Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Cơ sở công nghệ chế tạo máy (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Số ĐVHT

: 4 (60 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : CƠ KHÍ
1. Mục tiêu học phần:
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong việc thiết kế chế tạo các chi tiết
máy.
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Cung cấp cho sinh viên các cơ sở lý thuyết sau:
+ Cơ sở lý thuyết cắt kim loại
+ Tìm hiểu về độ chính xác gia công và chất lượng bề mặt
+ Chuẩn và gá đặt khi gia công
+ Các phương pháp gia công
3. Môn học trước:
- Hình họa Vẽ kỹ thuật
- Dung sai đo lường
- Công nghệ kim loại
- Thực tập máy công cụ
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:

1


CHƯƠNG 1:

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT KIM LOẠI

1. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN
a. Các bề mặt thường gặp trong chi tiết máy
b. Các chuyển động tạo hình bề mặt
c. Các phương pháp tạo hình bề mặt chi tiết máy
d. Khái niệm về các bề mặt hình thành khi gia công chi tiết
e. Khái niệm cơ bản về dụng cụ cắt
f. Các mặt tọa độ để nghiên cứu dụng cụ cắt
g. Thông số hình học phần cắt của dụng cụ cắt


h. Ảnh hưởng của gá dao và chuyển động chạy dao đến góc độ dao
i. Thông số hình học lớp cắt khi cắt gọt
2. VẬT LIỆU CHẾ TẠO DỤNG CỤ CẮT
a. Những yêu cầu đối với vật liệu làm dụng cụ cắt
b. Các loại vật liệu chế tạo dụng cụ cắt
3. CƠ SỞ VẬT LÝ QUÁ TRÌNH CẮT KIM LOẠI
a. Quá trình tạo phôi và hình thành bề mặt gia công
b. Hiện tượng co rút phôi
c. Hiện tượng lẹo dao
d. Hiện tượng nhiệt
e. Hiện tượng rung động
f. Hiện tương mài mòn dao cắt và vấn đề tuổi bền dao
g. Dung dịch trơn nguội
4. LỰC CẮT VÀ CHẾ ĐỘ CẮT KHI GIA CÔNG
a. Lực cắt khi tiện
b. Tốc độ cắt
c. Lựa chọn hình dáng hợp lý của dao tiện
d. Xác định chế đọ cắt hợp lý khi gia công
CHƯƠNG 2:

CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT GIA CÔNG CẮT GỌT

1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ ĐẶC TRƯNG CỦA CHẤT LƯỢNG BỀ
MẶT
a. Tính chất hình học của bề mặt gia công
b. Tính chất cơ lý của bề mặt gia công

2


2. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT TỚI KHẢ NĂNG LÀM VIỆC
CỦA CHI TIẾT MÁY
a. Ảnh hưởng của độ nhấp nhô bề mặt
b. Ảnh hưởng của độ biến cứng
c. Ảnh hưởng của ứng suất dư
3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT
a. Ảnh hưởng đến độ nhấp nhô bề mặt
b. Ảnh hưởng đến dộ biến cứng
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT
CHƯƠNG 3:

ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG

1. KHÁI NIỆM VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG
2. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA SAI SỐ GIA CÔNG
a. Biến dạng đàn hồi của hệ thống công nghệ
b. Sai số và tình trạng mòn của Máy-Gá-Dao
c. Biến dạng nhiệt của hệ thống công nghệ
d. Sai số do gá đặt
e. Sai số do rung động
f. Sai số do phương pháp đo và dụng cụ đo
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG
a. Tính chất của sai số gia công và đường cong phân bố.
b. Phương pháp tính toán phân tích
c. Phương pháp đường cong phân bố
d. Phương pháp đồ thị điểm
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẠT ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG
a. Phương pháp cắt thử
b. Phương pháp điều chỉnh sẳn gia công hàng loạt
c. Phương pháp tự động điều chỉnh
5. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH MÁY
a. Điều chỉnh tỉnh
b. Điều chỉnh theo chi tiết cắt thử bằng Calip thợ
c. Điều chỉnh theo chi tiết cắt thử bằng dụng cụ đo vạn năng

3


CHƯƠNG 4:

CHUẨN VÀ CHUỔI KÍCH THƯỚC CÔNG NGHỆ

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI CHUẨN
a. Định nghĩa
b. Phân loại
2. QUÁ TRÌNH GÁ ĐẶT CHI TIẾT GIA CÔNG
a. Khái niệm về quá trình gá đặt
b. Các phương pháp gá đặt chi tiết gia công
3. NGUYÊN TẮC 6 ĐIỂM KHI ĐỊNH VỊ CHI TIẾT GIA CÔNG
4. CÁCH TÍNH SAI SỐ GÁ ĐẶT
a. Sai số kẹp chặt
b. Sai số đồ gá
c. Tính sai số chuẩn bằng chuỗi kích thước công nghệ
5. HƯỚNG DẪN CÁCH CHỌN CHUẨN
a. Cách chọn chuẩn thô
b. Cách chọn chuẩn tinh
CHƯƠNG 5 :

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CHUẨN BỊ PHÔI
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CẮT GỌT
a. Tiện
b. Bào,xọc
c. Phay
d. Khoan , khoét , doa
e. Chuốt
f. Mài
g. Mài nghiền
h. Mài khôn
i. Mài siêu tinh xác
j. Đánh bóng
k. Cạo
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BẰNG BIẾN DẠNG DẺO

4


7. Tài liệu học tập:
1. Nguyên lý cắt kim loại . Nguyễn Duy – Trần Sỹ tuý . NXB ĐH & THCN
2. Cơ sở công nghệ chế tạo máy . Đặng Văn Nghìn-Lê Minh Ngọc ĐH BK Tp.HCM
Họ tên người biên soạn:

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×