Tải bản đầy đủ

De cuongluan van giai phap tang cuong xa hoi hoa gd

Mục lục
Nội dung

Trang

Mở đầu

2

I. Lí do chọn đề tài

2

1. Cơ sở lí luận

2

2. Cơ sở thực tiễn

3


II. Mục đích nghiên cứu

3

III. Phơng pháp nghiên cứu

3

IV. Giới hạn của đề tài

3

V. Các giả thuyết nghiên cứu

4

VI. Nhiệm vụ nghiên cứu

4

VII. Kế hoạch thực hiện

4

nội dung

4

I. Vấn đề xã hội hoá giáo dục hiện nay

4

II. Thực trạng cơ sở vật chất trờng THCS Lý Tự Trọng

5

III. Khảo sát chất lợng giáo dục trờng THCS Lý Tự Trọng

7


IV. Các biện pháp giải quyết vấn đề

9

V. Bài học kinh nghiệm

9
11

kết luận

mở đầu
I- Lí do chọn đề tài
1. Cơ sở lí luận :
Xã hội hóa giáo dục chính là việc tăng cờng tính xã hội của giáo dục, gắn
nhà trờng với cộng đồng xã hội để phát huy tối đa vai trò và tạo điều kiện cho giáo

1


dục khẳng định vai trò thúc đẩy phát triển cộng đồng xã hội, khai thác tiềm năng,
huy động tiềm lực trong xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục.
Trong văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành TW khóa VIII đã chỉ
rõ: Mọi ngời chăm lo cho giáo dục, các cấp uỷ và tổ chức Đảng, các cấp chính quyền,
các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội, các gia đình và các cá nhân đều có
trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đóng góp trí tuệ,
nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục - đào tạo. Kết hợp giáo dục nhà trờng, giáo dục
gia đình và giáo dục xã hội, tạo nên môi trờng giáo dục lành mạnh ở mọi nơi, trong
cộng đồng, từng tập thể.
Kết luận Hội nghị TW 6 Khoá IX cũng khẳng định cần đẩy nhanh sự nghiệp
giáo dục - đào tạo để nhanh chóng đa đất nớc ta đi lên công nghiệp hoá - hiện đại
hoá và hội nhập.
Nội dung chủ yếu của xã hội hoá giáo dục gồm:
- Xây dựng môi trờng giáo dục lành mạnh, vận toàn dân chăm sóc thế hệ trẻ,
phối hợp chặt chẽ giáo dục gia đình nhà trờng - xã hội. Tăng cờng trách nhiệm của
cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội,
cá nhân đối với giáo dục.
- Xây dựng phong trào học tập trong toàn xã hội, làm cho nền giáo dục trở
thành một nền giáo dục cho mọi ngời.
- Đa dạng hoá các loại hình giáo dục.
- Tăng cờng đầu t từ nguồn ngân sách, khai thác triệt để và sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực trong xã hội để phát huy giáo dục.
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông cần phải có đủ điều kiện, trong
đó CSVC là điều kiện quan trọng để đảm bảo việc dạy và học trong nhà trờng.
2. Cơ sở thực tiễn:
* Thuận lợi:
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trờng nhiệt tình, có
trách nhiệm trong giảng dạy cũng nh trong giáo dục học sinh.

