao động của từ trường
B. Dao động của từ trường trễ pha π/2 so với dao động của điện trường
C. Dao động của từ trường trễ pha π so với dao động của điện trường
D. Tại mỗi điểm trên phương truyền thì dao động điện trường E cùng pha với dao động của cảm ứng từ B
Đáp án : B Sóng điện từ là dao động của từ trường trễ pha π/2 so với dao động của điện trường
Câu 108: Chỉ ra câu phát biểu SAI: Xug quanh các điện tích dao động
A. Có điện trường
B. Có từ trường


C. Có điện từ trường
D. Không có trường nào cả
Đáp án : D Xug quanh các điện tích dao động không có trường nào cả
Câu 109: Tìm câu SAI
A. Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích đứng yên
B. Điện từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động
C. Điện trường tác dụng lên điện tích đứng yên
D. Điện từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động
Đáp án : A
Câu sai là điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích đứng yên
Câu 110: Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫn
A. Có điện trường
B. Có từ trường
C. Có điện từ trường
D. Không có trường nào cả
Đáp án : B Xung quanh dây dẫn có từ trường
Câu 111: Dao động điện từ cần được khuếch đại vì:
A. Cần tăng năng lượng sóng trước khi phát đi xa.
B. Tránh sự tắt dần do điện trở của mạch.
C. Dao động điện từ là dao động tắt dần.
D. Máy thu cần tín hiệu rõ.
Đáp án : A
Câu 112: Tìm câu SAI trong các câu dưới đây
A. Sóng vô tuyến điện có tần số cao khi gặp tầng điện li bị hấp thụ gần hết nên không thể truyền đi xa.
B. Sóng vô tuyến truyền thanh và truyền hình bị phản xạ liên tiếp ở tầng điện li và bề mặt Trái Đất nên có
thể truyền đi xa.
C. Các sóng điện từ có bước sóng cực ngắn truyền được đi xa vì có năng lượng lớn
D. Sóng điện từ cũng có thể phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa giống như sóng cơ học và sóng ánh sáng
Đáp án : A
A. Sóng điện từ truyền trong không gian với vận tốc v=c của ánh sáng theo hướng vuông góc với véc tơ
cường độ điện trường E và vecto cảm ứng từ B tại mỗi điểm.
B. Véc tơ cường độ điện trường E và vecto cảm ứng từ B tại mỗi điểm trong không gian luôn luôn biến thiên
cùng pha
C. Sóng điện từ là sóng ngang nhưng có thể truyền được trong chân không và trong mọi môi trường rắn,
lỏng, khí với vận tốc truyền ánh sáng tại mỗi môi trường.
D. Sóng điện từ tại mỗi điểm trong không gian có vecto cường độ điện trường E và vecto cảm ứng điện từ B
vuông góc với nhau. Các vecto này biến thiên với cùng tần số và vuông pha với nhau.
Đáp án : D
Câu 114: Ở đâu có xuất hiện điện từ trường?
A. Xung quanh một điện tích đứng yên.
B. Xung quanh một chỗ có tia lửa điện.
C. Xung quanh một ống dẫn điện.
D. Xung quanh một dòng điện không đổi.
Đáp án : B
Câu 115: Cho mạch dao động gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng
điện từ có bước sóng λ1 , thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có λ2 . Nếu mắc đồng thời
hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng λ xác định bằng công
thức
1
−2
−2
−2
A. λ = λ1 + λ2
B. λ = λ12 + λ22
C. λ = λ1λ2
D. λ = (λ1 + λ2 )
2
Đáp án : A
Câu 116: Chọn câu ĐÚNG trong các câu dưới đây:
A. Dao động điện từ trong máy phát dao động điều hòa vớ tần số bằng tần số riêng của mahcj dao động LC.
B. Máy phát dao động điều hòa là hệ dao động điện từ cưỡng bức nên dao động điện từ có tần số khác tần số
riêng của mạch dao động.
C. Trong máy phát dao động điều hòa dùng tranzito thì dao động điện từ có biên độ giảm dần theo thời gian.
D. Trong máy phát dao động điều hòa phần năng lượng nhận được từ nguồn điện trong mỗi chu kì phải lớn
hơn phần năng lượng hao phí do tỏa nhiệt mới có thể duy trì được dao động điện từ.


