Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Robot công nghiệp (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: ROBOT CÔNG NGHIỆP

Số ĐVHT

: 2 (30 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : CƠ KHÍ
1. Mục tiêu học phần:
- Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về robot công nghiệp, ứng dụng của robot
công nghiệp, cấu tạo phần cơ khí, phần truyền động, điều khiển và tính toán động học thuận
và nghịch cho tay máy công nghiệp
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Có kiến thức tổng quát về tay máy công nghiệp.
- Có khả năng thiết kế tay máy công nghiệp đơn giản.
- Có khả năng tính toán động học thuận và nghịch cho tay máy công nghiệp.
3. Môn học trước:
- Kỹ thuật số (không bắt buộc)
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1:

Giới thiệu

1. Khái quát về robot
2. Phân loại
3. Bậc tự do của robot và vùng làm việc của robot

1


Chương 2:

Các hệ thống truyền đạt

1. Truyền động thủy lực
2. Hệ thống truyền động khí nén
3. Truyền động cơ điện
Chương 3:


Các cơ cấu truyền động và cơ cấu kẹp

1. Các cơ cấu truyền động
2. Bộ phận công tác
Chương 4:

Cảm biến trong robot

1. Cảm biến vi trí
2. Cảm biến lực
3. Cảm biến tiếp cận
4. Cảm biến đo vận tốc và gia tốc
5. Cảm biến số
Chương 5:

Động học tay máy

1. Giới thiệu
2. Các hệ tọa độ tham chiếu
3. Chuyển vị tịnh tiến
4. Chuyển vị quay
5. Phép biến đổi hệ tọa độ tổng quát cho chuyển động của một vật rắn
6. Vận tốc và gia tốc của một vật rắn chuyển động
7. Động học thuận tay máy
8. Động học nghịch tay máy
Chương 6: Điều khiển và lập trình điều khiển robot
1. Cấu trúc điều khiển vị trí cơ bản của tay máy
2. Lập trình điều khiển robot
7. Tài liệu học tập:
1. TS. Lê Hiếu Giang, Robot công nghiệp
2. Bernard Hodges and Paul Hallam, Industrial Robotics, Heinemann Newnes, 1990.

Họ tên người biên soạn:
2


3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×