2


- Nhân dân phờng Phúc Thành trình độ dân trí cao, học sinh có truyền thống
hiếu học, cần cù trong lao động.
* Khó khăn:
Trớc khi chuyển về địa điểm mới, trờng THCS Lý Tự Trọng có CSVC và khuôn
viên chung với trờng tiểu học nên việc quy hoạch và xây dựng gặp rất nhiều khó
khăn. Một bộ phận dân c còn nhiều khó khăn dẫn đến việc đầu t cho con em học
hành còn hạn chế.
Trớc tình hình thực tế trên đây, trờng THCS Lý Tự Trọng đã tham mu với các
cấp uỷ đảng, chính quyền, phát huy nội lực của địa phơng, mặt khác trờng chủ trơng gắn nhà trờng với cộng đồng, tăng cờng công tác xã hội hoá giáo dục để nhà
trờng sớm có đủ cơ sở vật chất và khuôn viên riêng phục vụ việc dạy và học, nhằm
nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, xây dựng trờng trờng trở thành trờng đạt
chuẩn quốc gia.
II. Mục đích nghiên cứu:
Tìm ra các giải pháp để tăng cờng công tác xã hội hoá giáo dục nhằm xây
dựng cơ sở vật chất trong trờng THCS Lý Tự Trọng đáp ứng yêu cầu đổi mới.
III. Phơng pháp nghiên cứu:
- Phuơng pháp quan sát
- Phơng pháp điều tra
- Phơng pháp phỏng vấn
- Phơng pháp tham khảo tài liệu
IV. Giới hạn của đề tài:
- Nghiên cứu công tác xã hội hoá giáo dục với việc xây dựng cơ sở vật chất
trong nhà trờng.
- Địa điểm: Trờng THCS Lý Tự Trọng - TP Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình
V. Các giả thuyết nghiên cứu:
Công tác xã hội hoá giáo dục ở trờng trong những năm vừa qua đã đạt đợc
những kết quả nhất định nhng so với yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội thì
việc cần đa ra những giải pháp nhằm tăng cờng hơn nữa về công tác xã hội hoá
3


giáo dục là rất cần thiết và sẽ đạt hiệu quả cao hơn, góp phần nâng cao chất lợng
dạy và học trong trờng.
VI. Nhiệm vụ nghiên cứu:
1. Xem xét thực trạnh về cơ sở vật chất trong nhà trờng hiện nay.
2. Đa ra những biện pháp làm cho cộng đồng xã hội, nhận rõ lợi ích và trách
nhiệm của mình đối với giáo dục từ đó tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng cơ
sở vật chất cho nhà trờng.
3. Thiết lập và xây dựng đợc quy trình để từng bớc xây dựng cơ sở vật chất để
có đủ khả năng đáp ứng đòi hỏi của yêu cầu đổi mới giáo dục và sự phát triển kinh
tế xã hội của địa phơng.
4. Xác định đợc đối tợng nào trong cộng đồng có khả năng tham gia vào xây
dựng và phát triển giáo dục.
VII. Kế hoạch thực hiện:
- Thời gian: Năm học 2009 - 2010
- Phân công:
+ Hiệu trởng tham mu với các cấp lãnh đạo, Hội phụ huynh học sinh
+ Công đoàn, Đoàn thanh niên, Giáo viên, lực lợng phụ huynh học sinh có
nhiệm vụ tuyên truyền, vận động.
nội dung
I. Vấn đề xã hội hoá giáo dục hiện nay:
Ngành giáo dục luôn khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội
tham gia phát triển giáo dục, tạo cơ hội cho mọi ngời ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ
đợc học thờng xuyên, học suốt đời, tiến tới một xã hội học tập.
Giỏo dc luụn l vn trung tõm ca i sng xó hi vỡ nú quyt nh
tng lai ca mi ngi v ca c xó hi. Thc trng nhc nhi ca nn giỏo dc
Vit Nam hin nay - nguyờn nhõn lm trỡ tr s phỏt trin ca Vit Nam - t ra
vn phi ci cỏch giỏo dc v xó hi húa giỏo dc l mt trong nhng gii phỏp
c t ra sụi ni nht. Phi khng nh, xó hi húa giỏo dc l tinh thn, l ni
4


