Tải bản đầy đủ

Trạm trộn bê tông 80 tấngiờ phục vụ thi công móng đường theo tiêu chuẩn AASHTO (Bản vẽ autocad)

Ph­¬ng ¸n 1
6

5

4

3

2

1


Ph­¬ng ¸n 2
6

5

3


2

1


Ph­¬ng ¸n 3
6

5

4

3

8


Ph­¬ng ¸n 4
1

6

5

3

1

8
8


U160

1

2

5
4U120

720

6

3 thanh L63

520

680

145

ỉ35

ỉ50

145

M27

36

145

B

185

R5

145

ỉ 150

1312

1232

520

1150

145

145

Chi tiết 6

A

195

90

406

148
308

10.1

ỉ 18

Tỷ lệ: 1:5

A

B-B

5

R8

B

145

2 bên

8 lỗ M10

ỉ 210

Tỷ lệ: 1:5

80

TTCP 00.05.07

TTCP 00.05.06

TTCP 00.05.05

TTCP 00.05.04

TTCP 00.05.03

TTCP 00.05.02

TTCP 00.05.01

Ký hiệu

14

145

A-A

3X45

R3.1

Cánh tay trộn

74

6

18

2X45

1

64
120

44

2

1

44

Máng nạp liệu

4

Thùng trộn

4

Số
lượng

Gối đỡ trục trộn

Bố trí thùng trộn

Vật liệu

K hoa CKXD

T ờ s ố:5

1:4

T ỷ lệ

Số tờ :8

T rường đại học Xây dựng

Lớp 44M

K hối lượng

T rạm trộn cấp phối năng suất 80T/h phục vụ thi công móng
đường theo tiêu chuẩn AASHTO

Tên g ọi

Khung đỡ thùng trôn

Trục trộn

B àn tay trộn

Chi tiết 2

ỉ35

Ngày

846

135

135

2120

R20

Tỷ lệ: 1:5

ỉ18

-0.3
-0.5

Chi tiết 7

22

A

80

15

Nhìn theo A

7

6

5

4

3

2

1

C hữ ký

Đồ án tốt nghiệp

D ương T hanh Hà

H ọ và tên

Ngô T hanh Long

H .dẫn 2

T h iết kế

C hức danh

S TT

225

H .dẫn 1

ỉ180

40

Ngườ i chấm

B/m.T .qua

45

28

+ 0. 05
-0.1

100

40

3

U100

4000

150

33

114

76

100

590
250

Yêu cầu kỹ thuật: - Các vị trí liên kết phải khớp với nhau
- Các mối hàn phải chắc, kín, không có khuyết tật
- Quy trình lắp đặt: Sau khi lắp được thùng trộn vào khung đỡ ta
lắp trục trộn và ổ đỡ, sau đó ta lắp bàn tay trộn với cánh
tay trộn ta được các cánh trộn
Bước tiếp theo là lắp các cánh trộn vào trục trộn

20

150
300
150

1312

1270

440

45

400

330

60

001R


A

160
60

280

U160

200

U100

520

100

60

A-A

14

=8

U160

140

2355
540

2295

140

U100

540

Gân 150x140x8

8 cái

SL: 10 cái

Tấm ốp lát 100x80x14

Chữ ký

Đồ án tốt nghiệp

Họ và tên

Dương Thanh Hà

Chức danh

Thiết kế

Ngô Thanh Long

228

Ngày

60

Gân 8
6 cái

540

12 lỗ f20

Lỗ bắt bulông khung với thùng trộn

4000

1150

- Vật liệu được dùng là các loại thép tiêu chuẩn của Việt Nam
- Que hàn được sử dụng là loại 50
- Trình tự gia công: + Các dầm khung được hàn vuông góc với nhau nhờ các tấm ke
+ Các vị trí khung bắt vào động cơ và HGT, khi gióng chính thức mới hàn chắc
+ Tiến hành khoan các lỗ bắt bu lông

