Tải bản đầy đủ

Tiết 7: Tích cực tham gia các hoạt động xã hôị và hoạt động tập thể

GIÁO ÁN GDCD 8 NĂM HỌC: 2006-2007
Ngày soạn: 10/10/2006
Tiết 7: TÍCH CỰC THAM GIA
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Kiến thức:
- Giúp HS hiểu được các loại hình hoạt động chính trò – xã hội
- HS nhận thấy cần tham gia các hoạt động chính trò – xã hội vì lợi ích,
ý nghóa của nó
2/ Thái độ:
- Hình thành cho HS niềm tin yêu vào cuộc sống tốt đẹp, tin vào con
người
- Các em có mong muốn tham gia các hoạt động của lớp, trường và xã
hội
3/ Kỉ năng:
- HS có kỉ năng tham gia các hoạt động chính trò – xã hội
- Qua đó hình thành kỉ năng hợp tác, tự khẳng đònh bản thân trong
cuộc sống cộng đồng
B. PHƯƠNG PHÁP:
- Thảo luận
- Nêu và giải quyết vấn đề

- Tham quan, dã ngoại, tổ chức hội thảo
- Liên hệ gương người tốt việc tốt
- Phương pháp đóng vai
C. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN :
- SGK, SGV GDCD lớp 8
- Sự kiện, gương tốt ở đòa phương
- Giấy A0, bút dạ
- Tranh ảnh có nội dung hoạt động chính trò, xã hội
D. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1/ Ổn đònh tổ chức lớp: (1Phút)
2/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 Phút)
GV: Cho HS làm bài tập trắc nghiệm
GV: Ghi bài tập lên bảng phụ
Câu hỏi: Em đồng ý với những hành vi nào sau đây (gạch dấu X vào ô
trống)
- Bạn bè cùng giúp nhau tiến bộ 
- Đã là bạn bè thân thiết thì cần phải bảo vệ cho nhau 
- Có bạn bè tốt sẽ khắc phục được khó khăn 
GIÁO ÁN GDCD 8 NĂM HỌC: 2006-2007
- Dành nhiều thời gian vui chơi, hội hè với bạn bè là điều cần thiết
cho tình bạn chân chính 
HS: Trả lời
GV: Nhận xét, cho điểm
3/ Bài mới
a/ Giới thiệu bài:
GV: Giới thiệu 2 bức tranh:
1. Hình ảnh về một số hoạt động nhân đạo.
2. Hình ảnh về một số hoạt động chính trò-xã hội
GV: Đặt câu hỏi:
(1) Miêu tả việc làm của nhân vật trong tranh
(2) Những hình ảnh trong 2 bức tranh nói lên điều gì? Liên quan đến
những hoạt động gì mà em biết?
GV: Nhận xét và bổ subg ý kiến.
GV: Chuyển ý: Để hiểu rõ hơn các hình thức tham gia, ý nghóa các hoạt
động trên ta nghiên cứu bài học hôm nay.
B/ Bài mới
T/g Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu nội
dung mục đặt vấn đề
GV: Chia lớp thành 3 nhóm.