dung quan trng nht ca ci cỏch giỏo dc, m bo s thnh cụng ca ci cỏch
giỏo dc. Nhiu ngi cú tõm huyt quan tõm nghiờn cu v a ra nhng gii
phỏp cho chng trỡnh xó hi húa giỏo dc nhng thc t cha ghỡ nhn c
thnh cụng no. Xó hi húa giỏo dc cn c nhn thc li v gii quyt trờn c
s hp lý hn.
Xó hi húa giỏo dc cú ý ngha l nh nc phi to ra khụng gian xó hi,
lut phỏp v chớnh tr cho vic hỡnh thnh mt khu vc giỏo dc m y ai cng
cú quyn úng gúp vỡ s nghip giỏo dc, thc hin s cnh tranh v cht lng
giỏo dc, tc l giỏo dc phi thuc v xó hi. Xó hi húa giỏo dc, do ú, cn
phi ch ra vai trũ ca xó hi trong s nghip xó hi húa giỏo dc. Núi cỏch khỏc,
xó hi phi tham gia vo vic hỡnh thnh chng trỡnh giỏo dc thụng qua chng
trỡnh xó hi húa giỏo dc.
Vit Nam, khụng ớt ngi quan nim rng ngụi trng ch l ni dy hc
sinh m khụng bit rng t ai v cỏc c s vt cht khỏc ca ngnh giỏo dc
khụng ch l phng tin hay cụng c giỏo dc m cũn l mụi trng to ra
nhõn cỏch con ngi, giỳp cho h hon thin mi mt. V ch khi ú, vi lũng yờu
nc xut phỏt t trong sõu thm tõm hn, con ngi mi ý thc c trỏch
nhim úng gúp xõy dng t nc, xây dựng công tác xã hội hoá giáo dục, tạo
nên một khu vực giáo dục thực sự chuyên nghiệp và hiệu quả.
II. Thực trạng cơ sở vật chất của trờng THCS Lý Tự Trọng:
Trờng THCS Lý Tự Trọng nằm ở vị trí trung tâm của thành phô Ninh Bình,
là trờng mới đợc chọn xây dựng trở thành trờng trọng điểm chất lợng cao của
Thành phố. nhiều năm đã đợc khen thởng vì đạt đợc thành tích cao trong công tác
giảng dạy. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay trờng đợc chuyển về địa điểm mới
với diện tích khuôn viên gần 20 nghìn m 2. Bằng nhiềi nguồn đầu t từ ngân sách
nhà nớc, huy động từ xã hội hoá giáo dục cơ sở vật chất của nhà trờng đợc tăng cờng đáng kể.

5


Hiện tại nhà trờng có đủ các phòng để làm việc nh phòng hội họp, phòng
chờ giáo viên, phòng Truyền thống, phòng hoạt động Đội, phòng y tế học đờng,
đặc biệt th viện của trờng là một trong số th viện lớn nhất của thành phố hiện nay
có hàng nghìn đầu sách khác nhau phục vụ cho giảng dạy và học tập của giáo viên
và học sinh. Th viện có nhiều đầu sách, tài liệu tham khảo cho giáo viên có, bàn,
ghế, tủ giá để sách đẹp và đủ.
Trớc đó, CSVC nhà trờng rất khó khăn, thiếu phòng học và phòng chức
năng, bàn ghế thiếu và không đúng quy cách, thiết bị và đồ dùng dạy học thiếu rất
nhiều nếu không muốn nói là không có. Một số đồ dùng cũ, hỏng không còn khả
năng sử dụng, nhiều bộ đồ dùng không đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Các
phòng chức năng khác nh phòng hoạt động Đội, Truyền thống, văn phòng .. thiếu
trang thiết bị nh: tủ giá treo, bàn ghế, bảng cha đồng bộ. Khu vui chơi giải trí của
học sinh còn chật hẹp, dụng cụ thể thao hầu nh không có.
Tất cả những điều trên cha thực sự thu hút học sinh, cha gây hứng thú với
các em và các em không đợc tham gia nhiều vào các hoạt động ngoại khoá, các
hoạt động vui chơi bổ ích ngoài giờ học điều đó khiến các bậc phụ huynh học sinh
không an tâm khi gửi con đến trờng.
Về phía nhân dân : Một bộ phận nhân dân có t tởng khoán trắng việc giáo
dục con, em họ cho nhà trờng. Họ cho rằng chỉ có nhà trờng mới có chức năng
giáo dục. Không thấy rõ vai trò của giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Đặc biệt
là không thấy đợc tầm quan trọng của tính thống nhất giáo dục giữa 3 lực lợng
Nhà trờng - Gia đình - Xã hội.
Một bộ phận khác lại không hiểu đúng về xã hội hoá giáo dục chỉ nhìn thấy
quyền lợi mà không thấy trách nhiệm hoặc mới chỉ thấy trách nhiệm của một phía.
Điều khó khăn hơn nữa là ngay cả những cá nhân, tổ chức, đơn vị có nhiệt tình,
tâm huyết với sự nghiệp giáo dục nhng sự ủng hộ này cha mang tính bài bản, còn
đơn lẻ, không đồng bộ ... nên ít hiệu quả.
III. Khảo sát chất lợng giáo dục trong tình hình hiện nay.