H.dẫn 1

H.dẫn 2

Người chấm

B/m.T.qua

60

14

20
24 lỗ

Kết cấu khung đỡ
thùng trộn

A

Số tờ: 8

Khối lượng

Khoa CKXD

Tờ số: 4

Tỷ lệ

Trường đại học Xây dựng

1:4

Lớp 44M

Trạm trộn cấp phối năng suất 80T/h phục vụ thi công móng
đường theo tiêu chuẩn AASHTO

1270

260

520

U160

150

590
250
310

240

Yêu cầu kỹ thuật:

308
308
160

R=10

60

150
300
150


1312

400

U120

100

720

1000

680

0

52

20

26

20

145

145

R60

R60

Dầm dọc khung

56
R3

5
R3

6

145

145

145

145

1312
1232

149

145

1312
1232

520

145

ỉ10.5x20 lỗ

145

1150

520

ỉ10.5x20 lỗ

520

1232

R60

145

149

ỉ10.5x20 lỗ

145

043
R

145

145

145

145

149

20

145

40

20

L40xL40

Lỗ bulông liên kết

40

20

9

Chữ ký

75

N gày

220

26

f1

01

f8

Dương Thanh Hà

Họ và tên

Thiết kế

N gô Tha nh Long

B/m.T.qua

N gười chấm

H.dẫn 2

H.dẫn 1

Chức danh

Đồ án tốt nghiệp

440

L40x40

1000

L40X40

f 1.5

d10

400

135
135

2120

2120

Tôn 5 ly cửa thăm
2000

135
135

250
40

100

756
300
90.0

356

440
400
440
400

053

400

796

f32

6

250

0
34

Số tờ

Khối lượng

Khoa CKXD

Tờ số

Tỷ lệ

Trường đại học Xây dựng

1:4

Lớp 44M

Trạm trộn cấp phối năng suất 80T/h phục vụ thi công móng
đường theo tiêu chuẩn AASHTO

Kết cấu thùng
trộn

R


600

10

160

3

U120

720

540

4

140

2340

160

2120
680

540

140
L40x40

540

400

26

26

20

5

145

5
R3

145

145

6

R60

Dầm dọc khung

145

R60

149

145

145

1232
520

145

1312

1232

145

+0.01

1232

300
600

520

145

20 lỗ ỉ10

145

1210

1150

520

ỉ10.5x20 lỗ

149

20lỗ ỉ10

145

145

149

043
R

145

R

350

20

56
R3
đ

ht

R60

145

145

40

20

20

40

145

7

ù
gn
rt
nộ

6

5

4

3

2

1

7

TTCP 00.03.07

TTCP 00.03.06

TTCP 00.03.05

TTCP 00.03.04

TTCP 00.03.03

TTCP 00.03.02

Ký hiệu

TTCP 00.03.01

N gô Tha nh Long

Dương Thanh Hà

Họ và tên

L40xL40

Lỗ bulông liên kết

20

Chữ ký

Đồ án tốt nghiệp

H.dẫn 2

H.dẫn 1

Thiết kế

Chức danh

STT

89.7

053

320

A

A

756
1232

420

390

N gười chấm

N gày

75

250

0
34

2

6

Tấm lót chống mòn

1

1

1

1

1

Tấm chắn dưới

Cửa nạp liệu

Tấm chắn trên

Cửa xả liệu

lượng

Số

24

Kết cấu thùng
trộn

Vật liệu

Số tờ: 8

Khối lượng

Khoa CKXD

Tờ số:3

Tỷ lệ

Trường đại học Xây dựng

1:4

Lớp 44M

Trạm trộn cấp phối năng suất 80T/h phục vụ thi công móng
đường theo tiêu chuẩn AASHTO