Đáp án : A
Câu 117: Phát biểu nào sau đây đúng về điện từ trường
A. Điện tích dao động không thể bức xạ sóng điện từ ra không gian
B. Điện trường do một điện tích điểm dao động có thể lan truyền trong không gian dưới dạng sóng
C. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không là nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong chân không
D. Điện tích dao động bức xạ ra không gian sóng điện từ với tần số bằng một nửa tần số dao động của nó
Đáp án : B
A. Sai vì điện tích dao động gây ra sự biến thiên điện trường, nên làm xuất hiện từ trường biến thiên. Như
vậy bức xạ sóng điện từ lan truyền ra không gian
B. Đúng vì điện trường do một điện tích điểm dao động có thể làn truyền trong không gian dưới dạng sóng
C. Sai vì tốc độ của sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng trong chân không
D. Sai vì điện tích dao động bức xạ ra không gian sóng điện từu với tần số bằng tần số dao động của nó
Câu 118: Chọn câu kết luận đúng trong các câu dưới đây
2
2
A. Năng lượng điện trường của tụ điệntại mỗi thời điểm t được tính bởi: Wd = Q0 sin ω / 2C . Trong đó Q0
là điện tích ban đầu của tụ điện sau khi được tích điện.
2
B. Năng lượng từ trường của cuộn cảm tại mỗi thời điểm t được tính bởi: Wt = Lw eQ o2 cosωt . Trong đó Q0
là điện tích ban đầu của tụ điện sau khi được tích điện.
C. Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch dao động là không
2
thay đổi. Năng lượng của mạch dao động được bảo toàn và cosddooj lớn: W = Wd + Wt = Q0 / LC
D. Khi cuộn cảm có điện trở đáng kể thì một phần năng lượng ban đầu bị chuyển hóa thành nội năng nên
dao động tắt dần, có biên độ và tần số dao động giảm dần theo thời gian.
Đáp án : A
Điện tích Q của tụ điện biến thiên theo hàm: q = Q0 sinωt .
Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu tụ là: u = q / C = Q0 sinωt / C
2
là: U d = q.u / 2 = Q0 sinωt / C
Câu 119: Kết luận về sự tồn tại của các sóng điện từ được rút ra từ
A. Lí thuyết của Macxell
B. Thí nghiệm của Hertz
C. Công thức Kelvin
D. Định luật bảo toàn năng lượng
Đáp án : A
Câu 120: Một cơ sở để khẳng định ánh sáng là sóng điện từ là
A. Ánh sáng có màu sắc.
B. Tốc độ ánh sáng trong chân không ≈ 3.108 m/s.
C. Tần số ánh sáng rất lớn.
D. Ánh sáng tác dụng lên phim ảnh.
Đáp án : B Một cơ sở để khẳng định ánh sáng là sóng điện từ là tốc độ ánh sáng trong chân không ≈ 3.108
m/s.
Câu 121: Chọn câu SAI khi kết luận về dao động điện từ trong mạch dao động
1
A. Tần số của mạch ω=
chỉ phụ thuộc đặc tính của mạch
LC
B. Năng lượng điện trường biến thiên với tần số gấp hai lần tần số của mạch dao động
C. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động biến thiên tuần hoàn sớm pha hơn cường độ dòng điện góc
π/2
D. Tại mọi thời điểm năng lượng dao động của mạch được bảo toàn
Đáp án : C Câu SAI khi kết luận về dao động điện từ trong mạch dao động là điện tích của tụ điện trong
mạch dao động biến thiên tuần hoàn sớm pha hơn cường độ dòng điện góc π/2
Câu 122: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây.
A. Hiện tượng từ hóa
B. Hiện tượng công hưởng điện
C. Hiện tượng cảm ứng điện từ
D. Hiện tượng tự cảm
Đáp án : D
Câu 123: Hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ là hai hiện tượng đặc trưng cho
A. Quá trình sóng
B. Quá trình tán sắc
C. Quá trình tương tác dao động
D. Quá trình tán xạ
Đáp án : A Hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ là hai hiện tượng đặc trưng cho quá trình sóng


Câu 124: Vận tốc lan truyền của sóng điện từ:
A. Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng, nhưng phụ thuộc vào tần số của nó.