GV: Phân câu hỏi cho từng
nhóm.
Nhóm 1: Có quan niệm cho
rằng: Để lập nghiệp chỉ cần
học văn hóa, tiếp thu khoa
học kó thuật, rèn luyện kó
năng lao động là đủ, không
cần phải tích cực tham gia các
hoạt chính trò- xã hội. Em có
đồng ý với ý kiến đó không?
Tại sao.
Nhóm 2 : Có quan niệm cho
rằng : Học văn hóa tốt , rèn
luyệnã kó năng lao độnglà cần
nhưng chưa đủ. Phải tích cực
tham gia các hoật động chính
trò – xã hội của đòa phương ,
đất nước. Em có đồng ý với ý
HS: Tổ chức thảo luận
theo nhóm, cử đại
diện của nhóm
HS: Các nhóm thảo
luận
HS: Tham gia nhận
xét ý kiến của bạn
Nhóm 1 : Không đồng
ý với quan điểm trên .
Vì : Nếu chỉ lo học tập
văn hóa, tiếp thu
khoa học - kó thuật,
rèn luyện kó năng lao
động sẽ không toàn
diện. Chỉ biết chăm lo
lợi ích cá ø nhân,
không biết quan tâm
đến lợi ích tập thề,
không có trách nhiệm
GIÁO ÁN GDCD 8 NĂM HỌC: 2006-2007
kiến đó không? Tại sao?
Nhóm 3: Hãy kể những hoật
động chính trò - xã hội mà em
được biết , em đã tham gia
GV: Hướng dẩn HS thảo luận
và gợi ý cho HS đưa ra ý kiến
GV: Mời đại diện nhóm trình
bày
GV: Nhận xét và bổ xung
GV: Đưa ra một vài ví dụ về cá
nhân trong xã hội không biết ,
không quan tâm đến những
hoạt động chính trò – xã hội
GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Đưa ra gương người tốt,
việc tốt . Họ làngười có đủ
tài , đức, có trách nhiệm với
xã hội
GV: Cho các nhóm bổ sung
thêm các hoật động chính trò
xã hội
GV: Nhận xét cho điểm các
nhóm
GV: Tổng kết, chuyển ý
Quan niệm của chúng ta về
hoật động chính trò – xã hội là
rất đúng đắn. Các em đã kể
ra được các hoật động chính
trò – xã hội . Nhưng vì sao gọi
những hoạt động đó là những
hoạt động chính trò – xã hội
thì chúng ta cần tiếp tục bài
học
với cộng đồng
Nhóm 2 : Đồng ý với
quan điểm trên
Vì : Học văn hóa tốt,
rèn luyện kó năng lao
động tốt, biết tích cực
tham gia công tác
chính trò - xã hội sẽ
trở thành người phát
triển toàn diện, có
tình cảm biết yêu
thương tất cả mọi
người , có trách
nhiệm với tập thể
cộng đồng
Nhóm 3 :
- Học tập văn hóa
- Tham gia sản xuất
của cải vật chất
- Tham gia xây dựng
các công trình, nhà
máy
- Hoật động từ thiện
- Hoạt động đoàn -
đội
- Hoật động giữ gìn
trật tự, an toàn xã hội
- Hoật động đền ơn
đáp nghóa
- Hoạt động nhân đạo
- Tham gia chống tệ
nạn xã hội
- Câu lạc bộ người cao
tuổi
- Câu lạc bộ tuổi
trăng tròn
HS: Tham gia ý kiến
cá nhân
HS: Nhận xét
GIÁO ÁN GDCD 8 NĂM HỌC: 2006-2007
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS
tìm hiểu nội dung bài học:
GV: Hướng dẫn cho HS thảo
luận chung cả lớp kết hợp
hoạt động cá nhân
GV: Sử dụng ý kiến của 3
nhóm cho HS lực chọn xếp các
hoạt động dó theo mẫu sau
(GV kẻ lên bảng phụ, khổ giấy
A0)
Câu 1: Điền vào bảng sau đây
với những nội dung thích hợp,
ví dụ
Hoạt động xây dựng và
bảo vệ đất nước
Hoạt động trong các tổ
chức chính trò, đoàn
thể
Hoạt động nhân đạo,bảo
vệ môi trường tự nhiên, xã
hội
- Tham gia sản xuất
của cải vật chất
- Tham gia chống chiến
tranh, khủng bố
- Tham gia các hoạt
động của đội thiếu niên
- Tham gia hoạt động
đoàn
- Hội cựu chiến binh
- Hoạt động hội từ thiện
- Hoạt động nhân đạo
- Xóa đói, giảm nghèo
GV: Nhận xét, giải thích
GV: Tóm tắt nội dung
Câu 2: Nêu ý nghóa của việc
tham gia hoạt động chính trò
– xã hội
GV: Nhận xét, bổ sung,
chuyển ý-phân tích
Hoạt động chính trò-xã hội có
ý nghóa đối với cá nhân và xã
hội. Trước hết là điều kiện,
thời cơ cho mỗi cá nhân phát
triển nhân cách, năng lực.
Tích cực tham gia các hoạt
động chính trò-xã hội sẽ thiết
lập được mối quan hệ giữa
HS: Điền vào bảng
những nội dung
thích hợp
HS: Ghi vào vở
HS: Trả lời cá nhân
1/ Thế nào là
hoạt động chính
trò-xã hội
Hoạt động chính
trò-xã hội là
những hoạt động
có nội dung liên
quan đến việc
xây dựng và bảo
vệ nhà nước, chế
độ chính trò-xã
hội là những
hoạt động trong
các tổ chức
chính trò đoàn
thể quần chúng
và hoạt động
nhân đạo bảo vệ
GIÁO ÁN GDCD 8 NĂM HỌC: 2006-2007
người với người. Phát huy
được truyền thống đạo đức
tốt đẹp của dân tộc, góp
phần xây dựng xã hội công
bằng dân chủ văn minh
Qua các hoạt động này nó
còn đem lại cho mọi người
niềm vui, sự an ủi về tinh
thần, giảm bớt những khó
khăn về vật chất
Câu 3: HS làm gì để tham gia
các hoạt động chính trò – xã
hội
GV: Kết luận
Hs chúng ta cần có niềm tin
vào con người, tin vào chế độ
XHCN tốt đẹp. Có ý thức tự
giác hoạt động tích cực, sáng
tạo tham gia các hoạt động
xã hội
Chúng ta phải hiểu rằng:
Việc tham gia các hoạt động
trước hết bản thân được phát
triển mọi mặt, được mọi
người yêu quý, góp phần xây
dựng mối quan hệ tốt đẹp
hơn
GV: tóm tắt
Hoạt động 3: Liên hệ thực tế,
rèn luyện cá nhân
GV: Chia lớp để thảo luận
theo 3 chủ đề sau:
Chủ đề 1: Sưu tầm gương
“Người tốt, việc tốt”, tham gia
hoạt động chính trò, xã hội.
Chủ đề 2: Xây dựng kế hoạch
tham gia các hoạt động chính
HS: Suy nghó cá
nhân và trả lời
HS: Ghi vào vở
HS: Các nhóm thảo
luận
HS: Cử đại diện
trình bày
môi trường sống
của con người
2/ ý nghóa của
việc tham gia
hoạt động chính
trò-xã hội
Hoạt động chính
trò xã hội là điều
kiện để mỗi cá
nhân bộc lộ, rèn
luyện phát triển
khả năng và
đóng góp trí tuệ,
công sức của
mình vào công
việc chung của
xã hội
3/ HS phải làm
gì để tham gia
các hoạt động
chính trò-xã hội
HS cần tham gia
các hoạt động
chính trò xã hội
để hình thành,
phát triển thái
độ, tình cảm,
niềm tin trong
sáng, rèn luyện
năng lực giao
tiếp ứng xử,
năng lực tổ chức,
quàn lí, năng lực
hợp tác

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×