Tên gọi

Bu lông lắp tấm lót với thành thùng

Thành thùng trộn

220

245

B/m.T.qua

440

320

2

6

356

10

f10

3 thanh L63

A-A

d10

135
135

B 24 lỗ

B

B-B

400

135
440
400
135
440
400

250
130
220
1

Bu lông M10x1.5; SL: 24 bộ

100

796
300

70
220

500

616

1312
R


590

f10

A

350

A-A

đR


Tỷ lệ 1:2

ht


Tỷ lệ 1:2

B-B

Vít chìm M10x1.5; SL: 24 bộ

100

U120

24 lỗ

3 thanh L63

A

tg
nộr

250
310

150
300
150

520

500
400


45

f

ỉ85H7
f100

f114

1. Trục trộn chủ động 01
2. ổ đỡ 02
3. Nắp ổ trong 02
4. Nắp ổ ngoài 01
5. Bánh răng 01
6. Ê cu hãm ngoài 02
7. Ê cu hãm trong 04
8. Vòng bi 3517 02

f90

A

9. Phớt dạ 02
10. Phớt dạ 01
11. Bánh xích 01
12. Nắp chặn 01
13.Nắp ổ kín 01Chữ ký

Đồ án tốt nghiệp

Dương Thanh Hà

Họ và tên

Thiết kế

Ngô Thanh Long

Chức danh

H.dẫn 1
H.dẫn 2
Người chấm
B/m.T.qua

Ngày

f

ỉ85H7

Bố trí trục
chủ động

A

Số tờ: 8

Khối lượng

Khoa CKXD

Tờ số: 6

Tỷ lệ

Trường đại học Xây dựng

1:2

Lớp 44M

Trạm trộn cấp phối năng suất 80T/h phục vụ thi công móng
đường theo tiêu chuẩn AASHTO

f


A-A

Ghi chú:
1. Bánh xích lắp vào trục trộn
Số lượng: 01
Bước xích t=50.8
Số răng Z=30
Số bước xích x=52

f

12.5

2.5

f

f

5. 21

2. Bánh xích lắp vào trục hộp giảm tốc
Số lượng: 01
Bước xích t=50.8
Số răng Z=30
Số bước xích x=52

f

A

A

f56

Ngày

Chế tạo đĩa
xích

Số tờ: 8

Khối lượng

Khoa CKXD

Tờ số: 6

Tỷ lệ

Trường đại học Xây dựng

1:2

Lớp 44M

Trạm trộn cấp phối năng suất 80T/h phục vụ thi công móng
đường theo tiêu chuẩn AASHTO

Yêu cầu kỹ thuật:
- Răng ăn khớp xích nhẹ nhàng, không bị kẹt, rơ
- Bề mặt tôi đạt độ cứng 48-50 HRC, độ thấm tôi 1-1.2 mm

Chữ ký

Đồ án tốt nghiệp

Dương Thanh Hà

Họ và tên

Thiết kế

Ngô Thanh Long

Chức danh

H.dẫn 1
H.dẫn 2
Người chấm
B/m.T.qua


f

ỉ85H7
f100

f114

f90

A

1. Trục trộn chủ động 01
2. ổ đỡ 02
3. Nắp ổ trong 02
4. Nắp ổ ngoài 01
5. Bánh răng 01
6. Ê cu hãm ngoài 02
7. Ê cu hãm trong 04
8. Vòng bi 3517 02

9. Phớt dạ 02
10. Phớt dạ 01
11. Nắp ổ kín 01Chữ ký

Đồ án tốt nghiệp

Dương Thanh Hà

Họ và tên

Thiết kế

Ngô Thanh Long

Chức danh

H.dẫn 1
H.dẫn 2
Người chấm
B/m.T.qua

Ngày

f

ỉ85H7

Bố trí trục bị
động

A

Số tờ: 8

Khối lượng

Khoa CKXD

Tờ số: 6

Tỷ lệ

Trường đại học Xây dựng

1:2

Lớp 44M

Trạm trộn cấp phối năng suất 80T/h phục vụ thi công móng
đường theo tiêu chuẩn AASHTO

f
Yêu cầu kỹ thuật:
- Vật đúc không được rỗ xỉ
- Nhiệt luyện vành răng 42-45 HRC
- Độ đồng tâm của f68 và f68 <0.2