B. Phụ thuộc vào môi trường truyền sóng, nhưng không phụ thuộc vào tần số của nó.
C. Không phụ thuộc vào môi trường và tần số của nó.
D. Phụ thuộc vào cả môi trường và tần số.
Đáp án : B
Câu 125: Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?
r
r
A. Tại mọi điểm bất kì trên phương truyền, véctơ điện trường E và từ trường B luôn vuông góc với nhau và
cả hai vuông góc với phương truyền.
r
r
r
B. E Có thể hướng theo phương truyền sóng và véctơ B vuông góc với E .
r
r
r
C. B có thể hướng theo phương truyền sóng và véctơ E vuông góc với B .
r
r
D. Trong quá trình lan truyền của sóng điện từ, cả hai véctơ B và E đều không có hướng cố định.
Đáp án : A
Câu 126: Tìm phát biểu SAI về sóng vô tuyến.
A. Sóng dài ít bị nước hấp thụ, dùng để thông tin dưới nước.
B. Sóng dài có tần số lớn hơn sóng ngắn.
C. Sóng ngắn được tầng điện li và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất.
D. Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ được dùng trong thông tin vũ trụ.
Đáp án : B
Câu 127: Cho một sóng điện từ có tần số f = 3MHz. Sóng điện từ này thuộc dải?
A. Sóng cực ngắn.
B. Sóng dài.
C. Sóng ngắn.
D. Sóng trung.
Đáp án : D
Câu 128: Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ:
A. Có bước sóng nhỏ hơn bước song của tia x.
B. Có tần số thấp hơn so với bức xạ hồng ngoại.
C. Có tần số lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy.
D. Có bước sóng lớn hơn bước sóng của bức xạ tím.
Đáp án : C
Câu 129: Sóng điện từ
A. là sóng cơ học
B. cũng là sóng dọc và có thể lan truyền trong chân không
C. là sóng ngang có thể lan truyền trong mọi môi trường, kể cả trong chân không.
D. chỉ lan truyền trong chất khí và bị phản xạ từ mặt phẳng kim loại
Đáp án : C
Câu 130: Chọn kết luận ĐÚNG trong các câu sau:
A. Cường độ dòng điện trong mạch dao động và trong mạch điện xoay chiều có cùng C và L đều biến thiên
theo hàm điều hòa có dạng i = I0sin(ωt + α) với cùng tần số góc ω = 1/(CL)1/2
B. Dao động của điện tích trong mạch L – C có nguồn xoay chiều là dao động điện cưỡng bức và duy trì.
Dao động của các điện tích trong mạch dao động là dao động điện từ tự do và tắt dần.
C. Mạch dao động là mạch gồm tụ điện C, cuộn cảm L (có r rất nhỏ), nguồn điện một chiều.
D. Từ các phương trình e = -Lq’’, e = q/C và u = e = (R+r)I có thể suy ra rằng sau khi tụ C được điện tích có
điện tích Q0 thì điện tích trong mạch LC biến thiên theo hàm q =Q0sin(ωt + α) với ω = 1/LC
Đáp án : B
Câu 131: Năng lượng của mạch dao động là một đại lượng
A. không đổi và tỉ lệ với bình phương tần số riêng của mạch
B. biến đổi khi tuyến tính theo thời gian
1
C. biến đổi điều hòa với tần số góc ω =
LC
D. Được mô tả theo định luật hàm sin
Đáp án : A
Câu 132: sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng
A. từ hóa
B. tự cảm
C. cộng hưởng điện D. cảm ứng điện từ
Đáp án : B
Câu 133: Vận tốc lan truyền sóng điện từ


A. không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng, nhưng phụ thuộc vào tần số của nó
B. phụ thuộc vào môi trường truyền sóng, nhưng không phụ thuộc vào tần số của nó
C. không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng và tần số của nó
D. phụ thuộc vào môi trường và tần số
Đáp án : D
Câu 134: Chọn câu ĐÚNG trong các câu dưới đây:
A. Suất điện động cảm ứng tạo nên trong ăng-ten (hay mạch chọn sóng) của máy thu tỉ lệ với tần số của
sóng điện từ.
B. Sau khi chọn sóng, khuếch đại cao tần, tách dao động âm tần khỏi dao động cao tần, khuếch đại âm tần
và đưa ra loa thì loa sẽ phát ra đúng âm của đài phát thanh.
C. Để phát và thu sóng điện từ tốt, ăng-ten phải có kích thước xác định thật chính xác sao cho tần số riêng
của ăng-ten bằng tần số của sóng được phát đi.