6


Trớc những khó khăn về cơ sở vật chất nh những năm vừa qua thì chất lợng
giáo dục cha thể đạt đợc nh mong muốn. Cụ thể:
- Có rất nhiều học sinh có năng khiếu về âm nhạc nhng vì nhà trờng cha có
phòng Âm nhạc chuẩn với đầy đủ công cụ và phơng tiện cho các em học sinh phát
huy đợc hết năng khiếu của mình vì thế đã phần nào hạn chế năng lực của học
sinh.
- Nhà trờng cha có phòng dành riêng cho môn Mĩ thuật, Kỹ thuật - những
môn học gây rất nhiều hứng thú với học sinh - cụ thể là những bức tranh nghệ
thuật, những giá vẽ, những vật mẫu mang tính nghệ thuật cao, những công cụ hỗ
trợ khác học sinh vẫn cha đợc tiếp cận.
- Sân tập cho học sinh cha đảm bảo an toàn, không có đủ các dụng cụ tập thể
dục và vui chơi cha thực sự chuyên nghiệp về cả chất lợng và số lợng.
- Đất nớc ngày càng phát triển Hội nhập vì thế việc học ngoại ngữ là rất thiết
thực nhng để trang bị cho một Góc Ngoại ngữ thực sự hiệu quả thì nhà trờng
cha đủ khả năng vì thế học sinh cha đợc bớc vào một môi trờng giao tiếp Tiếng
Anh chuyên nghiệp.
- Khuôn viên trờng, lớp cha đảm bảo một sự chuyên biệt thực sự, cha để lại
những dấu ấn kỉ niệm đối với các em khi rời xa mái trờng mình đã gắn bó.
Để khắc phục những điều đó ban giám hiệu nhà trờng không chỉ bằng lòng
dũng cảm và sự sáng suốt mà còn bằng cả tâm huyết và sự nhiệt tình, trách nhiệm,
xây dựng một môi trờng s phạm tốt và hiệu quả cho thế hệ trẻ.

IV- Các biện pháp giải quyết vấn đề:
Ban giám hiệu tăng cờng các mối quan hệ của nhà trờng với các ngành, địa
phơng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội tạo điều kiện để
xã hội có thể đóng góp cơ sở vật chất, góp ý kiến cho quy hoạch phát triển nhà tr ờng, hỗ trợ kinh phí cho nhà trờng, giám sát các hoạt động giáo dục và tạo lập môi
trờng giáo dục lành mạnh. Cụ thể:
1/ Nâng cao nhận thức, tăng cờng sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự giám
sát của Hội đồng nhân dân, sự quản lý của uỷ ban nhân dân phờng, phát huy vai
7


trò của các tổ chức khác trên địa bàn trong việc huy động nguồn lực xã hội tham
gia phát triển sự nghiệp giáo dục. Trên cơ sở đó các cấp, các ngành "vào cuộc", có
những định hớng, có những cơ chế, điều chỉnh các mối quan hệ, tạo điều kiện để
nhà trờng thực hiện có hiệu quả xã hội hoá giáo dục.
2/ Xây dựng Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học lớn mạnh, coi Hội là
thành viên của Hội đồng giáo dục nhà trờng để liên minh, liên kết, cộng đồng
trách nhiệm trong việc giáo dục đạo đức, khen thởng...Là nơi để tuyên truyền mọi
chính sách chủ trơng đờng lối của Đảng và Nhà nớc về công tác Giáo dục-Đào tạo
làm cho họ thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc đóng góp kinh phí cũng nh
việc cùng với nhà trờng quản lý phối kết hợp với nhà trờng và xã hội để giáo dục
con em của mình đợc tốt hơn.
3/ Tập trung đợc sức mạnh của cộng đồng, của các ngành, phát huy đợc
năng lực vốn có, sức mạnh tổng hợp của các thành viên trong cộng đồng, trớc hết
là các đoàn thể xã hội nh : Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội CCB,
Hội CTĐ, các tổ chức khác... mỗi tổ chức có một chức năng giáo dục và có những
lợi thế riêng mà chúng tôi cần khai thác, cần huy động nhằm tạo môi trờng tốt để
học sinh tham gia các hoạt động xã hội và các chơng trình phát triển cộng đồng .
4/ Động viên sự đóng góp về tài chính, vật lực của các lực lợng kinh tế - xã
hội, các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện ... nhằm tăng cờng thêm cơ sở vật chất,
các điều kiện phục vụ dạy và học.
5/ Tiến hành họp với Hội đồng giáo dục phờng nhằm tập hợp các lực lợng
ủng hộ giáo dục và phát huy tác dụng của đại hội đó, của BCH do đại hội bầu ra là
một nội dung, một biện pháp hữu hiệu trong việc thực hiện chủ trơng xã hội hoá
giáo dục.
Sau đây là một số kết quả cụ thể sau khi tiến hành một số biện pháp chủ
yếu trong công tác"Xã hội hoá giáo dục để tăng cờng cơ sở vật chất ":
Năm học
Phòng học
Phòng chức năng
Sân bãi luyện tập

