Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Cơ lý thuyết (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: CƠ LÝ THUYẾT

Số ĐVHT

: 4 (60 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : CƠ KHÍ
1. Mục tiêu học phần:
- Đây là môn học chứa đựng những kiến thức nền tảng cho môn Sức bền vật liệu, tính
toán thiết kế chi tiết máy, làm cơ sở cho các ngành kỹ thuật.
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Cơ học khảo sát chuyển động của vật thể trong không gian theo thời gian, nội dung của
nó được chia làm 3 phần:Tỉnh học, Động học và Động lực học.
3. Môn học trước:
- Toán cao cấp
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1:

Vectơ

1. Vectơ và lượng vô hướng
2. Cộng các vectơ bằng phương pháp hình học
3. Cộng các vectơ bằng phương pháp giải tích
4. Nhân các vectơ

1


Chương 2:

Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học

1. Các khái niệm cơ bản
2. Hệ tiên đề tĩnh học
3. Liên kết và phản lực liên kết
Chương 3:

Hệ lực đồng quy1. Định nghĩa
2. Thu hệ lực đồng quy
3. Điều kiện cân bằng của hệ lực đồng quy
Chương 4:

Hệ lực song song

1. Định nghĩa
2. Lực tổng kết của 2 lực song song cùng chiều
3. Lực tổng kết của 2 lực song song ngược chiều
Chương 5:

Hệ ngẫu lực

1. Định nghĩa
2. Sự tương đương giữa các ngẫu lực
3. Tổng hợp các ngẫu lực
Chương 6:

Hệ lực phẳng

1. Định nghĩa
2. Moment của một lực đối với một điểm
3. Định lý dời lực
4. Định lý thu hệ lực phẳng
5. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng
6. Các bất biến khi thay đổi tâm rút gọn
7. Định lý Varignon
Chương 7:

Động học chất điểm

1. Khái niệm
2. Khảo sát chuyển động của chất điểm bằng phương pháp tọa độ Đề cac
3. Khảo sát chuyển động của chất điểm bằng phương pháp tọa độ tự nhiên

2


Chương 8:

Các chuyển động căn bản của vật rắn

1. Chuyển động tĩnh tiến
2. Chuyển động quay quanh một trục cố định
Chương 9:

Chuyển động phức hợp

1. Chuyển động tuyệt đối, chuyển động tương đối, chuyển động kéo theo
2. Chuyển động song phẳng
Chương 10:

Các định luật căn bản của động lực học và phương trình chuyển

động
1. Động lực học
2. Định luật thứ nhất
3. Lực
4. Định luật thứ hai
5. Định luật thứ ba
6. Phương trình chuyển động
Chương 11:

Các định lý tổng quát của động lực học

1. Khối lượng
2. Khối tâm
3. Động lượng
4. Công
5. Động năng
6. Thế năng
7. Định luật bảo toàn cơ năng
Chương 12:

Nguyên lý Dalambe

1. Nguyên lý Dalambe đối với chất điểm
2. Nguyên lý Dalambe đối với cơ hệ
3. Vectơ chính và moment chính
7. Tài liệu học tập:
1. Bộ xây dựng.Cơ học lý thuyết.NXB xây dựng
2. Ninh Quang Hải.Cơ học lý thuyết.NXB xây dựng
3. Jean Marie Brebec.Cơ học.NXB Giáo dục
Họ tên người biên soạn:
3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×