+0.05
-0.03

B- B

Thông số: m=10
Z=52
a=20Ngô Thanh Long

Dương Thanh Hà

Họ và tên

Ngày

1.25

Chế tạo bánh
răng

Số tờ: 8

Khối lượng

Khoa CKXD

Tờ số: 6

Tỷ lệ

Trường đại học Xây dựng

1:2

Lớp 44M

Trạm trộn cấp phối năng suất 80T/h phục vụ thi công móng
đường theo tiêu chuẩn AASHTO

A

1.25

A- A

Chữ ký

Đồ án tốt nghiệp
Chức danh

Thiết kế
H.dẫn 1
H.dẫn 2
Người chấm
B/m.T.qua

ỉ120

-0.23

ỉ500

-0.25
M64

ỉ68

90

B

1

80

B
50

90

30

35

30

50

2.5

f114

120

2740
100

Chi tiết 2

ỉ35

Trục bị động

f90

B-B

30

30

35

ỉ75

Tỷ lệ: 1:1

22
6.5

Chi tiết 1
30

100

2

100

2240

120

100

120

3

80

30

35

30

2.5

50

30

35

Chi tiết 3

50

Chữ ký

Đồ án tốt nghiệp

Dương Thanh Hà

Họ và tên

Thiết kế

Ngô Thanh Long

Chức danh

H.dẫn 1

H.dẫn 2

Người chấm

B/m.T.qua

2.5

Ngày

30

M80

Kết cấu trục
trộn

Số tờ: 8

Khối lượng

Khoa CKXD

Tờ số: 7

Tỷ lệ

Trường đại học Xây dựng

1:2

Lớp 44M

Trạm trộn cấp phối năng suất 80T/h phục vụ thi công móng
đường theo tiêu chuẩn AASHTO

M80

f100
120

ỉ35

2240

ỉ85 n6

ỉ85n6

ỉ85 n6
ỉ114

M80
f90

f100

f100

90

f90

ỉ68
f114

f114

f114

90

f100

2.5

ỉ85n6

M64
M80

-0.03

30

ỉ75

Yêu cầu kỹ thuật:
+ Vật liệu chế tao là thép 45
+ Nhiệt luyện cổ trục f85, f68, f56 đạt độ
cúng 48-52 HRC độ thấm tôi 1-1.2 mm
+ Sửa mép sắc 2X45
+ Các chi tiết 1 và 3 được gia công sau đó
hàn với chi tiết 2

ỉ68


A-A
-0.03

20

90

90

35

30

50

120

120

100

100

Chi tiết 2

ỉ35

2800

Trục chủ động
30

f114
f90

30

ỉ75

60

f100

2.5

ỉ85n6

80

2240

100

100

120

120

30

35

30

30

35

30

Kết cấu trục
trộn

Số tờ: 8

Khối lượng

Khoa CKXD

Tờ số: 7

Tỷ lệ

Trường đại học Xây dựng

1:2

Lớp 44M

Trạm trộn cấp phối năng suất 80T/h phục vụ thi công móng
đường theo tiêu chuẩn AASHTO

2.5

50

Chi tiết 3

2.5

50

Chữ ký

M80

5.5

50

Họ và tên

Dương Thanh Hà

Chức danh

Thiết kế

Ngô Thanh Long

ỉ85n6

B

30

M80

Đồ án tốt nghiệp

ỉ85n6

H.dẫn 1

H.dẫn 2

Người chấm

B/m.T.qua

Ngày

f100

f100

B

35

Chi tiết 1
30

ỉ35

2240

f114

f114

A

A

90

f90

ỉ114

M80
f90

30
22

90

f100

ỉ56

-0.03

6.5

30

ỉ85n6
2.5

f114

ỉ68
M80

M64

ỉ75

B-B
ỉ68

60

ỉ68

Yêu cầu kỹ thuật:
+ Vật liệu chế tao là thép 45
+ Nhiệt luyện cổ trục f85, f68, f56 đạt độ cúng 48-52
HRC độ thấm tôi 1-1.2 mm
+ Sửa mép sắc 2X45
+ Các chi tiết 1 và 3 được gia công sau đó hàn với chi tiết 3

M64Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×