2005 - 2006
18
6
800 m2

2009 - 2010
30
10
3000 m2
8


Th viện
Cảnh quan s phạm
Khu vệ sinh
Diện tích khuôn viên
Thiết bị giáo dục
Máy vi tính

Tiên tiến
Khá
1 Khu riêng biệt
5155 m2
5 bộ
15

Xuất sắc
Tốt
2 Khu riêng biệt
20 000 m2
15 bộ
35 chiếc

Số học sinh:
Năm học
Số học sinh
Học 2 buổi/ngày

2005 - 2006
850
0

2009 - 2010
1007
22/22 lớp

Chất lợng 2 mặt giáo dục:Tính đến giữa học kỳ II năm học 2009 - 2010
(Học lực từ TB trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên)
Năm học
2005 - 2006
2009 - 2010

Hạnh kiểm
96,3%
98,1%

Học lực
92%
95%

- Huy động các bậc phụ huynh học sinh và các nhà tài trợ trong 5 năm học
khoảng hơn 2 tỷ đồng
- Cấp trên hỗ trợ xây dựng: Trên 12 tỷ đồng
Đây là một con số đầu t mà khi nhìn lại đó là niềm tự hào trớc hết cho giáo
viên, học sinh nhà trờng, niềm vinh dự cho các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền
địa phơng và sau đó là nhân dân trong toàn xã và ngành Giáo dục - Đào tạo, là cơ
sở vững chắc để trờng đạt chuẩn Quốc gia.

V- Bài học kinh nghiệm:
- Cần phát huy nội lực trong việc xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ,
có kế hoạch lâu dài, từng bớc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, xây dựng
lòng tin trong học sinh, trong phụ huynh học sinh cũnh nh cộng đồng dân c ... làm
cơ sở, làm chỗ dựa cho việc xã hội hoá công tác giáo dục với t cách là cơ quan
chuyên môn tham mu với lãnh đạo, với cộng đồng...
- Nhà trờng cần có những biện pháp mềm dẻo, việc làm phù hợp để tạo môi
trờng thuận lợi cho cộng đồng tham gia vào xã hội hoá giáo dục và mọi việc làm
9