D. Để biến điệu biên độ sóng cao tần, người ta cho các hiệu điện thế biến thiên theo tần số âm và biến thiên
theo tần số cao vào đoạn mạch ở giữa cực gốc và cực góp của tranzito.
Đáp án : A
Câu 135: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường
A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy
B. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong không kín
C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy
D. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong khép kín
Đáp án : B
A. Sai vì khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường, từ trường này biến thiên lại
sinh ra một điện trường xoáy
B. Đúng vì điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong khép kín => phát biểu B sai
C. Sai vì tương tự câu A
D. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong khép kín, là phát biểu đúng
Câu 136: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là
A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong mạch dao động
B. Hiện tượng cảm ứng điện từ
C. Hiện tượng tự cảm
D. Nguồn điện không đổi tích điện cho tụ điện
Đáp án : C
A. Sai vì sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động không phải do hiện tượng cộng hưởng
xảy ra trong mạch dao động
B. Sai vì sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động không phải do hiện tượng cảm ứng điện
từ
C. Đúng vì sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng tự cảm
D. Sai vì sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động không phải do nguồn điện không đổi
tích điện cho tụ điện
Câu 137: Mạch dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t=0, hiệu điện thế giữa hai bản tụ là u = Uo/2 và đang
giảm. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt = 2.10-6 s thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Tần
số riêng của mạch dao động là
A. 3.106 Hz
B. 6.106 Hz
C. 106 /6 Hz
D. 106 /3 Hz
Đáp án : C Theo bài ra t = 0 thì u = Uo/2 và đang giảm
Thời gian ngắn nhất để đạt Umax : Δt = T/12 + T/4 = 2.10-6 (s) => T = 6.10-6 (s)
=> f = 106/6 Hz
Câu 138: Sóng điện từ được hình thành do quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không
gian. Điện từ trường biến thiên đó có:
A. Điện trường và từ trường biến thiên cùng tần số
B. Điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn không cùng pha
π
C. Điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn lệch nhau góc
2
D. Điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn ngược pha
Đáp án : A
A. Đúng vì sóng điện từ có điện trường và từ trường biến thiên cùng tần số 2f


B, C, D sai vì sóng điện từ có điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn cùng pha
Câu 139: Phát biểu sai khi nói về thuyết điện từ của Mắc – xoen:
A. Dòng điện dịch gây ra biến thiên điện trường trong tụ điện
B. Không có sự tồn tại riêng biệt của điện trường và từ trường
C. Từ trường biến thiên càng nhanh thì cường độ điện trường xoáy càng lớn
D. Điện trường biến thiên theo thời gian là xuất hiện từ trường
Đáp án : A
A. Sai vì dòng điện dịch không gây ra biến thiên điện trường trong tụ điện
B. Đúng vì không thể có sự tồn tại riêng biệt của điện trường và từ trường
C. Đúng vì từ trường biến thiên càng nhanh thì cường độ điện trường xoáy càng lớn
D. Sai vì điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện từ trường
Câu 140: Trong thang sóng điện từ thì:
A. Tia tử ngoại dễ làm ion hóa chất khí nhất.
B. Tia γ có năng lượng photon lớn nhất.
C. Ánh sáng nhìn thấy có vận tốc nhỏ nhất.
D. Sóng vô tuyến điện có tần số lớn nhất.
Đáp án : B Trong thang sóng điện từ thì tia γ có bước sóng ngắn nhất nên có năng lượng photon lớn nhất.
Câu 141: Sóng điện từ có thể truyền trong môi trường
A. Chỉ có môi trường rắn.
B. Chỉ có môi trường lỏng
C. Chỉ có trong môi trường không khí.
D. Cả trong môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
Đáp án : D Cả trong môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
Câu 142: Quan hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên là:
A. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian có mối quan hệ tương sinh, cùng tồn tại và lan truyền
trong không gian, tạo ra sóng điện từ.
B. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian là hai môi trường hoàn toàn độc lập, không liên quan
đến nhau.
C. Sự tạo thành sóng điện từ là do sự lan truyền trong không gian của sóng vô tuyến điện, không phải có
nguồn gốc từ biến thiên của điện từ trường biến thiên theo thời gian.
D. Cả ba điều trên
Đáp án : A Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian có mối quan hệ tương sinh, cùng tồn tại và lan
truyền trong không gian, tạo ra sóng điện từ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×