Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học CADCAMCNC (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: CAD – CAM - CNC

Số ĐVHT

: 4 (30 TIẾT LÝ THUYẾT + 60 TIẾT THỰC HÀNH)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : CƠ KHÍ
1. Mục tiêu học phần:
- Sau khi học môn học CAM-CNC, sinh viên biết được các phương thức lập trình tự
động, sử dụng phần mềm tạo ra chương trình, vận hành máy gia công tự động CNC để gia
công các sản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác.
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Sự ứng dụng phổ biến công nghệ gia công tự động CAM-CNC trong công nghiệp, các
phương thức ứng dụng.
- Nguyên lý hoạt động và các thông số của máy gia công tự động CNC, các phương thức
ngôn ngữ lập trình, ứng dụng công nghệ phần mềm để lập trình.
- Đọc bản vẽ lập trình mô phỏng gia công sản phẩm trên phần mềm Admill.
3. Môn học trước:
- Công nghệ chế tạo máy
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:

1


PHẦN 1:
Bài 1:

LÝ THUYẾT VỀ CAD – CAM - CNC

KHÁI QUÁT VỀ CAD/CAM-CNC
 Khái niệm về CAD/CAM trong công nghiệp
 Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính CAD
 Chế tạo với sự trợ giúp của máy tính CAM
 Mối quan hệ CAD/CAM và tự động hoá quá trình sản xuất
 Khái quát chung về máy CNC

Bài 2:


HỆ THỐNG CÁC TỌA ĐỘ VÀ ĐIỂM CHUẨN TRÊN MÁY CNC
 Toạ độ máy
 Điểm chuẩn máy
 Các thông số máy CNC
 Phạm vi không gian gia công
 Các mặt phẵng gia công và các dạng điều khiển

Bài 3:

HÌNH DÁNG H.HỌC DỤNG CỤ CẮT VÀ CÀI ĐẶT CHUẨN CHI TIẾT
 Hình dáng hình học và các giá trị cần hiệu chỉnh
 Các phương pháp cài đặt tọa độ cho chi tiết gia công
 Đo dao thành phần với thước đo dao chuyên dùng

Bài 4:

CẤU TẠO PHẦN CỨNG VÀ PHẦN CƠ CỦA MÁY CNC
 Cơ cấu truyền động
 Hệ thống điều khiển

Bài 5:

CHƯƠNG TRÌNH NC VÀ LẬP TRÌNH CĂN BẢN
 Cấu trúc chương trình
 Câu lệnh chức năng và phương thức lập trình tiện, phay
 Lập trình căn bản với phần mềm mô phỏng phay CNC
 Lập trình căn bản với phần mềm mô phỏng tiện CNC
PHẦN 2:

THỰC HÀNH CAD – CAM - CNC

Sử dụng phần mêm mô phỏng Admill để lập trình các chi tiết theo bản vẽ

2


7. Tài liệu học tập:
[1] Cơng nghệ CAD/CAM

Tác giả Đồn Thị Minh Trinh
NXB Khoa học kỹ thuật

[2] Hệ điều hành FANUC 6M Thư viện trường CTIM
Họ tên người biên soạn:

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×