đều hớng đến mục đích của giáo dục và đây cũng là quyền lợi của nhà trờng - của
gia đình - của địa phơng đó là : Tạo một môi trờng thuận lợi để mỗi ngời thực hiện
quyền đợc học và học đợc, đặc biệt là vì sự tiến bộ của mỗi học sinh hiện là học
trò của các thầy cô giáo, là con em của mỗi gia đình cũng nh vì sự phát triển của
cả cộng đồng trong tơng lai.
- Có đợc thành tích trên trớc hết phải nói tới nhận thức sâu sắc nhiệm vụ
năm học, cấp học, bậc học của lãnh đạo cũng nh tập thể cán bộ công nhân viên
nhà trờng đã biết làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, từ đó có một kế hoạch tỷ
mỷ, cụ thể để cùng xúc tiến một lúc đồng thời ra quân tạo nhận thức sâu sắc tới
các lực lợng xã hội để giúp đỡ, giúp đỡ cái gì và cần số tiền là bao nhiêu phù hợp
với khả năng nhà trờng cũng nh địa phơng.
- Mọi vấn đề khi đa ra bàn bạc cũng nh tiến hành đều phải hết sức trong
sáng, mọi việc phải đợc công khai và có kiểm tra chặt chẽ và rất cụ thể, chi tiết.
Đặc biệt vấn đề tài chính phải hết sức rạch ròi, tránh việc t túi và "Thơng mại hoá"
trong vấn đề giáo dục, tạo uy tín đối với nhân dân địa phơng cũng nh các cấp lãnh
đạo, sau đó chính bản thân phải là ngời trọng tài hết sức công tâm trong điều hành
công việc.
Một vấn đề không thể thiếu đợc đó là vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND,
UBND phờng, Hội phụ huynh học sinh, đã nhận thức rõ đầu t cho giáo dục là đầu
t cho sự phát triển và đầu t cho nhà trờng chính là đầu t cho con em họ, phục vụ
chính họ và là niềm tự hào của chính họ, và đó cũng chính là trách nhiệm của họ.
Tuy nhiên đây là một việc làm rất khó và cũng là bớc đầu, kinh nghiệm còn
hạn chế nên cũng còn lúng túng về một số mặt. Cho nên tôi xin kiến nghị một số
nội dung sau:
- Chính quyền địa phơng: Cần tiếp tục tạo điều kiện về kinh phí hỗ trợ cho
nhà trờng đầu t ngân sách hơn nữa. Hiểu rõ ý nghĩa"Giáo dục là quốc sách hàng
đầu-Đầu t cho giáo dục là đầu t cho sự phát triển"
- Phòng Giáo dục - Đào tạo: có các kế hoạch tổng thể đồng bộ chiến lợc lâu
dài theo hớng Chuẩn-Đầu t các hạng mục cần tập trung hơn, tránh dàn trải và
10


nhỏ giọt. Đồng thời tham mu các cấp uỷ đảng, chính quyền, sở giáo dục đầu t một
cách hiệu quả về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học-mở rộng đất đai tạo nơi vui
chơi học tập nhằm giáo dục chất lợng toàn diện cho học sinh.
- Cấp trên: Cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu t cho những trờng có hớng
phấn đấu đi lên một nguồn kinh phí dồi dào hơn, hiệu quả hơn.
Khi đã huy động đợc sự hỗ trợ, đóng góp từ các ban ngành, địa phơng, cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội. Nhà trờng sẽ có kế hoạch
xây dựng từng bớc hiệu quả nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện và tạo
dựng đợc một môi trờng thu hút.

kết luận
Qua thực tế, việc xã hội hoá giáo dục ở mỗi nhà trờng là rất cần thiết, nếu
biết phát huy các nguồn lực, lực lợng xã hội chắc chắn nhà trờng sẽ nhanh chóng
hoàn thiện các nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, các thầy giáo, cô giáo an
tâm công tác và tâm huyết với nghề hơn, các em học sinh hăng hái đến trờng. Tạo
không khí thi đua "Hai tốt" ngày càng có chất lợng và hiệu quả góp một phần
quan trọng trong thành tích của ngành Giáo dục - Đào tạo.
Có đợc việc làm trên thiết nghĩ phải tiếp tục làm một số việc tiếp theo nh
sau:
- Khiêm tốn học hỏi những ngời đi trớc và đồng nghiệp.
- Bản thân mỗi cán bộ giáo viên phải yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết nghề
nghiệp - năng động sáng tạo, chủ động tìm tòi học hỏi, suy nghĩ, dám nghĩ dám
làm, chấp hành các quy chế, quy định của hiến pháp, pháp luật, nâng cao trình độ
nghiệp vụ.
- Mạnh dạn phê bình và tự phê bình, tiếp tục phấn đấu hơn nữa về mọi mặt
đáp ứng mong mỏi của các bậc phụ huynh, các cấp lãnh đạo chính quyền cũng nh
ngành giáo dục đã đề ra.
Ninh Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2010
11


Nhãm t¸c gi¶

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×